Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις των γυναικών!

Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις των γυναικών!

  • |

Παραμονές των Χριστουγέννων, ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Τσακλόγλου, έκανε ένα ακόμα Χριστουγεννιάτικο Δώρο στις γυναίκες. Με την απόφασή του, «δώρισε» δύο νέες μειώσεις στις συντάξεις, που στο μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν τις γυναίκες.

Πα­ρα­μο­νές των Χρι­στου­γέν­νων, ο Υφυ­πουρ­γός Ερ­γα­σί­ας κ. Τσα­κλό­γλου, έκανε ένα ακόμα Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο Δώρο στις γυ­ναί­κες. Με την από­φα­σή του, «δώ­ρι­σε» δύο νέες μειώ­σεις στις συ­ντά­ξεις, που στο με­γα­λύ­τε­ρο μέρος τους αφο­ρούν τις γυ­ναί­κες.

Δέσποινα Χαραλαμπίδου*

Η πρώτη μεί­ω­ση αφορά την κα­τάρ­γη­ση της Εθνι­κής Σύ­ντα­ξης από τις συ­ντά­ξεις Χη­ρεί­ας, για όσους και όσες ερ­γά­ζο­νται ή παίρ­νουν δική τους σύ­ντα­ξη (είτε γή­ρα­τος είτε ανα­πη­ρί­ας). Η βάση της εγκυ­κλί­ου για την κα­τάρ­γη­ση της Εθνι­κής Σύ­ντα­ξης, βρί­σκε­ται στον νόμο Κα­τρού­γκα­λου, όπου ρητά ανα­φέ­ρε­ται ότι στη πε­ρί­πτω­ση δύο δι­καιω­μά­των σύ­ντα­ξης, δί­νε­ται μόνο μία Εθνι­κή Σύ­ντα­ξη, ρύθ­μι­ση που δεν εφαρ­μό­στη­κε όμως ποτέ για τις συ­ντά­ξεις χη­ρεί­ας, από την ψή­φι­σή της μέχρι τώρα, λόγω των με­γά­λων αντι­δρά­σε­ων κυ­ρί­ως από τις γυ­ναί­κες. Η νέα αυτή πα­ρέμ­βα­ση της ΝΔ επι­βε­βαιώ­νει τον αντι­δρα­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα του νόμου Κα­τρού­γκα­λου, τον οποίο δήθεν η ΝΔ θα κα­ταρ­γού­σε.

Η δεύ­τε­ρη μεί­ω­ση αφορά την ακόμη με­γα­λύ­τε­ρη μεί­ω­ση των συ­ντά­ξε­ων, μέσω της δρα­στι­κής μεί­ω­σης του Αντα­πο­δο­τι­κού μέ­ρους των συ­ντά­ξε­ων που εκ­δό­θη­καν μετά τις 12/5/2016 ( δη­λα­δή μετά την ισχύ του νόμου Κα­τρού­γκα­λου ).

Συ­γκε­κρι­μέ­να:

Η δι­καιού­χος της σύ­ντα­ξης χη­ρεί­ας , από τη μέρα του θα­νά­του και για τρία χρό­νια θα λαμ­βά­νει το 70% της σύ­ντα­ξης του απο­βιώ­σα­ντα. Σύμ­φω­να με την νέα εγκύ­κλιο, εάν ο θανών είναι νέος συ­ντα­ξιού­χος και η δι­καιού­χος έχει δική της σύ­ντα­ξη ή ερ­γά­ζε­ται, τότε δεν θα λάβει την Εθνι­κή Σύ­ντα­ξη του θα­νό­ντος, αλλά μόνον το 70% της αντα­πο­δο­τι­κής σύ­ντα­ξης. Αυτό ση­μαί­νει ότι η μεί­ω­ση που θα υπο­στεί θα φτά­νει μέχρι και τα 268 ευρώ. Μετά από τρία χρό­νια , θα πάρει όμως , όχι το 50% της αντα­πο­δο­τι­κής σύ­ντα­ξης, αλλά της σύ­ντα­ξης που πήρε η ίδια, δη­λα­δή το 50% του 70%. Αυτό ση­μαί­νει ου­σια­στι­κά ότι θα λάβει το 35% , αντί του 50% της αντα­πο­δο­τι­κής σύ­ντα­ξης του απο­βιώ­σα­ντα.

Πα­ρά­δειγ­μα: Ένας συ­ντα­ξιού­χος μετά τις 12/5/2016, παίρ­νει σύ­ντα­ξη 1000 ευρώ κα­θα­ρά ( 384 ευρώ Εθνι­κή Σύ­ντα­ξη και 616 ευρώ αντα­πο­δο­τι­κή σύ­ντα­ξη ).Με τον θά­να­τό του, σύμ­φω­να με την εγκύ­κλιο Τσα­κλό­γλου, η χήρα θα δι­καιού­ται μόνον μέρος της Αντα­πο­δο­τι­κής και κα­θό­λου της Εθνι­κής Σύ­ντα­ξης. Για τα πρώτα τρία χρό­νια θα παίρ­νει λοι­πόν το 70% της αντα­πο­δο­τι­κής σύ­ντα­ξης, δηλ.616 ευρώ χ 70% =431,20 ευρώ τον μήνα. Και μετά από τρία χρό­νια, θα παίρ­νει το 50% της αντα­πο­δο­τι­κής που έπαιρ­νε στα τρία προη­γού­με­να χρό­νια, δη­λα­δή: 431,20 ευρώ χ 50%=215,60 ευρώ.

Στην πε­ρί­πτω­ση που ο θανών είναι πα­λιός συ­ντα­ξιού­χος, έχου­με μι­κρό­τε­ρες δια­φο­ρές, γιατί στους πα­λιούς συ­ντα­ξιού­χος δεν έχου­με Εθνι­κή και Αντα­πο­δο­τι­κή Σύ­ντα­ξη.

Με­ρι­κές μέρες μετά και κάτω από τη γε­νι­κή κα­τα­κραυ­γή, ο Υφυ­πουρ­γός ανα­κοί­νω­σε ότι οι αλ­λα­γές που επι­φέ­ρει η εγκύ­κλιος, θα ισχύ­σουν από τώρα και μετά και δεν θα αλ­λά­ξει κάτι στις ήδη συ­ντα­ξιού­χους χη­ρεί­ας.

Είναι φα­νε­ρό πια σε όλες και σε όλους, ότι και αυτό το νέο χτύ­πη­μα της κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ υπη­ρε­τεί πιστά τον νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμό, με θύ­μα­τα στη με­γά­λη τους πλειο­ψη­φία συ­ντα­ξιού­χες. αφού ανοί­γει τη πόρτα στη κα­τάρ­γη­ση της σύ­ντα­ξης χη­ρεί­ας για αυτές που έχουν δική τους.

Με δε­δο­μέ­νο δε ότι οι γυ­ναί­κες στη χώρα μας

-δου­λεύ­ουν στις πιο κα­κο­πλη­ρω­μέ­νες και επι­σφα­λείς θέ­σεις ερ­γα­σί­ας τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φορές ανα­σφά­λι­στες με απο­τέ­λε­σμα μι­κρές συ­ντά­ξεις

-ση­κώ­νουν τα βάρη της φρο­ντί­δας της οι­κο­γέ­νειας λόγω της έλ­λει­ψης του κοι­νω­νι­κού κρά­τους αλλά και της δρα­μα­τι­κής του συρ­ρί­κνω­σης όσων δομών υπάρ­χουν με απο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρούν να θε­με­λιώ­σουν ασφα­λι­στι­κά δι­καιώ­μα­τα για να λαμ­βά­νουν αυ­το­τε­λή σύ­ντα­ξη

-κι έχουν υπο­στεί ήδη δρα­μα­τι­κές μειώ­σεις στις συ­ντά­ξεις τους, στις κύ­ριες αλλά και στις επι­κου­ρι­κές, με την κα­τάρ­γη­ση των Δώρων Χρι­στου­γέν­νων , Πάσχα και Επι­δό­μα­τος Αδεί­ας και του ΕΚΑΣ, λόγω των μνη­μο­νί­ων που εφάρ­μο­σαν δια­δο­χι­κά όλες οι κυ­βερ­νή­σεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

οι νέες πε­ρι­κο­πές τις εξα­θλιώ­νουν ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρο με απο­τέ­λε­σμα οι πε­ρισ­σό­τε­ρες χα­μη­λο­συ­ντα­ξιού­χες να μη τα βγά­ζουν πέρα.

Η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ που επέ­λε­ξε άλλη μια φορά και μά­λι­στα μέσα σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας να χτυ­πή­σει τον κόπο και τον ιδρώ­τα των γυ­ναι­κών, επι­βε­βαιώ­νει ότι η κα­τάρ­γη­ση των δι­καιω­μά­των των γυ­ναι­κών βρί­σκε­ται στα­θε­ρά στο στό­χα­στρό της, όπως και η πλήρη διά­λυ­ση όσων έχουν κα­τα­κτη­θεί με αίμα και με αδιά­κο­πους πο­λύ­χρο­νους αγώ­νες: Το Κοι­νω­νι­κό Κρά­τος, την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, τα Ερ­γα­σια­κά και Ατο­μι­κά δι­καιώ­μα­τα.

Η υπε­ρά­σπι­ση του δι­καιώ­μα­τος των γυ­ναι­κών στην οι­κο­νο­μι­κή κοι­νω­νι­κή και πραγ­μα­τι­κή επι­βί­ω­ση είναι υπό­θε­ση όλων μας. Αλλά κυ­ρί­ως είναι υπό­θε­ση της Ερ­γα­τι­κής Τάξης και των συν­δι­κά­των της!!

/rproject.g