1 RAFALE = 1300 ΜΕΘ

1 RAFALE = 1300 ΜΕΘ

  • |

ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ , όχι για εξοπλισμούς!

Με την έναρ­ξη των εμ­βο­λια­σμών η κυ­βέρ­νη­ση άρ­χι­σε να δίνει τον τόνο μέσα από τα ΜΜΕ ότι φτά­νου­με στο τέλος της παν­δη­μί­ας και ότι έχει κάνει από τη μεριά της ότι είναι δυ­να­τόν για να αντι­με­τω­πί­σει το δεύ­τε­ρο κύμα της παν­δη­μί­ας. Συ­νε­χί­ζει δη­λα­δή να ψεύ­δε­ται όπως κάνει από το Μάρτη που ο Covid-19 έφτα­σε στη χώρα.

Τα νο­σο­κο­μεία απο­δεί­χθη­καν ανέ­τοι­μα να αντα­πο­κρι­θούν στις ανά­γκες και ο μόνος λόγος που υπήρ­ξαν θε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα στο πρώτο lockdown ήταν ο ηρω­ι­κός τρό­πος που αντα­πο­κρί­θη­καν στις απαι­τή­σεις, οι νο­ση­λεύ­τριες, οι για­τροί και οι τραυ­μα­τιο­φο­ρείς των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων και του ΕΚΑΒ. Οι υγειο­νο­μι­κοί έχουν πλη­ρώ­σει ήδη βαρύ τί­μη­μα με­τρώ­ντας πάνω από 20 νε­κρούς ως τώρα στη μάχη με τον Covid-19, ενώ ακόμη κι όσοι νο­σούν υπο­χρε­ώ­νο­νται να γυ­ρί­σουν νω­ρί­τε­ρα πίσω στη δου­λειά τους γιατί δεν υπάρ­χει προ­σω­πι­κό που να μπο­ρεί να τους αντι­κα­τα­στή­σει. Ταυ­τό­χρο­να η κυ­βέρ­νη­ση δεν τους δίνει ούτε αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς και δεν τους εντάσ­σει (πολ­λούς από αυ­τούς) στα Βαρέα και Αν­θυ­γιει­νά.

Το ευ­χα­ρι­στώ από την κυ­βέρ­νη­ση ήταν να γί­νουν προ­σλή­ψεις με το στα­γο­νό­με­τρο κι αυτές όχι μό­νι­μου προ­σω­πι­κού, με απο­τέ­λε­σμα οι ερ­γα­ζό­με­νοι στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία να είναι στα όρια πριν κα­ταρ­ρεύ­σουν. Η κυ­βέρ­νη­ση δεν δίνει τα λεφτά εκεί που υπάρ­χει πραγ­μα­τι­κή ανά­γκη.

Αντί­θε­τα προ­τί­μη­σε να χρη­μα­το­δο­τεί με δε­κά­δες χι­λιά­δες ευρώ τις με­γά­λες επι­χει­ρή­σεις που ήταν και κερ­δο­φό­ρες και να αφή­σει ανε­ξέ­λεγ­κτη τη βιο­μη­χα­νία του του­ρι­σμού για να μην έχουν οι­κο­νο­μι­κή ζημιά με­γά­λη εται­ρεί­ες-κο­λοσ­σοί όπως η TUI και ντό­πιοι με­γλο­ξε­νο­δό­χοι κ.λπ. Κάτι που είχε ως απο­τέ­λε­σμα το ξέ­σπα­σμα του δεύ­τε­ρου, πολύ πιο έντο­νου και πιιο θα­να­τη­φό­ρου, κύ­μα­τος του Covid-19. Ακόμη και τώρα η κυ­βέρ­νη­ση αδια­φο­ρεί για την υγεία του λαού που θα εμ­βο­λια­στεί μετά την πο­λι­τι­κή ηγε­σία, την αστυ­νο­μία και το στρα­τό, ενώ απο­δε­δειγ­μέ­να υπάρ­χει έλ­λει­ψη σε εμ­βό­λια.

Αντί να έχει φρο­ντί­σει έγκαι­ρα να υπάρ­χουν κέ­ντρα πλή­ρως στε­λε­χω­μέ­να και εξο­πλι­σμέ­να για να γί­νο­νται μα­ζι­κοί εμ­βο­λια­σμοί, προ­τι­μά να κάνει κέ­ντρα εμ­βο­λια­σμού τα Κέ­ντρα Υγεί­ας σε πολ­λούς δή­μους. Τα Κέ­ντρα Υγεί­ας όμως έχουν ελ­λεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό με απο­τέ­λε­σμα να έχουν ήδη ακυ­ρω­θεί εκα­το­ντά­δες ρα­ντε­βού που είχαν κλεί­σει ασθε­νείς με για­τρούς για άλλες ασθέ­νειες. Όχι ότι στην κυ­βέρ­νη­ση δεν αρέ­σει να σπα­τα­λά­ει χρή­μα­τα. Ίσα-ίσα!

Προ­κει­μέ­νου να εξυ­πη­ρε­τη­θούν τα με­γα­λε­πή­βο­λα σχέ­δια των εδώ κα­πι­τα­λι­στών αλλά και συμ­μά­χων όπως η Γαλ­λία του Μα­κρόν και οι ΗΠΑ του Τραμπ και τώρα του Μπάι­ντεν, σπα­τα­λά­ει δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ για να αγο­ρά­σει 18 πο­λε­μι­κά αε­ρο­σκά­φη rafale.

Η αγορά τους κο­στί­ζει 2,49 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Το 1 δη­λα­δή κο­στί­ζει 138 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Με τα ίδια λεφτά θα μπο­ρού­σαν να είχαν φτια­χτεί 1.300 (μέσος όρος κό­στους) του­λά­χι­στον Μο­νά­δες Εντα­τι­κής Θε­ρα­πεί­ας (ΜΕΘ) καθώς σύμ­φω­να με το ίδρυ­μα “Θώραξ” μια ΜΕΘ κο­στί­ζει από 50 ως 150.000 ευρώ. Λεφτά υπάρ­χουν για τους εμπό­ρους του πο­λέ­μου αλλά δεν υπάρ­χουν για να φτια­χτούν ΜΕΘ όταν το 80% όσων πέ­θα­ναν από Covid-19 (το δί­μη­νο Νο­έμ­βρη-Δε­κέμ­βρη) δεν μπό­ρε­σαν ποτέ να με­τα­φερ­θούν σε ΜΕΘ.

Η κυ­βέρ­νη­ση μάς έχει κη­ρύ­ξει έναν ανε­λέ­η­το τα­ξι­κό πό­λε­μο βά­ζο­ντας τα κέρδη των λίγων πάνω από τις ζωές των πολ­λών, πάνω από τις κοι­νω­νι­κές ανά­γκες. Σε αυτό τον πό­λε­μο χρειά­ζε­ται να τις απα­ντή­σου­με στη­ρί­ζο­ντας τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων στη δη­μό­σια υγεία.

 

Στη­ρί­ζου­με τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις των υγειο­νο­μι­κών (κα­λούν ΠΟ­Ε­ΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, ΑΔΕΔΥ κ.α.):

28/1 στις πύλες των Νο­σο­κο­μεί­ων

3/2 στα κέ­ντρα Υγεί­ας

16/2 συ­γκέ­ντρω­ση 10πμ στο Υπ. Ερ­γα­σί­ας

 

• Άμεση ενί­σχυ­ση της Δη­μό­σιας Υγεί­ας

με μό­νι­μες προ­σλή­ψεις και χρη­μα­το­δό­τη­ση

• Ικα­νο­ποί­η­ση των αι­τη­μά­των των ερ­γα­ζο­μέ­νων

//rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.