ΕΦΚΑ: Αυτό που έλειπε ήταν… ο project manager

ΕΦΚΑ: Αυτό που έλειπε ήταν… ο project manager

  • |

Αυτό που έλειπε στον ΕΦΚΑ για να απονέμει γρήγορα τις συντάξεις ήταν …ένας project manager!

Αυτό μας λέει ο νέος Υπουρ­γός Ερ­γα­σί­ας Κ.Χα­τζη­δά­κης, ο οποί­ος υπέ­γρα­ψε στις 27/1 από­φα­ση με την οποία δη­μιουρ­γεί Ομάδα Εργου με σκοπό την επι­τά­χυν­ση της απο­νο­μής των συ­ντά­ξε­ων από τον e-ΕΦ­ΚΑ. Θυ­μί­ζου­με ότι η σώ­ρευ­ση εκα­το­ντά­δων χι­λιά­δων εκ­κρε­μών αι­τή­σε­ων συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης είναι ένας από τους βα­σι­κούς λό­γους αντι­κα­τά­στα­σης του προη­γού­με­νου Υπουρ­γού Γ.Βρού­τση, καθώς η «ιστο­ρία αυτή έχει με­γά­λο πο­λι­τι­κό κό­στος» όπως είχε πα­ρα­δε­χτεί και ο ίδιος ο Πρω­θυ­πουρ­γός. Και ενώ ο προη­γού­με­νος Υπουρ­γός είχε δώσει έμ­φα­ση μέσω των σαβ­βα­τιά­τι­κών συ­νε­ντεύ­ξε­ων Τύπου στον …Γ. Αυτιά σε μέτρα όπως ψη­φια­κές πλατ­φόρ­μες, ψη­φια­κές συ­ντά­ξεις, (μόνο ψη­φια­κούς υπαλ­λή­λους δεν προ­α­νήγ­γει­λε!), ο νέος επι­στρέ­φει σε πα­τρο­πα­ρά­δο­τες νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες συ­ντα­γές: Η δου­λειά σε ιδιώ­τες!

Νίκος Μποσινάκος

Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στις αρ­μο­διό­τη­τες της Επι­τρο­πής είναι και η πρό­τα­ση στον Υπουρ­γό Ερ­γα­σί­ας για την  ανα­γκαιό­τη­τα να προ­σφεύ­γει σε πα­ρο­χή υπη­ρε­σιών από εξει­δι­κευ­μέ­νες εται­ρεί­ες του ιδιω­τι­κού τομέα. Ιδού πεδίο …μάσας λα­μπρόν, λοι­πόν.

Την ίδια ώρα, οι ερ­γα­ζό­με­νοι στον ΕΦΚΑ προ­σπα­θούν να αντα­πε­ξέλ­θουν σε μια χα­ο­τι­κή ενο­ποί­η­ση Τα­μεί­ων που έγινε μόνο για την τα­μπέ­λα e-ΕΦ­ΚΑ και τις φω­το­γρα­φί­ες, ενώ στο backoffice (για να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με project management αργκό!), επι­κρα­τεί εγκα­τά­λει­ψη, απα­ρά­δε­κτες ερ­γα­σια­κές συν­θή­κες, αλ­λη­λο­ε­πι­κα­λύ­ψεις πλη­ρο­φο­ρια­κών συ­στη­μά­των και χα­ο­τι­κή λει­τουρ­γία των Υπη­ρε­σιών. Όλα αυτά τα έχουν ανα­δεί­ξει πά­μπολ­λες φορές οι ερ­γα­ζό­με­νοι μέσω των σω­μα­τεί­ων τους, αλλά η πο­λι­τι­κή ηγε­σία… project manager αγό­ρα­ζεν!

Αντί λοι­πόν να προ­χω­ρή­σει σε στε­λέ­χω­ση του Ορ­γα­νι­σμού με νέο προ­σω­πι­κό (προ­σλή­ψεις), στην εκ­παί­δευ­ση του υφι­στά­με­νου προ­σω­πι­κού στα νέα τε­χνο­λο­γι­κά μέσα, στην απλού­στευ­ση των Π/Σ και των δια­δι­κα­σιών ανα­κε­φα­λαί­ω­σης, εκ­κα­θά­ρι­σης και έκ­δο­σης απο­φά­σε­ων συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης, στην πραγ­μα­τι­κή ενο­ποί­η­ση της λει­τουρ­γί­ας των Τα­μεί­ων που ακόμη απο­τε­λούν σκόρ­πια κομ­μά­τια στο…παζλ του ενιαί­ου ΕΦΚΑ, στην αξιο­ποί­η­ση της τε­χνο­γνω­σί­ας και της εμπει­ρί­ας των στε­λε­χών που υπη­ρε­τούν ήδη στον Ορ­γα­νι­σμό, ο κ. Χα­τζη­δά­κης επι­στρα­τεύ­ει …ημέ­τε­ρους από το Μη­τρώο Στε­λε­χών της ΝΔ, συ­ντα­ξιού­χους πρώην Γε­νι­κούς Δ/ντες και Πα­νε­πι­στη­μια­κούς για να ει­ση­γη­θούν την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση λει­τουρ­γιών του ΕΦΚΑ. Δίνει έτσι τε­χνο­κρα­τι­κό επί­χρι­σμα στην βα­σι­κή επι­λο­γή της Κυ­βέρ­νη­σης να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει κομ­μά­τια της Δη­μό­σιας Διοί­κη­σης, αλλά και βα­σι­κά δη­μό­σια αγαθά όπως η Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση.

Άλ­λω­στε, ένα από τα 3 νο­μο­σχέ­δια που θα φέρει ο νέος Υπουρ­γός για ψή­φι­ση στην Βουλή είναι αυτό που ιδιω­τι­κο­ποιεί την επι­κου­ρι­κή ασφά­λι­ση, με­τα­τρέ­πο­ντας τον πυ­λώ­να αυτό από ανα­δια­νε­μη­τι­κό σε κε­φα­λαιο­ποι­η­τι­κό. Η δου­λειά έχει γίνει ήδη σε με­γά­λο βαθμό από τον Υφυ­πουρ­γό Τσα­κλό­γλου, ο οποί­ος ανοι­κτά έχει τα­χθεί υπέρ της αξιο­ποί­η­σης των απο­θε­μα­τι­κών της επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης στην ελεύ­θε­ρη αγορά, δη­λα­δή στο τζο­γά­ρι­σμα τους στα Χρη­μα­τι­στή­ρια.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι του ΕΦΚΑ, αν και πο­λυ­δια­σπα­σμέ­νοι σε Σω­μα­τεία και Ομο­σπον­δί­ες στα πρώην Τα­μεία, προ­σπα­θούν να ανα­δεί­ξουν τα προ­βλή­μα­τα. Δεν δια­τυ­πώ­νουν συ­ντε­χνια­κά αι­τή­μα­τα, αλλά εκ­φρά­ζουν την αγω­νία των αν­θρώ­πων που κα­θη­με­ρι­νά δια­χει­ρί­ζο­νται το χάος που δη­μιούρ­γη­σαν οι πο­λι­τι­κές επι­λο­γές των τε­λευ­ταί­ων Κυ­βερ­νή­σε­ων. Την αγω­νία για το μέλ­λον της Δη­μό­σιας Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης στην χώρα μας, δη­λα­δή του κόπου και των θυ­σιών γε­νε­ών και της ελ­πί­δας των ση­με­ρι­νών και μελ­λο­ντι­κών ερ­γα­ζο­μέ­νων. Θα πρέ­πει το συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα αλλά και το ερ­γα­τι­κό και λαϊκό κί­νη­μα γε­νι­κό­τε­ρα να ανα­λά­βουν άμεσα δράση, για την υπε­ρά­σπι­ση των δι­καιω­μά­των που κα­τα­κτή­θη­καν με αγώ­νες, ξε­σκε­πά­ζο­ντας τις κου­το­πό­νη­ρες με­θο­δεύ­σεις των …δήθεν Ομά­δων Έργου και υιο­θε­τώ­ντας ως κε­ντρι­κό αί­τη­μα στους αγώ­νες που έρ­χο­νται το αί­τη­μα για Δη­μό­σια Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση με αξιο­πρε­πείς συ­ντά­ξεις για όλους.

/rproject.gr/