Αστυνομοκρατία-βία-καταστολή: Το σχέδιο Μητσοτάκη να ακυρωθεί το δρόμο

Αστυνομοκρατία-βία-καταστολή: Το σχέδιο Μητσοτάκη να ακυρωθεί το δρόμο

  • |

Όπου και να κοιτάξει κανείς βλέπει αστυνομία. Πάνοπλη, ενισχυμένη και με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση. Για κάθε περίσταση, σε κάθε στιγμή ακόμη και χωρίς λόγο.

Νικόλας Κολυτάς

Αυτό είναι το δόγμα που επι­χει­ρεί να επι­βάλ­λει η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ με πρω­τερ­γά­τη αυτής της δια­δι­κα­σί­ας τον Μι­χά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη. Η αστυ­νο­μι­κή βία και αυ­θαι­ρε­σία ενι­σχύ­ο­νται οι­κο­νο­μι­κά, θω­ρα­κί­ζο­νται νο­μι­κά και κυ­ρί­ως στη­ρί­ζο­νται πο­λι­τι­κά. Η αστυ­νο­μο­κρα­τία δεν είναι πλέον ένα μο­ντέ­λο προς απο­φυ­γή αλλά μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που χρειά­ζε­ται συλ­λο­γι­κή αντι­με­τώ­πι­ση.

Οι­κο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση

Η ελ­λη­νι­κή αστυ­νο­μία απο­τε­λεί δια­χρο­νι­κά ένα σώμα το οποίο σε με­γά­λο βαθμό λει­τουρ­γεί πα­ρα­σι­τι­κά μέσα στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία κου­βα­λώ­ντας τις συ­νέ­χειες και τις πα­θο­γέ­νειες ενός πο­λι­τι­κά χρω­μα­τι­σμέ­νου πα­ρελ­θό­ντος. Από το με­τεμ­φυ­λια­κό αστυ­νο­μι­κό κρά­τος, τη «χρυσή επτα­ε­τία» και τα πα­νη­γύ­ρια της με­τα­πο­λί­τευ­σης, μέχρι τα ντου σε σχο­λές και πο­ρεί­ες του πο­λυ­τε­χνεί­ου, την αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή ανα­διάρ­θρω­ση και την κα­τα­στο­λή των αντι­μνη­μο­νια­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων, η ελ­λη­νι­κή αστυ­νο­μία χρε­ώ­νε­ται πλή­θος δο­λο­φο­νη­μέ­νων, βα­σα­νι­σμέ­νων και άδικα στιγ­μα­τι­σμέ­νων προ­σώ­πων. Κι όμως, σε όλες αυτές τις πε­ριό­δους μέχρι και σή­με­ρα, η θε­σμι­κή αφή­γη­ση πα­ρου­σιά­ζει τον αστυ­νο­μι­κό ως μια οι­κεία και φι­λι­κή φι­γού­ρα που προ­στα­τεύ­ει τον πο­λί­τη από το έγκλη­μα.

Η ελ­λη­νι­κή αστυ­νο­μία σή­με­ρα εν μέσω παν­δη­μί­ας απαρ­τί­ζε­ται από πε­ρί­που 60.000 μέλη που χω­ρί­ζο­νται σε αξιω­μα­τι­κούς, κα­τώ­τε­ρους αξιω­μα­τι­κούς, ει­δι­κούς φρου­ρούς και συ­νο­ριο­φύ­λα­κες. Όλοι αυτοί διαι­ρού­νται σε πε­ρε­ταί­ρω διευ­θύν­σεις, υπο­διευ­θύν­σεις και επι­μέ­ρους ομά­δες που δρουν ανα­λό­γως. Ανά­με­σα σε αυ­τούς δεν προ­σμε­τρά­ται καν το κάθε λογής προ­σω­πι­κό φύ­λα­ξης υψηλά ιστά­με­νων προ­σώ­πων ούτε οι ιδιω­τι­κές υπη­ρε­σί­ες security που απα­σχο­λούν εν δυ­νά­μει ή απο­τυ­χη­μέ­νους αστυ­νο­μι­κούς. Όμως όλοι αυτοί δεν είναι αρ­κε­τοί με βάση την κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη. Το πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα είναι η πρό­σλη­ψη 1000 ακόμη αστυ­νο­μι­κών για να στε­λε­χώ­σουν την πε­ρί­φη­μη «Ομάδα Προ­στα­σί­ας Πα­νε­πι­στη­μια­κών Ιδρυ­μα­τών» ή κοι­νώς την πα­νε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία. Αυ­τούς δη­λα­δή που θα υπά­γο­νται στο Υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη αλλά θα δρουν μέσα στα πα­νε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα.

Το σχέ­διο του Υπουρ­γεί­ου όμως δε στα­μα­τά εκεί, καθώς με βάση κο­ρυ­φαία αστι­κή εφη­με­ρί­δα, προ­βλέ­πε­ται επί­σης η αύ­ξη­ση του προ­σω­πι­κού που απα­σχο­λεί­ται στις πε­ρι­πο­λί­ες και η χρήση νέων δί­κυ­κλων μέσων, αλλά και σκύ­λων, προ­κει­μέ­νου να εντα­τι­κο­ποι­η­θεί η αστυ­νο­μι­κή πα­ρου­σία στο ιστο­ρι­κό κέ­ντρο της Αθή­νας, ενέρ­γειες με κό­στος 4.850.000 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Πα­ράλ­λη­λα προ­ε­τοι­μά­ζε­ται η το­πο­θέ­τη­ση 392 αστυ­νο­μι­κών σε υπη­ρε­σί­ες πρώ­της γραμ­μής και σε νέες ει­δι­κές ομά­δες. Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να ο Μι­χά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης σε μια στιγ­μή δη­μο­κρα­τι­κής έμπνευ­σης απο­φά­σι­σε να δη­μιουρ­γή­σει 18 νέες ομά­δες ΔΡΑΣΗ και 5 νέες ομά­δες ΟΠΚΕ, οι οποί­ες θα δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Ατ­τι­κή, με συ­νο­λι­κό κό­στος 2.100.000 ευρώ. Μι­λά­με για απί­στευ­τα ποσά ει­δι­κά τη συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ρί­ο­δο.

Τι να πει κα­νείς όμως όταν το έτος που μας πέ­ρα­σε, ναι το έτος της παν­δη­μί­ας και της κα­τάρ­ρευ­σης των δη­μο­σί­ων νο­σο­κο­μεί­ων, ο γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Υπουρ­γεί­ου Δη­μό­σιας Τάξης, Κων­στα­ντί­νος Τσου­βά­λας δη­λώ­νει πε­ρι­χα­ρής ότι «τους τε­λευ­ταί­ους 18 μήνες το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη και η ΕΛΑΣ υλο­ποιούν ένα εξαι­ρε­τι­κά με­γά­λο και φι­λό­δο­ξο σχέ­διο για τον εξο­πλι­σμό των αστυ­νο­μι­κών υπη­ρε­σιών» και ότι «μέσα σε 18 μήνες έχουν γίνει όσα δεν έγι­ναν 18 χρό­νια». Απί­στευ­το, αλλά συ­νά­μα εξη­γή­σι­μο αν σκε­φτεί κα­νείς πως το παν­δη­μι­κό 2020, εκτός από τα 2.450 οχή­μα­τα όλων των τύπων που απο­κτή­θη­καν για την ελ­λη­νι­κή αστυ­νο­μία, δα­πα­νή­θη­καν πε­ρί­που 20.000.000 για αγορά επι­χει­ρη­σια­κού εξο­πλι­σμού και ατο­μι­κών εφο­δί­ων προ­στα­σί­ας των αστυ­νο­μι­κών, στον οποίο πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται 23.000 αλε­ξί­σφαι­ρα γι­λέ­κα, πάνω από 8.000 επι­χει­ρη­σια­κές στο­λές και πλή­ρης εξο­πλι­σμός για 4.000 δι­κυ­κλι­στές σε όλη την Ελ­λά­δα.

Και αν οι πα­ρα­πά­νω αγο­ρές μοιά­ζουν με προ­ε­τοι­μα­σία σε εί­σο­δο σε εμπό­λε­μη ζώνη, οι φε­τι­νές δα­πά­νες μαρ­τυ­ρούν ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρα. Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να με βάση τα λε­γό­με­να ξανά του κυ­ρί­ου Τσου­βά­λα, για το 2021, το Υπουρ­γείο έχει στα σκα­ριά ένα νέο φι­λό­δο­ξο πρό­γραμ­μα κό­στους 23.000.000 ευρώ για αγορά μη­χα­νο­κί­νη­του επι­χει­ρη­σια­κού εξο­πλι­σμού, στον οποίο εκτός των άλλων πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται 40-80 πε­ρι­πο­λι­κά με ει­δι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο ει­δι­κό κλωβό για με­τα­φο­ρά κρα­του­μέ­νων και προ­σα­χθέ­ντων με κο­ρω­νο­ϊό, ή άλλα λοι­μώ­δη νο­σή­μα­τα, 4 ασθε­νο­φό­ρα για την ΕΛΑΣ, 5 θω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα σαν αυτά που επι­χεί­ρη­σαν στον Έβρο τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τιο και 4 ει­δι­κά επι­χει­ρη­σια­κά αυ­το­κί­νη­τα για ει­δι­κές δρά­σεις, όπως αυτά που επι­χεί­ρη­σαν επί­σης στον Έβρο τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τιο και Απρί­λιο.

Επι­χει­ρη­σια­κή ανα­βάθ­μι­ση

Βέ­βαια, όλες οι πα­ρα­πά­νω δα­πά­νες δεν έγι­ναν για το θε­α­θή­ναι. Αντι­θέ­τως έχουν συ­γκε­κρι­μέ­νη στό­χευ­ση και επι­χει­ρη­σια­κή από­λη­ξη. Η αστυ­νο­μία και ο τρό­πος δρά­σης της ανα­διαρ­θρώ­νο­νται με σκοπό την εμπέ­δω­ση μιας νέας κα­νο­νι­κό­τη­τας. Αυτής που αντι­λαμ­βά­νε­ται τη συλ­λο­γι­κή έκ­φρα­ση και την πο­λι­τι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση ως «εχθρό» της δη­μο­κρα­τί­ας και της ασφά­λειας. Στην πρό­σφα­τη δια­δι­κτυα­κή συ­νέ­ντευ­ξη τύπου σχε­τι­κά με το «νέο επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο για την αντι­με­τώ­πι­ση των συ­να­θροί­σε­ων», ο Μι­χά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης δή­λω­σε: «Το 2021 η Αστυ­νο­μία αλ­λά­ζει εποχή, θα γίνει η ΕΛ.ΑΣ. του 21ου αιώνα… Η Αστυ­νο­μία αλ­λά­ζει γιατί ο κό­σμος έχει αλ­λά­ξει». Μόνο που ο κό­σμος είναι κυ­ρί­ως σπίτι του τη­ρώ­ντας τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα. Δεν υπάρ­χει κάτι στην κοι­νω­νία αυτή τη στιγ­μή που να δι­καιο­λο­γεί τη «ρο­μπο­κο­ποί­η­ση» της ελ­λη­νι­κής αστυ­νο­μί­ας.

Προ­φα­νώς, η κυ­βέρ­νη­ση προ­σέ­χει για να έχει. Ξέ­ρουν τι έχουν μπρο­στά τους όταν λήξει η πε­ρί­ο­δος της παν­δη­μί­ας. Ήδη θο­ρυ­βού­νται από επι­μέ­ρους κι­νη­μα­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες και δρά­σεις με χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρες τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις στο χώρο της εκ­παί­δευ­σης που έσπα­σαν τις αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές απα­γο­ρεύ­σεις των συ­να­θροί­σε­ων. Όλοι οι διε­θνείς οι­κο­νο­μο­λό­γοι συ­νη­γο­ρούν στο ότι ξε­δι­πλώ­νε­ται μια νέα τε­ρα­στί­ων δια­στά­σε­ων οι­κο­νο­μι­κή ύφεση, που θα έχει πο­λι­τι­κές και κοι­νω­νι­κές προ­ε­κτά­σεις. Έχο­ντας την εμπει­ρία της βί­αι­ης ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποί­η­σης της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας την πε­ρί­ο­δο 2010-2015, η κυ­ρί­αρ­χη τάξη σπεύ­δει να πνί­ξει την κί­νη­ση στο δρόμο από τη ρίζα της. Δε θέλει να την ξα­να­πα­τή­σει. Αξιο­ποιεί συ­νε­πώς την υγειο­νο­μι­κή κρίση για τη με­τα­τρέ­ψει σε κρίση συλ­λο­γι­κής έκ­φρα­σης και αντί­στα­σης. Σε όλη αυτή την κα­τρα­κύ­λα σέρ­νε­ται και η ανύ­παρ­κτη αντι­πο­λί­τευ­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που πριν τις γιορ­τές ζη­τού­σε να δοθεί ένα ακόμη μη­νιά­τι­κο στα παι­διά της ελ­λη­νι­κής αστυ­νο­μί­ας.

Έτσι, λοι­πόν το σχέ­διο Χρυ­σο­χο­ΐ­δη πε­ρι­λαμ­βά­νει πράγ­μα­τα ανή­κου­στα ακόμη και για μια κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δη­μο­κρα­τία. Σε συ­νέ­χεια του ψη­φι­σμέ­νου νόμου για τον πε­ριο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων, γί­νε­ται λόγος για υπο­χρε­ω­τι­κή γνω­στο­ποί­η­ση της πρό­θε­σης διορ­γά­νω­σης μίας δη­μό­σιας υπαί­θριας συ­νά­θροι­σης στην οι­κεία Αστυ­νο­μι­κή Αρχή, για ορι­σμό αστυ­νο­μι­κού δια­με­σο­λα­βη­τή, ο οποί­ος θα είναι σε επι­κοι­νω­νία με τους διορ­γα­νω­τές, για ένα νέο modus operandi  με βάση το οποίο θα αξιο­λο­γεί­ται σε δια­βαθ­μι­σμέ­νη κλί­μα­κα η επι­κιν­δυ­νό­τη­τα μιας δια­δή­λω­σης, για κλι­μα­κού­με­νη χρήση κα­τα­σταλ­τι­κών μέσων στις συ­να­θροί­σεις και για οριο­θε­τη­μέ­νο χώρο κί­νη­σης των δη­μο­σιο­γρά­φων στις δια­δη­λώ­σεις. Με λίγα λόγια το Υπουρ­γείο έχει μπερ­δέ­ψει την πα­ρέ­λα­ση με τη δια­δή­λω­ση. Η πρώτη γί­νε­ται υπό την ορ­γά­νω­ση και την κα­θο­δή­γη­ση των κρα­τι­κών και δη­μο­τι­κών αρχών, η δεύ­τε­ρη όμως όχι.

Το ακόμη πιο εν­δια­φέ­ρον είναι το πώς ντύ­νουν λε­κτι­κά όλη αυτή τη στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση και πα­ρεμ­βα­τι­κό­τη­τα των σω­μά­των ασφα­λεί­ας. Συ­γκε­κρι­μέ­να γί­νε­ται λόγος για «ήπια αστυ­νό­μευ­ση», «δια­με­σο­λά­βη­ση», «επι­κοι­νω­νία», «ενερ­γη­τι­κό διά­λο­γο». Λέ­ξεις ωραί­ες για μια έκ­θε­ση ιδεών που όταν όμως με­του­σιώ­νε­ται σε πρά­ξεις έχει πολύ πιο βάρ­βα­ρο πρό­σω­πο. Με βάση το σχέ­διο Χρυ­σο­χο­ΐ­δη, η εκτί­μη­ση επι­κιν­δυ­νό­τη­τας μιας συ­νά­θροι­σης θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται με τη χρήση δύο δει­κτών: α) «τους κιν­δύ­νους που προ­κύ­πτουν από την ίδια τη συ­νά­θροι­ση» και β) «από την τρω­τό­τη­τα της». Οι πα­ρα­πά­νω δεί­κτες απο­τε­λούν ρητές αο­ρι­στί­ες χωρίς κα­νέ­να εχέγ­γυο δια­σφά­λι­σης και πραγ­μα­το­ποί­η­σης μιας δια­δή­λω­σης. Αντι­θέ­τως τα αστυ­νο­μι­κά όρ­γα­να επι­φορ­τί­ζο­νται με την εξου­σία της απο­κλει­στι­κής από­φα­σης σχε­τι­κά με το αν μπο­ρεί ή όχι να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μια κι­νη­το­ποί­η­ση. Κάπως έτσι άλ­λω­στε σε μια πρόβα τζε­νε­ρά­λε εί­δα­με ξανά τον αρ­χη­γό της αστυ­νο­μί­ας να παίρ­νει από­φα­ση για απα­γό­ρευ­ση των δη­μό­σιων συ­να­θροί­σε­ων άνω των 100 ατό­μων. Μια από­φα­ση που τσα­κί­στη­κε στο δρόμο από το κί­νη­μα και συλ­λο­γι­κούς φο­ρείς.

Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό, ότι απέ­να­ντι στις με­θο­δεύ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη δια­τρα­νώ­νουν την αντί­θε­σή τους και άτομα υπε­ρά­νω υπο­ψί­ας για αρι­στε­ρί­στι­κη πα­ρέκ­κλι­ση. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ο διευ­θυ­ντής του Βή­μα­τος Αντώ­νης Κα­ρα­κού­σης δή­λω­σε στο Twitter πως «Κα­νέ­νας νόμος, καμία διά­τα­ξη αστυ­νο­μι­κών δυ­νά­με­ων δεν μπο­ρεί να απο­τρέ­ψει ή να ανα­κό­ψει την κοι­νω­νι­κή δυ­να­μι­κή. Η Ιστο­ρία δι­δά­σκει πως όταν ανα­πτύσ­σε­ται η κοι­νω­νι­κή δυ­να­μι­κή τί­πο­τε δεν μπο­ρεί να την συ­γκρα­τή­σει. Ας το γνω­ρί­ζουν όσοι νο­μο­θε­τούν… εν κενώ». Την ίδια στιγ­μή πλή­θος ακα­δη­μαϊ­κών συ­γκε­ντρώ­νει υπο­γρα­φές ενά­ντια στην πα­νε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, για την οποία με την πα­ρού­σα μορφή της έχει δη­λώ­σει την αντί­θε­σή της μέχρι και η Σύ­νο­δος Πρυ­τά­νε­ων υπε­ρα­σπι­ζό­με­νη την έν­νοια του αυ­το­διοί­κη­του των δη­μο­σί­ων πα­νε­πι­στη­μί­ων.

Ση­μα­ντι­κές αντι­δρά­σεις όμως υπάρ­χουν και από δη­μο­σιο­γρα­φους και φω­το­ρε­πόρ­τερ που κά­νουν λόγο για φί­μω­ση του Τύπου. Συ­γκε­κρι­μέ­να ο Μά­ριος Λώλος, πρώην πρό­ε­δρος της Ένω­σης Φω­το­ρε­πόρ­τερ Ελ­λά­δος, που στο πα­ρελ­θόν είχε υπάρ­ξει δέ­κτης αστυ­νο­μι­κής επί­θε­σης, σε ανάρ­τη­σή του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης ση­μεί­ω­σε πως το «99% των επι­θέ­σε­ων που έχου­με υπο­στεί ως φω­το­ρε­πόρ­τερ είναι από όρ­γα­να της ΕΛ.ΑΣ και όχι από δια­δη­λω­τές (…) κα­νέ­νας Υπουρ­γός Προ.Πο δεν μπο­ρεί να μας υπο­δεί­ξει πως θα κά­νου­με την δου­λειά μας και από που. Αυτά είναι λυ­μέ­να χρό­νια μέσα στις δη­μο­κρα­τί­ες. Έλεγ­χος της ει­κό­νας ση­μαί­νει κα­τά­λυ­ση της Ελευ­θε­ρί­ας του Τύπου». Πα­ράλ­λη­λα σε κοινή ανα­κοί­νω­σή τους η ΕΣΗΕΑ και η ΕΦΕ εκ­φρά­ζουν την αντί­θε­ση τους στο σχέ­διο Χρυ­σο­χο­ΐ­δη και το­νί­ζουν πως «με την “οριο­θέ­τη­ση” των δη­μο­σιο­γρά­φων, όπως απο­τυ­πώ­νε­ται στο ως άνω σχέ­διο, βαρύ πλήγ­μα δέ­χε­ται άμεσα η ενη­μέ­ρω­ση των πο­λι­τών, η οποία απο­τε­λεί έναν εκ των πυ­λώ­νων της δη­μο­κρα­τί­ας».

Συλ­λο­γι­κή αντί­στα­ση

Είναι δε­δο­μέ­νο ότι ανοί­γε­ται μπρο­στά μας μια νέα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που θέτει αυ­ξη­μέ­νες προ­κλή­σεις στο κί­νη­μα και την Αρι­στε­ρά σε μια πε­ρί­ο­δο που το κρά­τος έχει κα­τα­φέ­ρει να θω­ρα­κι­στεί τόσο σε επί­πε­δο επι­κοι­νω­νια­κής δια­χεί­ρι­σης, όσο και σε επί­πε­δο κα­τα­σταλ­τι­κής ετοι­μό­τη­τας. Χρειά­ζο­νται ευ­ρεί­ες πρω­το­βου­λί­ες που να θέ­τουν επί τά­πη­τος τις «καυ­τές πα­τά­τες» και όχι να τις απο­φεύ­γουν με θε­ω­ρη­τι­κο­λο­γία και αυ­το­α­να­φο­ρι­κό­τη­τες. Η ενό­τη­τα, η μα­ζι­κό­τη­τα και ο ρι­ζο­σπα­στι­σμός είναι οι συ­νε­κτι­κοί δε­σμοί για τη συ­σπεί­ρω­ση και την αντε­πί­θε­ση ενός κό­σμου που βυ­θί­ζε­ται στη συλ­λο­γι­κή απελ­πι­σία και έλ­λει­ψη προ­ο­πτι­κής. Πρω­το­βου­λί­ες για την οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη όσων δέ­χτη­καν πρό­στι­μα επει­δή δια­δή­λω­σαν, το­πι­κές δρά­σεις που να σπάνε το κλίμα αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας καθώς και απερ­για­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις που να θέ­τουν την κυ­βέρ­νη­ση προ των ευ­θυ­νών της είναι λίγα μόνο από αυτά που μπο­ρούν να κρα­τή­σουν ζω­ντα­νές τις συλ­λο­γι­κές αντι­στά­σεις. Ήδη οι συ­νε­χό­με­νες φοι­τη­τι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις, οι επι­μέ­ρους απερ­για­κές δρά­σεις και οι μα­θη­τι­κές αντι­δρά­σεις δεί­χνουν το δρόμο.

Χρειά­ζο­νται όμως και συ­γκε­κρι­μέ­νες απα­ντή­σεις. Τη στιγ­μή που η κυ­βέρ­νη­ση δα­πα­νά δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια σε rafale και φρε­γά­τες, που σκορ­πί­ζει δε­κά­δες εκα­τομ­μύ­ρια στην ενί­σχυ­ση και τον εξο­πλι­σμό της ελ­λη­νι­κής αστυ­νο­μί­ας και που μοι­ρά­ζει λεφτά μέσα από επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες λί­στες Πέτσα, η ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά κα­λεί­ται να μι­λή­σει για όσα δε μι­λά­ει ο Τσί­πρας και οι υπό­λοι­ποι. Για την ανά­γκη προ­σλή­ψε­ων για­τρών και νο­ση­λευ­τών, για δη­μιουρ­γία ΜΕΘ, για μα­ζι­κά tests και εμ­βο­λια­σμούς, για απο­συμ­φό­ρη­ση των ΜΜΜ, για υγειο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη των σχο­λεί­ων και των πα­νε­πι­στη­μί­ων. Γύρω από αυτά τα αι­τή­μα­τα οφεί­λει να συ­σπει­ρω­θεί ένας κό­σμος που βλέ­πει την υγεία του να κιν­δυ­νεύ­ει, το ει­σό­δη­μά του να εξα­φα­νί­ζε­ται και το μέλ­λον του να είναι αστυ­νο­μο­κρα­τού­με­νο. Οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις του φθι­νο­πώ­ρου έδει­ξαν το δρόμο, ξε­γυ­μνώ­νο­ντας την υπο­κρι­σία της κυ­βέρ­νη­σης που στο όνομα της υγειο­νο­μι­κής πρό­λη­ψης εφάρ­μο­σε ένα εγκλη­μα­τι­κό κα­τα­σταλ­τι­κό σχέ­διο χωρίς καμία υγειο­νο­μι­κή μέ­ρι­μνα.

Οι μήνες που έρ­χο­νται είναι σί­γου­ρα δύ­σκο­λοι, όμως καμία κυ­βέρ­νη­ση δεν κα­τά­φε­ρε να επι­βιώ­σει στη­ρι­ζό­με­νη μόνο στη δύ­να­μη της αστυ­νο­μί­ας. Αυτό θα έπρε­πε να το γνω­ρί­ζουν καλά όσοι τα προη­γού­με­να χρό­νια βρέ­θη­καν σε θέ­σεις εξου­σί­ας. Αν δεν το κα­τά­λα­βαν, μπο­ρού­με να τους το θυ­μί­σου­με εμείς μέσα από τους αγώ­νες μας για έναν κόσμο χωρίς αυ­θαι­ρε­σία, βα­ναυ­σό­τη­τα και κα­τα­στο­λή.

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.