Δεν υφίσταται κράτος δικαίου που..

Δεν υφίσταται κράτος δικαίου που..

  • |

Είναι κουραστικό πλέον να είσαι αριστερός και να πρέπει να υπερασπίζεσαι – μόνος σου πλέον- την αστική νομιμότητα, το κράτος και τις θεσμικές λειτουργίες, Κι όμως, εδώ έχουμε φτάσει.

Η έν­νοια του κρά­τους δι­καί­ου έχει διαρ­ρα­γεί ορι­στι­κά, με την υπό­θε­ση του Κου­φο­ντί­να να απο­τε­λεί ένα ολό­κλη­ρο πα­γό­βου­νο στην κο­ρυ­φή των προη­γού­με­νων πα­γό­βου­νων.

Δεν υφί­στα­ται κρά­τος δι­καί­ου που φτιά­χνει εξα­το­μι­κευ­μέ­νους νό­μους που βρί­σκουν εφαρ­μο­γή σε έναν άν­θρω­πο.

Δημήτρης Μαντζούκας |

Δεν υφί­στα­ται κρά­τος δι­καί­ου, που αμε­λεί τους ισχύ­ο­ντες κα­νό­νες δι­καί­ου που αυτό έχει θε­σπί­σει απλά για να κα­τα­στρέ­ψει την ζωή ενός αν­θρώ­που – ό,τι κι αν έχει κάνει αυτός.

Δεν υφί­στα­ται κρά­τος δι­καί­ου το οποίο στέλ­νει εδώ και έναν μήνα κάθε βδο­μά­δα έναν ολό­κλη­ρο στρα­τό οπλι­σμέ­νων φο­νιά­δων να χτυ­πά­ει ανε­λέ­η­τα με ξύλο και χη­μι­κά τον κόσμο που θέλει να δια­δη­λώ­σει την αντί­θε­ση του με την πα­ρά­νο­μη με­τα­χεί­ρι­ση ενός φυ­λα­κι­σμέ­νου, για να τους απο­τρέ­ψει από το συ­νταγ­μα­τι­κά κα­το­χυ­ρω­μέ­νο δι­καί­ω­μα στην δια­δή­λω­ση.

Δεν υφί­στα­ται κρά­τος δι­καί­ου που φρο­ντί­ζει οι άν­θρω­ποι που συλ­λαμ­βά­νο­νται επει­δή προ­σπά­θη­σαν να κα­τέ­βουν σε αυτές τις πο­ρεί­ες να αντι­με­τω­πί­ζουν δε­κά­δες στη­μέ­νες κα­τη­γο­ρί­ες και να μπαί­νουν σε δι­κα­στι­κές πε­ρι­πέ­τειες, με κίν­δυ­νο για την ελευ­θε­ρία τους.

Δεν υφί­στα­ται κρά­τος δι­καί­ου που έχει τόσο ξε­κά­θα­ρα ολο­κλη­ρω­τι­κό έλεγ­χο πάνω στα ΜΜΕ, που τί­πο­τα από όσα δια­δρα­μα­τί­ζο­νται δεν φτά­νει στις ει­δή­σεις, πέρα από ένα εντε­λώς ψευ­δές “μι­κρο­ε­πει­σό­δια και εντά­σεις στην πο­ρεία υπέρ του Κου­φο­ντί­να“.

Δεν υφί­στα­ται κρά­τος δι­καί­ου που χτυ­πά­ει τους δι­κη­γό­ρους που βρί­σκο­νται πα­ρό­ντες στην αστυ­νο­μι­κή κα­τα­στο­λή και αυ­θαι­ρε­σία και το υπο­δει­κνύ­ουν στους υπαλ­λή­λους του Χρυ­σο­χοί­δη με την ταυ­τό­τη­τα στο χέρι.

Το όλο κόν­σε­πτ του κρά­τους δι­καί­ου βα­σί­ζε­ται σε ένα συμ­βό­λαιο εμπι­στο­σύ­νης ανά­με­σα στο κρά­τος και τους κυ­βερ­νώ­ντες από την μία, και σε όλες και όλους εμάς από την άλλη. Αυτό το συμ­βό­λαιο η Κυ­βέρ­νη­ση το έχει σκί­σει, τσα­λα­πα­τή­σει, κάψει, πριν το πε­τά­ξει στο κα­λα­θά­κι της τουα­λέ­τας.

Προ­φα­νώς δεν είναι απο­κλει­στι­κό­τη­τα της Κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη αυτό, όλες οι κυ­βερ­νή­σεις λίγο ή πολύ το σπάνε αυτό το συμ­βό­λαιο. Το κά­νουν όμως τη­ρώ­ντας κά­ποια προ­σχή­μα­τα, φρο­ντί­ζο­ντας να δια­τη­ρούν μια ψευ­δαί­σθη­ση δι­καιο­σύ­νης. Η προ­κλη­τι­κό­τη­τα και η αυ­τα­ρέ­σκεια με την οποία το κάνει η ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση ωστό­σο, η πα­ντε­λής έλ­λει­ψη οποιασ­δή­πο­τε συ­ναί­σθη­σης κά­ποιας έγκλη­σης για αυτά που κά­νουν, σπα­νί­ζουν. Τα κάνει και ο Ερ­ντο­γάν βέ­βαια, τον οποί­ον εδώ λένε “δι­κτά­το­ρα”. Εδώ, στην “γε­νέ­τει­ρα της Δη­μο­κρα­τί­ας“.

/rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.