Κοινή αντιπολεμική δήλωση οργανώσεων

Κοινή αντιπολεμική δήλωση οργανώσεων

  • |

Όχι στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τους πολέμους – Καμία ελληνική εμπλοκή στα σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ – Αγώνας για την υπεράσπιση της ειρήνης και την υπεράσπιση των λαϊκών αναγκών ενάντια στους ανταγωνισμούς και την επίθεση του κεφαλαίου

1. Η επί­θε­ση της Ρω­σί­ας στην Ου­κρα­νία απο­τε­λεί ένα με­γά­λο βήμα κλι­μά­κω­σης του αντα­γω­νι­σμού με­τα­ξύ ΗΠΑ/ΝΑ­ΤΟ-ΕΕ και Ρω­σί­ας-Κί­νας, μια ιστο­ρι­κή πράξη που σπρώ­χνει πα­ρα­πέ­ρα την αν­θρω­πό­τη­τα σε μια εποχή ανοι­κτών πο­λε­μι­κών συ­γκρού­σε­ων για τα συμ­φέ­ρο­ντα του κε­φα­λαί­ου. Η προ­σπά­θεια αι­τιο­λό­γη­σης της ρω­σι­κής ει­σβο­λής με την «απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­ση» της Ου­κρα­νί­ας ή την «προ­στα­σία των λαών των “Λαϊ­κών Δη­μο­κρα­τιών” του Ντον­μπάς από τους ου­κρα­νούς φα­σί­στες», δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει πως απο­σκο­πεί στην προ­ώ­θη­ση των συμ­φε­ρό­ντων του ρω­σι­κού κα­πι­τα­λι­σμού στην πε­ριο­χή της Ου­κρα­νί­ας και ευ­ρύ­τε­ρα, με όχημα την ανα­βί­ω­ση του με­γα­λο­ρώ­σι­κου εθνι­κι­σμού και ση­μείο στή­ρι­ξης τον αντι­κομ­μου­νι­σμό.

2. Κα­θο­ρι­στι­κές ευ­θύ­νες για την εξέ­λι­ξη φέρ­νουν οι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ που όλα τα τε­λευ­ταία χρό­νια με επι­θε­τι­κά σχέ­δια προ­ω­θούν: την πε­ρι­κύ­κλω­ση της Ρω­σί­ας άμεσα με την εί­σο­δο στο ΝΑΤΟ όλων των ανα­το­λι­κών χωρών, όπως και της Κίνας. Τον έντα­ξη στο ΝΑΤΟ της Ου­κρα­νί­ας, την ενί­σχυ­ση του ρόλου των φα­σι­στι­κών συμ­μο­ριών («Δε­ξιός Το­μέ­ας», Τάγμα Αζόφ κ.λπ.), που επε­δί­ω­καν εθνο­κά­θαρ­ση στην Ου­κρα­νία, τη θέση εκτός Νόμου των κομ­μά­των με αρι­στε­ρό, ερ­γα­τι­κό και κομ­μου­νι­στι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, τη δο­λο­φο­νία δε­κά­δων ερ­γα­ζό­με­νων κατά τον εμπρη­σμό του κτη­ρί­ου των συν­δι­κά­των στην Οδησ­σό, την αθέ­τη­ση της συμ­φω­νί­ας του Μινσκ.

Οι ΗΠΑ έχουν δεί­ξει πως δεν θα δι­στά­σουν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν την ευ­ρεία πο­λε­μι­κή τους υπε­ρο­πλία για να αντι­σταθ­μί­σουν τη σχε­τι­κή οι­κο­νο­μι­κή τους υπο­χώ­ρη­ση στον πα­γκό­σμιο αντα­γω­νι­σμό.

Οι κα­ταγ­γε­λί­ες των ΗΠΑ και των κρα­τών μελών της ΕΕ είναι τε­λεί­ως υπο­κρι­τι­κές. Δεν ξε­χνά­με ότι αυτές είναι οι δυ­νά­μεις που βομ­βάρ­δι­σαν την Γιου­γκο­σλα­βία βυ­θί­ζο­ντας στο αίμα τα Βαλ­κά­νια, που ει­σέ­βαλ­λαν στο Ιράκ και σε τόσες χώρες, που φού­σκω­σαν τα αντι­δρα­στι­κά και εθνι­κι­στι­κά πανιά του κα­θε­στώ­τος της Ου­κρα­νί­ας, που έχουν γε­μί­σει χού­ντες και επεμ­βά­σεις όλο τον πλα­νή­τη! Δεν ξε­χνά­με τη δο­λο­φο­νι­κή πο­λι­τι­κή στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ στο πλευ­ρό της αστι­κής τάξης ενά­ντια στο λαϊκό επα­να­στα­τι­κό κί­νη­μα στη χώρα μας και τη στή­ρι­ξη της χού­ντας από ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ! Ξέ­ρου­με τον βρώ­μι­κο ιμπε­ρια­λι­στι­κό ρόλο τους.

3. Για τα λαϊκά στρώ­μα­τα στην χώρα μας οι κίν­δυ­νοι με­γα­λώ­νουν. Η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ έσπευ­σε να εμπλα­κεί στον πό­λε­μο στέλ­νο­ντας στρα­τιω­τι­κό υλικό στην Ου­κρα­νία και αναγ­γέλ­λο­ντας ακόμα βα­θύ­τε­ρη εμπλο­κή. Συ­ντάσ­σε­ται πλή­ρως με την βρώ­μι­κη προ­πα­γάν­δα ΗΠΑ-ΕΕ. Βά­σεις, λι­μά­νια, θά­λασ­σα και αέρας πα­ρα­δί­δο­νται στα σχέ­δια των ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ. Η με­τα­τρο­πή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε κόμβο για την επί­θε­ση του ΝΑΤΟ προς βορρά, η αξιο­ποί­η­ση της στρα­τη­γι­κής βάσης της Σού­δας, η ολο­έ­να και πιο έντο­νη στρα­τιω­τι­κή εμπλο­κή, δυ­να­μώ­νουν τους κιν­δύ­νους. Είναι απο­τέ­λε­σμα του δόγ­μα­τος «ανή­κο­μεν εις την Δύσιν» που σή­με­ρα πε­ρι­λαμ­βά­νει την «στρα­τη­γι­κή σχέση με τις ΗΠΑ» που οι­κο­δό­μη­σε η κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ανα­βάθ­μι­σε πε­ραι­τέ­ρω η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ με την επ’ αό­ρι­στον πα­ρα­μο­νή των βά­σε­ων, τον αντι­δρα­στι­κό «άξονα» με το Ισ­ρα­ήλ και την Αί­γυ­πτο, την «ελ­λη­νο­γαλ­λι­κή συμ­φω­νία» που προ­βλέ­πει μέχρι και απο­στο­λή δυ­νά­με­ων στο Σαχέλ, τους δυ­σβά­στα­χτους εξο­πλι­σμούς που κα­θι­στούν την Ελ­λά­δα «πρω­τα­θλή­τρια» σε όλο το ΝΑΤΟ, την ανα­βάθ­μι­ση του μι­λι­τα­ρι­σμού!

Ο αγώ­νας για να στα­μα­τή­σει κάθε εμπλο­κή, το κλεί­σι­μο των βά­σε­ων, η απο­χώ­ρη­ση από το ΝΑΤΟ, η κα­τάρ­γη­ση των εξο­πλι­στι­κών προ­γραμ­μά­των απο­κτούν ζω­τι­κή ση­μα­σία για την επι­βί­ω­ση του λαού!

4. Ταυ­τό­χρο­να οι με­γά­λες επι­χει­ρή­σεις στην ενέρ­γεια, το εμπό­ριο και αλλού αξιο­ποιούν τον πό­λε­μο στην Ου­κρα­νία για να κερ­δο­σκο­πή­σουν ασύ­στο­λα. Η πρω­το­φα­νέ­ρω­τη ακρί­βεια οδη­γεί τον λαό σε από­γνω­ση, η φτώ­χια εξα­πλώ­νε­ται. Η αστι­κή τάξη και η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ επι­τί­θε­νται στα ερ­γα­τι­κά λαϊκά δι­καιώ­μα­τα και τις ελευ­θε­ρί­ες, βα­θαί­νουν την εκ­με­τάλ­λευ­ση. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι με την πάλη τους πρέ­πει να ανα­τρέ­ψουν αυτή την πο­ρεία.

5. Η κλι­μά­κω­ση του πο­λέ­μου φέρ­νει θά­να­το, φτώ­χια, προ­σφυ­γιά, μίσος και εθνι­κι­σμούς. Στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό του ου­κρα­νι­κού λαού που δέ­χε­ται επί­θε­ση και στον ρώ­σι­κο λαό που υφί­στα­ται τις συ­νέ­πειες του πο­λέ­μου. Εκ­φρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλ­λη­λεγ­γύη μας στα εκα­τομ­μύ­ρια ου­κρα­νούς πρό­σφυ­γες. Κα­ταγ­γέλ­λου­με την υπο­κρι­σία της κυ­βέρ­νη­σης και της ΕΕ που χω­ρί­ζει τους πρό­σφυ­γες σε «κα­λούς» και «κα­κούς».

Εί­μα­στε αλ­λη­λέγ­γυοι, στους ου­κρα­νούς αρι­στε­ρούς, κομ­μου­νι­στές και άλ­λους αγω­νι­στές που υφί­στα­νται τις διώ­ξεις και την ακρο­δε­ξιά τρο­μο­κρα­τία. Στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό των ηρω­ι­κών αντι­πο­λε­μι­κών δια­δη­λω­τών στη Ρωσία, παρά τις διώ­ξεις και την τρο­μο­κρα­τία από την ρώ­σι­κη κυ­βέρ­νη­ση, στο πλευ­ρό του αντι­πο­λε­μι­κού-αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος, στο πλάι όσων στέ­κο­νται με διε­θνι­στι­κό τρόπο ενά­ντια στα εθνι­κι­στι­κά μίση.

Εί­μα­στε ρι­ζι­κά αντί­θε­τοι στο απα­ρά­δε­κτο κλίμα μα­καρ­θι­σμού ενά­ντια στον ρώ­σι­κο πο­λι­τι­σμό, την απο­πο­μπή καλ­λι­τε­χνών και αθλη­τών, την καλ­λιέρ­γεια του εθνι­κι­σμού και του μί­σους.

6. Οι λαοί δεν έχουν τί­πο­τα να χω­ρί­σουν! Δεν έχουν τί­πο­τα να κερ­δί­σουν από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό. Η ανε­ξάρ­τη­τη πάλη των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των λαών, ένα ισχυ­ρό πλατύ αντι­πο­λε­μι­κό αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό-αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κό κί­νη­μα ενά­ντια στους αστι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, την πο­λε­μι­κή προ­ε­τοι­μα­σία, τον ρα­τσι­σμό και τον εθνι­κι­σμό, ενά­ντια στον πο­λι­τι­κό αυ­ταρ­χι­σμό που εντεί­νε­ται και γε­νι­κεύ­ε­ται, είναι επι­τα­κτι­κά ανα­γκαίο, ει­δι­κά στην πε­ριο­χή μας που εκ­δη­λώ­νε­ται ο επι­κίν­δυ­νος αντα­γω­νι­σμός των αστι­κών τά­ξε­ων Ελ­λά­δας και Τουρ­κί­ας, στο πλαί­σιο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δί­ων και σε βάρος των λαών και στις δύο όχθες του Αι­γαί­ου.

Μόνο με την διαρ­κή πάλη ενά­ντια στον πό­λε­μο και τη φτώ­χεια, για αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς/συ­ντά­ξεις, για να δο­θούν χρή­μα­τα σε παι­δεία, υγεία και κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της ακρί­βειας ενά­ντια στην «δική μας» αστι­κή τάξη και την κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ, που επι­τί­θε­νται στους ερ­γα­ζό­με­νους, που συ­ντάσ­σο­νται με την τυ­χο­διω­κτι­κή και πο­λε­μο­κά­πη­λη πο­λι­τι­κή των ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ, μπο­ρούν οι ερ­γα­ζό­με­νοι να κα­τα­κτή­σουν την ει­ρή­νη και τη ζωή που τους αξί­ζει.

-Να στα­μα­τή­σουν αμέ­σως οι πο­λε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ου­κρα­νία. Έξω Ρωσία – ΗΠΑ – ΝΑΤΟ και ΕΕ από την Ου­κρα­νία.

-Κα­μιά εμπλο­κή της Ελ­λά­δας στον πό­λε­μο στην Ου­κρα­νία. Με τον αγώνα μας θα μπλο­κά­ρου­με την μη­χα­νή του πο­λέ­μου.

-Έξω οι βά­σεις, όχι στην με­τα­τρο­πή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε ΝΑ­ΤΟϊ­κό προ­γε­φύ­ρω­μα. Έξω η Ελ­λά­δα από το ΝΑΤΟ Διά­λυ­ση του ΝΑΤΟ και όλων των στρα­τιω­τι­κών σχη­μα­τι­σμών. Όχι στους εξο­πλι­σμούς.

-Όχι στην ευ­ρω­παϊ­κή δύ­να­μη τα­χεί­ας επέμ­βα­σης και τον ευ­ρω-στρα­τό.

-Ανοι­χτά σύ­νο­ρα, άσυλο και στέγη στους πρό­σφυ­γες από την Ου­κρα­νία και σε κάθε πρό­σφυ­γα. Να κα­ταρ­γη­θούν οι αντι­προ­σφυ­γι­κές ευ­ρω­παϊ­κές συμ­φω­νί­ες και η Frontex.

Οι Πο­λι­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις

ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ
Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Πο­λι­τι­κή Ομάδα
ΔΕΑ (Διε­θνι­στι­κή Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά)
ΕΚΚΕ
Πο­λι­τι­κή ορ­γά­νω­ση «Κόκ­κι­νο Νήμα»
ΝΑΡ για την Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση
Ξε­κί­νη­μα
ΟΚΔΕ
ΟΚΔΕ Σπάρ­τα­κος

rproject.gr