Με μαχητική ενότητα απέναντι στη νεοφιλελεύθερη προέλαση

Με μαχητική ενότητα απέναντι στη νεοφιλελεύθερη προέλαση

  • |

Η φετινή ΔΕΘ αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα της αντίδρασης των εργαζομένων και της νεολαίας απέναντι στην κυβέρνηση, στο κεφαλαίο και στους εθνικιστές.

Η ΝΔ, αξιο­ποιώ­ντας το μνη­μο­νια­κό κε­κτη­μέ­νο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και πιά­νο­ντας το νήμα των πο­λι­τι­κών λι­τό­τη­τας, δεί­χνει απο­φα­σι­σμέ­νη να συ­μπιέ­σει πε­ραι­τέ­ρω τα δι­καιώ­μα­τα της κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας προς όφε­λος του εγ­χώ­ριου και διε­θνούς κε­φα­λαί­ου. Οι εξαγ­γε­λί­ες του Μη­τσο­τά­κη απλώς το επι­βε­βαί­ω­σαν. Είναι σαφές πως η κυ­βέρ­νη­ση θα προ­χω­ρή­σει πολύ άμεσα σε ακραία νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρα μέτρα, ενώ πα­ράλ­λη­λα θα ανα­βαθ­μί­ζει την κα­τα­σταλ­τι­κή θω­ρά­κι­ση του κρά­τους.

Κοινή ανακοίνωση οργανώσεων

Σε αυτό το πλαί­σιο, κα­λέ­στη­καν το Σάβ­βα­το 7 Σε­πτεμ­βρί­ου, μια σειρά συ­γκε­ντρώ­σε­ων σω­μα­τεί­ων, φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, κι­νη­μά­των και ορ­γα­νώ­σε­ων της Αρι­στε­ράς στη Θεσ­σα­λο­νί­κη για να δοθεί το πρώτο μή­νυ­μα αντί­στα­σης. Ωστό­σο, οι πολ­λές δια­φο­ρε­τι­κές συ­γκε­ντρώ­σεις, στο βαθμό που δεν κα­τα­λή­γουν σε κοινή πο­ρεία, πε­ριο­ρί­ζουν την δυ­να­μι­κή που αντι­στοι­χεί σε μία τέ­τοια κι­νη­το­ποί­η­ση και αδυ­να­τί­ζουν την ενό­τη­τα με­τα­ξύ των ερ­γα­ζο­μέ­νων, αλλά και των δια­φό­ρων κοι­νω­νι­κών κι­νη­μά­των: φοι­τη­τι­κών, πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών, αντι­ρα­τσι­στι­κών κ.α. Δυ­στυ­χώς, όπως απο­δεί­χθη­κε και στην φε­τι­νή δια­δή­λω­ση της ΔΕΘ, οι λο­γι­κές της απο­μό­νω­σης δεν έλει­ψαν στην Αρι­στε­ρά (κοι­νο­βου­λευ­τι­κή και μη), παρά την εν πολ­λοίς κοινή πα­ρα­δο­χή του κό­σμου της αντί­στα­σης πως το κί­νη­μα και η πο­λι­τι­κή Αρι­στε­ρά χρειά­ζο­νται σή­με­ρα ρι­ζι­κή ανα­σύ­ντα­ξη για να στα­θούν με αξιώ­σεις στο πλευ­ρό της πλητ­τό­με­νης κοι­νω­νί­ας.

Στην αντί­πε­ρα όχθη, η δική μας επι­λο­γή ήταν η ενό­τη­τα στη δράση. Για εμάς, η συ­νέ­νω­ση όσο το δυ­να­τόν πε­ρισ­σό­τε­ρων συ­γκε­ντρώ­σε­ων κρί­θη­κε απα­ραί­τη­τη προ­κει­μέ­νου να δοθεί ένα σαφές μή­νυ­μα μα­χη­τι­κής ενό­τη­τας με­τα­ξύ των φοι­τητ(ρι)ών (που ήδη έχουν ξε­κι­νή­σει τον αγώνα τους για την υπε­ρά­σπι­σης της δη­μό­σιας εκ­παί­δευ­σης και του πα­νε­πι­στη­μια­κού ασύ­λου), των ερ­γα­ζο­μέ­νων και της πο­λι­τι­κής Αρι­στε­ράς. Η ενό­τη­τα αυτή στό­χευε να πε­ρι­λά­βει όλους τους/τις ερ­γα­ζό­με­νους/ες που κα­τέ­βη­καν στον δρόμο ενά­ντια στην πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης, σε σύ­γκρου­ση με τις υπο­ταγ­μέ­νες ηγε­σί­ες της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και του ΕΚΘ, καθώς είναι ξε­κά­θα­ρο πως δεν κι­νού­νται σε κα­τεύ­θυν­ση υπε­ρά­σπι­σης των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων.

Στη φε­τι­νή πο­ρεία της ΔΕΘ η επι­λο­γή της μα­χη­τι­κής ενό­τη­τας άνοι­ξε δρόμο. Η υπο­χώ­ρη­ση των Δυ­νά­με­ων Κα­τα­στο­λής και η διά­σπα­ση του αστυ­νο­μι­κού κλοιού που προ­στά­τευε τις μνη­μο­νια­κές ηγε­σί­ες (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚΘ) και εμπό­δι­ζε την συ­νέ­νω­ση με αγω­νι­ζό­με­να κομ­μά­τια ερ­γα­ζο­μέ­νων, το μα­χη­τι­κό πέ­ρα­σμα από τη συ­γκέ­ντρω­ση στο Αγ. Βε­νι­ζέ­λου, η κα­ταγ­γε­λία στην πράξη των ηγε­σιών και τε­λι­κά η συ­μπό­ρευ­ση αγω­νι­ζό­με­νων σω­μα­τεί­ων(ΣΙ­ΔΕ­ΝΟΡ, ΣΕ­Ε­ΕΠΦΧ, κα) μαζί μας στην κοινή πο­ρεία ερ­γα­ζο­μέ­νων, φοι­τητ(ρι)ών, με­τα­ναστ(ρι)ών, αντι­ρα­τσι­στι­κών και άλλων κι­νή­σε­ων, είναι οδο­δεί­κτες και χρή­σι­μες πα­ρα­κα­τα­θή­κες για το επό­με­νο διά­στη­μα.

Οι μάχες που έπο­νται θα είναι σκλη­ρές και δύ­σκο­λες και μόνο η μέ­γι­στη δυ­να­τή ενό­τη­τα του κό­σμου της ερ­γα­σί­ας και της νε­ο­λαί­ας, στην κα­τεύ­θυν­ση συ­γκρό­τη­σης κοι­νω­νι­κών αντι­στά­σε­ων, και ενός εναλ­λα­κτι­κού σχε­δί­ου διε­ξό­δου και ρήξης μπο­ρεί να αλ­λά­ζει ρι­ζι­κά το πο­λι­τι­κό τοπίο. Οι δυ­νά­μεις της μα­χη­τι­κής ρι­ζο­σπα­στι­κής και αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς οφεί­λουν μέσα από την πράξη και με πο­λι­τι­κή απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα να κι­νη­θούν σε αυτή την κα­τεύ­θυν­ση.

 

ΑΡιστε­ρήΑΝασύν­θε­ση, ΑΡιστε­ρή Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση, Διε­θνι­στι­κή Εργα­τι­κή Αρι­στε­ρά, Ξε­κί­νη­μα- Διε­θνι­στι­κή Σο­σια­λι­στι­κή Ορ­γά­νω­ση, Συ­νά­ντη­ση για μια Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή και Διε­θνι­στι­κή Αρι­στε­ρά