ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2022-Να παλέψουμε ενάντια στην ακρίβεια και τον πόλεμο. Να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση των εργαζομένων!

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2022-Να παλέψουμε ενάντια στην ακρίβεια και τον πόλεμο. Να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση των εργαζομένων!

  • |

αναδημοσίευση από Αντί-Λογος

Όπως κάθε ιστορική ημέρα αγώνα, έτσι και η Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα μνήμης για τους εργάτες του Σικάγο που έδωσαν τη ζωή τους για το 8ωρο και την συνολικότερη απελευθέρωση της εργατικής τάξης, παραμένει ζωντανή μέσα στους εκάστοτε αγώνες και τις διεκδικήσεις του κόσμου της εργασίας.

Όσο και αν γί­νε­ται συ­στη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια η Πρω­το­μα­γιά να ξε­χα­στεί ή να πε­ρά­σει ως μια μέρα που μα­ζεύ­ου­με λου­λου­δά­κια, η εξί­σου συ­στη­μα­τι­κή επί­θε­ση των κυ­βερ­νώ­ντων και της άρ­χου­σας τάξης στα δι­καιώ­μα­τα μας ξα­να­φέρ­νουν το απε­λευ­θε­ρω­τι­κό της μή­νυ­μα στο προ­σκή­νιο.

Η φε­τι­νή ημέρα βρί­σκει τους αν­θρώ­πους που ζουν από το μισθό τους εν μέσω μιας τε­ρά­στιας επί­θε­σης, η οποία έρ­χε­ται να προ­στε­θεί σε όσα βάρη ήδη ση­κώ­να­με από τα μνη­μό­νια και την παν­δη­μία. Από τη μία, το κύμα ακρί­βειας σε ενέρ­γεια, καύ­σι­μα και τρό­φι­μα οδη­γεί σε τε­ρά­στιες απώ­λειες στην μέση αγο­ρα­στι­κή δύ­να­μη, σε συ­νέ­χεια των μειώ­σε­ων που είχαν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το 2019 και 2020, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Το μέ­γε­θος αυτής της απώ­λειας κα­θι­στά ανε­παρ­κή και προ­κλη­τι­κή τη πο­λυ­δια­φη­μι­σμέ­νη πρό­σφα­τη αύ­ξη­ση του κα­τώ­τα­του μι­σθού στους ερ­γα­ζό­με­νους του ιδιω­τι­κού τομέα. Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι στην χώρα μας, ο κα­τώ­τα­τος μι­σθός πα­ρα­μέ­νει σε επί­πε­δα χα­μη­λό­τε­ρα του 2010…

Ως δη­μό­σιοι υπάλ­λη­λοι, δεν παίρ­νου­με καν αυτά τα ψί­χου­λα και πα­ρα­μέ­νου­με κα­θη­λω­μέ­νοι στους 12 μι­σθούς, οδη­γού­με­νοι έτσι στο να είναι πλέον ο μι­σθός των νε­οει­σερ­χό­με­νων στο Δη­μό­σιο χα­μη­λό­τε­ρος από τον κα­τω­τα­το στον ιδιω­τι­κό τομέα!  Σύμ­φω­να με την έρευ­να του Κοι­νω­νι­κού Πο­λύ­κε­ντρου της ΑΔΕΔΥ, το επί­πε­δο των αμοι­βών στον δη­μό­σιο τομέα στην πε­ρί­ο­δο 2010-2020, έχει μειω­θεί κατά 17,1% σε όρους πραγ­μα­τι­κών τιμών, ενώ έχει αυ­ξη­θεί η μι­σθο­λο­γι­κή από­κλι­ση σε βάρος των γυ­ναι­κών! Όταν συ­γκρι­θούν οι μι­σθο­λο­γι­κές απο­λα­βές των ερ­γα­ζο­μέ­νων στον ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο τομέα με αυτές τόσο της ΕΕ και της Ευ­ρω­ζώ­νης όσο και των χωρών της Ευ­ρω­ζώ­νης που τέ­θη­καν υπό Προ­γράμ­μα­τα Οι­κο­νο­μι­κής Προ­σαρ­μο­γής τότε θα δούμε ότι ο μέσος μι­σθός στον δη­μό­σιο τομέα στην Ελ­λά­δα μειώ­θη­κε κατά 25,6%, ενώ αντί­θε­τα στην Ευ­ρω­ζώ­νη αυ­ξή­θη­κε κατά 21,4% και στην ΕΕ κατά 23,8%.!!!

Το κάδρο της διαρ­κούς φτω­χο­ποί­η­σης των ερ­γα­ζο­μέ­νων έρ­χο­νται να να συ­μπλη­ρώ­σουν οι υψη­λοί λο­γα­ρια­σμοί στην ενέρ­γεια ( φυ­σι­κό αέριο και πε­τρέ­λαιο),). Η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των δη­μό­σιων αγα­θών (υγεία, παι­δεία, ενέρ­γεια κ.α) δεν ση­μαί­νει τί­πο­τε αλλά παρά επι­πλέ­ον κό­στος για τον λαό και πα­χυ­λά bonus για τα golden boys.

Από την άλλη, ο πό­λε­μος στην Ου­κρα­νία συ­νε­χί­ζε­ται, χωρίς άμεση προ­ο­πτι­κή εκτό­νω­σης και επε­κτεί­νε­ται στην οι­κο­νο­μία, επι­φέ­ρο­ντας τε­ρά­στια δεινά για τους άμεσα εμπλε­κό­με­νους, αλλά και για όλους τους λαούς του κό­σμου. Είναι επι­τα­κτι­κή η ανά­γκη να πα­λέ­ψου­με ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς που με­τρά­νε ψυχρά «κέρδη και ζη­μιές», ενά­ντια στην συ­νέ­χι­ση και την εξά­πλω­ση του πο­λέ­μου, ενά­ντια στην πο­λε­μι­κή οι­κο­νο­μία και την συ­νέ­χι­ση των εξο­πλι­σμών.  Απέ­να­ντι σε όλη αυτή τη βαρ­βα­ρό­τη­τα, το να θυ­μό­μα­στε τους με­γά­λους αγώ­νες, τις θυ­σί­ες και τις κα­τα­κτή­σεις στην ιστο­ρία του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος απο­τε­λεί πηγή άντλη­σης δύ­να­μης και αι­σιο­δο­ξί­ας. Και ας μην ξε­χνά­με ότι μέσα στην φωτιά του πο­λέ­μου, την με­γα­λύ­τε­ρη ελ­πί­δα και το αιώ­νιο πα­ρά­δειγ­μα απο­τέ­λε­σαν οι διε­θνι­στές όλων των “στρα­το­πέ­δων” που κα­λού­σαν σε συμ­φι­λί­ω­ση των λαών.

Η φε­τι­νή Πρω­το­μα­γιά όμως δεν είναι  μόνο μια ημέρα με ιδιαί­τε­ρο φορ­τίο, αλλά απο­τε­λεί και το επό­με­νο βήμα μετά τη με­γά­λη απερ­γία στις 6/4. Οι φε­τι­νές πρω­το­μα­γιά­τι­κες κι­νη­το­ποι­ή­σεις είναι μια καλή ευ­και­ρία να σπά­σου­με την αδρά­νεια που προ­σπα­θούν να επι­βάλ­λουν οι συν­δι­κα­λι­στι­κές γρα­φειο­κρα­τί­ες. Να μην αρ­κε­στού­με στο «μια κι έξω» και στα ξε­ρο­κόμ­μα­τα που δεν είναι καν για όλους, να συ­νε­χί­σου­με αγω­νι­στι­κά διεκ­δι­κώ­ντας εδώ και τώρα όσα έχει ανά­γκη ο κό­σμος της ερ­γα­σί­ας. Μαζί με τους κού­ριερ και ντε­λι­βε­ρά­δες  που θα  πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν πραγ­μα­τι­κή απερ­γία, μαζί με τις χι­λιά­δες που θα βγουν ξανά στο δρόμο, να δώ­σου­με και φέτος κα­θα­ρή απά­ντη­ση πως με τον αγώνα θα πά­ρου­με πίσω τα δι­καιώ­μα­τα και τη ζωή που μας κλέ­βουν.

ΚΑ­ΛΟΥ­ΜΕ ΣΕ ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟ­ΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥ­ΓΚΕ­ΝΤΡΩ­ΣΗ ΤΗΝ ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ 1/5/2022, 11.00 πμ ΣΤΑ ΠΡΟ­ΠΥ­ΛΑΙΑ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩ­ΤΙ­ΚΗ, ΑΓΩ­ΝΙ­ΣΤΙ­ΚΗ ΠΟ­ΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

rproject.gr