Σχέδιο απόφασης – πρόταση του ΜΕΤΑ στο Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ (06-10-2020)

Σχέδιο απόφασης – πρόταση του ΜΕΤΑ στο Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ (06-10-2020)

  • |

Σε εξέλιξη, με τηλεδιάσκεψη, η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ. Το ΜΕΤΑ, στο πλαίσιο της συνεδρίασης κατέθεσε το παρακάτω σχέδιο απόφασης

Το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ, στη συ­νε­δρί­α­σή του, την Τρίτη 6 Οκτω­βρί­ου 2020, εκτί­μη­σε ότι η κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του κο­ρο­νοϊ­ού είναι επι­κίν­δυ­νη για την υγεία του λαού μας. Η κυ­βέρ­νη­ση, πα­ράλ­λη­λα, αξιο­ποιεί την παν­δη­μία για να πλή­ξει βα­σι­κά ερ­γα­σια­κά, κοι­νω­νι­κά και ατο­μι­κά δι­καιώ­μα­τα και ελευ­θε­ρί­ες.

Η κυ­βέρ­νη­ση, ακόμα και σή­με­ρα, επαί­ρε­ται ότι αντι­με­τώ­πι­σε θε­τι­κά την πρώτη φάση της παν­δη­μί­ας, σε σχέση με άλλες ευ­ρω­παϊ­κές χώρες, επι­κα­λού­με­νη το μικρό αριθ­μό θυ­μά­των. Απο­κρύ­πτει, όμως, το γε­γο­νός ότι τα πε­ριο­ρι­στι­κά μέτρα που ανα­γκά­στη­κε να πάρει την άνοι­ξη του 2020 οφεί­λο­νταν κυ­ρί­ως στο φόβο της κα­τάρ­ρευ­σης ενός ανε­παρ­κούς υγειο­νο­μι­κού συ­στή­μα­τος, για την κα­τά­στα­ση του οποί­ου έχουν τε­ρά­στιες ευ­θύ­νες όλες οι κυ­βερ­νή­σεις.

Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι πως ο λαός έσωσε το λαό, με την ωρι­μό­τη­τα και την ευ­θύ­νη που έδει­ξε καθώς και με την αυ­τα­πάρ­νη­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο Εθνι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας (ΕΣΥ) και γε­νι­κά στις δη­μό­σιες υπη­ρε­σί­ες της πρώ­της γραμ­μής.

Η κυ­βέρ­νη­ση, αντί­θε­τα, όλο αυτό το διά­στη­μα, όχι μόνο άφησε ανα­ξιο­ποί­η­το το χρόνο που της δό­θη­κε για να θω­ρα­κί­σει το ΕΣΥ, αλλά προ­χώ­ρη­σε στην υλο­ποί­η­ση της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης πο­λι­τι­κής της. Δεν αύ­ξη­σε τις δη­μό­σιες δα­πά­νες για την Υγεία, δεν έκανε τις απα­ραί­τη­τες προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού και δεν προ­έ­βη στην ίδρυ­ση και λει­τουρ­γία νέων ΜΕΘ και στην επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα της Υγεί­ας. Προ­χω­ρά σε ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις υπη­ρε­σιών, ενι­σχύ­ει τους κα­τα­σταλ­τι­κούς μη­χα­νι­σμούς, πε­ριο­ρί­ζει τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες και δι­καιώ­μα­τα και χρη­σι­μο­ποιεί την παν­δη­μία ως πρό­σχη­μα για την προ­ώ­θη­σή τους. Το μέλ­λον που προ­δια­γρά­φε­ται για τους ερ­γα­ζό­με­νους είναι ζο­φε­ρό και πε­ρι­λαμ­βά­νει εναλ­λάξ χει­ρο­κρο­τή­μα­τα και κα­τα­στο­λή. ενώ για τους ιδιώ­τες και τους κα­να­λάρ­χες ζεστό χρήμα.

Ταυ­τό­χρο­να, στο όνομα των με­γά­λων συμ­φε­ρό­ντων του του­ρι­στι­κού τομέα, η κυ­βέρ­νη­ση, άνοι­ξε ανε­ξέ­λεγ­κτα τις πύλες ει­σό­δου της χώρας, χωρίς τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας, με τις υγειο­νο­μι­κές και οι­κο­νο­μι­κές συ­νέ­πειες να τις ζούμε σή­με­ρα. Στους χώ­ρους δου­λειάς, δεν τη­ρού­νται τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα, ενώ η κυ­βέρ­νη­ση, όχι μόνο δεν πεί­θει, αλλά υπο­κρί­νε­ται, όταν ζη­τά­ει να τη­ρού­νται οι απο­στά­σεις ή να υπάρ­χει πε­ριο­ρι­σμέ­νος αριθ­μός σε συ­γκε­ντρώ­σεις και κοι­νω­νι­κές εκ­δη­λώ­σεις, τη στιγ­μή που στα σχο­λεία και στους παι­δι­κούς σταθ­μούς οι μα­θη­τές και τα παι­διά συ­νω­στί­ζο­νται σε τμή­μα­τα των 25 ατό­μων, και στα ΜΜΜ, σε Ατ­τι­κή και Θεσ­σα­λο­νί­κη, η κα­τά­στα­ση είναι δρα­μα­τι­κή.

Το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ κα­τα­δι­κά­ζει τον κυ­βερ­νη­τι­κό αυ­ταρ­χι­σμό και την τρο­μο­κρα­τία σε βάρος απερ­γών, δια­δη­λω­τών, όπως οι υγειο­νο­μι­κοί, οι εκ­παι­δευ­τι­κοί και οι μα­θη­τές, που βρί­σκο­νται σε κι­νη­το­ποι­ή­σεις και έχουν κα­τα­λά­βει τα σχο­λεία διεκ­δι­κώ­ντας μέτρα υγειο­νο­μι­κής προ­στα­σί­ας, ολι­γο­με­λή τμή­μα­τα και στε­λέ­χω­ση των σχο­λεί­ων με προ­σλή­ψεις εκ­παι­δευ­τι­κών και κα­θα­ρι­στριών.

Οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Υγεία και στην Παι­δεία έχουν ως προ­με­τω­πί­δα κοινά αι­τή­μα­τα, όπως η αύ­ξη­ση των δη­μο­σί­ων δα­πα­νών, οι μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού και η εφαρ­μο­γή όλων των κα­νό­νων υγιει­νής και ασφά­λειας στην ερ­γα­σία. Για τον λόγο αυτό, η ΑΔΕΔΥ καλεί σε σύ­σκε­ψη όλες τις ομο­σπον­δί­ες των ερ­γα­ζο­μέ­νων σ’ αυ­τούς τους το­μείς και απο­φα­σί­ζει η 24ωρη απερ­γία της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ, στις 15 Οκτώ­βρη 2020, να πάρει χα­ρα­κτή­ρα Ημέ­ρας Απερ­για­κής Κι­νη­το­ποί­η­σης όλων των ερ­γα­ζο­μέ­νων στις Μο­νά­δες της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας, στα Νο­σο­κο­μεία και σε όλες τις βαθ­μί­δες της Εκ­παί­δευ­σης, δί­νο­ντας ένα ηχηρό μή­νυ­μα στη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή, στην τρο­μο­κρα­τία και στον αυ­ταρ­χι­σμό.

Ταυ­τό­χρο­να, το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ θε­ω­ρεί ότι η κα­τά­στα­ση την επό­με­νη πε­ρί­ο­δο θα οξυν­θεί ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο. Η ανα­με­νό­με­νη βαθιά οι­κο­νο­μι­κή κρίση και η δε­δη­λω­μέ­νη βού­λη­ση της κυ­βέρ­νη­σης να λάβει και νέα μέτρα σε βάρος του κό­σμου της ερ­γα­σί­ας από τη μια μεριά, κά­νουν επι­τα­κτι­κή την ανά­γκη από την άλλη πλευ­ρά οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων, ιδιαί­τε­ρα στους χώ­ρους της Υγεί­ας, της Παι­δεί­ας, της Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης, του Του­ρι­σμού και της Εστί­α­σης, του Θε­ά­μα­τος και του Ακρο­ά­μα­τος, που επλή­γη­σαν πε­ρισ­σό­τε­ρο από την παν­δη­μία και που ανα­δει­κνύ­ουν τα σο­βα­ρά τους προ­βλή­μα­τα, να συ­ντο­νι­στούν και να συ­νε­νω­θούν σε μια ενιαία κι­νη­το­ποί­η­ση και δράση, για να δοθεί δύ­να­μη και αυ­το­πε­ποί­θη­ση στους ερ­γα­ζό­με­νους και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα στους αγώ­νες τους.

Η κυ­βέρ­νη­ση νο­μο­θε­τεί, παίρ­νει μέτρα σε βάρος των ερ­γα­ζο­μέ­νων και θω­ρα­κί­ζει το αντερ­γα­τι­κό και αυ­ταρ­χι­κό οπλο­στά­σιό της, ενώ οι ηγε­σί­ες των συν­δι­κά­των είναι πολύ κάτω από τις πε­ρι­στά­σεις, τις ανά­γκες και τις απαι­τή­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Δεν απο­δε­χό­μα­στε την συν­δι­κα­λι­στι­κή κα­ρα­ντί­να και κα­λού­με όλα τα συν­δι­κά­τα να μπουν μπρο­στά. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι έχουν γνώση και πει­θαρ­χία και μπο­ρούν σε όλες τις κα­τα­στά­σεις να λει­τουρ­γούν συλ­λο­γι­κά, να πε­ρι­φρου­ρούν την υγεία των μελών τους και να υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα δι­καιώ­μα­τα απέ­να­ντι σ’ αυ­τούς που τα επι­βου­λεύ­ο­νται, εκ­με­ταλ­λευό­με­νοι τις συν­θή­κες.

Έχο­ντας λοι­πόν υπόψη όλα τα πα­ρα­πά­νω, το Γε­νι­κό Συμ­βού­λιο της ΑΔΕΔΥ απο­φα­σί­ζει την κή­ρυ­ξη Γε­νι­κής Απερ­για­κής κι­νη­το­ποί­η­σης, για την Τε­τάρ­τη 11 Νο­εμ­βρί­ου 2020. Απευ­θύ­νε­ται πα­ράλ­λη­λα στα συν­δι­κά­τα του ιδιω­τι­κού τομέα – Σω­μα­τεία, Ομο­σπον­δί­ες και Ερ­γα­τι­κά Κέ­ντρα – και τα καλεί να συμ­με­τά­σχουν, δί­νο­ντας πα­νερ­γα­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα και ισχυ­ρή απά­ντη­ση στην κυ­βέρ­νη­ση και στην ερ­γο­δο­σία.

Διεκ­δι­κού­με:

1. Αύ­ξη­ση των δα­πα­νών και μαζι­κές προ­σλή­ψεις σε Υγεία – Παι­δεία – Πρό­νοια – Το­πι­κή Αυ­το­διοί­κη­ση – Ασφα­λι­στι­κά Τα­μεία. Μό­νι­μη και στα­θε­ρή ερ­γα­σία, ενά­ντια στις ελα­στι­κές ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις, την ενοι­κια­ζό­με­νη και την εκ πε­ρι­τρο­πής ερ­γα­σία. Με­τα­τρο­πή όλων των συμ­βά­σε­ων από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ, για τους ερ­γα­ζο­μέ­νους που κα­λύ­πτουν πά­γιες και διαρ­κές ανά­γκες, σε δη­μό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα.

2. Διε­νέρ­γεια μα­ζι­κών και δω­ρε­άν τεστ κο­ρο­νοϊ­ού, ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ, αύ­ξη­ση του αριθ­μού των ΜΕΘ και επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών μο­νά­δων Υγεί­ας για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας.

3. Ανά­κλη­ση όλων των αυ­ταρ­χι­κών και αντερ­γα­τι­κών μέ­τρων που ελή­φθη­σαν την πε­ρί­ο­δο του κο­ρο­νοϊ­ού.

4. Δρα­στι­κή μεί­ω­ση του χρό­νου ερ­γα­σί­ας. Εβδο­μα­διαίο χρόνο ερ­γα­σί­ας 35 ωρών και 30 στα ΒΑΕ. Μεί­ω­ση των ορίων ηλι­κί­ας και των χρό­νων που απαι­τού­νται για συ­ντα­ξιο­δό­τη­ση.

5. Αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς και κα­τα­βο­λή στα­θε­ρού μη­νιαί­ου επι­δό­μα­τος στους ερ­γα­ζο­μέ­νους των επι­χει­ρή­σε­ων που τί­θε­νται σε ανα­στο­λή ερ­γα­σιών, λόγω κο­ρο­νοϊ­ού. Κα­τα­βο­λή του επι­δό­μα­τος ανερ­γί­ας σε όλους τους ανέρ­γους και για όλο το διά­στη­μα της ανερ­γί­ας και αύ­ξη­σή του στο 80% του κα­τώ­τα­του μι­σθού. Επι­χο­ρή­γη­ση του ενοι­κί­ου και απα­γό­ρευ­ση πλει­στη­ρια­σμών και δια­κο­πής ρεύ­μα­τος και νερού.

6. Όχι στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις δη­μο­σί­ων υπη­ρε­σιών και ορ­γα­νι­σμών και τις Συ­μπρά­ξεις Δη­μό­σιου και Ιδιω­τι­κού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ καλεί όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους να συμ­με­τά­σχουν μα­ζι­κά στην Απερ­γία – Αποχή, από την «αξιο­λό­γη­ση», για την υπε­ρά­σπι­ση του δη­μό­σιου και κοι­νω­νι­κού χα­ρα­κτή­ρα των υπη­ρε­σιών, της ίδιας της ερ­γα­σί­ας και της αξιο­πρέ­πειάς τους.

Τέλος, καλεί την κυ­βέρ­νη­ση να μην υπο­κρί­νε­ται και να προ­χω­ρή­σει, αν εν­δια­φέ­ρε­ται για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των πο­λι­τών, στη στε­λέ­χω­ση των υπη­ρε­σιών του Δη­μο­σί­ου, στη χρη­μα­το­δό­τη­σή τους, και να εγκα­τα­λεί­ψει την πο­λι­τι­κή κομ­μα­τι­κού ελέγ­χου της Δη­μό­σιας Διοί­κη­σης, με την ανά­θε­ση και το διο­ρι­σμό των προϊ­στα­μέ­νων, δρο­μο­λο­γώ­ντας τις κρί­σεις από τα Υπη­ρε­σια­κά Συμ­βού­λια για την ανά­δει­ξή τους.

Ιδιαί­τε­ρα για τον χώρο της Εκ­παί­δευ­σης προ­κη­ρύσσει Απερ­γία – Αποχή από την εφαρ­μο­γή των δια­τά­ξε­ων που πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στις υπ’ αρ. 131451/ΓΔ4 ΦΕΚ B’ 4264/30.09.2020, 20126/ΓΔ4 ΦΕΚ B’ 3882/12.09.2020 και 57233/Υ1/2020 [ΦΕΚ 1859/Β/15-5-2020] Κοι­νές Υπουρ­γι­κές Απο­φά­σεις «Σύγ­χρο­νη εξ απο­στά­σε­ως εκ­παί­δευ­ση, σε εφαρ­μο­γή της διά­τα­ξης του άρ. 63 του N. 4686/2020 και των συ­να­κό­λου­θων εφαρ­μο­στι­κών εγκυ­κλί­ων που τις διέ­πουν και οδη­γούν στην απα­ρά­δε­κτη, από κάθε άποψη, δια­δι­κα­σία της ζω­ντα­νής με­τά­δο­σης των μα­θη­μά­των μέσα από την σχο­λι­κή αί­θου­σα, στην άθλια επι­χεί­ρη­ση επι­βο­λής εξ απο­στά­σε­ως εκ­παί­δευ­σης σε σχο­λεία που τε­λούν υπό κα­τά­λη­ψη και στον απα­ρά­δε­κτο και αντι­δη­μο­κρα­τι­κό απο­κλει­σμό και τι­μω­ρία των αγω­νι­ζό­με­νων μα­θη­τών.