Αποχαιρετισμός: Για το σύντροφο Μισέλ Υσσόν

Αποχαιρετισμός: Για το σύντροφο Μισέλ Υσσόν

  • |

Ο Μισέλ Υσσόν πέθανε την περασμένη Κυριακή χτυπημένος από μια καρδιακή προσβολή.

Υπήρ­ξε ένας από τους πιο χα­ρι­σμα­τι­κούς μαρ­ξι­στές οι­κο­νο­μο­λό­γους της γε­νιάς του που, αν και είχε κερ­δί­σει τη διε­θνή ανα­γνώ­ρι­ση, δεν δέ­χθη­κε ποτέ να απο­συρ­θεί στο γυά­λι­νο πύργο της θε­ω­ρί­ας. Έβαζε πάντα τη δου­λειά και το τα­λέ­ντο του στην υπη­ρε­σία της συλ­λο­γι­κής προ­σπά­θειας για να αλ­λά­ξου­με τον κόσμο.

Γεν­νή­θη­κε το 1949 και από τα 20 χρό­νια του εντά­χθη­κε ορι­στι­κά στο κί­νη­μα και στη μαρ­ξι­στι­κή Αρι­στε­ρά. Ο Μ. Υσσόν υπήρ­ξε ένας από τους πυ­λώ­νες του «υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών» της LCR και του κύ­κλου των μαρ­ξι­στών οι­κο­νο­μο­λό­γων που στή­ρι­ξαν τις ανα­λύ­σεις και τη δράση της Τέ­ταρ­της Διε­θνούς. Υπήρ­ξε ταυ­τό­χρο­να στέ­λε­χος της Attac, του Ιδρύ­μα­τος Κο­πέρ­νι­κος και του κι­νή­μα­τος για μια εναλ­λα­κτι­κή πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση.

Αντώνης Νταβανέλος

Ο Μ. Υσσόν συμ­με­ρί­στη­κε το κύμα της ελ­πί­δας που εξα­πέ­λυ­σαν οι αγώ­νες στην Ελ­λά­δα, στην πε­ρί­ο­δο της κρί­σης και μέχρι το 2015.  Υπήρ­ξε μέλος της Διε­θνούς Επι­τρο­πής Ελέγ­χου του ελ­λη­νι­κού δη­μό­σιου χρέ­ους, υπο­στη­ρί­ζο­ντας την παύση πλη­ρω­μών και το αί­τη­μα για δια­γρα­φή του. Θα τον θυ­μό­μα­στε πάντα για τις πα­ρεμ­βά­σεις του εκεί­νης της επο­χής, όταν γνω­ρί­σα­με ένα σύ­ντρο­φο που χα­ρα­κτη­ρι­ζό­ταν από τη βαθιά γνώση στο αντι­κεί­με­νο που επε­ξερ­γα­ζό­ταν, αλλά και από τη δυ­να­τό­τη­τά του να συν­δυά­ζει τις γνώ­σεις με μια με­γά­λη σε­μνό­τη­τα και ένα ανα­τρε­πτι­κό χιού­μορ.

Ο Υσσόν ήταν εκτός από οι­κο­νο­μο­λό­γος, γνώ­στης της στα­τι­στι­κής και των μα­θη­μα­τι­κών. Αυτό του επέ­τρε­πε να χει­ρί­ζε­ται με άνεση τις «επί­ση­μες» στα­τι­στι­κές, να απο­κα­λύ­πτει τις αλή­θειες πίσω από αυτές και να βλέ­πει μπρο­στά στις εξε­λί­ξεις. Έχο­ντας ως θε­μέ­λιο τον Μαρξ, ερ­γά­στη­κε συ­στη­μα­τι­κά πάνω στις σύγ­χρο­νες εξε­λί­ξεις, σε διαρ­κή σύ­γκρου­ση με τους νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρους οι­κο­νο­μο­λό­γους, και έχο­ντας στο κέ­ντρο της προ­σο­χής του τις αλ­λα­γές και τους με­τα­σχη­μα­τι­σμούς του κα­πι­τα­λι­σμού. Ακόμα και σε αυτό το πεδίο, ο Υσσόν δεν πε­ριο­ρι­ζό­ταν στη θε­ω­ρία: έψα­χνε πάντα να εντο­πί­ζει τις συ­νέ­πειες για το συλ­λο­γι­κό αγώνα των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Στις τε­λευ­ταί­ες ερ­γα­σί­ες του, είχε συ­γκε­ντρω­θεί στην ανά­γκη να πα­λέ­ψου­με για τη μεί­ω­ση του χρό­νου ερ­γα­σί­ας.

Η διε­θνής αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρά έχασε έναν πο­λύ­τι­μο σύ­ντρο­φο, που πρό­σφε­ρε πολλά και είχε να προ­σφέ­ρει ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρα.

Μια ει­κό­να του έργου του μπο­ρεί να δει κα­νείς στο http://​hussonet.​free.​fr/

Με­τα­φρα­σμέ­να στα ελ­λη­νι­κά μπο­ρεί κα­νείς να δει εν­δει­κτι­κά τα εξής:

https://​rproject.​gr/​article/​krisi-​horis-​telos

https://​rproject.​gr/​article/​baltomenos-​kapitalismos

https://​dea.​org.​gr/​%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B…

Τα μέλη της ΔΕΑ εκ­φρά­ζου­με την αλ­λη­λεγ­γύη μας στην οι­κο­γέ­νειά του, στους συ­ντρό­φους του και στους πολ­λούς φί­λους του σε όλο τον κόσμο.

/rproject.gr/