Χιλή: Ποιες οι προκλήσεις για τι είδους κυβέρνηση;

Χιλή: Ποιες οι προκλήσεις για τι είδους κυβέρνηση;

  • |

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Εκλογικής Υπηρεσίας της Χιλής, μετά την καταμέτρηση του 99,99% των ψήφων, ο Γκάμπριελ Μπόριτς κέρδισε 4.620.671 ψήφους ή 55,87%. Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ έλαβε 3.649.647 ψήφους ή 44,13%. Υπήρχαν 70.272 άκυρα (0,84%) και 23.944 λευκά (0,29%). Η συμμετοχή ήταν σπάνια υψηλή στο 55,68%.

Το Χι­λια­νό σάιτ Resumen έγρα­ψε το από­γευ­μα της 19ης Δε­κέμ­βρη:

«Ο νε­ο­ε­κλεγ­μέ­νος πρό­ε­δρος επι­βλή­θη­κε με βάση τα ιδιαί­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της Χι­λια­νής πο­λι­τι­κής σκη­νής, κα­τα­φέρ­νο­ντας να κερ­δί­σει και την υπο­στή­ρι­ξη του συ­να­σπι­σμού της πα­λιάς Κον­σερ­τα­σιόν και της Αρι­στε­ράς, ακόμα και του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος.

Alencontre.org | μετάφραση Πάνος Πέτρου

Το κα­τόρ­θω­σε αυτό δί­νο­ντας στην πο­λι­τι­κή του χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φο­ράς στις συ­ναι­νέ­σεις της δε­κα­ε­τί­ας του ’90 [στμ: εποχή πα­ντο­δυ­να­μί­ας της κε­ντρο­α­ρι­στε­ρής Κον­στε­ρα­σιόν]. Αυτό ανα­δει­κνύ­ε­ται από την συ­γκρό­τη­ση της πο­λι­τι­κής του ομά­δας, που πε­ρι­λαμ­βά­νει αρ­κε­τά ονό­μα­τα από αυτήν την πτέ­ρυ­γα [σσ: της Κον­σερ­τα­σιόν] η οποία λο­γι­κά θα έχει συμ­με­το­χή υπουρ­γών και στην κυ­βέρ­νη­ση. Πρέ­πει να ει­πω­θεί ότι ο σχη­μα­τι­σμός Apruebo Dignidad επι­χεί­ρη­σε να πα­ρου­σια­στεί ως σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κός. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, τεί­νει να ανα­πτύ­ξει σο­σιαλ­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές, δη­λα­δή μια αντί­λη­ψη περί κρά­τους που λει­τουρ­γεί ως ισχυ­ρός ρυθ­μι­στής της ελεύ­θε­ρης αγο­ράς και προ­στα­τεύ­ει τις πο­λι­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες. Είναι εξαι­ρε­τι­κά απί­θα­νο ότι θα δοθεί στο κρά­τος η οι­κο­νο­μι­κή δύ­να­μη να δρά­σει στο πλευ­ρό των ιδιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων ή και μόνο του, όπως ίσχυε στις πα­λιές ευ­ρω­παϊ­κές σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές προ­τά­σεις. Ο δε­σμός με τον Μπα­σε­λε­τι­σμό [σσ: ανα­φο­ρά στις δύο δια­κυ­βερ­νή­σεις της Μισέλ Μπα­σε­λέτ το 2006-2010 και 2014-2018] είναι συ­νε­πώς βα­θύ­τε­ρος από την απλή ρη­το­ρι­κή στή­ρι­ξη [σσ: η Μπα­σε­λέτ συ­να­ντή­θη­κε με τον Μπό­ριτς και υπο­στή­ρι­ξε την υπο­ψη­φιό­τη­τά του]. Είναι ορατή η προ­ο­πτι­κή συ­ναλ­λα­γών με τους υπο­στη­ρι­κτές αυτού του [ΣτΜ: κε­ντρο­α­ρι­στε­ρού] προ­σα­να­το­λι­σμού.

Επι­πλέ­ον, οι δυ­νά­μεις που υπο­στη­ρί­ζουν τον Μπό­ριτς θα αντι­με­τω­πί­σουν ένα πολύ διαι­ρε­μέ­νο Κο­γκρέ­σο και στα δύο Σώ­μα­τα [σσ: Γε­ρου­σία και Βουλή των Αντι­προ­σώ­πων), κάτι που θα ανα­βαθ­μί­σει τη ση­μα­σία των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων και της επα­να­προ­σέγ­γι­σης με τα τμή­μα­τα της Δε­ξιάς που είναι πιο κοντά στο φι­λε­λευ­θε­ρι­σμό. Μπρο­στά σε αυτό το τοπίο, είναι πι­θα­νή η σύ­ντο­μη εμ­φά­νι­ση ενός κοι­νω­νι­κού και λαϊ­κού κι­νή­μα­τος στους δρό­μους, ως συ­νέ­πεια μιας κοι­νω­νι­κής και οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης που δεν υπάρ­χει πε­ρί­πτω­ση να ξε­πε­ρα­στεί στο άμεσο μέλ­λον. Για αυτό το κί­νη­μα θα είναι θε­με­λιώ­δες να δια­μορ­φώ­σει ένα κοι­νω­νι­κό πρό­γραμ­μα που θα αντα­πο­κρί­νε­ται στα πιο ζω­τι­κής ση­μα­σί­ας αι­τή­μα­τα του Χι­λια­νού λαού: Εγ­γύ­η­ση των κοι­νω­νι­κών δι­καιω­μά­των και οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη.

Η δια­δι­κα­σία της Συ­ντα­κτι­κής Συ­νέ­λευ­σης ισχυ­ρο­ποιεί­ται από την ανά­δει­ξη της νέας κυ­βέρ­νη­σης [σσ: που θα ανα­λά­βει το Μάρτη] και σί­γου­ρα θα επι­τα­χυν­θεί, καθώς το Σε­πτέμ­βρη ανα­μέ­νε­ται να γίνει το δη­μο­ψή­φι­σμα έγκρι­σης του νέου συ­ντάγ­μα­τος. Η κυ­βέρ­νη­ση Μπό­ριτς θα είναι ένας ση­μα­ντι­κός πα­ρά­γο­ντας υπέρ της συ­ντα­κτι­κής δια­δι­κα­σί­ας, συ­νε­πώς η κυ­βέρ­νη­ση θα πρέ­πει να αφιε­ρώ­σει με­γά­λη προ­σο­χή στη συ­ντα­κτι­κή δια­δι­κα­σία και στην ολο­κλή­ρω­σή της -και τυ­πι­κά και στο πε­ριε­χό­με­νο. Πράγ­μα­τι, το απο­τέ­λε­σμα της Συ­ντα­κτι­κής Συ­νέ­λευ­σης θα κα­θο­ρί­σει το πλαί­σιο μέσα στο οποίο θα ξε­δι­πλω­θεί το προ­ο­δευ­τι­κό σχέ­διο της κυ­βέρ­νη­σης από το Μάρτη του 2022 ως το Μάρτη του 2026.

Τέλος, θα προ­κύ­ψει ένα ερώ­τη­μα: Αν θα αξιο­ποι­ή­σει ο Γκά­μπριελ Μπό­ριτς τη συ­νταγ­μα­τι­κή αλ­λα­γή για να κα­λέ­σει σε νέες εκλο­γές και να εμπε­δώ­σει άμεσα την αλ­λα­γή πο­λι­τι­κού κα­θε­στώ­τος. Κάτι τέ­τοιο θα μπο­ρού­σε να ξε­μπλο­κά­ρει την κα­τά­στα­ση [σσ: πο­λι­τι­κού συ­σχε­τι­σμού δύ­να­μης] στο Κο­γκρέ­σο και έτσι να επι­φέ­ρει τους ανα­γκαί­ους με­τα­σχη­μα­τι­σμούς για να βα­δί­σει η Χιλή σε ένα νέο δρόμο. Αυτή η πρό­κλη­ση πα­ρα­μέ­νει το με­γά­λο ερω­τη­μα­τι­κό».

Στην πολύ με­γά­λη συ­γκέ­ντρω­ση που έγινε στην Λε­ω­φό­ρο Αλα­μέ­δα, στο κέ­ντρο του Σα­ντιά­γκο, σύμ­φω­να με το The Clinic (20 Δε­κέμ­βρη), ο Μπό­ριτς:

«έβγα­λε ένα λόγο πα­ρό­μοιο σε τόνο με εκεί­νον που είχε βγά­λει 3 μέρες νω­ρί­τε­ρα, στο Πάρκο Αλ­μά­γκρο, κατά το κλεί­σι­μο της προ­ε­κλο­γι­κής του κα­μπά­νιας την Πέμ­πτη 16 Δε­κέμ­βρη. Όπως και τότε, επι­τέ­θη­κε σκλη­ρά στο AFP [ο ιδιω­τι­κός φο­ρέ­ας δια­χεί­ρι­σης των ατο­μι­κών κε­φα­λαιο­ποι­η­μέ­νων συ­ντά­ξε­ων]: “Δεν θέ­λου­με να συ­νε­χί­σει το AFP να κάνει μπίζ­νες με τις συ­ντά­ξεις μας. Το AFP, το οποίο σή­με­ρα κερ­δί­ζει απί­στευ­τα χρη­μα­τι­κά ποσά εις βάρος της ερ­γα­σί­ας των Χι­λια­νών αντρών και γυ­ναι­κών, είναι μέρος του προ­βλή­μα­τος. Και πρό­κει­ται να υπε­ρα­σπι­στού­με ένα αυ­τό­νο­μο, δη­μό­σιο σύ­στη­μα που δεν θα επι­διώ­κει το κέρ­δος, χωρίς το AFP” είπε».

Μια άλλη ομοιό­τη­τα ανά­με­σα στις δύο ομι­λί­ες είναι ότι ο Μπό­ριτς δεν έκανε καμιά ρητή ανα­φο­ρά υπέρ της αμνη­στί­ας όσων βρί­σκο­νται σε προ­δι­κα­στι­κή κρά­τη­ση επει­δή συμ­με­τεί­χαν στην κοι­νω­νι­κή εξέ­γερ­ση του Οκτώ­βρη του 2019, πα­ρό­τι το συ­γκε­ντρω­μέ­νο πλή­θος στην Αλα­μέ­δα φώ­να­ξε δυ­να­τά υπέρ τους: «Δεν εί­μα­στε όλοι εδώ, οι φυ­λα­κι­σμέ­νοι λεί­πουν!». Ο νε­ο­ε­κλεγ­μέ­νος πρό­ε­δρος Μπό­ριτς ανέ­φε­ρε απλά ότι «έχει ήδη μι­λή­σει με τις οι­κο­γέ­νειές τους».

Ωστό­σο, ο Τζόρ­τζιο Τσάκ­σον, στε­νός συ­νερ­γά­της του Μπό­ριτς, τό­νι­σε ότι η κυ­βέρ­νη­ση Μπό­ριτς θα απο­σύ­ρει όλες τις κα­τη­γο­ρί­ες που προ­κύ­πτουν από το Νόμο Κρα­τι­κής Ασφά­λειας ενά­ντια σε αυ­τούς που φυ­λα­κί­στη­καν κατά την εξέ­γερ­ση του Οκτώ­βρη. Το ερώ­τη­μα πα­ρα­μέ­νει: θα είναι η απαλ­λα­γή των φυ­λα­κι­σμέ­νων απο­τέ­λε­σμα μιας επα­νε­ξέ­τα­σης «κάθε υπό­θε­σης χω­ρι­στά» -με όλες τις πι­θα­νές «εξαι­ρέ­σεις» που ίσως προ­κύ­ψουν καθώς κά­ποιες κα­τη­γο­ρί­ες έχουν ασκη­θεί από αστυ­νο­μι­κές δυ­νά­μεις [ΣτΜ: και όχι με βάση τον κρα­τι­κό νόμο που δε­σμεύ­τη­κε να απο­συρ­θούν ο Τζάκ­σον]- ή θα υπάρ­ξει από­φα­ση για γε­νι­κή αμνη­στία;

*To γαλ­λι­κό πρω­τό­τυ­πο δη­μο­σιεύ­τη­κε εδώ: https://​alencontre.​org/​ameriques/​amelat/​chili/​chili-​la-​victoire-​de-​boric…. Ανα­δη­μο­σιεύ­τη­κε στα αγ­γλι­κά από το Internationalviewpoint.org.

//rproject.gr