Κύπρος: και τώρα τι;

Κύπρος: και τώρα τι;

  • |

Νέα πρωτοβουλία του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών εν μέσω σκανδάλων και πανδημίας

Μετά τις επί­μο­νες προ­σπά­θειες του Ερ­ντο­γάν, της τουρ­κο­κυ­πρια­κής αλλά και… της ελ­λη­νο­κυ­πρια­κής δε­ξιάς που τορ­πί­λι­σε τις προ­σπά­θειες βιώ­σι­μης λύσης του κυ­πρια­κού, ο στό­χος επε­τεύ­χθη. Ο Μου­στα­φά Ακιν­τζί, ο τ/κ ηγέ­της που είχε επι­δεί­ξει την με­γα­λύ­τε­ρη προ­σή­λω­ση στη λύση του κυ­πρια­κού τις τε­λευ­ταί­ες δε­κα­ε­τί­ες ερ­χό­με­νος σε αντι­πα­ρά­θε­ση με όλους τους πα­ρα­πά­νω, βγήκε από τη μέση. Στις πρό­σφα­τες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, πρό­ε­δρος της τ/κ κοι­νό­τη­τας ανα­δεί­χθη­κε ο εθνι­κι­στής και εκλε­κτός της Άγκυ­ρας Ερ­σί­νΤα­τάρ.

Θέμης Θεμιστοκλέους, ανταπόκριση από την Κύπρο

Πριν λίγες μέρες, μά­λι­στα, συ­να­ντή­θη­κε για πρώτη φορά με τον Νίκο Ανα­στα­σιά­δη όπου «σε μια ωραία ατμό­σφαι­ρα» συμ­φώ­νη­σαν ότι δια­φω­νούν στα πάντα. Δύο ει­δή­σεις έβγα­λε αυτή η συ­νά­ντη­ση. Η πρώτη είναι ότι ανοί­γει και επι­σή­μως, δια στό­μα­τος Τατάρ, η συ­ζή­τη­ση για μορ­φές λύσης πέραν της Δι­κοι­νο­τι­κής, Δι­ζω­νι­κής Ομο­σπον­δί­ας  (λύση δύο κρα­τών, συ­νο­μο­σπον­δία κ.α.). Πρό­κει­ται για μια προ­ο­πτι­κή που συ­ζη­τιό­ταν εδώ και καιρό στους δια­δρό­μους από όλες τις πλευ­ρές (πλην Ακιν­τζί) αλλά πλέον φα­ντά­ζει πιο πι­θα­νή. Η δεύ­τε­ρη εί­δη­ση είναι πως ο ΟΗΕ ανα­λαμ­βά­νει την πρω­το­βου­λία να ορ­γα­νώ­σει μια νέα άτυπη πε­ντα­με­ρή συ­νά­ντη­ση με στόχο την επα­νέ­ναρ­ξη των συ­νο­μι­λιών. Τώρα το αν μπο­ρεί να προ­κύ­ψει κάτι θε­τι­κό για τις δύο κοι­νό­τη­τες από μια τέ­τοια συ­νά­ντη­ση με αυ­τούς τους συμ­με­τέ­χο­ντες είναι ζη­τού­με­νο. Όλα αυτά γί­νο­νται την ώρα που ένα σκάν­δα­λο με­γα­τό­νων έχει ξε­σπά­σει στην κυ­πρια­κή δη­μο­κρα­τία.

Τον Μάρ­τιο του 2013,η οι­κο­νο­μία της Κύ­πρου δέ­χε­ται ένα από τα με­γα­λύ­τε­ρα χτυ­πή­μα­τα που έχει δε­χθεί ποτέ οι­κο­νο­μία ευ­ρω­παϊ­κού κρά­τους.Οι υπουρ­γοί οι­κο­νο­μι­κών της Ε.Ε. απο­φα­σί­ζουν μνη­μό­νιο και δα­νει­σμό για το κρα­τι­κό και τρα­πε­ζι­κό χρέος της Κύ­πρου,με πα­ράλ­λη­λο μέτρο το κού­ρε­μα κα­τα­θέ­σε­ων άνω των 100.000 ευρώ πε­ρί­που στο 40% ανά λο­γα­ρια­σμό.Θε­ώ­ρη­σαν και επέ­βα­λαν αυτά τα μέτρα ως το «κα­λύ­τε­ρο φάρ­μα­κο» για την έκ­θε­ση της Κύ­πρου σε το­ξι­κά ελ­λη­νι­κά ομό­λο­γα που είχαν ήδη κου­ρευ­τεί,αλλά και με δια­κη­ρυγ­μέ­νο στόχο την αλ­λα­γή, μέσω του μνη­μο­νί­ου, του πα­ρα­γω­γι­κού μο­ντέ­λου της Κύ­πρου, μιας χώρας με συρ­ρι­κνω­μέ­νο πρω­το­γε­νή & δευ­τε­ρο­γε­νή τομέα.Βα­σι­κός άξο­νας της οι­κο­νο­μί­ας της Κύ­πρου ήταν (και είναι) οι υπη­ρε­σί­ες.Κάθε εί­δους«υπη­ρε­σί­ες»: από τον του­ρι­σμό μέχρι το ξέ­πλυ­μα χρή­μα­τος και το trafficking.Και όμως παρ’ όλα τα σκλη­ρά μέτρα της δε­ξιάς κυ­βέρ­νη­σης Ανα­στα­σιά­δη (πε­ρι­κο­πές σε μι­σθούς,συ­ντά­ξεις,υγεία, παι­δεία –αλλά όχι φυ­σι­κά στην άμυνα που έγι­ναν προ­σλή­ψεις) η Κύ­προς γί­νε­ται πα­ρά­δειγ­μα προς μί­μη­ση στην Ε.Ε. και βγαί­νει απο το μνη­μό­νιο με ψηλά το κε­φά­λι και με ένα successstory πιο με­γά­λο και από την ίδια την με­γα­λό­νη­σο!

Έλα όμως που βρέ­θη­καν αυτοί οι ανα­θε­μα­τι­σμέ­νοι ρε­πόρ­τερ του Αλ Τζα­ζί­ρα για να απο­δεί­ξουν πως το successstory το κυ­πρια­κόν είναι τε­λι­κά πα­ρα­μύ­θι. Ένα κλα­σι­κό πα­ρα­μύ­θι με πρω­τα­γω­νι­στές-λύ­κους τον πρό­ε­δρο της Βου­λής, Δη­μή­τρη Συλ­λού­ρη στέ­λε­χος του ακρο­δε­ξιού κόμ­μα­τος “Αλ­λη­λεγ­γύη” και τον στενό του φίλο Χρι­στά­κη Τζιο­βά­νη, με­γα­λο ερ­γο­λά­βο και βου­λευ­τή του ΑΚΕΛ. Κύ­πριοι αξιω­μα­τού­χοι που­λά­νε χρυσά δια­βα­τή­ρια ακόμα και σε κα­τα­δι­κα­σμέ­νους στην χώρα τους απα­τε­ώ­νες. Η μόνη τους υπο­χρέ­ω­ση είναι να «επεν­δύ­σουν» μέρος από τα κλεμ­μέ­να εκα­τομ­μύ­ριά τους στο νησί εκ­με­ταλ­λευό­με­νοι το σκαν­δα­λώ­δες επεν­δυ­τι­κό πρό­γραμ­μα πο­λι­το­γρα­φή­σε­ων της κυ­βέρ­νη­σης Ανα­στα­σιά­δη.

Μια πα­ρέν­θε­ση εδώ για τα «καλά του κα­πι­τα­λι­σμού»… Για τους ντό­πιους ήταν ολο­φά­νε­ρο το φα­γο­πό­τι τον με­γα­λο­ερ­γο­λά­βων και όχι μόνο.Μια βόλτα αν κάνει κα­νείς στην πόλη της Λε­με­σού θα αντι­κρί­σει -κυ­ρί­ως στο πα­ρα­λια­κό της μέ­τω­πο- ένα δάσος από νε­ό­κτι­στους, τε­ρα­τό­μορ­φους ου­ρα­νο­ξύ­στες που πε­ρι­μέ­νουν δήθεν να αγο­ρα­στούν και να κα­τοι­κη­θούν από όλους αυ­τούς τους κα­τό­χους χρυ­σών δια­βα­τη­ρί­ων.Κα­νείς όμως δεν ανα­ρω­τή­θη­κε που στο καλό θα βρε­θούν όλοι αυτοί οι ζά­μπλου­τοι επεν­δυ­τές που θα αγα­πή­σουν την με­γα­λό­νη­σο και θα δώ­σουν απλό­χε­ρα τα λα­χτα­ρι­στά ευ­ρω-ρου­βλιο-δο­λά­ρια τους. Ανα­ρω­τή­θη­κε ο απλός πο­λί­της που είδε ξαφ­νι­κά να εκτο­ξεύ­ο­νται τα ενοί­κια στο θεό λόγω αυτής της υπο­τι­θέ­με­νης ανά­πτυ­ξης. Αυτό που συ­ζη­τιέ­ται, όμως στην αγορά είναι πως οι πω­λή­σεις στους ου­ρα­νο­ξύ­στες της Λε­με­σού έχουν πα­γώ­σει εδώ και καιρό και πως οι τρά­πε­ζες δεν δα­νεί­ζουν αν δεν δουν νέες πω­λή­σεις.Εδώ θα εί­μα­στε και θα δούμε κατά πόσο αυτή η κα­τά­στα­ση θα οδη­γή­σει σε νέα κρίση την κυ­πρια­κή οι­κο­νο­μία.

Όπως και να­’χει,το σί­γου­ρο είναι πως ούτε τα μνη­μό­νια είχαν ποτέ σκοπό να αλ­λά­ξουν πραγ­μα­τι­κά το πα­ρα­γω­γι­κό μο­ντέ­λο της Κύ­πρου και ούτε φυ­σι­κά υπήρ­ξε κά­ποιο successstory. Οι μι­σθοί έχουν μεί­νει στά­σι­μοι εδώ και χρό­νια,οι τιμές των ειδών πρώ­της ανά­γκης –και όχι μόνο– αυ­ξά­νο­νται συ­νε­χώς, τα ενοί­κια ψηλά σαν να μέ­νεις στο κέ­ντρο του Λον­δί­νου ενώ για την παι­δεία και την υγεία χρή­μα­τα δεν «σπα­τα­λιού­νται». Αντί­θε­τα οι ει­σφο­ρές των ερ­γα­ζο­μέ­νων για την υγεία έχουν αυ­ξη­θεί χωρίς η κρα­τι­κή μη­χα­νή να μπο­ρεί να αντέ­ξει τους κρα­δα­σμούς της παν­δη­μί­ας. Στα σχο­λεία δεν κα­τά­φε­ραν μετά το πρώτο κύμα του covid να είναι έτοι­μοι για την νέα χρο­νιά παρ’ όλες τις υπο­σχέ­σεις του υπουρ­γού παι­δεί­ας, μία από τα ίδια δη­λα­δή… Είναι σαν να πα­ραγ­γέλ­νεις σε κυ­πρια­κή τα­βέρ­να με­ζέ­δες.Μια φορά να φας σε κά­ποια από αυτές είναι σαν να έχεις φάει σε όλες. Έτσι και τώρα δεν φαί­νε­ται να ξαφ­νιά­στη­κε κα­νείς με τη δια­φθο­ρά του κρά­τους, τη δια­πλο­κή με το κε­φά­λαιο, ούτε με την πα­ντε­λή έλ­λει­ψη ετοι­μό­τη­τας για τα σχο­λεία και την υγεία.Ούτε καν η κα­θε­στω­τι­κή αρι­στε­ρά της Κύ­πρου το ΑΚΕΛ δεν κα­τα­φέρ­νει να κάνει αντι­πο­λί­τευ­ση της προ­κο­πής.Και πώς να το κάνει άλ­λω­στε,αφού βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος ήταν μπλεγ­μέ­νος με βάση τα βί­ντεο του Αλ Τζα­ζί­ρα. Και όχι απλώς συ­νερ­γα­ζό­με­νος αλλά μέλος της Κ.Ε.του κόμ­μα­τος! Όταν κά­νεις βου­λευ­τή αρι­στε­ρού κόμ­μα­τος ένα με­γα­λο­ερ­γο­λά­βο που «κάνει δου­λειές» με ακρο­δε­ξιό κρα­τι­κό αξιω­μα­τού­χο, ένα θε­μα­τά­κι το έχεις ως κόμμα…

Ευ­τυ­χώς, ακόμα και σ’ αυτό το ζο­φε­ρό σκη­νι­κό, τα υγιή, αρι­στε­ρά και­προ­ο­δευ­τι­κά κομ­μά­τια της κοι­νω­νί­ας έχουν ακόμα αντα­να­κλα­στι­κά.Βγή­καν στους δρό­μους από την αρχή σχε­δόν της υπό­θε­σης των δια­βα­τη­ρί­ων. Και όχι σε μι­κρές συ­γκε­ντρώ­σεις αν­θρώ­πων «για να βγει η υπο­χρέ­ω­ση», αλλά με συμ­με­το­χή 1.500 αν­θρώ­πων, με παλμό και συν­θή­μα­τα για να τε­λειώ­σει κά­ποια στιγ­μή η κο­ροϊ­δία του αστι­κού κρά­τους.Είναι μόνο η αρχή. Η μαγιά και η όρεξη υπάρ­χει.Αν κα­τα­φέ­ρου­με να πάρει αυτή η προ­σπά­θεια τα­ξι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά,αν για πα­ρά­δειγ­μα μαζί με τα αι­τή­μα­τα για την δια­φθο­ρά μπουν και διεκ­δι­κή­σεις για δω­ρε­άν υγεία, μά­σκες και μα­ζι­κά τεστ στον πλη­θυ­σμό ανε­ξαρ­τή­τως κα­τα­γω­γής,πε­ρισ­σό­τε­ρες αί­θου­σες στα σχο­λεία, πε­ρισ­σό­τε­ρες προ­σλή­ψεις για­τρών, για επί­τα­ξη (και όχι ενοι­κί­α­ση) κλι­νών των ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών, για προ­σλή­ψεις νο­ση­λευ­τών,για­τρών και εκ­παι­δευ­τι­κού προ­σω­πι­κού, για λι­γό­τε­ρα παι­διά στις τά­ξεις των σχο­λεί­ων, αν δη­λα­δή συν­δυα­στούν κα­θη­με­ρι­νά ζη­τή­μα­τα με τα χρό­νια προ­βλή­μα­τα αλλά ταυ­τό­χρο­να βά­λου­με και φρένο στους ακρο­δε­ξιούς που πα­ρα­μο­νεύ­ουν να κα­πε­λώ­σουν τέ­τοιες προ­σπά­θειες,ίσως έχου­με μια σπίθα.Ίσως η μη­χα­νή να πάρει μπρος.Μια μη­χα­νή που εδώ και χρό­νια μένει πότε σβη­στή, πότε στο ρε­λα­ντί,να ανα­μέ­νει να πάρει μπρός αφό­του διώ­ξει από πάνω της το βάρος του Κυ­πρια­κού προ­βλή­μα­τος.

/rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.