Αγροτικές κινητοποιήσεις ενάντια στην φοροκαταιγίδα

Αγροτικές κινητοποιήσεις ενάντια στην φοροκαταιγίδα

  • |

Κατερίνα Γιαννούλια

Πλούσιους…φόρους μας επιφύλαξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το νέο φορολογικό έτος 2017, που οι αγρότες το υποδέχονται όπως του αξίζει. Ξεκινάνε κινητοποιήσεις από τις 23 Γενάρη.

Εκ­πρό­σω­ποι 11 ομο­σπον­διών και πε­ρισ­σό­τε­ροι από 100 Αγρο­τι­κούς Συλ­λό­γους, Επι­τρο­πές Αγώνα και Μπλό­κων, συμ­με­τεί­χαν στην Πα­νελ­λα­δι­κή Σύ­σκε­ψη στις 17 Δε­κέμ­βρη στη Λά­ρι­σα, που συ­γκά­λε­σε η Πα­νελ­λα­δι­κή Επι­τρο­πή των Μπλό­κων (όπου έχει πλειο­ψη­φία το ΠΑΜΕ), και δή­λω­σαν ότι «τα μπλό­κα είναι μο­νό­δρο­μος».

Φέτος ει­σπράτ­το­νται τα φο­ρο­μπη­χτι­κά μέτρα που ψή­φι­σε πέρσι η κυ­βέρ­νη­ση, στα πλαί­σια του 3ου Μνη­μο­νί­ου, με εξο­ντω­τι­κή επί­δρα­ση στους μι­κρο-με­σαί­ους αγρό­τες.  Εντυ­πω­σιά­ζε­ται κα­νείς απα­ριθ­μώ­ντας τα. Τρι­πλα­σια­σμός των ασφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών στον ΟΓΑ (με το νέο του όνομα), στα­δια­κά μέχρι το 2022, πε­ρί­που δι­πλα­σια­σμός του συ­ντε­λε­στή φο­ρο­λό­γη­σης (από 13% το 2016, ανε­βαί­νει στο 22% το 2017 κι έπε­ται συ­νέ­χεια τα επό­με­να χρό­νια), ενώ με τεκ­μή­ρια δια­βί­ω­σης φο­ρο­λο­γού­νται όλοι οι αγρό­τες, ανε­ξάρ­τη­τα αν έχουν ή όχι ει­σό­δη­μα και πόσο.

Επι­πλέ­ον, η αύ­ξη­ση του ΦΠΑ στα αγρο­ε­φό­δια στο 24% και η κα­τάρ­γη­ση της επι­στρο­φής φόρου πε­τρε­λαί­ου, μαζί με την αύ­ξη­ση στην τιμή του αγρο­τι­κού ρεύ­μα­τος και άλλα πολλά  χα­ρά­τσια, εκτο­ξεύ­ουν στα ύψη το κό­στος πα­ρα­γω­γής.

Κι ακόμα πα­ρα­πά­νω, επι­βάλ­λε­ται πρό­σθε­το τέλος («πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό») στο νερό άρ­δευ­σης και ύδρευ­σης, αυ­ξά­νε­ται η φο­ρο­λό­γη­ση στο κρασί και το τσί­που­ρο, ενώ στα πλαί­σια της διά­λυ­σης των ασφα­λι­στι­κών τα­μεί­ων (με την… κω­δι­κή ονο­μα­σία «ενο­ποί­η­ση όλων στο ΕΦΚΑ») έχου­με κα­τάρ­γη­ση του ΟΓΑ και πε­ρι­κο­πή κατά 60% των συ­ντά­ξε­ων στους συ­ντα­ξιού­χους που συ­νε­χί­ζουν να καλ­λιερ­γούν.

Καρ­τέλ, τρα­πε­ζί­τες, με­γα­λο-αγρό­τες και πο­λυ­ε­θνι­κές των αγρο­βιο­μη­χα­νιών ωφε­λού­νται σκαν­δα­λω­δώς από την νέα Κοινή Αγρο­τι­κή Πο­λι­τι­κή (ΚΑΠ) 2015-2020.

Σύμ­φω­να με το ψή­φι­σμα, στο οποίο κα­τέ­λη­ξε η συ­νά­ντη­ση των αγρο­τών στη Λά­ρι­σα, «με τη νέα ΚΑΠ επι­βάλ­λο­νται με­γά­λες πε­ρι­κο­πές στις επι­δο­τή­σεις-ενι­σχύ­σεις, που, μέχρι το τέλος του 2019, θα φτά­σουν στο 60% –ήδη πε­ρι­κό­πη­καν κατά 30% και πλέον– ενώ, με ερ­γα­λείο “σφα­γής” το νόμο για τον δια­χω­ρι­σμό των αγρο­τών σε “κατά κύριο επάγ­γελ­μα ή μη” που ψή­φι­σε η κυ­βέρ­νη­ση, αντα­πο­κρι­νό­με­νη στο αί­τη­μα κά­ποιων δυ­νά­με­ων στα μπλό­κα που υπη­ρε­τούν τα συμ­φέ­ρο­ντα μιας χού­φτας με­γα­λο­α­γρο­τών, απο­κλεί­ο­νται από τις επι­δο­τή­σεις-ενι­σχύ­σεις κοντά στις 250.000 μι­κροί αγρό­τες.

Τα καρ­τέλ των εφο­δί­ων και της εμπο­ρί­ας προ­ϊ­ό­ντων, τα μο­νο­πώ­λια που, εκ­με­ταλ­λευό­με­να την “ελεύ­θε­ρη” αγορά, αυ­ξά­νουν διαρ­κώς τις τιμές στα αγρο­ε­φό­δια, αγο­ρά­ζουν πάμ­φθη­να τα προ­ϊ­ό­ντα μας, τα οποία στη συ­νέ­χεια που­λούν πα­νά­κρι­βα στους κα­τα­να­λω­τές ερ­γα­ζό­με­νους και τα άλλα λαϊκά στρώ­μα­τα, απο­κο­μί­ζο­ντας τε­ρά­στια κέρδη. Ιδιαί­τε­ρα οξυ­μέ­νο είναι, φέτος, το πρό­βλη­μα με τις “ανοι­χτές τιμές” που παίρ­νουν οι έμπο­ροι τη σο­δειά μας, με απο­τέ­λε­σμα να μην ξέ­ρου­με πότε και πόσο θα πλη­ρω­θού­με.

Οι τρά­πε­ζες, που με τα λη­στρι­κά επι­τό­κια και τα πα­νω­τό­κια διο­γκώ­νουν τα χρέη μας και, όταν δεν μπο­ρού­με να τα ξε­πλη­ρώ­σου­με, θέ­λουν να μας πά­ρουν τα σπί­τια και τα χω­ρά­φια».

Στο ψή­φι­σμα απευ­θύ­νο­νται στη ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση, ξε­πα­τι­κο­σού­ρα των προη­γού­με­νων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ.

«Απα­ντά­με στην κυ­βέρ­νη­ση πως θα κά­νου­με ό,τι είναι δυ­να­τόν για να ξε­σκε­πά­σου­με τα ψέ­μα­τα και την απα­τη­λή προ­πα­γάν­δα της. Κι ας μην πο­ντά­ρει τόσο στον “κοι­νω­νι­κό αυ­το­μα­τι­σμό”, γιατί έχου­με πια την εμπει­ρία και τη γνώση για το πώς μπο­ρού­με να τον απο­τρέ­ψου­με και να τον αντι­με­τω­πί­σου­με. Θα το πε­τύ­χου­με βά­ζο­ντας τα δυ­να­τά μας για να ενη­με­ρώ­σου­με κα­λύ­τε­ρα και να πεί­σου­με τις άλλες κοι­νω­νι­κές ομά­δες ότι ο αγώ­νας μας είναι δί­καιος κι αφορά στην επι­βί­ω­σή μας. Ότι όχι μόνο δεν στρέ­φε­ται ενα­ντί­ον τους, αλλά εξυ­πη­ρε­τεί και τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα, αφού αυτό που ζη­τά­με, στην ουσία, είναι να μας αφή­σουν να πα­ρά­γου­με επαρ­κή, φτηνά και ποιο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα για τη δια­τρο­φή και την έν­δυ­ση του ελ­λη­νι­κού λαού και να μπο­ρού­με να ζούμε αξιο­πρε­πώς από τη δου­λειά μας… Ισχυ­ρό όπλο μας απο­τε­λεί η συμ­μα­χία του ορ­γα­νω­μέ­νου αγρο­τι­κού κι­νή­μα­τος, με το αγω­νι­στι­κό κί­νη­μα των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των άλλων κοι­νω­νι­κών ομά­δων που υπο­φέ­ρουν».

Ο υπουρ­γός Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων, Βαγ­γέ­λης Απο­στό­λου, δη­λώ­νει ξε­κά­θα­ρα φέτος ότι δεν μπο­ρεί να αλ­λά­ξει κάτι για ασφα­λι­στι­κό, φο­ρο­λο­γι­κό κλπ, λόγω μνη­μο­νί­ου, αλλά έχει… καλές προ­θέ­σεις.

Οι καλές προ­θέ­σεις γί­νο­νται κακό έργο με πραγ­μα­τι­κά τε­ρά­στια κέρδη για βιο­μή­χα­νους, τρα­πε­ζί­τες, εφο­πλι­στές και με­γα­λο­ερ­γο­λά­βους, σε βάρος του ερ­γα­ζό­με­νου λαού και της μι­κρής αγρο­τιάς.

Mε τις δη­λώ­σεις του υφυ­πουρ­γού Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης, Βα­σί­λη Κόκ­κα­λη, ότι το ευ­ρω­παϊ­κό κοι­νο­βού­λιο απο­φά­σι­σε ότι αγρό­της θα θε­ω­ρεί­ται αυτός που θα έχει 100% ει­σό­δη­μα από την αγρο­τι­κή δου­λειά, κα­τα­λα­βαί­νου­με πως αυτή η κυ­βέρ­νη­ση, σε­βό­με­νη τους «θε­σμούς» και ούτε καν τους ψη­φο­φό­ρους της, δεν έχει σκοπό να στα­μα­τή­σει που­θε­νά. Τα δίνει όλα στο με­γά­λο κε­φά­λαιο.

Αγα­να­κτι­σμέ­νοι εμ­φα­νί­ζο­νται ακόμα και οι Νε­ο­δη­μο­κρά­τες αγρό­τες, που συ­γκε­ντρώ­νο­νται σε άλλες επι­τρο­πές, αλλά ακόμα και οι λίγοι ΣΥ­ΡΙ­ΖΑί­οι αγρό­τες δεν μπο­ρούν να μην αντι­δρά­σουν, πα­ρό­τι εμ­φα­νί­ζο­νται ηπιό­τε­ροι.

Ελ­πί­ζου­με τα μπλό­κα, φέτος να συ­νε­χί­σουν τον αγώνα και να μην ξα­να­πι­στέ­ψουν τις χα­λα­ρές υπο­σχέ­σεις του Τσί­πρα, όπως πέρσι, που οι ίδιοι ομο­λο­γούν ότι δεν τή­ρη­σε ούτε κι αυτές. Και να μην λή­ξουν πάλι οι  κι­νη­το­ποι­ή­σεις με τσί­που­ρα στον Τσί­πρα.

rproject.g