ΚΕΟΣΟΕ: Πρόγραμμα επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης αμπελοοινικού τομέα

ΚΕΟΣΟΕ: Πρόγραμμα επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης αμπελοοινικού τομέα

Στα μέτρα του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης 2014 – 2018, μετά από γνωστοποίηση στην Κομισιόν, περιλαμβάνεται πλέον και το μέτρο των Επενδύσεων. Όπως επισημαίνει η ΚΕΟΣΟΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα (Εθνικό Φάκελο) με ετήσιο προϋπολογισμό 24 εκατ. ευρώ το ΥπΑΑΤ έχει ενεργοποιήσει δυο, από τα οκτώ ειδικά μέτρα που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013. Τα μέτρα που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί είναι η Προώθηση σε τρίτες χώρες και η Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, ο προϋπολογισμός του μέτρου των επενδύσεων θα ανέλθει στα 3.000.000 έως 4.000.000 ευρώ, ανάλογα με την απορρόφηση που θα υπάρξει από τα δύο άλλα μέτρα.

Σύμφωνα με το άρθρου 50 του Κανονισμού, που αφορά το μέτρο της Επένδυσης, προβλέπεται ότι «Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης και σε υποδομές οινοποιίας, καθώς και σε δομές και εργαλεία εμπορίας. Οι εν λόγω επενδύσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης και στην προσαρμογή της στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της αφορούν, επίσης, την παραγωγή ή την εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων, με στόχο τη βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας, της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων διεργασιών».

Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από την 1η Φεβρουαρίου έως την 20η Φεβρουαρίου 2018, θα αξιολογηθούν έως την 10η Μαρτίου 2018, ενώ η τελική κατάταξη θα αναρτηθεί μετά από την υποβολή ενστάσεων στις 6 Απριλίου 2018. Έως τις 15 Ιουνίου 2018, οι τελικοί δικαιούχοι θα καταθέτουν αίτηση πληρωμής, υποβάλλοντας τα σχετικά τιμολόγια, ενώ ο φάκελος πληρωμής θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 29 Ιουλίου 2018.

Επιλέξιμες επενδύσεις αφορούν:
Α. Παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων
Β. Εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων
Γ. Επενδύσεις που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

Μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση με τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες:
α) 50% στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες
β) 40% σε άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο αναπτυγμένων
γ) 75% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές
δ) 65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

agrotypos.gr