Από 3 έως 22 Ιουλίου η κατάθεση αιτήσεων για τη Δράση των αυτόχθονων φυλών

Από 3 έως 22 Ιουλίου η κατάθεση αιτήσεων για τη Δράση των αυτόχθονων φυλών

Από 3 έως 22 Ιουλίου 2018, θα μπορεί να γίνεται η υποβολή αιτήσεων ένταξης στη Δράση 10.1.9 «Διατήρηση αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα». Η συγκεκριμένη δράση ενισχύει την διατήρηση Ελληνικών φυλών αγροτικών ζώων. Το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης, που χορηγείται στον κτηνοτρόφο ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου ή ανά κεφαλή ζώου, για τη διάρκεια 5 ετών, είναι 333 ευρώ ανά ενήλικο βοοειδές, 34,8 ευρώ ανά προβατίνα, 107,5 ευρώ ανά χοιρομητέρα και 350 ευρώ ανά ενήλικο ιπποειδές. Η δράση των αυτόχθονων φυλών μπορεί να συνδιαστεί με το Μέτρο 11 της Βιολογικής Κτηνοτροφίας. Επιπλέον στη συγκεκριμένη προκήρυξη επιλέξιμη θα είναι και η φυλή προβάτων «Ορεινό Ηπείρου» (δεν ήταν στο προηγούμενο ΠΑΑ).

Ύψος ενισχύσεων
Οι ενισχύσεις της Δράσης των αυτόχθονων φυλών δίνονται ως ζποζημίωση για το διαφυγόν εισόδημα, για την διατήρηση αυτόχθονων φυλών οι οποίες στο σύνολό τους είναι χαμηλής παραγωγικότητας χαμηλής παραγωγικότητας, ενώ χορηγείται ετησίως για την διάρκεια 5 ετών με την προϋπόθεση τήρησης των δεσμεύσεων που περιγράφονται στην προκύρηξη.

Η ενίσχυση, στην περίπτωση που περιλαμβάνονται και αρσενικά ζώα (1 αρσενικό ανά 15 θυλικά ζώα), είναι:

Για τα βοοειδή η ενίσχυση είναι στα 333 ευρώ ανα ενήλικο βοοειδές (>24 μηνών) και 199,8 ευρώ ανα μοσχίδα 6-24 μηνών
Για τα θηλυκά αιγοπρόβατα στα 34,8 ευρώ ανά κεφαλή
Για τις χοιρομητέρες στα 107,5 ευρώ ανά κεφαλή
Για τα αρσενικά και τα θηλυκά ιπποειδή στα 350 ευρώ ανά κεφαλή
Υποβολή Δηλώσεων
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση της παρούσας, υποβάλλουν, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης στην ιστοσελίδα του ειδικού φορέα διαχείρισης (http://p2.dikaiomata.gr/M1019) με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για την υποβολή της ΕΑΕ.

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, ο δικαιούχος λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Η αίτηση στήριξης περιλαμβάνει στοιχεία, τόσο του υποψήφιου δικαιούχου όσο και του ζωικού κεφαλαίου για το οποίο αιτείται την ενίσχυση και ειδικότερα:

την φυλή του ζώου
τον αριθμό των ζώων (αρσενικών και θηλυκών ζώων)
την ηλικία του ζώου
το φύλο του ζώου
την περιοχή παρέμβασης
τον κωδικό και την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
στοιχεία  του  ενδιαφερόμενου  ή  του  νόμιμου  εκπροσώπου: αριθμός  αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, προσωπικό e-mail), Ταχυδρομική Δ/νση.
Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και τη φυλάσσει μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο φάκελό του. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί.

agrotypos.gr