Μνημόνιο 4: Χαριστική βολή στην Αυτοδιοίκηση

Μνημόνιο 4: Χαριστική βολή στην Αυτοδιοίκηση

  • |

Νίκος Σακούτης

Στις 07/07/2017 το Υπουργείο Οικονομικών με την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Γ. Χουλιαράκη, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία καλεί τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στην κατάρτιση των προϋπολογισμών τους για το 2018.

Οι κατευθύνσεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για το πως θα κυλήσει ένα ακόμα μνημονιακό έτος, συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναφέρονται :

“Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης γίνεται σύμφωνα με τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως εμφανίζονται στους πινάκες Ι ως IV σύμφωνα με τα όρια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικού Στρατηγικού (ΜΠΔΣ) 2018-2021 (Ν.4472/2017). Ως εκ τούτου, οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης θα πρέπει να κατανεμηθούν εντός των ανώτατων ορίων δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα I της εγκυκλίου, ενώ οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να φροντίσουν για την επίτευξη κατ’ ελάχιστον του δημοσιονομικού αποτελέσματος που περιγράφεται στους πίνακες II, III, IV, V, VI και VΙI.

Σε περίπτωση που οι φορείς δεν συνεργασθούν εποικοδομητικά για την έγκαιρη ολοκλήρωση της επισκόπησης δαπανών, τα ανώτατα όρια δαπανών και οι στόχοι δημοσιονομικού αποτελέσματος για τους φορείς αυτούς θα αναμορφωθούν με πρωτοβουλία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν.4270/2014, η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τρεις (3) υποτομείς:

α) την Κεντρική Κυβέρνηση

β) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

γ) Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)

Ειδικότερα οι ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες, εποπτευόμενα Νομικά πρόσωπα) θα πρέπει να καταρτίσουν τους προϋπολογισμούς τους μέχρι 31/07/2017 και το αργότερο μέχρι 31/08/2017 θα πρέπει να σταλεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους το σχέδιο των ενοποιημένων προϋπολογισμών των ΟΤΑ, καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ του οικονομικού έτους 2018.

Δηλαδή οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται μέσω των υπηρεσιών τους μέσα σε λίγες μέρες να καταρτίσουν τους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς τους , εφαρμόζοντας με θρησκευτική ευλάβεια όσα προβλέπονται στο 4ο μνημόνιο για τους ΟΤΑ.

Η ίδια η εγκύκλιος στις σελίδες 28 και 29 “υπενθυμίζει” σε ποια μνημονιακά πλαίσια πρέπει να συνταχθούν, ενσωματώνοντας τις δεσμεύσεις του (ΜΠΔΣ)

Συγκεκριμένα αναφέρονται:

5. ΟΤΑ

..Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Ν.4172/2013, θα πρέπει να προωθήσει την έκδοση δύο κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, εγκαίρως, προκειμένου να δημοσιευτούν το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου.

Τα σχέδια των ενοποιούμενων προϋπολογισμών των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων των ΟΤΑ (πίνακες 13α, 13β και 13γ του Παραρτήματος), καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ (πίνακας 13 του Παραρτήματος) πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 31.8.2017 στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του ΓΛΚ. Οι ΟΤΑ αποτελούν βασικό υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των οποίων επηρεάζει καθοριστικά το αποτέλεσμα της. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά, των εσόδων – εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο) χωρίς τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πλέον / μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους) εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Στον πίνακα VΙΙ προσδιορίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το έτος 2018 του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2018 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Δήμοι, Περιφέρειες και ΝΠ) (ποσά σε εκατ. ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Α Έσοδα (1+2+3+4+5+6)

7.761

1. Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋ/σμο

2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)

3. Τόκοι

4. Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ

5. Λοιπά Έσοδα

6. Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων

Β Έξοδα (1+2+3+4+5+6)

1. Αμοιβές Προσωπικού

2. Προνοιακά Επιδόματα

3. Τόκοι

4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων

5. Λοιπές δαπάνες

6. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων

Ταμειακό Ισοζύγιο

Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους

3.319

826

41

14

2.702

858

7.307

2.280

725

71

1.328

2.018

884

454

-56

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα

398

Ωστόσο από αυτή την προσυμφωνημένη αντιδημοκρατική διαδικασία μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας προκύπτουν ορισμένα βάσιμα συμπεράσματα.

-Τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια έχουν στην ουσία τους καταργηθεί , μιας και οι μνημονιακοί προϋπολογισμοί και στην τελευταία τους λεπτομέρεια, θα έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί από το ΓΛΚ και το <<Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας >>.Το σύνολο των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, πλειοψηφίας και μειοψηφίας, απλώς θα κληθούν να επικυρώσουν ως συνεργοί τα αντιλαϊκά μέτρα που κάποιοι άλλοι ( Κυβέρνηση, Τρόικα ) έχουν αποφασίσει για τους δήμους και τις περιφέρειες.

-Οι δημότες (εργαζόμενοι, άνεργοι , νέοι κ.ά) για μια ακόμη φορά θα είναι αυτοί που θα πληρώσουν το “μάρμαρο” δηλαδή την περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων και την αύξηση των ανταποδοτικών τελών που προβλέπονται για το 2018 σε 2.702 εκ ευρώ από 2131 εκ. ευρώ το 2015 και 2.622 εκ. ευρώ το 2017. Τα δε 398 εκ. ευρώ που προβλέπονται ως πλεόνασμα είναι ο ΄΄φόρος αίματος΄΄ των δημοτών στη μαύρη τρύπα του χρέους.

-Η μετατροπή των δήμων και περιφερειών σε μακρύ χέρι του μνημονιακού κράτους βαθαίνει, ενώ το αντιδραστικό ,αντιλαϊκό πλαίσιο λειτουργίας τους θωρακίζεται.

-Ο αποκλεισμός και η απομάκρυνση των πολιτών από την λήψη των αποφάσεων παγιώνεται.

– Η προσπάθεια εξαπάτησης των εργαζομένων και πολιτών, από την πλευρά της κυβέρνησης, όσον αφορά το θέμα των συμβασιούχων συνεχίζεται .

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια γίνονται μόνιμες προσλήψεις, δίνοντας λύση στο πρόβλημα των συμβασιούχων . Κουνάει το δάχτυλο σε όσους αμφισβητούν τις προθέσεις της και τα έργα της ότι τάχα είναι κατά της ιδιωτικοποίησης οργανωμένων υπηρεσιών των δήμων και κυρίως της καθαριότητας .

Όμως πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι των κυβερνητικών δημοσιεύσεων έρχεται η σκληρή πραγματικότητα να διαψεύσει τους ισχυρισμούς της.

Η επιστολή που έστειλε προς το ΔΝΤ η κυβέρνηση με την υπογραφή του πρωθυπουργού, του υπουργού οικονομικών και του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα , συνοδεύεται από μια λίστα δεσμεύσεων ( διαθρωτικά ορόσημα ) που πρέπει να υλοποιηθούν έως τον Ιούνιο του 2018. Μεταξύ άλλων αναφέρεται και η εξής κυβερνητική δέσμευση:

΄΄Να υιοθετήσει νομοθεσία, έως τον Σεπτέμβριο με την οποία θα τίθεται ανώτατο όριο στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το 2017 και το 2018 και θα διασφαλίζουν πως όποιες συμβάσεις μετατραπούν από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου με δικαστικές αποφάσεις δεν θα επηρεάσουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2018-2021΄΄.

Με λίγα λόγια δεσμεύεται πλήρως η κυβέρνηση ότι θα πειθαρχήσει σε όσα δεσμεύτηκε στο 4ο μνημόνιο όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό, οδηγώντας στην απόλυση τους 23 χιλιάδες συμβασιούχους των Ο.Τ.Α. Δηλαδή σταδιακά μέχρι το 2021 θα υπάρξουν 10.221 αποχωρήσεις από τους Ο.Τ.Α και μόνον 6087 προσλήψεις ( σχετικός πίνακας).

Γράφημα 02

Οι εξελίξεις άλλωστε των τελευταίων ημερών όσον αφορά τη διαχείριση του θέματος των συμβασιούχων των δήμων, δείχνουν ότι αρκετοί δήμοι προχωρούν σε πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων τους, με την κυβέρνηση να τους κλείνει θετικά το μάτι μέσω της τελευταίας σχετικής εγκυκλίου, αρνούμενη να καταργήσει τους δύο προηγούμενους μνημονιακούς νόμους (άρθρο 61 του Ν.3973/2011 και άρθρο 47 του Ν.4257/2014).

Οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης σε Δήμους και Περιφέρειες και τα αντίστοιχα Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια έχουμε χρέος να αντιδράσουμε δυναμικά.

Να απαιτήσουμε και με αποφάσεις ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ να μην ισχύσουν οι μνημομιακές ντιρεκτίβες που καταργούν την αυτοδιοίκηση.

Η μόνη λύση είναι η ισχυροποίηση του μετώπου για την κατάργηση των μνημονιακών νόμων και την υλοποίηση μιας άλλης πολιτικής με ισχυρή αυτοδιοίκηση, χωρίς επιτροπεία , με μόνιμες εργασιακές σχέσεις και πόρους για την αυτοδιοίκηση.

*Ο Νίκος Σακούτης, είναι μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και του Π.Σ. της ΛΑ.Ε.