«Οι περικοπές αφορούν τις ζωές εκατομμυρίων δημοτών»

«Οι περικοπές αφορούν τις ζωές εκατομμυρίων δημοτών»

Συνέντευξη με τη Βάσω Ακριβού, κοινοτική σύμβουλο του 6ου Δ.Δ. Δήμου Αθηναίων

Η Βάσω Ακρι­βού είναι ερ­γα­ζό­με­νη συμ­βα­σιού­χος στον κλάδο της κα­θα­ριό­τη­τας, αγω­νί­στρια της Αρι­στε­ράς και δια­με­ρι­σμα­τι­κή σύμ­βου­λος του 6ου Δια­με­ρί­σμα­τος του Δήμου Αθη­ναί­ων. Πριν από λίγες μέρες, η «Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά» τη συ­νά­ντη­σε για μια εν­δια­φέ­ρου­σα συ­ζή­τη­ση: για την το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση, τους ελεύ­θε­ρους χώ­ρους, τους πρό­σφυ­γες, αλλά και μια ελ­πι­δο­φό­ρα κί­νη­ση πόλης που κάνει τα πρώτα της βή­μα­τα. 

Ποια είναι τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα στις γει­το­νιές της Αθή­νας και ποια πο­λι­τι­κή ακο­λου­θεί η διοί­κη­ση Κα­μί­νη σε μια σειρά ζη­τή­μα­τα που αφο­ρούν την το­πι­κή κοι­νω­νία αλλά και τις υπη­ρε­σί­ες του δήμου;

Στον Δήμο Αθη­ναί­ων, τα τε­λευ­ταία χρό­νια υπάρ­χει μεί­ω­ση προ­σω­πι­κού κατά 60% στον τομέα του πρα­σί­νου και της κα­θα­ριό­τη­τας, με φυ­σι­κό απο­τέ­λε­σμα τη μη ομαλή λει­τουρ­γία αυτών των το­μέ­ων. Ανά­λο­γη έλ­λει­ψη προ­σω­πι­κού υπάρ­χει και στις υπη­ρε­σί­ες των δη­μο­τι­κών δια­με­ρι­σμά­των. Στα δη­μο­τι­κά ια­τρεία, οι ερ­γα­ζό­με­νοι είναι «όμη­ροι» των συ­νε­χό­με­νων συμ­βά­σε­ων, που δεν ξέ­ρουν αν θα πα­ρα­τα­θούν. Πολλά λει­τουρ­γι­κά κόστη κα­λύ­πτο­νται από χο­ρη­γί­ες, όπως αυτή από το Ίδρυ­μα Νιάρ­χος. Άρα ούτε σί­γου­ρη χρη­μα­το­δό­τη­ση υπάρ­χει, όταν πάψει το «φι­λαν­θρω­πι­κό» έργο δια­φό­ρων ιδιω­τών. Η πλειο­νό­τη­τα των παι­δι­κών χαρών έχουν κλεί­σει, με πρό­σχη­μα μια ευ­ρω­παϊ­κή ρύθ­μι­ση. Στο 6ο Δια­μέ­ρι­σμα π.χ. θα μεί­νουν μόνο 2-3 παι­δι­κές χαρές, με ό,τι αυτό ση­μαί­νει για τα παι­διά και τους γο­νείς τους. Αυτό που χρειά­ζε­ται να βά­ζου­με λοι­πόν επί­μο­να ως αί­τη­μα είναι η ανα­γκαιό­τη­τα προ­σλή­ψε­ων για να μπο­ρέ­σουν να λει­τουρ­γή­σουν οι δη­μο­τι­κές δομές, με αύ­ξη­ση των πόρων για κρί­σι­μες κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες. Γι’ αυτό και κα­τα­ψη­φί­ζου­με τους μνη­μο­νια­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς του Κα­μί­νη. Όταν μι­λά­με για τον με­γα­λύ­τε­ρο δήμο της χώρας, οι πε­ρι­κο­πές αυτές αφο­ρούν τις ζωές εκα­τομ­μυ­ρί­ων δη­μο­τών.

Στην πε­ρί­πτω­ση του Προ­σφυ­γι­κού, η δη­μο­τι­κή αρχή προ­σπα­θεί να ανα­δεί­ξει τη συμ­βο­λή της σε μια «αν­θρω­πι­στι­κή δια­χεί­ρι­ση» της κα­τά­στα­σης. Είναι έτσι;

Για την ώρα υπάρ­χει το πρό­γραμ­μα στέ­γα­σης του δήμου, σε συ­νερ­γα­σία με την Ύπατη Αρ­μο­στεία του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες, αλλά είναι βέ­βαιο ότι δεν αρκεί για την αντι­με­τώ­πι­ση των ανα­γκών που υπάρ­χουν. Αρ­χι­κά αφορά μόνο τους πρό­σφυ­γες, κυ­ρί­ως Σύ­ρους, που έχουν εντα­χθεί σε πρό­γραμ­μα με­τε­γκα­τά­στα­σης και ανα­μέ­νουν να φύ­γουν για άλλα ευ­ρω­παϊ­κά κράτη, πα­ρό­λο που η ΕΕ δεν τηρεί ούτε αυτές τις ελά­χι­στες δε­σμεύ­σεις της. Άσχε­τα από τις επι­κοι­νω­νια­κές «κο­ρώ­νες» του δήμου, χρεια­ζό­μα­στε πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρα δια­με­ρί­σμα­τα για τη στέ­γα­ση όλων των προ­σφύ­γων. Λύ­σεις υπάρ­χουν, όπως το δια­χρο­νι­κό αί­τη­μα του αντι­ρα­τσι­στι­κού κι­νή­μα­τος και των πα­ρα­τά­ξε­ων της Αρι­στε­ράς για άνοιγ­μα κλει­στών δη­μό­σιων κτι­ρί­ων και αν­θρώ­πι­νη φι­λο­ξε­νία. Δυ­στυ­χώς όμως ο Δήμος Αθη­ναί­ων απέ­χει πολύ από μια τέ­τοια λο­γι­κή. Αντί­θε­τα, δίνει ελά­χι­στα κον­δύ­λια, δεν διεκ­δι­κεί τί­πο­τα πε­ρισ­σό­τε­ρο από το κρά­τος και προ­σπα­θεί μέσω των ΜΚΟ, στις οποί­ες έχει πα­ρα­χω­ρή­σει όλο το «παι­χνί­δι», να πα­ρου­σιά­σει ένα «αν­θρώ­πι­νο» πρό­σω­πο.

Στο όνομα της «ανά­πτυ­ξης», μια σειρά δη­μό­σιοι χώροι στον Δήμο Αθη­ναί­ων –Ακα­δη­μία Πλά­τω­νος, Γουδή, Πο­δο­νί­φτης, Πεδίο Άρεως– πα­ρα­δί­δο­νται σε ισχυ­ρά επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα για εμπο­ρι­κή εκ­με­τάλ­λευ­ση ή υπο­βαθ­μί­ζο­νται. Μπρο­στά σε αυτή την απει­λή για τους τε­λευ­ταί­ους ελεύ­θε­ρους χώ­ρους, υπάρ­χουν έντο­νες αντι­δρά­σεις από συλ­λο­γι­κό­τη­τες κα­τοί­κων, δη­μο­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις κ.ά. Γιατί έχει ση­μα­σία η ενί­σχυ­ση αυτού του με­τώ­που αντί­στα­σης;

Τα τε­λευ­ταία χρό­νια οι ελεύ­θε­ροι χώροι στην Αθήνα λι­γο­στεύ­ουν. Αυτό έχει ως απο­τέ­λε­σμα αφε­νός την υπο­βάθ­μι­ση της ζωής των κα­τοί­κων, αφε­τέ­ρου την επέ­λα­ση των ιδιω­τών πάνω στη δη­μό­σια πε­ριου­σία, με στόχο το κέρ­δος. Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό το πα­ρά­δειγ­μα της ανέ­γερ­σης mall στην πε­ριο­χή της Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­να. Παρά τις δια­κη­ρύ­ξεις της κυ­βέρ­νη­σης και της διοί­κη­σης του δήμου για δήθεν «ανα­βάθ­μι­ση της πε­ριο­χής και δη­μιουρ­γία χι­λιά­δων νέων θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας», η αλή­θεια είναι πολύ δια­φο­ρε­τι­κή. Αν υλο­ποι­η­θεί το συ­γκε­κρι­μέ­νο σχέ­διο, ο αρ­χαιο­λο­γι­κός χώρος θα πα­ρα­δο­θεί προς εκ­με­τάλ­λευ­ση στην εται­ρεία Artume, ενώ για με­ρι­κές κα­κο­πλη­ρω­μέ­νες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας που θα προ­κύ­ψουν θα χα­θούν εκα­το­ντά­δες άλλες στα μα­γα­ζιά που θα κλεί­σουν στις γύρω πε­ριο­χές. Ευ­τυ­χώς, μέσω του Συ­ντο­νι­στι­κού Αγώνα ενά­ντια στο Mall και τη συμ­με­το­χή ενερ­γών κα­τοί­κων από τον Κο­λω­νό έως το Πε­ρι­στέ­ρι, ο πο­λυ­ε­τής αγώ­νας για την απο­τρο­πή του φα­ρα­ω­νι­κού αυτού έργου συ­νε­χί­ζε­ται. Και όχι μόνο εκεί. Ο πρό­σφα­τος πε­ρί­πα­τος ενη­μέ­ρω­σης δε­κά­δων αν­θρώ­πων για τις επι­πτώ­σεις που θα έχει το μπά­ζω­μα του Πο­δο­νί­φτη ανέ­δει­ξε ακόμα μια σο­βα­ρή πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή απει­λή για την Αθήνα και τους κα­τοί­κους της. Πα­ράλ­λη­λα, μα­ζεύ­ο­νται υπο­γρα­φές για να έρθει το συ­γκε­κρι­μέ­νο θέμα στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο. Το μέ­τω­πο των ελεύ­θε­ρων χώρων μπο­ρεί να κι­νη­το­ποι­ή­σει τον κόσμο και να δη­μιουρ­γή­σει σο­βα­ρές το­πι­κές αντι­στά­σεις. Ει­δι­κά αν κα­τα­φέ­ρουν όλες αυτές οι δια­φο­ρε­τι­κές κι­νή­σεις κα­τοί­κων να συ­ντο­νί­σουν τη δράση τους και να εμπλέ­ξουν μα­ζι­κούς φο­ρείς, όπως σω­μα­τεία και άλ­λους συλ­λό­γους, σε αυτήν τη μάχη.

Εδώ και 1,5 χρόνο, μια νέα δη­μο­τι­κή ομάδα με ρι­ζο­σπα­στι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, το «Πόλης Ξε­κί­νη­μα», πα­ρεμ­βαί­νει στα κι­νη­μα­τι­κά και πο­λι­τι­κά πράγ­μα­τα του Δ. Αθη­ναί­ων. Ως ενερ­γό της μέλος, πες μας λίγα λόγια γι’ αυτή. Πώς προ­έ­κυ­ψε, ποια είναι η δρα­στη­ριό­τη­τά της και τι σχε­δια­σμός υπάρ­χει για το άμεσο μέλ­λον;

Η ομάδα αυτή δη­μιουρ­γή­θη­κε από μέλη και αι­ρε­τούς που απο­χώ­ρη­σαν από την «Ανοι­χτή Πόλη», οι οποί­οι/ες συ­να­ντή­θη­καν με άλ­λους ενερ­γούς κα­τοί­κους και συ­ντρό­φους. Πα­ρεμ­βαί­νου­με κυ­ρί­ως στο ζή­τη­μα των ελεύ­θε­ρων χώρων, ενώ επι­τυ­χη­μέ­νη υπήρ­ξε η πα­ρέμ­βα­σή μας στο θέμα που προ­έ­κυ­ψε με την Κοι­νω­νι­κή Πο­λυ­κα­τοι­κία στην οδό Μπου­μπου­λί­νας. Εκεί, μαζί με άλλες δυ­νά­μεις, μπλο­κά­ρα­με την έξωση των ενοί­κων και την από­πει­ρα δια­κο­πής νερού και ρεύ­μα­τος στο οί­κη­μα. Η υπε­ρά­σπι­ση των προ­σφύ­γων και άλλων ευά­λω­των ομά­δων του πλη­θυ­σμού, όπως οι χρή­στες ου­σιών και οι άστε­γοι, είναι ζη­τή­μα­τα που επί­σης μας απα­σχο­λούν. Μέχρι το τέλος της άνοι­ξης θα επι­διώ­ξου­με ένα ανοι­χτό κά­λε­σμα σε μια ιδρυ­τι­κή συ­νέ­λευ­ση, με σκοπό τη δη­μιουρ­γία ενός νέου δη­μο­τι­κού σχή­μα­τος «από τα κάτω», με ρι­ζο­σπα­στι­κό-αρι­στε­ρό στίγ­μα, διεκ­δι­κη­τι­κό λόγο (εντός και εκτός συμ­βου­λί­ων) και μπό­λι­κες δρά­σεις αντί­στα­σης και αλ­λη­λεγ­γύ­ης. Σε αυτό το πλαί­σιο, υπάρ­χουν σκέ­ψεις και για τη δη­μιουρ­γία ενός χώρου που θα λει­τουρ­γεί ως πο­λι­τι­κό και πο­λι­τι­στι­κό στέκι της κί­νη­σης και θα συ­σπει­ρώ­σει γύρω του όλο αυτό το πο­λύ­τι­μο δυ­να­μι­κό αν­θρώ­πων.

Εκτός από την ενα­σχό­λη­ση με τα δη­μο­τι­κά, ως ερ­γα­ζό­με­νη συμ­βα­σιού­χος κα­θα­ρί­στρια συμ­με­τέ­χεις και στους αγώ­νες του κλά­δου σου. Αυτό το διά­στη­μα βρί­σκε­στε σε κι­νη­το­ποι­ή­σεις με μια σειρά αι­τή­μα­τα για τις ερ­γα­σια­κές σας συν­θή­κες. Τι ακρι­βώς διεκ­δι­κεί­τε;

Εγώ και μια με­γά­λη πλειο­ψη­φία ερ­γα­ζο­μέ­νων, που φρο­ντί­ζου­με για τον κα­θα­ρι­σμό των σχο­λι­κών κτι­ρί­ων, απα­σχο­λού­μα­στε με συμ­βά­σεις μί­σθω­σης έργου, με χα­μη­λό­τα­τη αμοι­βή που κατά μέσο όρο φτά­νει τα 300 ευρώ. Η εξευ­τε­λι­στι­κή αυτή αμοι­βή κα­λύ­πτει μικρό μόνο μέρος της ερ­γα­σί­ας που πα­ρέ­χου­με, και μά­λι­στα κα­θυ­στε­ρεί να μας απο­δο­θεί ακόμα και 3 μήνες. Για το κρά­τος θε­ω­ρού­μα­στε ερ­γο­λά­βοι (!) και έτσι δεν μας ανα­γνω­ρί­ζει κα­νέ­να δι­καί­ω­μα. Ούτε άδειες, ούτε επι­δό­μα­τα, ούτε δώρα, κα­νέ­να δι­καί­ω­μα στην ασθέ­νεια και τη μη­τρό­τη­τα. Μας αρ­νού­νται ακόμα και τη χο­ρή­γη­ση ατο­μι­κών μέσων προ­στα­σί­ας, τη στιγ­μή που οι απει­λές και οι εκ­βια­σμοί –για μη ανα­νέ­ω­ση της σύμ­βα­σης– βρί­σκο­νται στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη, αν απαι­τή­σου­με σε­βα­σμό και ορ­θο­λο­γι­κή αντι­με­τώ­πι­ση από τους διευ­θυ­ντές και τις σχο­λι­κές επι­τρο­πές. Γι’ αυτό και με την κά­λυ­ψη της Ομο­σπον­δί­ας Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων προ­χω­ρά­με σε απερ­για­κή κι­νη­το­ποί­η­ση τη Δευ­τέ­ρα 12 Φλε­βά­ρη, διεκ­δι­κώ­ντας μό­νι­μη και στα­θε­ρή ερ­γα­σία, αξιο­πρε­πείς αμοι­βές με συμ­βά­σεις αο­ρί­στου χρό­νου, με πλήρη ερ­γα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δι­καιώ­μα­τα.

rproject.gr