Κάλεσμα προς: όλες τις επιτροπές, τους εργαζόμενους με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, τα σωματεία των εργαζομένων στους ΟΤΑ

Κάλεσμα προς: όλες τις επιτροπές, τους εργαζόμενους με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, τα σωματεία των εργαζομένων στους ΟΤΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ -Με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας | 28.12.2018
Εκτύπωση Facebook Twitter

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες οι εργαζόμενοι στο Δήμο Βύρωνα με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, συγκροτήσαμε επιτροπή και πήραμε την πρωτοβουλία να απευθυνθούμε σε όλους και όλες εσάς, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας.

Εί­μα­στε ερ­γα­ζό­με­νοι και όχι ωφε­λού­με­νοι, όπως μας ονο­μά­ζει το πρό­γραμ­μα του ΟΑΕΔ.

30.000 ερ­γα­ζό­με­νοι  κα­λύ­πτου­με κα­θη­με­ρι­νές ανά­γκες σε όλες τις υπη­ρε­σί­ες των Δήμων. Πα­ρέ­χου­με την ίδια ερ­γα­σία με τους μό­νι­μους και με τους ΙΔΑΧ, και πα­ρό­λα αυτά δεν πλη­ρω­νό­μα­στε το ίδιο. Το κρά­τος  ως ερ­γο­δό­της, μας υπε­ρεκ­με­τα­λεύ­ε­ται, κα­τα­πα­τώ­ντας κάθε έν­νοια ερ­γα­τι­κού δι­καί­ου που πη­γά­ζει από την εξαρ­τη­μέ­νη ερ­γα­σία που πα­ρέ­χου­με. Κα­τα­στρα­τη­γεί σε βάρος μας την αρχή του ερ­γα­τι­κού δι­καί­ου και του συ­ντάγ­μα­τος για ίση αμοι­βή για ίδια ερ­γα­σία. Με «μισθό»-επί­δο­μα 495€  ή 431€, για τους κάτω των 25 ετών, λι­γό­τε­ρο ακόμη και από την πε­νι­χρή εθνι­κή συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση του ανει­δί­κευ­του ερ­γά­τη. Δεν λαμ­βά­νο­νται υπόψη ούτε η προ­ϋ­πη­ρε­σία, η ει­δι­κό­τη­τα και το αντι­κεί­με­νο ερ­γα­σί­ας, η οι­κο­γε­νεια­κή κα­τά­στα­ση ή οι τί­τλοι σπου­δών.

Απαι­τού­με να πλη­ρω­νό­μα­στε με την συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων στους ΟΤΑ.

Πολ­λοί από εμάς δεν έχου­με ασφα­λι­στι­κή κά­λυ­ψη. Απαι­τού­με να εκ­δί­δε­ται – ανα­νε­ώ­νε­ται το βι­βλιά­ριο ασθε­νεί­ας από την πρώτη ημέρα ερ­γα­σί­ας.

Μετά τη λήξη του οκτά­μη­νου, πολύ πι­θα­νό, ξανά στην ανερ­γία. Διεκ­δι­κού­με επί­δο­μα ανερ­γί­ας για όλους μετά τη λήξη του προ­γράμ­μα­τος και όσο διαρ­κεί η ανερ­γία.

 

Με προ­τε­ραιό­τη­τα  αυτά τα ζη­τή­μα­τα κα­λού­με σε συ­νά­ντη­ση – συ­ζή­τη­ση την ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ 14 ΙΑ­ΝΟΥΑ­ΡΙΟΥ 2019 ( ο χώρος και η ώρα θα ανα­κοι­νω­θούν  σύ­ντο­μα)

 

Στό­χος να ορ­γα­νω­θεί μια με­γά­λη ερ­γα­τι­κή συ­γκέ­ντρω­ση στην ΑΘΗΝΑ, όλων των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο πρό­γραμ­μα κοι­νω­φε­λούς ερ­γα­σί­ας  στις 23 Ια­νουα­ρί­ου 2019.                 Μπρο­στά στα  υπουρ­γεία Ερ­γα­σί­ας και Εσω­τε­ρι­κών, Στα­δί­ου 29.                                                                                Να φο­ρέ­σου­με τα «κί­τρι­να γι­λέ­κα» και να βγού­με στο δρόμο.

Απαι­τώ­ντας από την κυ­βέρ­νη­ση να στα­μα­τή­σει η αδι­κία σε βάρος μας.

 

ΝΑ ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΗ­ΣΗ Η ΚΟ­ΡΟΙ­ΔΙΑ ΚΑΙ Η ΥΠΕ­ΡΕΚ­ΜΕ­ΤΑ­ΛΕΥ­ΣΗ ΜΑΣ.

Στην τα­ξι­κή ενό­τη­τα και την αλ­λη­λεγ­γύη η δύ­να­μη.

Στον μα­ζι­κό, δυ­να­μι­κό αγώνα η ελ­πί­δα.

 

 

Καλές γιορ­τές καλή δύ­να­μη.

Η ΕΠΙ­ΤΡΟ­ΠΗ ΕΡ­ΓΑ­ΖΟ­ΜΕ­ΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥ­ΡΩ­ΝΑ