ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ: Πλατιά, ανοιχτή, αγωνιστική κίνηση στην Περιφέρεια Αττικής

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ: Πλατιά, ανοιχτή, αγωνιστική κίνηση στην Περιφέρεια Αττικής

  • |

Αυτοδιοίκηση που θα προστατεύει την κοινωνία, όχι τα συμφέροντα των λίγων

Με με­γά­λη επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η πρώτη συ­νέ­λευ­ση της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Κί­νη­σης «ΑΝΥ­ΠΟ­ΤΑ­ΚΤΗ ΑΤ­ΤΙ­ΚΗ» την Δευ­τέ­ρα, 1η Απρι­λί­ου στην αί­θου­σα της ΚΕΔΕ, με συμ­με­το­χή δε­κά­δων υπο­ψη­φί­ων πε­ρι­φε­ρεια­κών συμ­βού­λων, αλλά και αγω­νι­στών και αγω­νι­στριών των κι­νη­μά­των που ανα­πτύσ­σο­νται στην Ατ­τι­κή.

Η υπο­ψή­φια Πε­ρι­φε­ρειάρ­χης, Μα­ριά­να Τσί­χλη, πα­ρου­σί­α­σε τους βα­σι­κούς άξο­νες της πο­λι­τι­κής δια­κή­ρυ­ξης της Κί­νη­σης, οι οποί­οι εγκρί­θη­καν από τη συ­νέ­λευ­ση.

Στην το­πο­θέ­τη­σή της τό­νι­σε ότι η ΑΝΥ­ΠΟ­ΤΑ­ΚΤΗ ΑΤ­ΤΙ­ΚΗ είναι μία ανοι­χτή, ρι­ζο­σπα­στι­κή, αγω­νι­στι­κή κί­νη­ση που στο­χεύ­ει να συν­δε­θεί και να εκ­φρά­σει τις κι­νη­μα­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες της Ατ­τι­κής και να συ­μπο­ρευ­θεί ενω­τι­κά με τις πο­λι­τι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες της αρι­στε­ράς και του αγώνα που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο λε­κα­νο­πέ­διο. Μία κί­νη­ση που θέλει να εκ­φρά­σει όσους χτυ­πή­θη­καν πιο πολύ από την κρίση, αλλά και όσους δέ­χο­νται κα­τα­πί­ε­ση. Όσους δεν θέ­λουν να πα­λι­νορ­θώ­σουν και να ενι­σχύ­σουν τους τω­ρι­νούς και τους πα­λιό­τε­ρους δια­χει­ρι­στές των μνη­μο­νί­ων. Μία κί­νη­ση που θέλει να προ­τά­ξει μία δια­φο­ρε­τι­κή πο­λι­τι­κή για την Πε­ρι­φέ­ρεια, για τα δι­καιώ­μα­τα των πολ­λών και όχι για τους γνω­στούς λί­γους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς και οι­κο­νο­μι­κούς ομί­λους που ευ­νο­ού­νται και εκ­προ­σω­πού­νται από την τρέ­χου­σα διοί­κη­ση της Δύ­να­μης Ζωής, αλλά και τις προη­γού­με­νες πε­ρι­φε­ρεια­κές διοι­κή­σεις.

Η ΑΝΥ­ΠΟ­ΤΑ­ΚΤΗ ΑΤ­ΤΙ­ΚΗ αγω­νί­ζε­ται στο πλάι των κα­τοί­κων και των κι­νη­μά­των για να μπει φραγ­μός στις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες, αντι­κοι­νω­νι­κές πο­λι­τι­κές που εκ­προ­σω­πούν Δού­ρου, Πα­τού­λης και Σγου­ρός σε όλους τους ζω­τι­κούς το­μείς της αρ­μο­διό­τη­τας της Πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής:

Στη δια­χεί­ρι­ση των πόρων της Πε­ρι­φέ­ρειας προς όφε­λος των με­γα­λο­συμ­φε­ρό­ντων και όχι της πλειο­ψη­φί­ας της κοι­νω­νί­ας.

Στην απου­σία της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Αρχής από την άσκη­ση κοι­νω­νι­κής πο­λι­τι­κής προ­στα­σί­ας των δι­καιω­μά­των σε ερ­γα­σία, κα­τοι­κία, υγεία, ποιό­τη­τα ζωής.

Στη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των που θάβει ολό­κλη­ρες πε­ριο­χές στα σκου­πί­δια και οδη­γεί σε πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές κα­τα­στρο­φές και υπο­βάθ­μι­ση της ζωής των κα­τοί­κων.

Στην πο­λι­τι­κή των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και της τσι­με­ντο­ποί­η­σης των ελεύ­θε­ρων, δη­μό­σιων χώρων.

Στην απου­σία εν­δια­φέ­ρο­ντος για ου­σια­στι­κή ενί­σχυ­ση των υπη­ρε­σιών πο­λι­τι­κής προ­στα­σί­ας, για την αντι­πλημ­μυ­ρι­κή και αντι­πυ­ρι­κή θω­ρά­κι­σης της Πε­ρι­φέ­ρειας με σε­βα­σμό στη φύση και στους κα­τοί­κους της Ατ­τι­κής.

Στην ανοι­χτή συ­νέ­λευ­ση μί­λη­σαν πολ­λοί αγω­νι­στές και αγω­νί­στριες, οι οποί­οι ανέ­δει­ξαν πλευ­ρές των προ­βλη­μά­των που αντι­με­τω­πί­ζουν οι κά­τοι­κοι όλων των το­μέ­ων και πε­ριο­χών της Ατ­τι­κής και πρό­τει­ναν στό­χους και λύ­σεις: για το πρό­βλη­μα της κα­τοι­κί­ας, ιδιαί­τε­ρα στο κέ­ντρο της Αθή­νας, για την τσι­με­ντο­ποί­η­ση των ρε­μά­των του Λε­κα­νο­πε­δί­ου και την ανυ­παρ­ξία σχε­δια­σμού για την προ­στα­σία των ορει­νών όγκων και των πο­τα­μιών της Ατ­τι­κής, για το πα­ρα­λια­κό μέ­τω­πο και το λι­μά­νι του Πει­ραιά, για τη με­τε­γκα­τά­στα­ση του κα­ζί­νο της Πάρ­νη­θας στο Μα­ρού­σι, για την πο­λι­τι­κή της Πε­ρι­φέ­ρειας σε σχέση με τους πρό­σφυ­γες και τους με­τα­νά­στες, για τον αντι­φα­σι­στι­κό αγώνα, για τα πο­λύ­μορ­φα κι­νή­μα­τα που ανα­πτύσ­σο­νται στην Ατ­τι­κή.

Κοι­νός τόπος όλων των το­πο­θε­τή­σε­ων ήταν η επι­δί­ω­ξη να χτι­στεί μία κί­νη­ση με δη­μο­κρα­τι­κή, ανοι­χτή λει­τουρ­γία, που θα στη­ρί­ζε­ται σε συ­νε­λεύ­σεις βάσης, που θα απο­κτή­σει ρίζες, μαζί με δη­μο­τι­κές κι­νή­σεις και κι­νη­μα­τι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες, στις πό­λεις και τις γει­το­νιές της Ατ­τι­κής.

Στο πλαί­σιο της συ­νέ­λευ­σης, πα­ρου­σιά­στη­καν και οι πρώ­τοι υπο­ψή­φιοι πε­ρι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι:

Αθα­να­σό­που­λος Θε­ό­δω­ρος, συ­ντα­ξιού­χος εκ­παι­δευ­τι­κός, Παλ­λή­νη – Γέ­ρα­κας, Ανα­το­λι­κή Ατ­τι­κή
Αθα­να­σο­πού­λου Βα­σι­λι­κή, δι­κη­γό­ρος, Αθήνα, Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας
Αν­δρο­νι­κί­δης Γε­ώρ­γιος, συ­ντα­ξιού­χος ΟΤΕ, διε­θνής διαι­τη­τής βόλεϋ, πρώην τα­μί­ας ΟΜΕ-ΟΤΕ, Πα­γκρά­τι, Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας
Βερ­γί­τσης Μι­χά­λης, εκ­παι­δευ­τι­κός, Αι­γά­λεω, Δυ­τι­κός Το­μέ­ας
Βλά­χος Ηλίας, συ­ντα­ξιού­χος πλη­ρο­φο­ρι­κής, Σπάτα – Αρ­τέ­μι­δα, Ανα­το­λι­κή Ατ­τι­κή
Βλά­χος Γε­ώρ­γιος, δι­κη­γό­ρος, Πει­ραιάς
Γε­ωρ­γα­κά­κης Νι­κό­λα­ος, Με­ταλ­λειο­λό­γος Μη­χα­νι­κός, Μαρ­κό­που­λο, Ανα­το­λι­κή Ατ­τι­κή
Γιαν­νό­που­λος Γιάν­νης, συ­ντα­ξιού­χος εκ­παι­δευ­τι­κός, Ζω­γρά­φου, Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας
Γκέ­κας Βα­σί­λης, Αρ­χι­τέ­κτων μη­χα­νι­κός, μέλος ΔΣ Πα­νελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Μη­χα­νι­κών Δη­μο­σί­ου, Πα­τή­σια, Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας
Δα­μια­νός Βα­σί­λης, συ­ντα­ξιού­χος ΔΕΗ, Μέλος ΔΣ Πα­νελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας συ­ντα­ξιού­χων ΔΕΗ, Άλι­μος, Νό­τιος Το­μέ­ας
Ζη­κί­δη Αντι­γό­νη, συ­ντα­ξιού­χος ΟΤΕ, Χο­λαρ­γός, Βό­ρειος Το­μέ­ας
Κα­βάλ­λα Φανή, Αρ­χι­τέ­κτων Μη­χα­νι­κός, Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Μη­χα­νι­κών Δη­μο­σί­ου Ατ­τι­κής, Χο­λαρ­γός, Βό­ρειος Το­μέ­ας
Κα­λα­τζής Μιλ­τιά­δης, Ναυ­πη­γός – Μη­χα­νο­λό­γος Μη­χα­νι­κός, Βάρη – Βούλα – Βου­λιαγ­μέ­νη, Ανα­το­λι­κή Ατ­τι­κή
Κα­λύ­μνιος Μα­νώ­λης, Οι­κο­δό­μος, Ασπρό­πυρ­γος, Δυ­τι­κή Ατ­τι­κή
Κα­ρα­βα­σί­λη Ιω­άν­να, Επι­πλο­ποιός, με­τα­πτυ­χια­κή φοι­τή­τρια Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Αγία Βαρ­βά­ρα, Δυ­τι­κός Το­μέ­ας
Κα­ρα­γιάν­νης Αντώ­νης, συ­ντα­ξιού­χος Υπουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού, Πε­τρού­πο­λη, Δυ­τι­κός Το­μέ­ας
Κα­ρα­λη Αγ­γε­λι­κή, συ­ντα­ξιού­χος Υπουρ­γεί­ου Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Πει­ραιάς
Κα­ρα­σαβ­βί­δης Λάκης, Πο­λι­τι­κός Μη­χα­νι­κός, Νέα Ιωνία, Βό­ρειος Το­μέ­ας
Κάσ­σης Δη­μή­τρης, Φυ­σι­κός, Ωκε­α­νο­γρά­φος, Μου­σι­κός, Πρό­ε­δρος σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων ΕΛ­ΚΕ­ΘΕ, Κε­ρα­μει­κός, Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας
Κα­τσα­ρός Βα­σί­λης, Πρώην δή­μαρ­χος Κα­μα­τε­ρού, Κα­μα­τε­ρό, Δυ­τι­κός Το­μέ­ας
Κό­νια­ρης Χρή­στος, Υγειο­νο­μι­κός, Μέλος Γε­νι­κού Συμ­βου­λί­ου ΑΔΕΔΥ, Πε­ρι­στέ­ρι, Δυ­τι­κός Το­μέ­ας
Κουρ­μου­λά­κης Γιώρ­γος, πρώην Πρό­ε­δρος σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων Δήμου Αλί­μου, Άλι­μος, Νό­τιος Το­μέ­ας
Κών­στα Ελένη, Δι­κη­γό­ρος, Μάν­δρα – Ει­δυλ­λία, Δυ­τι­κή Ατ­τι­κή
Λά­σκα­ρης Γρη­γό­ρης, Με­ταλ­λειο­λό­γος μη­χα­νι­κός, Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Συλ­λό­γου Με­ταλ­λειο­λό­γων Μη­χα­νι­κών, Ίλιον, Δυ­τι­κός Το­μέ­ας
Λιά­τσος Πάρης, συ­ντα­ξιού­χος τρα­πε­ζι­κός, Πει­ραιάς
Μα­ντα­δά­κη Χαρά, φοι­τή­τρια Πα­ντεί­ου, Αθήνα, Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας
Μάρ­τα­λης Σω­τή­ρης, εκ­παι­δευ­τι­κός, πρώην μέλος Γε­νι­κού Συμ­βου­λί­ου ΑΔΕΔΥ, ‘Ανω Πα­τή­σια, Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας
Μού­ζιος Πα­να­γιώ­της, Ηλε­κτρο­λό­γος Μη­χα­νι­κός, πρώην Πρό­ε­δρος Πα­νελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Μη­χα­νι­κών Δη­μο­σί­ου, Πε­ρι­στέ­ρι, Δυ­τι­κός Το­μέ­ας
Μπε­νού­κας Πα­να­γιώ­της, άνερ­γος, Νέα Σμύρ­νη, Νό­τιος Το­μέ­ας
Μπού­κη Ελένη, Αρ­χι­τέ­κτων μη­χα­νι­κός, πρώην μέλος Διοι­κού­σας Επι­τρο­πής ΤΕΕ, Αθήνα, Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας
Μω­ρά­κης Πα­να­γιώ­της, πτυ­χιού­χος Κοι­νω­νι­κής Πο­λι­τι­κής, Ξε­νο­δο­χο­ϋ­πάλ­λη­λος, Αγία Βαρ­βά­ρα, Δυ­τι­κός Το­μέ­ας
Οι­κο­νό­μου Γιώρ­γος, συ­ντα­ξιού­χος, Ρα­φή­να – Πι­κέρ­μι, Ανα­το­λι­κή Ατ­τι­κή
Πα­πα­δέ­ας Χρή­στος, συ­ντα­ξιού­χος, Αθήνα, Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας
Πα­πα­δό­που­λος Κώ­στας, συ­ντα­ξιού­χος ΠΟΕ – ΟΤΑ, Νέο Ηρά­κλειο, Βό­ρειος Το­μέ­ας
Πε­τρό­που­λος Χάρης, φοι­τη­τής Ια­τρι­κής, Αχαρ­νές, Ανα­το­λι­κή Ατ­τι­κή
Σι­δέ­ρη Γώγα, συ­ντα­ξιού­χος, Μα­ρα­θώ­νας, Ανα­το­λι­κή Ατ­τι­κή
Τό­λιος Άρης, Υπο­ψή­φιος δι­δά­κτωρ Πα­ντεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου, ασφα­λι­στι­κός σύμ­βου­λος, Κο­λω­νός-Σε­πό­λια, Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας
Τσά­γκα­ρης Πέ­τρος, Δη­μο­σιο­γρά­φος ΑΠΕ-ΜΠΕ, Γλυ­φά­δα, Νό­τιος Το­μέ­ας
Τσα­τσα­ρώ­νης Γιάν­νης, άνερ­γος νο­ση­λευ­τής, μέλος συ­ντο­νι­στι­κού G-400, Νί­καια, Πει­ραιάς
Χαι­ρέ­τη Κα­τε­ρί­να, υπάλ­λη­λος Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δος, Και­σα­ρια­νή, Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας
Χον­δρού­λης Γιάν­νης, Ηλε­κτρο­νι­κός μη­χα­νι­κός, Πα­λαιό Φά­λη­ρο, Νό­τιος Το­μέ­ας
Σε κάθε πόλη, σε κάθε γει­το­νιά της Ατ­τι­κής, η ζω­ντα­νή κοι­νω­νία πα­λεύ­ει για μια αν­θρώ­πι­νη ζωή με αξιο­πρέ­πεια. Με αυ­τούς τους αγώ­νες συ­μπο­ρευό­μα­στε για να δη­μιουρ­γή­σου­με ένα ισχυ­ρό μέ­τω­πο που θα επι­βά­λει τα δι­καιώ­μα­τα των πολ­λών!

/rproject.gr