Αριστερό Ριζοσπαστικό σχήμα: «Η Πόλη Ανάποδα»

Αριστερό Ριζοσπαστικό σχήμα: «Η Πόλη Ανάποδα»

  • |

Προχωρώντας προς τη μάχη των εκλογών

Πάνω από ένας μήνας πέ­ρα­σε από την προη­γού­με­νη συ­νέ­λευ­ση του Αρι­στε­ρού Ρι­ζο­σπα­στι­κού Σχή­μα­τος «Η Πόλη Ανά­πο­δα», που είχε γίνει στις 2 Μάρτη. Σε αυτό το διά­στη­μα, μια σειρά δρά­σεις του ξε­χώ­ρι­σαν.

Κα­το­χυ­ρώ­νο­ντας την πα­ρου­σία στην πόλη

Νίκος Αναστασιάδης

Πρώτα απ’ όλα ήταν η εντυ­πω­σια­κή συμ­με­το­χή του στην πο­ρεία για τα δι­καιώ­μα­τα των γυ­ναι­κών στις 8 Μάρτη. Έπει­τα ένας γύρος συ­να­ντή­σε­ων γνω­ρι­μί­ας με σω­μα­τεία, που πε­ριε­λάμ­βα­νε τους ερ­γα­ζό­με­νους του δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, της ΕΥΑΘ και τους ερ­γα­ζό­με­νους στο λι­μά­νι. Τα μέλη των ΔΣ ανέ­πτυ­ξαν τα προ­βλή­μα­τα των χώρων τους και η συ­ζή­τη­ση εστιά­στη­κε στο πώς ένα δη­μο­τι­κό σχήμα με την πα­ρέμ­βα­σή του στο δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο θα μπο­ρού­σε να βοη­θή­σει στην επί­λυ­σή τους. Ση­μα­ντι­κή ήταν η μα­ζι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση της αντι­πο­λε­μι­κής πα­ρά­στα­σης «Πυρ­κα­γιά», που είχε γίνει στό­χος φα­σι­στών και αντι­δρα­στι­κών κύ­κλων της πόλης.

Η συμ­με­το­χή μας στη δια­δή­λω­ση για τον ΟΑΣΘ, καθώς και μια σειρά εξορ­μή­σεις στην πόλη, επί­σης τό­νι­σαν τον από τα κάτω χα­ρα­κτή­ρα του δη­μο­τι­κού σχή­μα­τος.

Με­γά­λης ση­μα­σί­ας ήταν η συμ­με­το­χή της «Πόλης Ανά­πο­δα» στην εντυ­πω­σια­κή αντι­φα­σι­στι­κή δια­δή­λω­ση 1.300 ατό­μων που έγινε στην Κα­λα­μα­ριά, με αφορ­μή την πρό­θε­ση του «Ιερού Λόχου» να ορ­γα­νώ­σει το εθνι­κι­στι­κό φε­στι­βάλ «Makedonian Pride». Η κι­νη­το­ποί­η­ση έγινε σε συ­νέ­χεια των απο­φά­σε­ων του δήμου Κα­λα­μα­ριάς, που κα­τήγ­γει­λε το φε­στι­βάλ, αλλά και της Β΄ ΕΛΜΕ, του σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων του δήμου Κα­λα­μα­ριάς, του σω­μα­τεί­ου οι­κο­δό­μων και άλλων σω­μα­τεί­ων της πε­ριο­χής και ακο­λού­θη­σε απο­γευ­μα­τι­νή συ­γκέ­ντρω­ση με βα­σι­κό κορμό τις δυ­νά­μεις του ΠΑΜΕ. Το φε­στι­βάλ με­τα­φέρ­θη­κε επει­γό­ντως στο δήμο Αμπε­λο­κή­πων-Με­νε­μέ­νης όπου και εκεί όμως, πα­ρό­τι είχε δοθεί αρ­χι­κά άδεια από το δή­μαρ­χο για τη διορ­γά­νω­σή του σε δη­μο­τι­κό θέ­α­τρο, δεν μπό­ρε­σε να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, γιατί η άδεια ανα­κλή­θη­κε κάτω από την πο­λι­τι­κή πίεση που έβαλε η με­γά­λη αντι­φα­σι­στι­κή συ­γκέ­ντρω­ση.

Η δια­δι­κα­σία της πα­ρέμ­βα­σης του σχή­μα­τος «Η Πόλη Ανά­πο­δα» συ­νε­χί­ζε­ται. Το ίδιο, ολο­κλη­ρώ­νει σιγά σιγά τη δια­δι­κα­σία συ­γκρό­τη­σής του ενό­ψει της μάχης των δη­μο­τι­κών εκλο­γών και ορ­γα­νώ­νει την εξω­στρέ­φειά του. Σ’ αυτή την κα­τεύ­θυν­ση έγινε και η 3η Συ­νέ­λευ­ση το Σάβ­βα­το 13 Απρί­λη στο κτί­ριο της ΕΔΟΘ.

Η 3η Συ­νέ­λευ­ση

Η Τρίτη Συ­νέ­λευ­ση του δη­μο­τι­κού σχή­μα­τος «Η Πόλη Ανά­πο­δα» έκλει­σε μια σειρά εκ­κρε­μό­τη­τες και πήρε απα­ραί­τη­τες απο­φά­σεις, καθώς η εκλο­γι­κή μάχη έχει ήδη αρ­χί­σει.

Στη συ­νέ­λευ­ση, που ήταν το ίδιο μα­ζι­κή με τις προη­γού­με­νες, πα­ρου­σιά­στη­καν μια σειρά θέ­σεις, που επε­ξερ­γά­ζο­νται οι ομά­δες της επι­τρο­πής προ­γράμ­μα­τος του σχή­μα­τος, οι οποί­ες θα συ­νε­χί­σουν να είναι αντι­κεί­με­νο επε­ξερ­γα­σί­ας, ώστε να εντα­χθούν στο πρό­γραμ­μα του δη­μο­τι­κού σχή­μα­τος.

Εγκρί­θη­κε η πρό­τα­ση για εκλο­γι­κή συ­νερ­γα­σία με το δη­μο­τι­κό σχήμα «Δύ­να­μη Ανα­τρο­πής» και απο­φα­σί­στη­κε ο τρό­πος συ­γκρό­τη­σης του κοι­νού ψη­φο­δελ­τί­ου.

Ανα­κοι­νώ­θη­κε και έγινε ομό­φω­να απο­δε­κτό το σύ­νο­λο σχε­δόν του ψη­φο­δελ­τί­ου που έως τώρα δια­τη­ρεί την ανα­λο­γία αντρών-γυ­ναι­κών στο 50-50. Επί­σης άρ­χι­σαν να κα­τα­τί­θε­νται οι υπο­ψη­φιό­τη­τες για τις δη­μο­τι­κές κοι­νό­τη­τες. Η συ­νέ­λευ­ση απο­φά­σι­σε, με με­γά­λη πλειο­ψη­φία, να γίνει προ­σπά­θεια να κα­τέλ­θου­με σε όλες τις δη­μο­τι­κές κοι­νό­τη­τες του δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Απο­φα­σί­στη­κε ποιο μέλος του δη­μο­τι­κού σχή­μα­τος θα προ­τα­θεί στη «Δύ­να­μη Ανα­τρο­πής» να είναι, σύμ­φω­να με το νόμο, επι­κε­φα­λής του κοι­νού ψη­φο­δελ­τί­ου. Θα ανα­κοι­νω­θεί μαζί με το σύ­νο­λο του ψη­φο­δελ­τί­ου στην πα­ρου­σί­α­ση υπο­ψη­φί­ων, που θα γίνει στις 3 Μάη σε αί­θου­σα του δη­μαρ­χεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δε θα έχει, με βάση και την ιδρυ­τι­κή μας δια­κή­ρυ­ξη, κά­ποιο ενι­σχυ­μέ­νο ρόλο στην εκ­προ­σώ­πη­ση του σχή­μα­τος, το οποίο θα αξιο­ποιεί το σύ­νο­λο της συλ­λο­γι­κής του εκ­προ­σώ­πη­σης. Επί­σης απο­φα­σί­στη­κε να υπάρ­χει εναλ­λα­γή στο δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο ανά 16 μήνες.

Τέλος εγκρί­θη­κε ένα αρ­χι­κό πρό­γραμ­μα δρά­σης του σχή­μα­τος, που βέ­βαια θα εμπλου­τί­ζε­ται διαρ­κώς έως τις εκλο­γές.

Πε­ρι­λαμ­βά­νει πο­λι­τι­κές εκ­δη­λώ­σεις (Τε­τάρ­τη 17/4 στο πάρκο Κρή­της στο 5ο δη­μο­τι­κό δια­μέ­ρι­σμα, Σάβ­βα­το 20/4 στην Άνω Πόλη, Σάβ­βα­το 4/5 στην Τού­μπα, αρχές Μάη στο ΑΠΘ), καθώς και πα­ρεμ­βά­σεις με ερ­γα­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα (15/4 πα­ρέμ­βα­ση στο δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο για τη μο­νι­μο­ποί­η­ση 192 συμ­βα­σιού­χων, Κυ­ρια­κή 21/4 πα­ρέμ­βα­ση για την Κυ­ρια­κά­τι­κη αργία, συμ­με­το­χή στην πο­ρεία της Πρω­το­μα­γιάς, συ­νά­ντη­ση με τους αρ­χαιο­λό­γους στις 2/5, πε­ριο­δεί­ες σε με­γά­λους ερ­γα­τι­κούς χώ­ρους, συ­νά­ντη­ση με συ­ντα­ξιού­χους κ.ά.).

Ακόμα πε­ριέ­χει αντι­ρα­τσι­στι­κές δρά­σεις (Τρίτη 16/4 πα­ρέμ­βα­ση στην απερ­γία ερ­γα­ζο­μέ­νων στις ΜΚΟ ενά­ντια στις εξώ­σεις προ­σφύ­γων, συ­να­ντή­σεις με ορ­γα­νώ­σεις με­τα­να­στών, δρά­σεις ενά­ντια στις δια­κρί­σεις (συ­νά­ντη­ση με τη σχολή Τυ­φλών, τη Θε­τι­κή Φωνή και το Checkpoint –κέ­ντρο πρό­λη­ψης για τον HIV), αντι­πο­λε­μι­κές δρά­σεις (Πα­ρα­σκευή 19/4 πα­ρέμ­βα­ση για τα 20 χρό­νια από τους βομ­βαρ­δι­σμούς στη Γιου­γκο­σλα­βία), δρά­σεις για τον πο­λι­τι­σμό (συ­να­ντή­σεις με λο­γο­τέ­χνες, το σω­μα­τείο ηθο­ποιών του ΚΘΒΕ, παι­χνί­δια με παι­διά κ.ά.), ενά­ντια στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, για τον ΟΑΣΘ, τους ελεύ­θε­ρους χώ­ρους, το Σέιχ Σου κ.ά.

Στο πρό­γραμ­μα υπάρ­χουν ακόμα εκ­δη­λώ­σεις για την οι­κο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του σχή­μα­τος (Συ­ναυ­λία στο «We» στις 18/4, λαϊκό γλέ­ντι στο πάρκο Ξαρ­χά­κου μετά την πο­ρεία της Πρω­το­μα­γιάς, βρα­διά ενί­σχυ­σης στο Χέ­μιν­γου­εϊ τέλη Απρί­λη, βρα­διά οι­κο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης στην Του­μπουρ­λί­κα την Πέμ­πτη 9/5 κ.ά.)

Όλες οι πα­ρα­πά­νω δρά­σεις θα προ­πα­γαν­δι­στούν με εξορ­μή­σεις σε χώ­ρους νε­ο­λαί­ας, στο πα­νε­πι­στή­μιο, στις λαϊ­κές αγο­ρές των γει­το­νιών, στην πα­ρα­λία και αλλού.

Η προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δος θα κλεί­σει με ένα δι­ή­με­ρο φε­στι­βάλ τέλη του Μάη και βέ­βαια στις 22/5, στην κε­ντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή μας συ­γκέ­ντρω­ση.

Η επό­με­νη συ­νέ­λευ­ση της «Πόλης Ανά­πο­δα» προσ­διο­ρί­στη­κε για την Πα­ρα­σκευή 10 Μάη.

Προς τη μάχη των εκλο­γών

Λίγος χρό­νος έχει απο­μεί­νει έως τις 26 Μάη. Έως τότε υπάρ­χουν πολλά πράγ­μα­τα που πρέ­πει να γί­νουν. Ου­σια­στι­κά το δη­μο­τι­κό σχήμα τώρα έχει αρ­χί­σει να γί­νε­ται γνω­στό. Πρέ­πει όμως να κα­το­χυ­ρώ­σει και το αρι­στε­ρό ρι­ζο­σπα­στι­κό στίγ­μα του. Η ενω­τι­κή του προ­έ­λευ­ση, η νε­ο­λαι­ί­στι­κη σύν­θε­σή του, ο ρι­ζο­σπα­στι­κός του προ­σα­να­το­λι­σμός, είναι όλα ερ­γα­λεία που του δί­νουν τη δυ­να­τό­τη­τα να διεισ­δύ­σει στα λαϊκά ακρο­α­τή­ρια της πόλης. Πρέ­πει όμως να αξιο­ποι­η­θούν με τον κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό τρόπο. Με με­γά­λες δό­σεις εξω­στρέ­φειας, με δρά­σεις που θα εκ­πέ­μπουν κα­θα­ρό στίγ­μα υπε­ρά­σπι­σης των ανα­γκών των από τα κάτω και θα κά­νουν φα­νε­ρό το τι ση­μαί­νει «να φέ­ρου­με την πόλη ανά­πο­δα», με λόγο που δεν θα στρογ­γυ­λεύ­ει, αλλά θα μι­λά­ει κα­θα­ρά για τον τα­ξι­κό χα­ρα­κτή­ρα των πο­λι­τι­κών που εφαρ­μό­ζο­νται τόσο από την κυ­βέρ­νη­ση όσο και από τον δήμο.

Το Αρι­στε­ρό Δη­μο­τι­κό Σχήμα «Η πόλη ανά­πο­δα» βάζει μια σειρά με­γά­λα στοι­χή­μα­τα. Να απο­δεί­ξει ότι μπο­ρεί να γίνει ένα ερ­γα­λείο που θα εμπνεύ­σει τους αγω­νι­στές που έδι­ναν τη μάχη όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια ενά­ντια στις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές και τώρα έχουν απο­γοη­τευ­τεί και απο­στρα­τεύ­ο­νται. Να απο­δεί­ξει ακόμα ότι η ενό­τη­τα της Αρι­στε­ράς δου­λεύ­ει ως βάση για τη δη­μιουρ­γία τέ­τοιων σχη­μά­των. Και ότι αυτή η πο­λι­τι­κή, που ενώ­νει δυ­νά­μεις και εμπνέ­ει γι’ αυτό το πιο μά­χι­μο κομ­μά­τι αγω­νι­στών της πόλης, μπο­ρεί πράγ­μα­τι να φέρει τα πάνω κάτω, να δώσει νι­κη­φό­ρες μάχες και να ανα­τρέ­ψει τις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές. Αρ­χί­ζο­ντας από τη μάχη των εκλο­γών. Και συ­νε­χί­ζο­ντας μέσα και έξω από το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο, αν αυτή η μάχη είναι πε­τυ­χη­μέ­νη. Και έτσι να γίνει πα­ρά­δειγ­μα προς μί­μη­ση. Τόσο σε άλ­λους δή­μους, όσο και στο σύ­νο­λο της κοι­νω­νί­ας. Να ανοί­ξει ξανά το δρόμο που τόσο βά­ναυ­σα δυ­σφή­μη­σε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Το δρόμο της ενό­τη­τας των δυ­νά­με­ων της αντί­στα­σης, το δρόμο της ανα­τρο­πής.

rproject.gr