Η ελπίδα βρίσκεται στους συλλογικούς μας αγώνες στις γειτονιές

Η ελπίδα βρίσκεται στους συλλογικούς μας αγώνες στις γειτονιές

  • |

Μετά από 10 χρόνια μνημονιακών πολιτικών από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η ζωή μας και οι γειτονιές μας έχουν αλλάξει.

Οι Κε­ντρι­κοί Αυ­το­τε­λείς Πόροι (ΚΑΠ), που το κρά­τος υπο­χρε­ού­ται να απο­δί­δει στους δή­μους, έχουν μειω­θεί πάνω από 60%, όπως τα προ­βλε­πό­με­να τον Μάρτη του 2019 για το διά­στη­μα 2020-2023 για τον Δήμο μας, ενώ οι δήμοι υπο­χρε­ού­νται να έχουν πλε­ο­να­σμα­τι­κούς ή ισο­σκε­λι­σμέ­νους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς

Δέσποινα Λαγδά*

Δεν τρέ­φου­με αυ­τα­πά­τες ότι μπο­ρεί να υπάρ­ξει εναλ­λα­κτι­κή δια­χεί­ρι­ση στα πλαί­σια του Καλ­λι­κρά­τη και του Κλει­σθέ­νη. Δεν διεκ­δι­κού­με ψή­φους ανά­θε­σης στις δη­μο­τι­κές εκλο­γές του Μάη, αλλά ψήφο συμ­με­το­χής στους αγώ­νες της επό­με­νης μέρας. Με συλ­λο­γι­κή ορ­γά­νω­ση των κα­τοί­κων από τα κάτω, με ανοι­χτές και αμε­σο­δη­μο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες.

Χτί­ζου­με συλ­λο­γι­κό­τη­τες που μας χω­ρά­νε όλες και όλους: ερ­γα­ζό­με­νους, άνερ­γους, συ­ντα­ξιού­χους, νε­ο­λαία, γυ­ναί­κες, φοι­τη­τές, μα­θη­τές, άτομα με ανα­πη­ρί­ες, με­τα­νά­στες, πρό­σφυ­γες, μέλη της LGBTQ+ κοι­νό­τη­τας. Οι­κο­δο­μού­με γει­το­νιές της συμ­με­το­χής και της αλ­λη­λεγ­γύ­ης ενά­ντια στο ρα­τσι­σμό και τη φα­σι­στι­κή απει­λή.

Δη­μιουρ­γή­σα­με κί­νη­ση της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς των κι­νη­μά­των στο δήμο μας, συ­νε­χί­ζο­ντας την πα­ρέμ­βα­ση (κυ­ρί­ως έξω, αλλά και εντός των συμ­βου­λί­ων του Δήμου) και τη δράση μας στις γει­το­νιές όπως κά­να­με και τα προη­γού­με­να χρό­νια, επι­μέ­νο­ντας στην ανά­γκη ενό­τη­τας και κοι­νής κι­νη­μα­τι­κής και πο­λι­τι­κής δρά­σης των δυ­νά­με­ων της Ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς που πα­ρεμ­βαί­νουν στην πόλη μας. Για την ανά­πτυ­ξη ενός ενω­τι­κού μα­χη­τι­κού κι­νή­μα­τος ανα­τρο­πής των αντι­λαϊ­κών πο­λι­τι­κών, που θα προ­τάσ­σει την άρ­νη­ση πλη­ρω­μής και δια­γρα­φή του χρέ­ους των δήμων και του κε­ντρι­κού κρά­τους, την απει­θαρ­χία, ανυ­πα­κοή και απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ.

Το επό­με­νο διά­στη­μα έχου­με να δώ­σου­με με­γά­λες μάχες στις γει­το­νιές της Δάφ­νης και του Υμητ­τού ενά­ντια στην εκ­με­τάλ­λευ­ση των ελεύ­θε­ρων-δη­μό­σιων χώρων από ιδιώ­τες, ενά­ντια στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των υπη­ρε­σιών και των λει­τουρ­γιών του δήμου, ενά­ντια στην εκ­χώ­ρη­ση ακι­νή­των και εκτά­σε­ων στο υπερ­τα­μείο. Για τη δη­μιουρ­γία και τη στε­λέ­χω­ση των κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών που έχου­με ανά­γκη, για την προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, για τη βελ­τί­ω­ση της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τάς μας στις γει­το­νιές.

Πρώ­τος στό­χος είναι το ζή­τη­μα της ΠΥΡ­ΚΑΛ και της Γυ­μνα­στι­κής Ακα­δη­μίας. Απαι­τού­με να γί­νουν πάρκο, με δη­μό­σιο έλεγ­χο, με χώ­ρους ανα­ψυ­χής, αθλη­τι­σμού, πο­λι­τι­σμού.

Στη δια­κή­ρυ­ξή μας υπάρ­χουν οι επι­ση­μάν­σεις και οι προ­τά­σεις μας για τα ζη­τή­μα­τα που ανοί­γου­με στις γει­το­νιές μας. Πάντα στο πλαί­σιο της κι­νη­μα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας! Για να πα­λέ­ψου­με για μια άλλη κοι­νω­νία, αυτή των ονεί­ρων που κέ­ντρο έχει τον άν­θρω­πο και όχι το κέρ­δος. Για μια κοι­νω­νία χωρίς εκ­με­τάλ­λευ­ση, όπου χω­ρά­με όλοι και όλες.

Για μια κοι­νω­νία με στόχο να γλι­τώ­σει το παιδί, για να υπάρ­χει ελ­πί­δα.

* Η Δέ­σποι­να Λαγδά είναι υπο­ψή­φια δή­μαρ­χος με την κί­νη­ση «Ανυ­πό­τα­χτες Γει­το­νιές Δάφ­νης-Υμητ­τού»

rproject.gr