ΟΧΙ ΣΤΗ ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ!

ΟΧΙ ΣΤΗ ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ!

  • |

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ!

Με τρο­πο­λο­γία που κα­τέ­θε­σε στη Βουλή και ψή­φι­σε με fast track δια­δι­κα­σία, η κυ­βέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να επι­βά­λει προ­λη­πτι­κή και κα­τα­σταλ­τι­κή λο­γο­κρι­σία στις έντυ­πες εφη­με­ρί­δες. Η τρο­πο­λο­γία προ­βλέ­πει εξο­ντω­τι­κά αθροι­στι­κά πρό­στι­μα για την έκ­δο­ση και κυ­κλο­φο­ρία των εφη­με­ρί­δων στη χώρα μας, αν δεν ορί­σουν νό­μι­μο εκ­πρό­σω­πο, διευ­θυ­ντή, διευ­θυ­ντή σύ­ντα­ξης και τον μέ­το­χο ή εταί­ρο που κα­τέ­χει, άμεσα ή έμ­με­σα, το μισό του­λά­χι­στον των με­το­χών ή εται­ρι­κών με­ρι­δί­ων. Τα πρό­στι­μα ανέρ­χο­νται σε 10.000 ευρώ για κάθε φύλλο εφη­με­ρί­δας που εκ­δί­δε­ται-κυ­κλο­φο­ρεί και για κάθε μη ανα­γρα­φή έστω και ενός από αυτά τα πρό­σω­πα, πράγ­μα που ση­μαί­νει ότι τα χα­ρά­τσια αυτά είναι πολ­λα­πλά­σια.

 

Πα­ράλ­λη­λα, υπο­χρε­ώ­νει τα έντυ­πα αυτά να ορί­σουν δύο επαγ­γελ­μα­τί­ες δη­μο­σιο­γρά­φους ως διευ­θυ­ντές τους, θέ­το­ντας ακόμη με­γα­λύ­τε­ρα εμπό­δια στην έκ­δο­ση και κυ­κλο­φο­ρία τους, ενώ εξου­σιο­δο­τεί και προι­κο­δο­τεί το γνω­στό μο­νο­πώ­λιο στη δια­κί­νη­ση του τύπου, ορί­ζο­ντάς το ως αρ­μό­διο για την εί­σπρα­ξη-πα­ρα­κρά­τη­ση και από­δο­ση στο κρά­τος των προ­στί­μων αυτών, που επι­βάλ­λο­νται από το ΕΣΡ(!).

 

Η ενέρ­γεια αυτή της κυ­βέρ­νη­σης είναι αυ­ταρ­χι­κή και αντι­δη­μο­κρα­τι­κή, έρ­χε­ται σε ευ­θεία αντί­θε­ση με την ελευ­θε­ρο­τυ­πία και την ελεύ­θε­ρη διά­δο­ση των ιδεών και των από­ψε­ων. Εντάσ­σε­ται στην πο­λι­τι­κή της εντει­νό­με­νης κα­τα­στο­λής και διευ­ρυ­νό­με­νης αντι­δρα­στι­κής στρο­φής της πο­λι­τι­κής και κοι­νω­νι­κής ζωής και απο­σκο­πεί στο να τρο­μο­κρα­τή­σει, να κα­τα­στεί­λει και να απα­γο­ρεύ­σει εντέ­λει κάθε φωνή που τής ασκεί κρι­τι­κή και δεν υπο­τάσ­σε­ται στις αφη­γή­σεις και τις πρα­κτι­κές εφαρ­μο­γές της αντι­λαϊ­κής της πο­λι­τι­κής. Απο­τε­λεί συ­νέ­χεια των αντι­δη­μο­κρα­τι­κών νόμων που χτυ­πούν το δι­καί­ω­μα στη δια­δή­λω­ση (ν. 4703/2020) και το δι­καί­ω­μα στον ελεύ­θε­ρο συν­δι­κα­λι­σμό (ν. 4808/2021).

 

ΚΑ­ΤΑ­ΔΙ­ΚΑ­ΖΟΥ­ΜΕ ΚΑΙ ΚΑ­ΤΑΓ­ΓΈΛ­ΛΟΥ­ΜΕ

 

τις με­θο­δεύ­σεις αυτές και τη στό­χευ­σή τους. Οι εφη­με­ρί­δες-έντυ­πά μας, όσο κι αν επι­διώ­κει το κρά­τος και η κυ­βέρ­νη­ση να τις εμ­φα­νί­σει ως κα­πι­τα­λι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις, ΔΕΝ λει­τουρ­γούν με αυτόν τον τρόπο και αγω­νί­ζο­νται να κα­το­χυ­ρώ­νουν την δυ­να­τό­τη­τα να μπο­ρούν οι πο­λι­τι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες στις οποί­ες ανα­φέ­ρο­νται να δια­δί­δουν ανε­μπό­δι­στα τις από­ψεις τους.

 

ΑΠΑΙ­ΤΟΥ­ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑ­ΚΛΗ­ΣΗ-ΚΑ­ΤΑΡ­ΓΗ­ΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΟ­ΓΙΑΣ

 

25 Μάρτη 2022

Οι εφη­με­ρί­δες:

 

Προ­λε­τα­ρια­κή Ση­μαία

 

Η εποχή

 

Ξε­κί­νη­μα

 

ΠΡΙΝ

 

δρό­μος ΤΗΣ ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΑΣ

 

Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

 

ΛΑΪ­ΚΟΣ ΔΡΟ­ΜΟΣ

rproject.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος