Υπογραφές αγωνιστών-στριών στην κοινή αντιπολεμική δήλωση

Υπογραφές αγωνιστών-στριών στην κοινή αντιπολεμική δήλωση

  • |

Η κοινή αντιπολεμική δήλωση οργανώσεων της Αριστεράς (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΑΠΟ, ΔΕΑ, ΕΚΚΕ, «Κόκκινο Νήμα», ΝΑΡ, Ξεκίνημα, ΟΚΔΕ, ΟΚΔΕ Σπάρτακος) που παρουσιάστηκε με εκδήλωση στο ΙΛΙΟΝ Plus στις 19 Απρίλη, συγκεντρώνει υπογραφές στήριξης αγωνιστών και αγωνιστριών του κινήματος και της Αριστεράς. Παρουσιάζουμε το κείμενο με τις πρώτες 129 υπογραφές (η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται).

ΑΝΤΙ­ΠΟ­ΛΕ­ΜΙ­ΚΗ ΔΗ­ΛΩ­ΣΗ

 

ΌΧΙ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕ­ΡΙΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΟΥΣ ΑΝΤΑ­ΓΩ­ΝΙ­ΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟ­ΛΕ­ΜΟΥΣ

ΚΑΜΙΑ ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΉ ΕΜΠΛΟ­ΚΉ ΣΤΑ ΣΧΈ­ΔΙΑ ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ ΕΕ

ΑΓΩ­ΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕ­ΡΑ­ΣΠΙ­ΣΗ ΤΗΣ ΕΙ­ΡΗ­ΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕ­ΡΑ­ΣΠΙ­ΣΗ ΤΩΝ ΛΑΪ­ΚΩΝ ΑΝΑ­ΓΚΩΝ ΕΝΑ­ΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑ­ΓΩ­ΝΙ­ΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙ­ΘΕ­ΣΗ ΤΟΥ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ –

1.Η επί­θε­ση της Ρω­σί­ας στην Ου­κρα­νία απο­τε­λείένα με­γά­λο βήμα κλι­μά­κω­σης του αντα­γω­νι­σμού με­τα­ξύ ΗΠΑ/ΝΑΤΟ – ΕΕ και Ρω­σί­ας – Κίνας, μια ιστο­ρι­κή πράξη που σπρώ­χνει πα­ρα­πέ­ρα την αν­θρω­πό­τη­τα σε μια εποχή ανοι­κτών πο­λε­μι­κών συ­γκρού­σε­ων για τα συμ­φέ­ρο­ντα του κε­φα­λαί­ου.Η προ­σπά­θεια­αι­τιο­λό­γη­σης της ρω­σι­κής ει­σβο­λής με την«απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­ση»της Ου­κρα­νί­α­ςή την «προ­στα­σία των λαών των «Λαϊ­κών Δη­μο­κρα­τιών»του Ντον­μπάς από τους ου­κρα­νούς φα­σί­στες»,δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει πως απο­σκο­πεί στην προ­ώ­θη­ση των συμ­φε­ρό­ντων του ρω­σι­κού κα­πι­τα­λι­σμού στην πε­ριο­χή της Ου­κρα­νί­ας και ευ­ρύ­τε­ρα, με όχημα την ανα­βί­ω­ση του με­γα­λο­ρώ­σι­κου εθνι­κι­σμού και ση­μεί­ο­στή­ρι­ξης τον αντι­κομ­μου­νι­σμό.

2.Κα­θο­ρι­στι­κές ευ­θύ­νες για την εξέ­λι­ξη φέρ­νουν οι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ που όλα τα τε­λευ­ταία χρό­νια με επι­θε­τι­κά σχέ­δια προ­ω­θούν:την­πε­ρι­κύ­κλω­ση της Ρω­σί­ας άμεσα με την εί­σο­δο στο ΝΑΤΟ όλων των ανα­το­λι­κών χωρών, όπως και της Κίνας,την έντα­ξη στο ΝΑΤΟ της Ου­κρα­νί­ας, την ενί­σχυ­ση του ρόλου των φα­σι­στι­κών συμ­μο­ριών («Δε­ξιός Το­μέ­ας», Τάγμα Αζόφκ.λπ.) που επε­δί­ω­καν εθνο­κά­θαρ­ση στην Ου­κρα­νία,την θέση εκτός Νόμου των­κομ­μά­των με αρι­στε­ρό, ερ­γα­τι­κό και κομ­μου­νι­στι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, την δο­λο­φο­νία δε­κά­δων ερ­γα­ζό­με­νων κατά τον εμπρη­σμό του κτη­ρί­ου των συν­δι­κά­των στην Οδησ­σό, την αθέ­τη­ση της συμ­φω­νί­ας του Μινσκ.

Οι ΗΠΑ έχουν δεί­ξει πως δεν θα δι­στά­σουν­να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν την ευ­ρεία πο­λε­μι­κή τους υπε­ρο­πλία για να αντι­σταθ­μί­σουν την σχε­τι­κή οι­κο­νο­μι­κή τους υπο­χώ­ρη­ση στον πα­γκό­σμιο αντα­γω­νι­σμό.

Οι κα­ταγ­γε­λί­ες των ΗΠΑ και των κρα­τών μελών της ΕΕ είναι τε­λεί­ως υπο­κρι­τι­κές. Δεν ξε­χνά­με ότιαυτές είναι οι δυ­νά­μεις που βομ­βάρ­δι­σαν την Γιου­γκο­σλα­βία βυ­θί­ζο­ντας στο αίμα τα Βαλ­κά­νια, που ει­σέ­βαλ­λαν στο Ιράκ και σε τόσες χώρες, που φού­σκω­σαν τα αντι­δρα­στι­κά και εθνι­κι­στι­κά πανιά του κα­θε­στώ­τος της Ου­κρα­νί­ας, που έχουν γε­μί­σει χού­ντες και επεμ­βά­σεις όλο τον πλα­νή­τη!! Δεν ξε­χνά­με­τη δο­λο­φο­νι­κή πο­λι­τι­κή στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ στο πλευ­ρό της αστι­κής τάξης ενά­ντια στο λαϊκό επα­να­στα­τι­κό κί­νη­μα στη χώρα μας και τη στή­ρι­ξη της χού­ντας από ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ! Ξέ­ρου­με τον βρώ­μι­κο ιμπε­ρια­λι­στι­κό ρόλο τους.

3.Για τα λαϊκά στρώ­μα­τα στην χώρα μας οι κίν­δυ­νοι με­γα­λώ­νουν. Η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ έσπευ­σε να εμπλα­κεί στον πό­λε­μο στέλ­νο­ντας στρα­τιω­τι­κό υλικό στην Ου­κρα­νία και αναγ­γέλ­λο­ντας ακόμα βα­θύ­τε­ρη εμπλο­κή.Συ­ντάσ­σε­ται πλή­ρως με την βρώ­μι­κη προ­πα­γάν­δα ΗΠΑ-ΕΕ.Βά­σεις, λι­μά­νια, θά­λασ­σα και αέρας πα­ρα­δί­δο­νται στα σχέ­δια των ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ.Η με­τα­τρο­πή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε κόμβο για την επί­θε­ση του ΝΑΤΟ προς βορρά, η αξιο­ποί­η­ση της στρα­τη­γι­κής βάσης της Σού­δας, η ολο­έ­να και πιο έντο­νη στρα­τιω­τι­κή εμπλο­κή, δυ­να­μώ­νουν τους κιν­δύ­νους.  Είναι απο­τέ­λε­σμα του δόγ­μα­τος «ανή­κο­μεν εις την Δύσιν» που σή­με­ρα πε­ρι­λαμ­βά­νει την «στρα­τη­γι­κή σχέση με τις ΗΠΑ» που οι­κο­δό­μη­σε η κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ανα­βάθ­μι­σε πε­ραι­τέ­ρω η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ με την επ’ αό­ρι­στον πα­ρα­μο­νή των βά­σε­ων, τον αντι­δρα­στι­κό «άξονα» με το Ισ­ρα­ήλ και την Αί­γυ­πτο,την «ελ­λη­νο­γαλ­λι­κή συμ­φω­νία» που προ­βλέ­πει μέχρι και απο­στο­λή δυ­νά­με­ων στο Σαχέλ, τους δυ­σβά­στα­χτους εξο­πλι­σμούς που κα­θι­στούν την Ελ­λά­δα «πρω­τα­θλή­τρια» σε όλο το ΝΑΤΟ, την ανα­βάθ­μι­ση του μι­λι­τα­ρι­σμού!!

Ο αγώ­νας για να στα­μα­τή­σει κάθε εμπλο­κή, το κλεί­σι­μο των βά­σε­ων,η απο­χώ­ρη­ση από το ΝΑΤΟ, η κα­τάρ­γη­ση των εξο­πλι­στι­κών προ­γραμ­μά­των απο­κτούν ζω­τι­κή ση­μα­σία για την επι­βί­ω­ση του λαού!.

4.Ταυ­τό­χρο­να οι με­γά­λες επι­χει­ρή­σεις στην ενέρ­γεια, το εμπό­ριο και αλλού αξιο­ποιούν τον πό­λε­μο στην Ου­κρα­νία για να κερ­δο­σκο­πή­σουν ασύ­στο­λα. Η πρω­το­φα­νέ­ρω­τη ακρί­βεια οδη­γεί τον λαό σε από­γνω­ση, η φτώ­χια εξα­πλώ­νε­ται.   Η αστι­κή τάξη και η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ επι­τί­θε­νται­στα ερ­γα­τι­κά λαϊκά δι­καιώ­μα­τα και τις ελευ­θε­ρί­ες, βα­θαί­νουν  την εκ­με­τάλ­λευ­ση. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι με την πάλη τους πρέ­πει να ανα­τρέ­ψουν αυτή την πο­ρεία.

5. Η κλι­μά­κω­ση του πο­λέ­μου φέρ­νει θά­να­το, φτώ­χια, προ­σφυ­γιά, μίσος και εθνι­κι­σμούς.. Στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό του ου­κρα­νι­κού λαού που δέ­χε­ται επί­θε­ση και στο ρώ­σι­κο λαό που υφί­στα­ται τις συ­νέ­πειες του πο­λέ­μου. Εκ­φρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλ­λη­λεγ­γύη μα­ςστα εκα­τομ­μύ­ρια ου­κρα­νούς πρό­σφυ­γες. Κα­ταγ­γέλ­λου­με την υπο­κρι­σία της κυ­βέρ­νη­σης και της ΕΕ που χω­ρί­ζει τους πρό­σφυ­γες σε «κα­λούς» και «κα­κούς».

Εί­μα­στε αλ­λη­λέγ­γυοι, στους ου­κρα­νούς αρι­στε­ρούς, κομ­μου­νι­στές και άλ­λους αγω­νι­στές που υφί­στα­νται τις διώ­ξεις και την ακρο­δε­ξιά τρο­μο­κρα­τία. Στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό των ηρω­ι­κών αντι­πο­λε­μι­κών δια­δη­λω­τών στη Ρωσία, παρά τις διώ­ξεις και την τρο­μο­κρα­τία από την ρώ­σι­κη κυ­βέρ­νη­ση, στο πλευ­ρό του αντι­πο­λε­μι­κού-αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος, στο πλάι  όσων στέ­κο­νται με διε­θνι­στι­κό τρόπο ενά­ντια στα εθνι­κι­στι­κά μίση.

Εί­μα­στε ρι­ζι­κά αντί­θε­τοι στο απα­ρά­δε­κτο κλίμα μα­καρ­θι­σμού ενά­ντια στον ρώ­σι­κο πο­λι­τι­σμό, την απο­πο­μπή καλ­λι­τε­χνών και αθλη­τών, την καλ­λιέρ­γεια του εθνι­κι­σμού και του μί­σους.

6. Οι λαοί δεν έχουν τί­πο­τα να χω­ρί­σουν!! Δεν έχουν τί­πο­τα να κερ­δί­σουν από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό.Η ανε­ξάρ­τη­τη πάλη των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των­λα­ών, ένα ισχυ­ρό πλατύ αντι­πο­λε­μι­κό αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό-αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κό κί­νη­μα ενά­ντια στους αστι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, την πο­λε­μι­κή προ­ε­τοι­μα­σία, τον ρα­τσι­σμό και τον εθνι­κι­σμό, ενά­ντια στον πο­λι­τι­κό αυ­ταρ­χι­σμό που εντεί­νε­ται και γε­νι­κεύ­ε­ται, είναι επι­τα­κτι­κά ανα­γκαίο ει­δι­κά στην πε­ριο­χή μας που εκ­δη­λώ­νε­ται ο επι­κίν­δυ­νος αντα­γω­νι­σμός των αστι­κών τά­ξε­ων Ελ­λά­δας και Τουρ­κί­ας, στο πλαί­σιο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δί­ων και σε βάρος των λαών και στις δύο όχθες του Αι­γαί­ου.

Μόνο με την­διαρ­κή πάληενά­ντια στον πό­λε­μο και την φτώ­χια,για αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς/συ­ντά­ξεις, για να δο­θούν χρή­μα­τα σε παι­δεία, υγεία και κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση,για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της ακρί­βειας ενά­ντια στην «δική μας» αστι­κή τάξη και την κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ, που επι­τί­θε­νται στους ερ­γα­ζό­με­νους, που συ­ντάσ­σο­νται με την τυ­χο­διω­κτι­κή και πο­λε­μο­κά­πη­λη πο­λι­τι­κή των ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ,μπο­ρούν οι ερ­γα­ζό­με­νοι να κα­τα­κτή­σουν την ει­ρή­νη και τη ζωή που τους αξί­ζει.

Να στα­μα­τή­σουν αμέ­σως οι πο­λε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ου­κρα­νία. Έξω Ρωσία – ΗΠΑ – ΝΑΤΟ και ΕΕ από την Ου­κρα­νία.
Καμιά εμπλο­κή της Ελ­λά­δας στον πό­λε­μο στην Ου­κρα­νία. Με τον αγώνα μας θα μπλο­κά­ρου­με την μη­χα­νή του πο­λέ­μου
Έξω οι βά­σεις, όχι στην με­τα­τρο­πή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε ΝΑ­ΤΟϊ­κό προ­γε­φύ­ρω­μα.Έξω η Ελ­λά­δα από το ΝΑΤΟ.Διά­λυ­ση όλων των στρα­τιω­τι­κών σχη­μα­τι­σμών. Όχι στους εξο­πλι­σμούς.
Όχι στην ευ­ρω­παϊ­κή δύ­να­μη τα­χεί­ας επέμ­βα­σης και τον ευ­ρω-στρα­τό.
Ανοι­χτά σύ­νο­ρα, άσυλο και στέγη  στους πρό­σφυ­γες από την Ου­κρα­νία και σε κάθε πρό­σφυ­γα. Να κα­ταρ­γη­θούν οι αντι­προ­σφυ­γι­κέ­ςευ­ρω­παι­κές συμ­φω­νί­ες και η Frontex
Αγα­πη­τός Θα­νά­σης Πε­ρι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Κε­ντρι­κής Μα­κε­δο­νί­ας με την “ΑΝΤΑΡ­ΣΊΑ ΑΝΤΙ­ΚΑ­ΠΙ­ΤΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΉ ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΆ στην Κ. Μα­κε­δο­νία ”
Αθα­να­σί­ου Μα­νώ­λης  πρό­ε­δρος συν­δέ­σμου ερ­γα­ζο­μέ­νων ΑΣΠΡΟ­ΦΟΣ
Αθα­να­σο­πού­λου – Βα­φειά­δου Αντω­νία Δη­μο­τι­κή Σύμ­βου­λος Πε­ρι­στε­ρί­ου
Αν­δρι­κό­που­λος Χρή­στος, ΟΚ­ΔΕ-Σπάρ­τα­κος
Αν­δριώ­της Κυ­ριά­κος, εκ­παι­δευ­τι­κός, πρό­ε­δρος ΣΜΕΘ
Αντω­νί­ου Γιώρ­γος, μέλος Αντι­πο­λε­μι­κού Διε­θνι­στι­κού Συ­ντο­νι­σμού
Απο­στό­λου Γιώρ­γος μέλος ΔΣ σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων στο του­ρι­σμό – επι­σι­τι­σμό Πάρ­γας
Αυ­γου­στά­τος Μά­ριος, γρα­φί­στας, Κί­νη­ση “Απε­λά­στε τον Ρα­τσι­σμό”
Βα­γε­νάς Χρή­στος, Ορ­γα­νω­τι­κός Γραμ­μα­τέ­ας ΠΟ­ΠΟΚΠ
Βαλ­σά­μης Σταύ­ρο­ςδη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Κο­ρυ­δαλ­λού
Βαρ­δου­νιώ­της Γιάν­νης μέλος ΔΣ Β΄ΕΛΜΕ Πει­ραιά
Βα­φειά­δου Ελένη, Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ Ατ­τι­κής και Αντι­προ­σω­πεία ΤΕΕ
Βλα­χο­μή­τρος Δη­μή­τριος δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Δήμου Θέρ­μης
Γαϊ­τά­νη Γιάν­να, Συ­νέ­λευ­ση Γυ­ναι­κών 8 Μάρτη
Γα­λα­τάς Ζώης, πε­ρι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος της «Αρι­στε­ρής Πα­ρέμ­βα­σης στην Ήπει­ρο» στην Πε­ρι­φέ­ρεια Ηπεί­ρου και μέλος του ΔΣ του Συλ­λό­γου Ερ­γα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Νομού Ιω­αν­νί­νων.
Γιαν­νού­λια Κα­τε­ρί­να, μέλος ΔΣ Πα­νελ­λή­νιας Ένω­σης Γε­ω­πό­νων Δη­μο­σί­ων Υπαλ­λή­λων (ΠΕΓΔΥ), μέλος ΔΣ Πα­νελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Γε­ω­τε­χνι­κών Δη­μο­σί­ων Υπαλ­λή­λων (ΠΟ­ΓΕ­ΔΥ)
Γκε­μι­τζό­γλου Δή­μη­τρα, μέλος Αρι­στε­ρής Ανα­τρε­πτι­κής Δη­μο­τι­κής Κί­νη­σης Καλ­λι­θέ­ας Μια Πόλη στο Δρόμο.
Γκό­βας Δη­μή­τρης.Συν­δι­κα­λι­στής στους Βι­βλιο­ϋ­πάλ­λη­λους,μέλος ΣΥΒΧ­ΨΑ
Γκιώρ­γκας Δη­μή­τρης, αντι­πρό­ε­δρος Δ.Σ. Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην RetailWorld Α.Ε. – Κα­τα­στή­μα­τα Public
Δε­λα­σού­δας Ιά­κω­βος, ερευ­νη­τής, πρό­ε­δρος ΣΕ­ΡΕ­ΤΕ Αχαϊ­ας
Δέση Λού­κα­Χρι­στί­νη. μέλος ΔΣ ΣΜΤ
Δη­μα­κί­δης Γιώρ­γος, μέλος της ΔΕ του Παν. Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων VantageTower
Δη­μη­τρα­κο­πού­λου Βάλια, Φοι­τή­τρια Πο­λι­τι­κών Μη­χα­νι­κών ΕΜΠ
Δι­νο­πού­λου­Βαγ­γε­λί­τσα­Προ­έ­δρο­ςΣΕ­ΠΕ Ηρώ Κων­στα­ντο­πού­λου (Α. Λιο­σια..)
Ζα­γκλα­βά­ρα Ισα­βέλ­λα μέλος ΔΣ  Α΄ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης
Ζάκας Χρή­στος, μι­σθω­τός  φαρ­μα­κο­ποιός μέλος της ΟΚΔΕ, Ιω­άν­νι­να
Θάνου Ει­ρή­νη. πρό­ε­δρος πα­νελ­λα­δι­κού σω­μα­τεί­ου έρευ­νας
Θε­ο­δω­ρο­πού­λου Σοφία, μέλος ΔΣ Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων VictusNetworks
Θε­ο­χα­ρο­πού­λου Κων­στα­ντί­να. γραμ­μα­τέ­ας ΔΣ ΣΕΦΚ
Καβ­βα­δάς Διο­νύ­σιος μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Πρέ­βε­ζας
Κα­λια­μπά­κο­ςΣω­τή­ρης  Ια­τρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νων
Κα­λοϊ­δας Σο­φο­κλης, μέλος Αντι­πο­λε­μι­κού Διε­θνι­στι­κού Συ­ντο­νι­σμού
Κα­λου­δάς Χρή­στος, φοι­τη­τής ημ­μυαπθ
Κα­πε­τα­να­κη Γα­ρυ­φαλ­λια,μελος του ΣΕΦΚ, του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ  μέλος ΕΚΚΕ
Κα­ρα­βάς Αντώ­νης, για­τρός Κέ­ντρου Υγεί­ας Ηλιού­πο­λης, συν­δι­κα­λι­στής σε ΕΙ­ΝΑΠ-ΟΕΝ­ΓΕ με το Ενω­τι­κό Κί­νη­μα για την Ανα­τρο­πή
Κα­ρά­μπα­λη Κυ­ρια­κή, φοι­τή­τρια Πα­νε­πι­στη­μί­ου Χα­νί­ων
Κα­ρα­σαρ­λί­δου Σοφία μέλος του Ζ΄ ΣΕΠΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης
Καρ­μοί­ρης Νίκος, Φοι­τη­τής Μη­χα­νο­λό­γων Μη­χα­νι­κών ΕΜΠ
Κα­ρύ­δης Μάρ­κος, υπαλ­λη­λος εστί­α­σης, μέλος ΔΣ ΣΕ­ΤΕ­ΠΕ
Κα­τσα­ρά­κη Θε­ο­δώ­ρα, φοι­τή­τρια Φυ­σι­κό ΕΚΠΑ
Κά­τσα­ρης Πα­να­γιώ­της Πε­ρι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Πε­λο­πον­νή­σου με την “ΑΝΤΑΡ­ΣΙΑ στο Μωριά – – Συ­μπό­ρευ­ση για την Ανα­τρο­πή”
Κα­τσια­μπού­ρα Γιάν­να. Γεν. Γραμ­μα­τέ­ας Συλ­λό­γου Δι­δα­σκό­ντων Ελ­λη­νι­κού Ανοι­χτού Πα­νε­πι­στη­μί­ου
Κε­φα­λάς Βα­σί­λης, δια­νο­μέ­ας στην efood, μέλος ΔΣ ΣΕ­ΤΕ­ΠΕ
Κο­ντο­μη­νας Διο­νύ­σης,  δι­κη­γό­ρος
Κο­σί­νας Χρή­στος. Πρό­ε­δρος Σω­μα­τεί­ου Ερευ­νη­τών (πα­ράρ­τη­μα Πά­τρας)
Κο­σμάς Πάνος, δη­μο­σιο­γρά­φος, εφη­με­ρί­δα “Κόκ­κι­νο Νήμα”
Κο­σμο­πού­λου Ολγα. Νο­σο­κο­μείο Νί­καιας
Κούρ­κου­λας Θα­νά­σης, εκ­παι­δευ­τι­κός Γ ΕΛΜΕ Αθή­νας, ΠΟ Κόκ­κι­νο Νήμα
Κουρ­τέ­σης Βα­σί­λης μέλος Γε­νι­κής Συ­νέ­λευ­σης αντι­προ­σώ­πων Ερ­γα­τι­κού Κέ­ντρου Πρέ­βε­ζας
Κού­τρα Κων­στα­ντί­να, μέλος Ανυ­πό­τα­χτου Μα­θη­τή, Αθήνα
Κου­τσός Πα­να­γιώ­της, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Νέας Ιω­νί­ας Ατ­τι­κής
Κου­τσού­μπα Δέ­σποι­να, Πε­ρι­φε­ρεια­κή Σύμ­βου­λος με την Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Ανα­τρο­πή στην Ατ­τι­κή
Κρα­σά­κης Νίκος μέλος ΣΜΤ, Π.Ε. ΝΑΡ , ΚΣΕ ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ
Κρε­α­σί­δης Γιώρ­γος . Α΄ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης
Κτι­στά­κης Μάνος, Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Ερευ­νη­τών/τριών και Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Έρευ­να Ηρα­κλεί­ου (ΣΕΕΕΗ)
Κυ­πριώ­της Λά­μπρος. ΔΣ Ένω­σης Λο­γι­στών Ατ­τι­κής/ Μέλος Πα­νελ­λη­νιας Ομο­σπο­νάιας Λο­γι­στών
Κυ­ρια­κό­που­λος Μάν­θος μέλος ΔΣ ΔΟΕ
Κω­στό­γιαν­νης Τα­ξιάρ­χης δη­μο­τι­κός; σύμ­βου­λος δήμου Πρέ­βε­ζας
Λάζου Έφη πρό­ε­δρος ΔΣ ΣΕΠΕ Ζα­κύν­θου «Διο­νύ­σιος Σο­λω­μός»
Λε­ριάς Θωμάς, μη­χα­νο­λό­γος-μη­χα­νι­κός, μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών (ΣΜΤ)
Λι­γά­σης Βαγ­γέ­λης, εκ­πρό­σω­πος σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝ­ΝΗ­ΜΑ­ΤΑΣ» στην ΕΔΟΘ
Λιό­ντος   Βα­σί­λης . ΕΛΜΕ Χα­νί­ων, ΓΣ ΑΔΕΔΥ
Λίτος Βα­σί­λης, φοι­τη­τής ΑΣΟΕΕ
Λο­ΐ­ζος Ηλίας, Πε­ρι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος με την Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Ανα­τρο­πή στην Ατ­τι­κή – Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής
Λου­σιώ­της Νίκος εκ­πρό­σω­πος φαρ­μα­κο­ποιών νομού Πέλ­λας στον ΠΦΣ
Λυ­μπέ­ρης Βα­σί­λης, οι­κο­δό­μος-αγρό­της, Μεσ­ση­νία
Μα­νά­βης Νίκος – Πε­ρι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος στο Βό­ρειο Αι­γαίο με την Ανταρ­σία στο Αι­γαίο.
Μα­νί­κας Σταύ­ρος. ΔΣ του ΕΚΑ, ΔΣ Συν­δι­κά­το Ερ­γα­ζο­μέ­νων Ο.Α.Σ.Α
Μαρ­κά­τος Ιά­σο­νας, φοι­τη­τής ΕΜΠ
Ματ­θαιά­κης Γιώρ­γος, ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τί­ας, Ηρά­κλειο Κρή­της
Μι­κρώ­νης-Λου­τζης Αχιλ­λέ­ας, συν­δι­κα­λι­στής φοι­τη­τής μέλος της Σο­σια­λι­στι­κής Σπου­δα­στι­κής Πάλης, Πάτρα
Μιλ­τσα­κά­κης Μι­χά­λης δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Και­σα­ρια­νής με την Ανυ­πό­τα­χτη Και­σα­ρια­νή- Αρι­στε­ρή Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Κί­νη­ση
Μπα­χτή  Άννα . Ε ΕΛΜΕ Ανα­το­λι­κής Ατ­τι­κής, Π.Ε. ΝΑΡ , ΚΣΕ ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ
Μπι­κά­κη Μαρία, συντ. τρα­πε­ζο­ϋ­πάλ­λη­λος, δη­μο­τι­κή σύμ­βου­λος Βύ­ρω­να
Μπό­λα­ρη Μαρία, Διε­θνι­στι­κή Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά (ΔΕΑ)
Μπε­ρί­τσης Βα­σί­λης γραμ­μα­τέ­ας συλ­λό­γου ΑΜΕΑ Ιλίου
Νάνος Βαγ­γέ­λης . ΔΣ Σωμ. Γε­ω­πό­νων Ιδ. Υπαλ­λή­λων – ΔΣ Εργ.Κέν. Πρέ­βε­ζας
Νέζου Λίνα, νέα ερ­γα­ζό­με­νη στα τρό­φι­μα-πο­τά-γα­λα­κτο­μι­κά, Γιάν­νε­να
Νίκα Γε­ωρ­γία Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Αγ.Αναρ­γυ­ρων Κα­μα­τε­ρού
Ντα­βα­νέ­λος Αντώ­νης, Διε­θνι­στι­κή Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά (ΔΕΑ)
Ξι­φα­ρά Μαρία, μέλος Δ.Σ. συλ­λό­γου ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα.
Ορ­ταν­τζό­γλου Γιώρ­γος, πρό­ε­δρος ερ­γα­ζο­μέ­νων Δήμου Νεας Φι­λα­δέλ­φειας – Νέας Χαλ­κη­δό­νας
Πάλ­λιου Χρι­στί­να, ΟΚ­ΔΕ-Σπάρ­τα­κος
Πα­νού­σης Λυ­μπέ­ρης Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Πο­λι­τι­κή Ομάδα (ΑΠΟ)
Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου Έλενα, Κυ­ρια­κά­τι­κο Σχο­λείο Με­τα­να­στών
Πα­πα­δο­πού­λο­ςΣο­φρώ­νης (υπευ­θυ­νός εκ­δό­σε­ων Ερ­γα­τι­κή Πάλη)
Πα­πα­κώ­στας Βα­σί­λης, ερ­γα­ζό­με­νος, ΠΟ Κόκ­κι­νο Νήμα
Πα­πα­νι­κο­λά­ου Πα­να­γιώ­της. ΟΕΝΓΕ
Πα­πα­τζα­νή Εύα, μέλος ΔΣ Πα­νελ­λα­δι­κού Σω­μα­τείο Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Έρευ­να κ την Τρι­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευ­ση (ΣΕ­ΡΕ­ΤΕ)
Πα­τσα­τζής Θο­δω­ρής, συμ­βα­σιού­χος ΕΚΠΑ
Πέ­τρου Πάνος, συ­ντα­κτι­κή επι­τρο­πή εφη­με­ρί­δας «Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά»
Πια­γκα­λα­κη­ςΓιωρ­γο­ςπερ. Συμ­βου­λο­ςΑ­νυ­πο­τα­κτη­Κρη­τη
Πλού­μης Αν­δρέ­ας,οι­κο­νο­μο­λό­γος, μέλος της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ και του  ΕΚΚΕ
Πο­λι­τά­κος Κώ­στας,δη­μο­σιο­γρά­φος
Πο­τα­μί­της Νίκος πρό­ε­δρος Ένω­σης Νο­σο­κο­μεια­κών Ια­τρών Ζα­κύν­θου
Πρου­σα­λί­δης Γιώρ­γος . Προ­έ­δρος Δ. ΕΛΜΕ Ανα­το­λι­κής Ατ­τι­κης
Ρίζος Μι­χά­λης. Πρό­ε­δρος  ΑΤ­ΤΙ­ΚΟ ΝΟ­ΣΟ­ΚΟ­ΜΕΙΟ
Σα­μοί­λης Γιάν­νης μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ
Σα­που­νάς Γιώρ­γος μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Αμα­ρου­σί­ου.
Σερ­γί­δου Κα­τε­ρί­να, Συ­νέ­λευ­ση 8 Μάρτη
Ση­φά­κης Κων­στα­ντί­νος (συν­δι­κα­λι­στής με την CGT, εκλεγ­μέ­νος στα εστια­τό­ρια   XavierDenamur, Πα­ρί­σι)
Σια­φά­κας Γε­ώρ­γιος πρό­ε­δρος σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων ΚΤΕΛ Πρέ­βε­ζας-οδη­γών φορ­τη­γών
Σιού­λας Πα­να­γιώ­της, μέλος του ΔΣ του πα­ραρ­τή­μα­τος του ΣΜΤ Θεσ­σα­λιας, Λά­ρι­σα
Σιού­της Σπύ­ρος πρό­ε­δρος του συλ­λό­γου ερ­γα­ζο­μέ­νων πε­ρι­φε­ρεια­κής ενό­τη­τας Πρέ­βε­ζας πε­ρι­φέ­ρειας Ηπεί­ρου
Σκεύ­ος Σταύ­ρος, ερ­γα­ζό­με­νος στις τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες  μέλος της ΟΚΔΕ, Αθήνα
Σκορ­δού­λης Κώ­στας, Σύλ­λο­γος Δι­δα­σκό­ντων Ελ­λη­νι­κού Ανοι­χτού Πα­νε­πι­στη­μί­ου
Σκου­φο­γλου Μάνος, Δ.Σ Συλ­λό­γου Αρ­χι­τε­κτό­νων Δι­πλω­μα­τού­χων Ανώ­τα­των Σχο­λών-Πα­νελ­λή­νια Ένωση Αρ­χι­τε­κτό­νων (ΣΑ­ΔΑΣ-ΠΕΑ)
Σκού­φο­γλου Νι­κό­λας, Σω­μα­τείο Ερ­γα­ζο­μέ­νων Νο­σο­κο­μεί­ου “Ευαγ­γε­λι­σμός”
Σμή­λιος Ηλίας, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Αμπε­λο­κή­πων-Με­νε­μέ­νης με την “ΑΝΥ­ΠΑ­ΚΟΗ”
Σμύρ­νης Ιω­άν­νης, εκ­παι­δευ­τι­κός, γραμ­μα­τέ­ας ΣΜΕΘ
Σταυ­ρα­κά­κης Χρή­στος, αρ­χι­τέ­κτο­νας-μη­χα­νι­κός, μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών (ΣΜΤ)
Σταύ­ρου Βαγ­γέ­λης, φοι­τη­τής Νο­μι­κής ΔΠΘ
Στρα­βε­λά­κης Νίκος (πα­νε­πι­στη­μια­κός)
Σύ­ριγ­γα Πο­λυ­ξέ­νη, γραμ­μα­τέ­ας ΔΣ Συλ­λό­γου Εκ­παι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης «Ο Θου­κυ­δί­δης»
Τα­λα­χου­πης Νικος. ΔΣ Συν­δι­κά­του Οι­κο­δό­μων Λά­ρι­σας
Τζα­μου­ρά­νης Δη­μή­τρης. μέλος ΔΣ ΣΜΤ
Τζουρ­ντός Χρή­στος (Μέλος Σ.Φ.Ε.Α.,  συγ­γρα­φέ­ας)
Τόλη Πο­λί­να. Πρό­ε­δρος ΣΕΠΕ ΑΡΙ­ΣΤΟ­ΤΕ­ΛΗΣ
Τουλ­γα­ρι­δη­ςΚώ­στας. ΕΕ ΑΔΕΔΥ
Τσο­λά­κης Νίκος, ερ­γα­ζό­με­νος μέλος σμτ-Θεσ­σα­λο­νί­κη
Υφα­ντή Ελι­σά­βετ μέλος ΔΣ σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων στο του­ρι­σμό – επι­σι­τι­σμό Πάρ­γας
Φά­κα­ρος Ελι­σάιος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ “Αρι­στο­τέ­λης”
Φερ­ραί­ος Αλέ­ξης, φοι­τη­τής απθ
Φρα­γκού­λης Γιάν­νης πρώην δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Νέας Σμύρ­νης
Φραν­τζέ­σκου Σίσσυ Αντι­πρό­ε­δρος Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης
Χα­μό­δρα­κα Ευ­τυ­χία, μέλος ΔΣ σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων νο­σο­κο­μεί­ου «Ασκλη­πιείο»
Χα­σά­πη Σάσα, εκ­παι­δευ­τι­κός, ΕΛΜΕ Πει­ραιά
Χα­τζη­στέ­λιος Δη­μή­τριος – Ιδιω­τι­κός Υπάλ­λη­λος – εκλεγ­μέ­νος στο ΔΣ του Πα­νελ­λή­νιου   Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων Vodafone-Πά­να­φον
Χρι­στο­φο­ρί­δης Ηρα­κλής, ερ­γα­ζό­με­νος στο νο­σο­κο­μείο ΑΧΕΠΑ μέλος της ΟΚΔΕ, Θεσ­σα­λο­νί­κη

rproject.gr