Αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Γ. Μιχαηλίδη

Αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Γ. Μιχαηλίδη

  • |

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης ξεκίνησε απεργία πείνας στις 23/5/2022, διεκδικώντας τα έστω και περιορισμένα δικαιώματα που προβλέπονται από την αστική δημοκρατία για τους κρατούμενους, για να γίνει δεκτό το νέο αίτημά του για την υφ’ όρον απόλυσή του.

Το προη­γού­με­νο είχε απορ­ρι­φθεί παρ’ όλο που είχε εκτί­σει την προ­βλε­πό­με­νη εκ του νόμου ποινή (τα 3/5 της 20ε­τούς ποι­νής που του έχει επι­βλη­θεί και τα 2/5 της ποι­νής για την από­δρα­ση), καθώς κρί­θη­κε ότι 8,5 χρό­νια εγκλει­σμού δεν ήταν αρ­κε­τά για τον σω­φρο­νι­σμό του. Φυ­σι­κά για κά­ποιους Χρυ­σαυ­γί­τες, λίγοι μήνες ήταν αρ­κε­τοί, ενώ οι αστυ­νο­μι­κοί που δο­λο­φό­νη­σαν τον Σα­μπά­νη δεν κρί­θη­καν ως απει­λή για το κοι­νω­νι­κό σύ­νο­λο, ώστε να τε­θούν έστω σε δια­θε­σι­μό­τη­τα, παρά κυ­κλο­φο­ρούν ελεύ­θε­ροι οπλο­φο­ρώ­ντας.

Στην πε­ρί­πτω­ση του Μι­χαη­λί­δη απο­τυ­πώ­νε­ται με τον πιο βίαιο τρόπο η πο­λι­τι­κή της κα­τα­στο­λής και της μη­δε­νι­κής ανο­χής που εφαρ­μό­ζει το κρά­τος απέ­να­ντι σε αγω­νί­στριες/ες, ει­δι­κά σε πε­ριό­δους κρί­σης. Άλ­λω­στε και μέσα στην παν­δη­μία φά­νη­κε η πο­λι­τι­κή αυτή της κυ­βέρ­νη­σης, με την ευ­θεία επί­θε­ση στα δη­μο­κρα­τι­κά και πο­λι­τι­κά δι­καιώ­μα­τα, από την ωμή κα­τα­στο­λή στον δρόμο μέχρι τα αντι­λαϊ­κά νο­μο­σχέ­δια που πέ­ρα­σε.

Ο Μι­χαη­λί­δης είναι κρα­τού­με­νος στις ελ­λη­νι­κές φυ­λα­κές εδώ και 11 χρό­νια. Είχε συλ­λη­φθεί με την κα­τη­γο­ρία ότι απο­τε­λεί μέλος της ΣΠΦ, κα­τη­γο­ρία για την οποία αθω­ώ­θη­κε εις δι­πλούν και συ­νε­λή­φθη αρ­γό­τε­ρα στο Βελ­βε­ντό Κο­ζά­νης. Κατά τη σύλ­λη­ψή τους, υπέ­στη­σαν βα­ρείς ξυ­λο­δαρ­μούς από την ελ­λη­νι­κή αστυ­νο­μία. Τότε του απαγ­γέλ­θη­κε η κα­τη­γο­ρία για από­πει­ρα αν­θρω­πο­κτο­νί­ας αστυ­νο­μι­κού, ενώ ο ίδιος στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα προ­σπά­θη­σε να δια­φύ­γει με την χρήση πε­ρι­πο­λι­κού οχή­μα­τος. Κα­τα­δι­κά­στη­κε ξανά σε εντε­κα­ε­τή κά­θειρ­ξη για φυ­σίγ­για που βρέ­θη­καν σε σπίτι συ­ντρό­φου του, ο οποί­ος δή­λω­σε ότι ήταν δικά του.

Ενώ βρι­σκό­ταν στη φυ­λα­κή για πέντε χρό­νια, ξε­κί­νη­σε να πα­ρα­κο­λου­θεί μα­θή­μα­τα στο Γε­ω­πο­νι­κό. Παρά ταύτα, όπως έχου­με δει να συμ­βαί­νει πολ­λά­κις, η ει­σαγ­γε­λέ­ας αδι­καιο­λό­γη­τα του “έκοψε” τις εκ­παι­δευ­τι­κές άδειες, απο­δει­κνύ­ο­ντας για ακόμη μια φορά πως η αστι­κή δι­καιο­σύ­νη εφαρ­μό­ζει κατά το δο­κούν και σύμ­φω­να με τα δικά της συμ­φέ­ρο­ντα και σκο­πι­μό­τη­τες τους ίδιους τους νό­μους της. Έπει­τα από απει­λές για την δια­κο­πή και της τα­κτι­κής άδειας, ο Μι­χαη­λί­δης δρα­πέ­τευ­σε και ξα­να­συ­νε­λή­φθη.

Τη Δευ­τέ­ρα 20/06/2022 η αί­τη­ση του για υφ’ όρον από­λυ­ση απορ­ρί­φθη­κε ξανά, με το αι­τιο­λο­γι­κό ότι έχει τε­λέ­σει βα­ρύ­τα­τα εγκλή­μα­τα και ότι υπάρ­χει πι­θα­νό­τη­τα επα­νά­λη­ψής τους. Από ό,τι φαί­νε­ται, για την αστι­κή δι­καιο­σύ­νη κά­ποια φυ­σίγ­για είναι πιο επι­κίν­δυ­να από έν­στο­λους αστυ­νο­μι­κούς που ξυ­λο­κο­πούν μέχρι θα­νά­του άτομο που κεί­ται τραυ­μα­τι­σμέ­νο ήδη στο πε­ζο­δρό­μιο.

Εδώ και έναν μήνα σχε­δόν ο Μι­χαη­λί­δης κάνει απερ­γία πεί­νας. Λίγες μέρες νω­ρί­τε­ρα ει­σή­χθη στο νο­σο­κο­μείο, έχο­ντας χάσει 16 κιλά, με την υγεία του να βρί­σκε­ται σε κρί­σι­μο ση­μείο. Η απερ­γία πεί­νας, όπως έχου­με δει και στην πε­ρί­πτω­ση του Δη­μά­κη, του Κου­φο­ντί­να, του Ρω­μα­νού, των Grup Yorum και σε πολ­λές άλλες, απο­τε­λεί το πιο ισχυ­ρό ερ­γα­λείο που έχουν οι κρα­τού­με­νοι/ες για να απο­κτή­σουν ορα­τό­τη­τα και φωνή μέσα στο κα­θε­στώς αφά­νειας που τους/τις έχουν υπο­βά­λει.

Στην υπό­θε­ση του Μι­χαη­λί­δη όπως και τόσες άλλες, απο­κα­λύ­πτε­ται το πραγ­μα­τι­κό πρό­σω­πο της αστι­κής δι­καιο­σύ­νης. Μιας δι­καιο­σύ­νης φτιαγ­μέ­νη από λί­γους και λί­γους, για τους προ­νο­μιού­χους αυτής της κοι­νω­νί­ας, που δια­μορ­φώ­νε­ται με τέ­τοιον τρόπο ώστε να εξυ­πη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης. Κάθε πα­ρα­χώ­ρη­ση δι­καιω­μά­των γί­νε­ται έπει­τα από έντο­νους και διαρ­κείς αγώ­νες των κα­τα­πιε­ζό­με­νων, που οδη­γούν την εξου­σία και τους αστι­κούς κρα­τι­κούς μη­χα­νι­σμούς να μην έχουν άλλη επι­λο­γή από το να πα­ρα­χω­ρή­σουν τα αι­τη­θέ­ντα δι­καιώ­μα­τα.

Πα­ράλ­λη­λα δια­φαί­νε­ται έντο­να το ιδιό­τυ­πο κα­θε­στώς εξαί­ρε­σης που σχη­μα­τί­ζε­ται για τους κρα­τού­με­νους. Ένα κα­θε­στώς αφά­νειας, μέσα στο οποίο οι ζωές των κρα­τού­με­νων απα­ξιώ­νο­νται. Το εί­δα­με μέσα στην παν­δη­μία όπου κα­νέ­να μέτρο δε λή­φθη­κε για την προ­στα­σία τους, το βλέ­που­με κα­θη­με­ρι­νά με τις άθλιες συν­θή­κες του εγκλει­σμού, με την ανυ­παρ­ξία οποιασ­δή­πο­τε πρό­νοιας για κοι­νω­νι­κή επα­νέ­ντα­ξη με την αντι­με­τώ­πι­σή τους ως ανε­πι­θύ­μη­τους/ες στην κοι­νω­νία. Και όλα αυτά από ένα επο­νο­μα­ζό­με­νο “κρά­τος δι­καί­ου”.

Ο Μι­χαη­λί­δης θα υπο­βά­λει έφεση στην από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου, ενώ είναι απο­φα­σι­σμέ­νος να συ­νε­χί­σει την απερ­γία πεί­νας. Στη­ρί­ζου­με τον δί­καιο αγώνα του Γ. Μι­χαη­λί­δη για την υφ’ όρον από­λυ­ση τους. Είναι κομ­μά­τι του αγώνα για τη συ­νο­λι­κή, έμπρα­κτη υπε­ρά­σπι­ση των δη­μο­κρα­τι­κών ελευ­θε­ριών. Ενά­ντια στην σκλή­ρυν­ση της κα­τα­στο­λής και της αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας. Ενά­ντια στο δόγμα «Νόμος και Τάξη» και σε μια στρα­τη­γι­κή «έντα­σης», όπου όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο κα­τα­φεύ­γει η κυ­βέρ­νη­ση και όλο το αστι­κό κα­θε­στώς. Με αυτά τα όπλα προ­σπα­θούν να προ­λά­βουν και να χτυ­πή­σουν τις αντι­στά­σεις και τους αγώ­νες των ερ­γα­ζο­μέ­νων και της νε­ο­λαί­ας ενά­ντια στο κύμα ακρί­βειας, φτώ­χειας και αντερ­γα­τι­κών-αντι­λαϊ­κών μέ­τρων – ενά­ντια στους εξο­πλι­σμούς, την απει­λή του πο­λέ­μου και την εμπλο­κή της χώρας μας, την τυ­χο­διω­κτι­κή, επι­κίν­δυ­νη όξυν­ση του ελ­λη­νο­τουρ­κι­κού αντα­γω­νι­σμού. Δεν θα πε­ρά­σουν! Με αγώ­νες στον δρόμο, ερ­γα­ζό­με­νοι και νέοι θα τους στα­μα­τή­σουν. Διεκ­δι­κού­με την άμεση απο­φυ­λά­κι­ση του Γ. Μιγ­χαη­λί­δη, όπως άλ­λω­στε προ­βλέ­πε­ται από τον νόμο:

Να γίνει δεκτό το αί­τη­μα του για υφ’ όρον από­λυ­ση.
Να βά­λου­με ένα φρένο στην εκ­δι­κη­τι­κό­τη­τα του κρά­τους
Ενά­ντια στο κα­θε­στώς εξαί­ρε­σης των πο­λι­τι­κών κρα­του­μέ­νων
Στη­ρί­ζου­με την συ­γκέ­ντρω­ση αλ­λη­λεγ­γύ­ης την Πα­ρα­σκευή 24/6 στις 18:00 στα Προ­πύ­λαια και τις υπό­λοι­πες δρά­σεις της πα­νελ­λα­δι­κής ημέ­ρας αλ­λη­λεγ­γύ­ης.

Οι ορ­γα­νώ­σεις:

Ανα­μέ­τρη­ση – ορ­γά­νω­ση για μία νέα κομ­μου­νι­στι­κή αρι­στε­ρά

Αρι­στε­ρή Ανα­σύν­θε­ση

Διε­θνι­στι­κή Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

Δί­κτυο για τα Κοι­νω­νι­κά και Πο­λι­τι­κά Δι­καιώ­μα­τα

Ερ­γα­τι­κό Επα­να­στα­τι­κό Κόμμα

ΕΚΚΕ

ΝΑΡ για την Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση

Νε­ο­λαία Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση

Ο.Κ.Δ.Ε

Σύγ­χρο­νο Κομ­μου­νι­στι­κό Σχέ­διο

rproject.gr