Ψήφισμα αλληλεγγύης στην Αντωνία Λεγάκη

Ψήφισμα αλληλεγγύης στην Αντωνία Λεγάκη

  • |

Με μια “fast track” διαδικασία ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, καλεί τη δικηγόρο Αντωνία Λεγάκη, σε επείγουσα πειθαρχική διαδικασία για «απρεπή συμπεριφορά» διότι υπερασπίστηκε τους εντολείς της.

Η πει­θαρ­χι­κή δια­δι­κα­σία ορί­ζε­ται πολύ νω­ρί­τε­ρα από το σύ­νη­θες. Οι κα­ταγ­γε­λί­ες της A. Λε­γά­κη δεν διε­ρευ­νώ­νται ενώ αφο­ρούν την δια­πλο­κή κρά­τους και επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων με εν­διά­με­σο πάντα κά­ποιον/α νο­μι­κό σύμ­βου­λο. Αντί­θε­τα “απει­λεί­ται” αυτή, ακόμα και με αφαί­ρε­ση της άδειας άσκη­σης της δι­κη­γο­ρί­ας. Και γνω­ρί­ζου­με πολύ καλά ότι η Α. Λε­γά­κη ασκεί μά­χι­μη δι­κη­γο­ρία στο πλευ­ρό των κι­νη­μά­των και των συλ­λο­γι­κο­τή­των.

αναδημοσίευση από Συνέλευση 8 Μάρτη

Σύ­ντο­μα τα γε­γο­νό­τα:

Οι εντο­λείς της Α. Λε­γά­κη κα­τήγ­γει­λαν ότι εξα­να­γκά­ζο­νταν να κλεί­σουν το συ­νε­ται­ρι­στι­κό τους φρο­ντι­στή­ριο (ΚΟΙΝ­ΣΕΠ), εάν δεν υπά­κουαν στην κα­τα­χρη­στι­κή και πα­ρά­νο­μη προ­στα­γή να με­τα­τρα­πούν σε εμπο­ρι­κή εται­ρία.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, οι εντο­λείς της την ενη­μέ­ρω­σαν, ότι ενώ λει­τουρ­γού­σαν νό­μι­μα και είχαν κα­τα­θέ­σει όλα τους τα έγ­γρα­φα για ανα­νέ­ω­ση αδεί­ας, η νο­μι­κή σύμ­βου­λος του ΕΟΠ­ΠΕΠ (Εθνι­κός Ορ­γα­νι­σμός Πι­στο­ποί­η­σης Προ­σό­ντων & Επαγ­γελ­μα­τι­κού Προ­σα­να­το­λι­σμού), τους τη­λε­φω­νού­σε και τους απει­λού­σε πως δεν θα επι­τρέ­ψει να ανα­νε­ω­θεί η άδειά τους αν δεν με­τα­τρα­πούν σε εμπο­ρι­κή εται­ρία, διότι ως ΚΟΙΝ­ΣΕΠ έχουν λι­γό­τε­ρα έξοδα και κά­νουν αθέ­μι­το αντα­γω­νι­σμό στα άλλα φρο­ντι­στή­ρια! Δε­κα­πέ­ντε άν­θρω­ποι θα έμε­ναν άνερ­γοι για να βοη­θη­θούν τα με­γά­λα εμπο­ρι­κά φρο­ντι­στή­ρια! Επί δύο χρό­νια (2019-2021), λοι­πόν, ο ΕΟΠ­ΠΕΠ δεν εξέ­δι­δε από­φα­ση!

Οι ίδιοι άν­θρω­ποι ενη­μέ­ρω­σαν τη δι­κη­γό­ρο τους, ότι φη­μο­λο­γεί­ται έντο­να ότι η νο­μι­κή σύμ­βου­λος που τους πίεζε, έχει σχέση με με­γά­λα φρο­ντι­στή­ρια και για δη­μο­σιεύ­μα­τα ότι στη θέση της διοί­κη­σης του Ορ­γα­νι­σμού βρι­σκό­ταν συχνά με­γα­λο­φρο­ντι­στη­ριάρ­χης, σύ­ζυ­γος της διοι­κή­τριας και προϊ­στα­μέ­νης της νο­μι­κής συμ­βού­λου.

Το γε­γο­νός αυτό συ­μπε­ριέ­λα­βε η Α. Λε­γά­κη, όπως όφει­λε, σε εξώ­δι­κό της στον ΕΟΠ­ΠΕΠ και τότε αφ’ ενός εκ­δό­θη­κε τα­χύ­τα­τα η χρο­νί­ζου­σα ανα­νέ­ω­ση αδεί­ας της ΚΟΙΝ­ΣΕΠ αφ’ ετέ­ρου η νο­μι­κή σύμ­βου­λος του Ορ­γα­νι­σμού άσκη­σε πει­θαρ­χι­κή ανα­φο­ρά ενα­ντί­ον της για “απρε­πή συ­μπε­ρι­φο­ρά” και ο Δ.Σ.Α. την πα­ρέ­πεμ­ψε στο πει­θαρ­χι­κό συμ­βού­λιο.

Οι προ­φα­νείς άμε­σοι στό­χοι που εξυ­πη­ρε­τού­νται με αυτή την πει­θαρ­χι­κή δια­δι­κα­σία:

Πρώτα απ’ όλα, δεν ξε­χνά­με ότι αυτή η δίωξη γί­νε­ται σε μια χρο­νι­κή συ­γκυ­ρία που μια άλλη υπό­θε­σή της, αυτή της δίκης του trafficking στην Ηλιού­πο­λη, είναι εν εξε­λί­ξει με την ίδια δι­κη­γό­ρο να κα­τα­κε­ραυ­νώ­νει τις δι­κα­στι­κές αρχές για εξό­φθαλ­μη κω­λυ­σιερ­γία και επι­ση­μαί­νει δη­μό­σια τον κίν­δυ­νο απο­φυ­λά­κι­σης των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων.

Και δεύ­τε­ρον, μέσα από αυτή την δια­δι­κα­σία θέ­λουν να στεί­λουν ένα μή­νυ­μα σε όλες εμάς: ότι θα πρέ­πει να υπο­μέ­νου­με ακόμη και την πα­ρα­νο­μία στη δια­πλο­κή κρά­τους και επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων, κι αν πάμε σε δι­κη­γό­ρο, θα διω­χθεί και ο/η δι­κη­γό­ρος! Άρα, ούτε δι­κη­γό­ρο δεν θα μπο­ρού­με να έχου­με!

Τα δι­κα­στή­ρια, οι αγω­γές, κλπ, (χωρίς καν φυ­λά­κι­ση) κα­τα­στρέ­φουν αν­θρώ­πους. Χρη­σι­μο­ποιού­νται συ­στη­μα­τι­κά ως όπλο ενά­ντια στον κάθε απλό άν­θρω­πο και ενά­ντια στις γυ­ναί­κες ει­δι­κά! Βιώ­νου­με ολο­έ­να και πιο ασφυ­κτι­κή πίεση από την πλευ­ρά του συ­στή­μα­τος και των κυ­βερ­νή­σε­ών του, που μας αφαι­ρεί στα­δια­κά κάθε δι­καί­ω­μα αντί­στα­σης και αντί­δρα­σης, ακόμα και το νο­μι­κό: οι πο­λύ­τι­μες δι­κη­γό­ροι του κι­νή­μα­τος διώ­κο­νται ακρι­βώς ώστε να μην υπε­ρα­σπί­ζο­νται τον αδύ­να­μο και αδι­κη­μέ­νο άν­θρω­πο.

Έχει ση­μα­σία για τον κόσμο της ερ­γα­σί­ας, τον κόσμο που υπό­κει­ται την φτώ­χεια, τον κόσμο που βιώ­νει την εκ­με­τάλ­λευ­ση, ότι τέ­τοιου εί­δους πρα­κτι­κές και “συμ­πτώ­σεις” ποι­νι­κο­ποιούν στην ουσία το δι­καί­ω­μά μας στη δι­κα­στι­κή προ­στα­σία. Αυτό συμ­βαί­νει όταν οι συ­νή­γο­ροί μας γί­νο­νται στό­χοι εκ­φο­βι­στι­κής πει­θαρ­χι­κής και ποι­νι­κής δί­ω­ξης, ιδιαί­τε­ρα όταν απο­κα­λύ­πτουν τη στενή σχέση κρα­τι­κών φο­ρέ­ων με επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα ή όταν εκ­θέ­τουν στη δη­μο­σιό­τη­τα την απρο­θυ­μία των δι­κα­στι­κών αρχών να προ­στα­τεύ­σουν θύ­μα­τα της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης αστυ­νο­μι­κών.

Ως Συ­νέ­λευ­ση 8 Μάρτη – συλ­λο­γι­κά αλλά και κάθε μία μας χω­ρι­στά – γνω­ρί­ζου­με πολύ καλά τις επι­θέ­σεις του συ­στή­μα­τος σε κι­νη­μα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες, έχο­ντας, δυ­στυ­χώς, συ­γκε­κρι­μέ­νες εμπει­ρί­ες. Η Αντω­νία Λε­γά­κη έχει στα­θεί στο πλευ­ρό μας, νο­μι­κά και φε­μι­νι­στι­κά, και δεν σκο­πεύ­ου­με να την αφή­σου­με μόνη απέ­να­ντι σε πρα­κτι­κές φί­μω­σης της φωνής του κι­νή­μα­τος, όπως επι­χει­ρεί­ται με ιδιαί­τε­ρη έντα­ση το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα!

Κα­λού­με το ΔΣΑ να πάρει θέση ενά­ντια σε τέ­τοιου εί­δους πρα­κτι­κές απέ­να­ντι σε συ­νη­γό­ρους υπε­ρα­σπι­στές δι­καιω­μά­των και ελευ­θε­ριών.

Να παύ­σει τώρα η πει­θαρ­χι­κή δίωξη της Αντω­νί­ας Λε­γά­κη!

Στε­κό­μα­στε αλ­λη­λέγ­γυ­ες/αλ­λη­λέγ­γυα δίπλα της ως ασπί­δα στο άδικο που ενώ­νει τις φωνές μας!

Συλ­λο­γι­κά θα δώ­σου­με και αυτή τη μάχη!

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.