11 Απρίλη: Απεργία για κούριερ, ντελίβερι και εξωτερικούς

11 Απρίλη: Απεργία για κούριερ, ντελίβερι και εξωτερικούς

  • |

Την Πέμπτη 11 Απρίλη, 24ωρη απεργία πραγματοποιεί η Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ).

Η απερ­γία πραγ­μα­το­ποιεί­ται, καθώς στον κλάδο είναι κυ­ρί­αρ­χο το αί­σθη­μα της ανα­σφά­λειας για το αύριο. Για το αν οι οδη­γοί δι­κύ­κλου, ανε­ξάρ­τη­τα αν είναι κού­ριερ ή αν δου­λεύ­ουν ντε­λι­βε­ρά­δες ή ως υπάλ­λη­λοι εξω­τε­ρι­κών ερ­γα­σιών, θα έχουν μη­δε­νι­κές πι­θα­νό­τη­τες να βρε­θούν, αντί για το σπίτι τους, σε κά­ποιο κρε­βά­τι νο­σο­κο­μεί­ου. Ή ακόμη χει­ρό­τε­ρα, όπως έχει δεί­ξει η εμπει­ρία του τε­λευ­ταί­ου χρό­νου, με πολ­λούς νε­κρούς από ατυ­χή­μα­τα στον κλάδο.

Την ημέρα της απερ­γί­ας έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί συ­γκέ­ντρω­ση και πο­ρεία στις 12 το με­ση­μέ­ρι. Πο­ρεία που δεν θα γίνει με την κλα­σι­κή… πε­ζο­πο­ρία, αλλά με το ερ­γα­λείο δου­λειάς τους, το μη­χα­νά­κι. Η μο­το­πο­ρεία θα ξε­κι­νή­σει από το Πε­δί­ον του Άρεως.

Η ΣΒΕΟΔ θέτει ως κυ­ρί­αρ­χα 4 αι­τή­μα­τα για την απερ­γία. Το μη­χα­νά­κι που χρη­σι­μο­ποιούν οι ερ­γα­ζό­με­νοι, να ανή­κει στην εται­ρεία όπου ερ­γά­ζο­νται. Ο ερ­γο­δό­της πρέ­πει να είναι αυτός που θα έχει την ευ­θύ­νη για τη συ­ντή­ρη­ση του οχή­μα­τος, χωρίς οι ερ­γα­ζό­με­νοι να δί­νουν λεφτά από το μισθό τους γι’ αυτό το λόγο. Δυ­στυ­χώς, είναι ακόμη οι πε­ρισ­σό­τε­ροι από τους ερ­γα­ζό­με­νους που υπο­χρε­ώ­νο­νται να χρη­σι­μο­ποιούν το δικό τους μη­χα­νά­κι στη δου­λειά και ανα­γκά­ζο­νται να το συ­ντη­ρούν από την τσέπη τους, όσο αυτή αντέ­χει, για να είναι σε καλή κα­τά­στα­ση, καθώς πολ­λές φορές απο­τε­λεί και με­τα­φο­ρι­κό μέσο για την οι­κο­γέ­νειά τους.

Αντί­στοι­χα, την ευ­θύ­νη για τα Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας των οδη­γών (κρά­νος, γά­ντια, στο­λές) πρέ­πει επί­σης να την έχει ο ερ­γο­δό­της. Ένα τρίτο αί­τη­μα είναι να υπάρ­ξει μία ενιαία ει­δι­κό­τη­τα για τους οδη­γούς δι­κύ­κλου, ανε­ξάρ­τη­τα από το είδος της ερ­γα­σί­ας τους. Δη­λα­δή, αν ερ­γά­ζο­νται ως τα­χυ­δρό­μοι, ως ντε­λι­βε­ρά­δες ή ως υπάλ­λη­λοι εξω­τε­ρι­κών ερ­γα­σιών. Σύμ­φω­να με τη ΣΒΕΟΔ το κυ­ρί­αρ­χο είναι ότι οδη­γούν δί­κυ­κλο. Βέ­βαια αυτό είναι ένα αί­τη­μα που εδώ και χρό­νια έχει ανοί­ξει με­γά­λη συ­ζή­τη­ση στον κλάδο, καθώς υπάρ­χουν κού­ριερ, και όχι μόνο, που οδη­γούν αυ­το­κί­νη­τα. Ίσως το να αντι­με­τω­πι­στεί θε­τι­κά η δια­φω­νία αυτή θα έπρε­πε να είχε οδη­γή­σει τη ΣΒΕΟΔ σε πρω­το­βου­λία για μια απερ­γία με τη συμ­με­το­χή όλων των σω­μα­τεί­ων του κλά­δου, κλα­δι­κών, ομοιο­ε­παγ­γελ­μα­τι­κών και επι­χει­ρη­σια­κών.

Τέλος η μα­ζι­κό­τη­τα των ατυ­χη­μά­των ανα­δει­κνύ­ει ότι όσοι ερ­γά­ζο­νται οδη­γώ­ντας μη­χα­νή κά­νουν ένα όχι μόνο δύ­σκο­λο, αλλά και επι­κίν­δυ­νο επάγ­γελ­μα. Απαί­τη­ση λοι­πόν της ΣΒΕΟΔ είναι να μπει ο κλά­δος στα επαγ­γέλ­μα­τα που δι­καιού­νται έν­ση­μα Βαρέα και Αν­θυ­γιει­νά. Μέχρι τις 11 Απρί­λη υπάρ­χει ακόμη η δυ­να­τό­τη­τα να προ­σεγ­γι­στούν όλες οι επι­τρο­πές και οι συλ­λο­γι­κό­τη­τες που έχουν δη­μιουρ­γη­θεί σε διά­φο­ρους χώ­ρους δου­λειάς, με στόχο να υπάρ­ξει μια πραγ­μα­τι­κά μα­ζι­κή δια­δή­λω­ση.

Αντί­στοι­χη απεύ­θυν­ση χρειά­ζε­ται να γίνει και στα υπό­λοι­πα σω­μα­τεία του κλά­δου, για να μπο­ρέ­σει να ξα­να­α­νοί­ξει ένας κύ­κλος μα­ζι­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων, οι οποί­ες κάτω από λάθος λο­γι­κές, όπως η πρόσ­δε­ση σω­μα­τεί­ων του χώρου στον κυ­βερ­νη­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό ή σε σε­χτα­ρι­στι­κές λο­γι­κές τα­ξι­κής κα­θα­ρό­τη­τας, ατό­νι­σαν την τε­λευ­ταία πε­ντα­ε­τία, αφή­νο­ντας πίσω τους με­γά­λες νίκες και οδη­γώ­ντας στη ση­με­ρι­νή πολύ κακή για τους ερ­γα­ζό­με­νους κα­τά­στα­ση.

rproject.gr