Πανυγειονομική απεργία την Πέμπτη 20 Οκτώβρη

Πανυγειονομική απεργία την Πέμπτη 20 Οκτώβρη

  • |

Μόνο οι αγώνες μας μπορούν να σώσουν τα νοσοκομεία

Οι 2 ομο­σπον­δί­ες των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία, η Πα­νελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Ερ­γα­ζο­μέ­νων στα Δη­μό­σια Νο­σο­κο­μεία (ΠΟ­Ε­ΔΗΝ) και η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νο­σο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελ­λά­δας (ΟΕΝΓΕ), κα­λούν σε 24ωρη πα­νυ­γειο­νο­μι­κή απερ­γία στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία, την Πέμ­πτη 20 Οκτώ­βρη. Είναι μια απερ­γία που επεί­γει να γίνει με την κα­τά­στα­ση στα νο­σο­κο­μεία να χει­ρο­τε­ρεύ­ει μέρα με τη μέρα και να είναι στα­θε­ρά εφιαλ­τι­κή από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας στη χώρα και μετά και για τους ασθε­νείς και για το προ­σω­πι­κό των νο­σο­κο­μεί­ων.

Ευτυχία Χαμόδρακα, Θοδωρής Πατσατζής

Απο­τέ­λε­σμα αυτής της κα­τά­στα­σης είναι συμ­βα­σιού­χοι ερ­γα­ζό­με­νοι στα νο­σο­κο­μεία να πα­ραι­τού­νται όπως έγινε πρό­σφα­τα στο Ασκλη­πιείο, ενώ αντί­στοι­χη κα­τά­στα­ση επι­κρα­τεί ει­δι­κά στην πε­ρι­φέ­ρεια με για­τρούς που δεν αντέ­χουν να αντι­με­τω­πί­ζουν μόνοι τους εκα­το­ντά­δες ασθε­νείς κα­θη­με­ρι­νά, όντας μά­λι­στα υπο­χρε­ω­μέ­νοι να με­τα­κι­νού­νται αρ­κε­τά χι­λιό­με­τρα και με­τα­ξύ δια­φο­ρε­τι­κών νο­σο­κο­μεί­ων και πό­λε­ων σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις.

Ελ­λεί­ψεις

Οι τε­ρά­στιες ελ­λεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό οδη­γούν σε τρα­γι­κές κα­τα­στά­σεις στα νο­σο­κο­μεία για τους ασθε­νείς και σε εντα­τι­κο­ποί­η­ση της ερ­γα­σί­ας του νο­ση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού, των για­τρών και των υπο­λοί­πων ερ­γα­ζο­μέ­νων στα νο­σο­κο­μεία.

Το πα­ρά­δειγ­μα με τα χι­λιά­δες κα­θυ­στε­ρού­με­να χει­ρουρ­γεία στα νο­σο­κο­μεία Παί­δων που ήρθε στην επι­και­ρό­τη­τα μέσα στο Σε­πτέμ­βρη μπο­ρεί να είναι και από μόνο του αρ­κε­τό και να δεί­χνει κα­θα­ρά το πρό­βλη­μα. Η αλή­θεια είναι ότι η εγκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης απέ­να­ντι στην παν­δη­μία όπου κά­λυ­πτε τις ανά­γκες αντι­με­τώ­πι­σης του Covid χωρίς να κάνει προ­σλή­ψεις και εξου­θε­νώ­νο­ντας το υπάρ­χον προ­σω­πι­κό, πέρα από το κό­στος σε νε­κρούς από Covid που απο­κά­λυ­ψε ξε­κά­θα­ρα η έκ­θε­ση Λύτρα, έχει με­γά­λο κό­στος και σε ζωές από άλλες ασθέ­νειες. Τα πιο απλά χει­ρουρ­γεία μπο­ρεί να κα­θυ­στε­ρούν ακόμη και 2 χρό­νια να γί­νουν, ενώ σε κά­ποια νο­σο­κο­μεία για να κα­λυ­φθούν τα κενά και να προ­χω­ρή­σουν πιο γρή­γο­ρα τα χει­ρουρ­γεία ζη­τά­νε από το νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό να δου­λέ­ψει πέραν του νό­μι­μου ωρα­ρί­ου. Πολύς κό­σμος σπρώ­χνε­ται να δα­πα­νή­σει τε­ρά­στια ποσά στα ιδιω­τι­κά νο­σο­κο­μεία για να χει­ρουρ­γη­θεί, ενώ όσοι δεν έχουν οι­κο­νο­μι­κά αυτή τη δυ­να­τό­τη­τα ανα­γκά­ζο­νται να πε­ρι­μέ­νουν θέ­το­ντας σε κίν­δυ­νο την υγεία τους. Απο­τέ­λε­σμα της έλ­λει­ψης προ­σω­πι­κού είναι και τα συ­νε­χή κλει­σί­μα­τα κλι­νι­κών και τμη­μά­των όπως κα­ταγ­γέλ­λει η ΟΕΝΓΕ ακόμη και από αυτά που προ­σέ­φε­ραν εξει­δι­κευ­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες όπως το κέ­ντρο πήξης και πρό­λη­ψης με­σο­γεια­κής αναι­μί­ας του Βε­νι­ζέ­λειου Νο­σο­κο­μεί­ου στο Ηρά­κλειο της Κρή­της.

Νέο κα­θη­κο­ντο­λό­γιο

Η Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση  για το  Κα­θη­κο­ντο­λό­γιο Βοη­θών Νο­ση­λευ­τών-τριών Νο­σο­κο­μεί­ων  (ΔΕ) και των λοι­πών Νο­ση­λευ­τι­κών Ιδρυ­μά­των του ΕΣΥ, καθώς και των δη­μό­σιων δομών πα­ρο­χής υπη­ρε­σιών Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας» η οποία δη­μο­σιεύ­θη­κε τον Αύ­γου­στο  κάθε άλλο παρά βοη­θά­ει στην επί­λυ­ση  των τε­ρά­στιων προ­βλη­μά­των. Η από­φα­ση δια­χω­ρί­ζει το νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό σε νο­ση­λευ­τές και βοη­θούς νο­ση­λευ­τές  και διευ­ρύ­νει  το χάσμα εντός του κλά­δου ανα­θέ­το­ντας την «απο­κλει­στι­κή ευ­θύ­νη για την εκτέ­λε­ση επι­πλέ­ον νο­ση­λευ­τι­κών πρά­ξε­ων από βοηθό νο­ση­λευ­τή στον υπεύ­θυ­νο νο­ση­λευ­τή, ο οποί­ος φέρει την ευ­θύ­νη να κρί­νει εάν ο Βοη­θός Νο­ση­λευ­τής δύ­να­ται να εκτε­λέ­σει», ενώ  το βα­σι­κό θέμα της νο­μι­κής ευ­θύ­νης ως προς τις νο­ση­λευ­τι­κές πρά­ξεις στον ασθε­νή  είναι πραγ­μα­τι­κά έωλο. Από την άλλη είναι προ­φα­νές ότι αυτό δεν μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει  με το υπάρ­χον προ­σω­πι­κό, καθώς φαί­νε­ται  ότι με την εφαρ­μο­γή του  πε­ριο­ρί­ζε­ται  η δύ­να­μη των μο­νά­δων εντα­τι­κής νο­ση­λεί­ας, η δυ­να­τό­τη­τα της κά­λυ­ψης  του συ­νό­λου  χει­ρουρ­γι­κών τρα­πε­ζιών, καθώς και κά­λυ­ψης της 24ω­ρης εφη­με­ρί­ας  στα Τμή­μα­τα Επει­γό­ντων Πε­ρι­στα­τι­κών.

Έτσι φαί­νε­ται ότι συν­θή­κες που επι­βάλ­λο­νται από την κυ­βέρ­νη­ση όχι μόνο δεν κα­το­χυ­ρώ­νουν επαγ­γελ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και δεν βελ­τιώ­νουν τις συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας των νο­ση­λευ­τών αλλά αντί­θε­τα τους απα­ξιώ­νουν, εντα­τι­κο­ποιούν πε­ραι­τέ­ρω την ερ­γα­σία τους, βα­θαί­νουν  το χάσμα με επι­βο­λή δια­χω­ρι­σμού  σε πολ­λών τα­χυ­τή­των νο­ση­λευ­τές εντός του κλά­δου, επι­τεί­νουν τις μι­σθο­λο­γι­κές ανι­σό­τη­τες και τους εκ­θέ­τουν σε σο­βα­ρούς νο­μι­κούς κιν­δύ­νους.

Ως την κα­τάρ­γη­ση της από­φα­σης οι Διοι­κη­τές  των Νο­σο­κο­μεί­ων , και οι Διευ­θύν­σεις Νο­ση­λευ­τι­κής υπη­ρε­σί­ας οφεί­λουν  να ανα­λά­βουν εγ­γρά­φως την κά­λυ­ψη ευ­θύ­νης για την κα­τάρ­τι­ση των προ­γραμ­μά­των και την εκτέ­λε­ση των νο­ση­λευ­τι­κών πρά­ξε­ων από τους ΔΕ νο­ση­λευ­τές. Ενώ για να στα­μα­τή­σει η πο­λυ­διά­σπα­ση του κλά­δου χρειά­ζε­ται να υπάρ­ξει δη­μιουρ­γία ενιαί­ου κλά­δου νο­ση­λευ­τι­κής με Πα­νε­πι­στη­μια­κή Εκ­παί­δευ­ση (ΠΕ), όπου θα εντα­χθούν άμεσα οι ΤΕ (Τε­χνο­λο­γι­κής Εκ­παί­δευ­σης) στην ΠΕ κα­τη­γο­ρία με τις αντί­στοι­χες απο­δο­χές και οι ΔΕ νο­ση­λεύ­τριες να έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα εκ­παί­δευ­σης στις πα­νε­πι­στη­μια­κές σχο­λές με αντί­στοι­χες διευ­κο­λύν­σεις και εκ­παι­δευ­τι­κές άδειες.

Νέο νο­μο­σχέ­διο

Η κυ­βέρ­νη­ση συ­νε­χί­ζο­ντας την προ­σπά­θεια να έχουν οι ιδιώ­τες τον πρώτο λόγο στην υγεία ετοι­μά­ζει νέο νο­μο­σχέ­διο για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια πε­ρί­θαλ­ψη που θα ολο­κλη­ρώ­νει την προ­σπά­θεια να γί­νουν τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία επι­χει­ρή­σεις. Κα­ταρ­γεί την πλήρη και απο­κλει­στι­κή απα­σχό­λη­ση των για­τρών του ΕΣΥ, κα­θιε­ρώ­νει για­τρούς με­ρι­κής απα­σχό­λη­σης, δίνει τη δυ­να­τό­τη­τα άσκη­σης ιδιω­τι­κού έργου στους για­τρούς του ΕΣΥ. Έτσι οι για­τροί για να μπο­ρέ­σουν να έχουν μισθό που θα τους επι­τρέ­πει να επι­βιώ­νουν θα πρέ­πει να δου­λεύ­ουν χωρίς ξε­κού­ρα­ση από το πρω­ι­νό ωρά­ριο στα απο­γευ­μα­τι­νά ια­τρεία και τα απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία και από τις εφη­με­ρί­ες στις ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές και τα ιδιω­τι­κά ια­τρεία. Και πως να είναι βέ­βαιο ότι θα μπο­ρεί να πα­ρα­κο­λου­θεί σωστά έτσι ο κάθε για­τρός τους ασθε­νείς που θα βλέ­πει. Ταυ­τό­χρο­να νο­ση­λεύ­τριες και λοιπό προ­σω­πι­κό, όπως και όλοι οι δη­μό­σιοι υπάλ­λη­λοι, θα εξα­κο­λου­θούν να δου­λεύ­ουν χωρίς αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς τους.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στη δη­μό­σια υγεία μπο­ρούν να πά­ρουν την κα­τά­στα­ση στα χέρια τους όπως απο­δει­κνύ­ουν και οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις σε πολλά νο­σο­κο­μεία το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα και να πα­λέ­ψουν από κοι­νού και με τους υπό­λοι­πους ερ­γα­ζό­με­νους για να δο­θούν τα λεφτά στις υπάρ­χου­σες κοι­νω­νι­κές ανά­γκες και όχι στους εξο­πλι­σμούς. Με αι­τή­μα­τα να μο­νι­μο­ποι­η­θούν όλοι οι επι­κου­ρι­κοί και συμ­βα­σιού­χοι ερ­γα­ζό­με­νοι στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία και να γί­νουν οι απα­ραί­τη­τες προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού ώστε να κα­λυ­φθούν όλα τα κενά. Για να δο­θούν αυ­ξή­σεις υψη­λό­τε­ρες από τον πλη­θω­ρι­σμό στους ερ­γα­ζό­με­νους. Για να μπο­ρεί να υπάρ­χει δω­ρε­άν πρό­σβα­ση στη υγεία για όλα τα λαϊκά στρώ­μα­τα. Για να επι­στρέ­ψουν στην ερ­γα­σία οι υγειο­νο­μι­κοί που είναι σε ανα­στο­λή.

Αυτό ση­μαί­νει ότι μέχρι τις 20 Οκτώ­βρη χρειά­ζε­ται να γί­νουν συ­νε­λεύ­σεις και πε­ριο­δεί­ες στα νο­σο­κο­μεία και να συ­νε­χι­στούν και μετά για να δοθεί συ­νέ­χεια στη Γε­νι­κή Απερ­γία της 9ης Νο­έμ­βρη.

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.