Ανοίγουν στα τυφλά «Ιατρεία Covid» στα μισά Κέντρα Υγείας

Ανοίγουν στα τυφλά «Ιατρεία Covid» στα μισά Κέντρα Υγείας

  • |

Χωρίς εκπαιδευμένο προσωπικό, υλικά για τεστ και με εξαντλητικά ωράρια. Στην Ηλιούπολη, στη βάρδια υπάρχουν ένας γιατρός κι ένας νοσηλευτής, που κάνουν τα πάντα: καταγραφή ιστορικού του ασθενούς, λήψεις δειγμάτων, τηλεφωνικό κέντρο, καταγραφή αποτελεσμάτων, εξέταση εμπύρετων περιστατικών, γνωματεύσεις, συνταγογραφήσεις και καθαρισμό και απολύμανση του χώρου.

Το -φι­λό­δο­ξο- άνοιγ­μα «Ια­τρεί­ων Covid» στα μισά Κέ­ντρα Υγεί­ας της χώρας ανα­κοί­νω­σε χθες ο υπουρ­γός Υγεί­ας Βα­σί­λης Κι­κί­λιας, χωρίς βέ­βαια να ανα­φερ­θεί στις πά­μπολ­λες ελ­λεί­ψεις που έχουν όσες μο­νά­δες Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας λει­τουρ­γούν.Το νε­ο­σύ­στα­το Ια­τρείο Covid του Κέ­ντρου Υγεί­ας Ηλιού­πο­λης είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα των αδιε­ξό­δων στα οποία σκο­ντά­φτουν κα­θη­με­ρι­νά αυτές οι μο­νά­δες. Ελ­λεί­ψεις σε όλα τα επί­πε­δα: στην απα­ραί­τη­τη εκ­παί­δευ­ση για την αντι­με­τώ­πι­ση του νέου κο­ρο­νοϊ­ού, σε για­τρούς και νο­ση­λευ­τές που έχουν γίνει μπα­λά­κι από τη μία δομή του Εθνι­κού Συ­στή­μα­τος Υγεί­ας στην άλλη κα­λού­με­νοι να κα­λύ­ψουν τα κενά και δη­μιουρ­γώ­ντας ταυ­τό­χρο­να νέες τρύ­πες, σε διοι­κη­τι­κούς, σε προ­σω­πι­κό κα­θα­ριό­τη­τας, σε υλικά για τα τεστ καθώς και σε παι­διά­τρους για την εξέ­τα­ση και τον έλεγ­χο του παι­δι­κού πλη­θυ­σμού.

Ταυ­τό­χρο­να, η αφιέ­ρω­ση ολό­κλη­ρου του συ­στή­μα­τος υγεί­ας στον Covid-19 αφή­νει μό­νους και αβο­ή­θη­τους τους χρο­νί­ως πά­σχο­ντες και όσους αυτή την πε­ρί­ο­δο δεν νο­σή­σουν από κο­ρο­νο­ϊό, ακόμη και τα έκτα­κτα πε­ρι­στα­τι­κά.

Ο υπουρ­γός Υγεί­ας σε μία ακόμη επι­κοι­νω­νια­κή εμ­φά­νι­ση, από το Κέ­ντρο Υγεί­ας Πε­ρι­στε­ρί­ου αυτή τη φορά, έκανε λόγο για 161 Ια­τρεία Covid σε όλη την επι­κρά­τεια τα οποία «ξε­κι­νούν τη λει­τουρ­γία τους από τη Δευ­τέ­ρα και μέχρι τις 15 Οκτω­βρί­ου, αν και κά­ποια ήδη λει­τουρ­γούν και τε­στά­ρο­νται οι δυ­να­τό­τη­τές τους».Ει­λι­κρι­νής πά­ντως ο Β. Κι­κί­λιας όσον αφορά το τε­λευ­ταίο, καθώς οι υγειο­νο­μι­κοί έχουν -κατά πολύ και προ πολ­λού- ξε­πε­ρά­σει τα όριά τους, αφού υπο­χρε­ώ­νο­νται σε πο­λύ­ω­ρες βάρ­διες και εξο­ντω­τι­κά ωρά­ρια, κάτι το οποίο επι­βε­βαί­ω­σε και ο γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας Μά­ριος Θε­μι­στο­κλέ­ους που συ­νό­δευε τον υπουρ­γό: «Αυτά τα Κέ­ντρα Υγεί­ας θα λει­τουρ­γούν σε 24ωρη βάση είτε σε δύο βάρ­διες, δη­λα­δή από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ». Θυ­μί­ζου­με ότι τα Κέ­ντρα Υγεί­ας λει­τουρ­γούν με ωρά­ριο 7-7 και τώρα, με το ίδιο προ­σω­πι­κό, σχε­δόν δεν θα κλεί­νουν κα­θό­λου.

Αυτό γί­νε­ται, όπως είπε ο υπουρ­γός Υγεί­ας, γιατί «το Εθνι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας, τα νο­σο­κο­μεία μας και τα Κέ­ντρα Υγεί­ας είναι φτιαγ­μέ­να κυ­ρί­ως για τους αν­θρώ­πους οι οποί­οι δεν έχουν, για τους αν­θρώ­πους οι οποί­οι δεν μπο­ρούν, για τους αν­θρώ­πους οι οποί­οι βρί­σκο­νται στα όρια της φτώ­χειας. Αυ­τούς πρέ­πει να στη­ρί­ξου­με πρώτα από όλους και μετά, βε­βαί­ως, όλους τους άλ­λους».

Αντι­πα­ρερ­χό­μα­στε τα περί «φτω­χών και αδυ­νά­των». Το ΕΣΥ είναι για τους ασθε­νείς. Στε­κό­μα­στε μόνο στο γε­γο­νός ότι στη δεύ­τε­ρη φάση της παν­δη­μί­ας που δια­νύ­ου­με, όπως και στην πρώτη, οι ιδιώ­τες όχι μόνο δεν έβα­λαν πλάτη, αλλά επι­δί­ω­ξαν και τε­λι­κά κα­τά­φε­ραν με τις ευ­λο­γί­ες της κυ­βέρ­νη­σης να κερ­δο­σκο­πή­σουν σε βάρος του Δη­μο­σί­ου, υπερ­δι­πλα­σιά­ζο­ντας το ημε­ρή­σιο νο­σή­λιο για τα κρε­βά­τια ΜΕΘ στα οποία με­τα­φέ­ρο­νταν και με­τα­φέ­ρο­νται οι ασθε­νείς με άλλα νο­σή­μα­τα εκτός Covid.

Το πα­ρά­δειγ­μα της Ηλιού­πο­λης
Στην εφη­με­ρία -και όχι μόνο- του νε­ο­σύ­στα­του Ια­τρεί­ου Covid της Ηλιού­πο­λης συ­μπυ­κνώ­νε­ται η τρα­γι­κή κα­τά­στα­ση της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας εν μέσω παν­δη­μί­ας, η οποία στέ­κε­ται όρθια μόνο χάρη στις προ­σπά­θειες του υγειο­νο­μι­κού κό­σμου: πο­λύ­ω­ρες ανα­μο­νές, ελ­λεί­ψεις σε υπο­δο­μές και προ­σω­πι­κό, ελά­χι­στοι για­τροί και νο­ση­λευ­τές. Για τα­κτι­κά ρα­ντε­βού των βα­σι­κών ει­δι­κο­τή­των της Πρω­το­βάθ­μιας (πα­θο­λό­γων και γε­νι­κών για­τρών) αλλά και πνευ­μο­νο­λό­γων, ούτε λόγος. Ακυ­ρώ­θη­καν με το που ορί­στη­κε στο Κέ­ντρο Υγεί­ας της πε­ριο­χής Ια­τρείο Covid και με άνω­θεν εντο­λή οι για­τροί αφιε­ρώ­θη­καν στον ιό της παν­δη­μί­ας.

Στην Ηλιού­πο­λη θα κα­τα­φύ­γουν όχι μόνο οι κά­τοι­κοι της πε­ριο­χής, αλλά ολό­κλη­ρη η νο­τιο­α­να­το­λι­κή Ατ­τι­κή! Για το Λε­κα­νο­πέ­διο με πλη­θυ­σμό 4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κα­τοί­κων ο σχε­δια­σμός του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας έχει προ­βλέ­ψει 10 Ια­τρεία Covid. Τα έξι (Αλε­ξάν­δρας, Πε­ρι­στε­ρί­ου, Κα­λυ­βί­ων, Ρα­φή­νας, Κε­ρα­τσι­νί­ου, Πε­ρά­μα­τος) ξε­κί­νη­σαν τη λει­τουρ­γία τους στο πρώτο κύμα της παν­δη­μί­ας στη χώρα μας, τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τιο, ενώ μόλις στα τέλη του Σε­πτεμ­βρί­ου και κάτω από την πίεση της αύ­ξη­σης των κρου­σμά­των άνοι­ξαν αντί­στοι­χα ια­τρεία στα Κέ­ντρα Υγεί­ας Ηλιού­πο­λης, Καλ­λι­θέ­ας, Αμα­ρου­σί­ου και Ζω­γρά­φου.

Εν­δει­κτι­κό είναι ότι από την πρώτη μέρα λει­τουρ­γί­ας του, στις 19 Σε­πτεμ­βρί­ου, μέχρι και χθες το Ια­τρείο Covid Ηλιού­πο­λης μέ­τρη­σε πε­ρισ­σό­τε­ρους από 500 ελέγ­χους για κο­ρο­νο­ϊό. «Ο κό­σμος ήρθε από την πρώτη ημέρα στο ια­τρείο, το οποίο ξε­κί­νη­σε με τρεις πα­θο­λό­γους -ένας από με­τα­κί­νη­ση από το «Γ. Γεν­νη­μα­τάς»- και τρεις νο­ση­λευ­τές, χωρίς να έχει προη­γη­θεί καμία εκ­παί­δευ­ση», λέει μι­λώ­ντας στην «Εφ.Συν.» ο Αντώ­νης Κα­ρα­βάς, για­τρός-πα­θο­λό­γος. «Πήγαν κά­ποιοι από τα νέα Ια­τρεία Covid σε αυτό της Αλε­ξάν­δρας, κρά­τη­σαν ση­μειώ­σεις για το πώς δου­λεύ­ουν εκεί και αυτό ήταν όλο. Ο σχε­δια­σμός φυ­σι­κά μπά­ζει από πα­ντού, ενώ η δια­σπο­ρά στο προ­σω­πι­κό είναι εξαι­ρε­τι­κά πι­θα­νή», το­νί­ζει.

Στο Ια­τρείο Covid της Ηλιού­πο­λης, οι αει­κί­νη­τοι πρω­τα­γω­νι­στές, για­τροί και νο­ση­λευ­τές, δί­νουν στον επι­σκέ­πτη την εντύ­πω­ση ότι δια­θέ­τουν υπε­ράν­θρω­πες ικα­νό­τη­τες, αφού εξυ­πη­ρε­τούν τους πά­ντες σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να. Στη βάρ­δια υπάρ­χουν ένας για­τρός κι ένας νο­ση­λευ­τής, που κά­νουν τα πάντα: κα­τα­γρα­φή ιστο­ρι­κού του ασθε­νούς, λή­ψεις δειγ­μά­των για τον μο­ρια­κό έλεγ­χο, απα­ντούν σε τη­λέ­φω­να που χτυ­πούν αστα­μά­τη­τα, ρυθ­μί­ζουν την κί­νη­ση του ια­τρεί­ου, κα­τα­γρά­φουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα, εξε­τά­ζουν τα εμπύ­ρε­τα πε­ρι­στα­τι­κά, δί­νουν γνω­μα­τεύ­σεις, συ­ντα­γο­γρα­φούν και κα­θα­ρί­ζουν-απο­λυ­μαί­νουν τον χώρο!

«Οι πο­λύ­ω­ρες βάρ­διες βγαί­νουν με εξο­ντω­τι­κά ωρά­ρια και λι­γο­στό προ­σω­πι­κό. Ορι­σμέ­νοι είναι από με­τα­κι­νή­σεις από νο­σο­κο­μεία ή άλλα Κέ­ντρα Υγεί­ας, με αβά­στα­χτες υπε­ρω­ρί­ες. Δεν υπάρ­χουν τουα­λέ­τες και απο­δυ­τή­ρια! Δεν υπάρ­χει κα­θα­ρι­στής. Εμείς κά­νου­με γε­νι­κή κα­θα­ριό­τη­τα και απο­λύ­μαν­ση του χώρου, δια­δι­κα­σία η οποία πρέ­πει να γίνει με συ­γκε­κρι­μέ­νο τρόπο, με άτομο κα­τάλ­λη­λα εκ­παι­δευ­μέ­νο και ανά­λο­γα ντυ­μέ­νο για την προ­στα­σία του», μας λέει ο Αντ. Κα­ρα­βάς.

Τα προ­βλή­μα­τα, όμως, δεν τε­λειώ­νουν εδώ. «Δεν έχου­με επάρ­κεια σε υλικά για τη διε­νέρ­γεια των τεστ (π.χ. στυ­λε­ούς, σα­κου­λά­κια, μπου­κα­λά­κια) και Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας (π.χ. μά­σκες, πο­διές). Τα απο­τε­λέ­σμα­τα κα­θυ­στε­ρούν μέχρι και τρεις μέρες, επο­μέ­νως τη­λε­φω­νεί συ­νε­χώς κό­σμος αγω­νιώ­ντας», ση­μειώ­νει. Την ίδια ώρα δεν υπάρ­χει καμία πρό­βλε­ψη για τον παι­δι­κό πλη­θυ­σμό, παρ’ όλο που η κυ­βέρ­νη­ση άνοι­ξε τα σχο­λεία χωρίς να λάβει επαρ­κή μέτρα ασφά­λειας. Κα­νέ­να από τα δέκα Ια­τρεία Covid, μας εξη­γεί ο Αντ. Κα­ρα­βάς, δεν δια­θέ­τει παι­δί­α­τρο που να εξε­τά­ζει παι­διά και να κάνει λή­ψεις για το τεστ του κο­ρο­νοϊ­ού. Μόνο στα Νο­σο­κο­μεία Παί­δων μπο­ρεί να εξε­τα­στούν τα παι­διά και να γίνει μο­ρια­κός έλεγ­χος σε ολό­κλη­ρο το Λε­κα­νο­πέ­διο.

Ο κό­σμος όμως δεν στα­μά­τη­σε να αρ­ρω­σταί­νει από άλλες ασθέ­νειες. Οι υπό­λοι­ποι ασθε­νείς τι κά­νουν; «Τα Ια­τρεία Covid προ­κει­μέ­νου να στε­λε­χω­θούν πήραν όλους τους πα­θο­λό­γους, γε­νι­κούς για­τρούς και πνευ­μο­νο­λό­γους των Κέ­ντρων Υγεί­ας της χώρας, όσων τέλος πά­ντων απέ­με­ναν σε αυτά και δεν είχαν ήδη με­τα­κι­νη­θεί σε νο­σο­κο­μεία για τον Covid. Λόγω της υπερ­φόρ­τω­σης του έργου στα Ια­τρεία Covid κιν­δυ­νεύ­ουν να δια­φύ­γουν άλλες σο­βα­ρές λοι­μώ­ξεις», επι­ση­μαί­νει ο κ. Κα­ρα­βάς.

Εν­δει­κτι­κά πε­ρι­γρά­φει την πε­ρί­πτω­ση μιας επι­σκέ­πτριας του ια­τρεί­ου που εξε­τά­στη­κε, δεν κρί­θη­κε ύπο­πτο κρού­σμα Covid, για­τρός την ενη­μέ­ρω­σε σχε­τι­κά και την έστει­λε σπίτι της. Η γυ­ναί­κα δεν έφυγε, επέ­με­νε ότι δεν νιώ­θει καλά και ύστε­ρα από λίγο δια­γνώ­στη­κε με οξεία φλεγ­μο­νή στο νεφρό. «Ούτε τα ρα­ντε­βού του με τον πα­θο­λό­γο, τον γε­νι­κό για­τρό ή τον πνευ­μο­νο­λό­γο του δεν μπο­ρεί να κάνει πλέον ο κό­σμος, με ό,τι αυτό ση­μαί­νει για την πο­ρεία της υγεί­ας του», προ­σθέ­τει ο για­τρός.

«Μετά το τυφλό lockdown -εξαι­τί­ας της ανε­πάρ­κειας σε τεστ και σε υπο­δο­μές του ΕΣΥ- πε­ρά­σα­με στο τυφλό άνοιγ­μα -εξαι­τί­ας της πί­ε­σης των με­γά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων του του­ρι­σμού και των με­τα­φο­ρών- με απο­τέ­λε­σμα τo νέο κύμα της παν­δη­μί­ας να έρθει ορ­μη­τι­κό­τε­ρα και γρη­γο­ρό­τε­ρα. Στο διά­στη­μα αυτό δεν έγινε τί­πο­τα απο­λύ­τως για την ενί­σχυ­ση της Πρω­το­βάθ­μιας Υγεί­ας», κα­τα­λή­γει ο Αντώ­νης Κα­ρα­βάς.

Τα αι­τή­μα­τα των υγειο­νο­μι­κών για χρη­μα­το­δό­τη­ση της δη­μό­σιας Υγεί­ας, για μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού, για μο­νι­μο­ποί­η­ση των συμ­βα­σιού­χων, για επάρ­κεια σε τεστ και για κα­τάλ­λη­λες υπο­δο­μές πα­ρα­μέ­νουν ενερ­γά και ανα­πά­ντη­τα.

://rproject.gr