Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι εκατόμβες και τα Greek Statistics του κορωνοϊού

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι εκατόμβες και τα Greek Statistics του κορωνοϊού

  • |

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη και δολοφονική.

Η Ελ­λά­δα βυ­θί­ζε­ται σε μια πρω­το­φα­νή υγειο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή κρίση με τα­ξι­κούς όρους και πολ­λούς νε­κρούς λόγω μα­γει­ρε­μέ­νων και πλα­στών στοι­χεί­ων επι­κοι­νω­νια­κής και ει­κο­νι­κής δια­χεί­ρι­σης της παν­δη­μί­ας.

Την πε­ρα­σμέ­νη άνοι­ξη και στη φι­λό­ξε­νη γωνιά του rproject επι­χει­ρη­μα­το­λο­γού­σα­με και υπο­στη­ρί­ζα­με ότι η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, το υπουρ­γείο Υγεί­ας και ο ΕΟΔΥ ολο­φά­νε­ρα είχαν επι­λέ­ξει να υπο­κα­τα­γρά­ψουν την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας της covid-19 στην Ελ­λά­δα προ­κει­μέ­νου να εμ­φα­νί­σουν έτσι μια πλα­στή και ει­κο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα «επι­τυ­χί­ας» στον «πό­λε­μο» με τον ιό.

Γιάννης Νικολόπουλος

Το­νί­ζα­με τότε ότι αυτή η κα­τά­στα­ση και αυτή η κε­ντρι­κή κυ­βερ­νη­τι­κή επι­λο­γή θα εξε­λίσ­σο­νταν στον μέ­γι­στο κίν­δυ­νο για τη δη­μό­σια υγεία και την κοι­νω­νία και τα γα­λά­ζια αυτά ψέ­μα­τα θα είχαν κοντά πο­δά­ρια μόλις θα αυ­ξά­νο­νταν εκ­θε­τι­κά οι αριθ­μοί σε δια­σω­λη­νω­μέ­νους και νε­κρούς που τάχα θα είχαν μια «ανε­ξή­γη­τη» και σί­γου­ρα ελά­χι­στα ιχνη­λα­τή­σι­μη προ­έ­λευ­ση, θέ­το­ντας κατά αυτόν τον τρόπο και το υπο­στε­λε­χω­μέ­νο και μι­σο­δια­λυ­μέ­νο Εθνι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας σε θέση τρύ­πιας και ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κής άμυ­νας και σε κα­τά­στα­ση διαρ­κούς κόκ­κι­νου συ­να­γερ­μού.

Τα κυ­ρια­κά­τι­κα δη­μο­σιεύ­μα­τα στον κατά τα άλλα φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κό Τύπο άνοι­ξαν τον ασκό του Αιό­λου και τα στό­μα­τα πολ­λών.

Η Ελ­λά­δα βρί­σκε­ται στη χει­ρό­τε­ρη αυτή τη στιγ­μή θέση της Ευ­ρώ­πης και του κό­σμου ανα­λο­γι­κά με τον πλη­θυ­σμό και τα κρού­σμα­τα ει­δι­κά στο κρί­σι­μο και τρα­γι­κό θέμα των νε­κρών από τον κο­ρω­νο­ϊό, επει­δή η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη στο σύ­νο­λο της και όχι απλώς ένας επο­πτευό­με­νος ορ­γα­νι­σμός και ένα υπουρ­γείο δεν έκα­ναν σωστά και άρτια τη δου­λειά τους.

Τα διπλά βι­βλία στον ΕΟΔΥ είναι διπλά βι­βλία του Μη­τσο­τά­κη, όχι του Αρ­κου­μα­νέα ή του Κι­κί­λια. Τα Greek Statistics του κο­ρω­νοϊ­ού είναι Greek Statistics δη­λα­δή για την ακρί­βεια Koulis Statistics από την πρώτη στιγ­μή στις 26 του Φλε­βά­ρη, όταν και τα τεστ τι­μο­λο­γή­θη­καν στον ελ­λα­δι­κό ιδιω­τι­κό τομέα υγεί­ας ακόμη και στα 300-320 ευρώ όταν η Δυ­τι­κή Ευ­ρώ­πη τα είχε πλα­φο­νά­ρει στα 60 και αρ­γό­τε­ρα, στα 40, τα 20 και τα 11 ευρώ που κατά κα­νό­να ει­σπράτ­το­νται από τις επι­χει­ρή­σεις, τα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία, τα ει­δι­κά κρα­τι­κά τα­μεία που έχουν ιδρυ­θεί στη συ­γκυ­ρία και επί τού­του, ώστε τα τεστ να γί­νο­νται και δω­ρε­άν για την πλα­τιά μάζα των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των ασφα­λι­σμέ­νων – μι­λά­με πάντα και κυ­ρί­ως για τα μο­ρια­κά τεστ.

Σή­με­ρα ορι­σμέ­νοι πέ­φτουν από τα σύν­νε­φα για τις κυ­βερ­νη­τι­κές και νε­ο­δη­μο­κρα­τι­κές αθλιό­τη­τες και τα μα­γει­ρε­μέ­να στοι­χεία. Εμείς δεν πέ­σα­με. Αλλά και δεν διεκ­δι­κού­με τον άχαρο στις δρα­μα­τι­κές στιγ­μές που ζούμε ρόλο της Κασ­σάν­δρας ή του Αμ­φιά­ρα­ου, που προ­φή­τευαν την αλή­θεια και χλευά­ζο­νταν από τους ήρωες και τους λαούς των ελ­λη­νι­κών μύθων και τρα­γω­διών.

Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη είναι επι­κίν­δυ­νη και δο­λο­φο­νι­κή. Τέλος.

Όσοι επι­στή­μο­νες, όσοι υπη­ρε­σια­κοί πα­ρά­γο­ντες, όσοι λει­τουρ­γοί της υγεί­ας συ­νε­χί­ζουν να συ­νερ­γά­ζο­νται με την κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και με το Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου του Κυ­ριά­κου Μη­τσο­τά­κη είναι συ­νερ­γοί σε ένα διαρ­κές έγκλη­μα. Όσοι εκ­δό­τες, ιδιο­κτή­τες μέσων ενη­μέ­ρω­σης και δη­μο­σιο­γρά­φοι συ­νε­χί­ζουν να ρά­βουν τα ρούχα του ολό­γυ­μνου βα­σι­λιά Μωυσή είναι συ­ναυ­τουρ­γοί στο ίδιο έγκλη­μα. Κα­θα­ρές κου­βέ­ντες, μην τα πο­λυ­λο­γού­με.

Τα τεστ, πρώτα τα μο­ρια­κά και κα­τό­πιν τα rapid τεστ ήταν και είναι το πλέον αξιό­πι­στο και ικανό όπλο για να λει­τουρ­γή­σουν στον σωστό χρόνο και τόπο τα αντα­να­κλα­στι­κά της σο­βα­ρής και όχι εν­σω­μα­τω­μέ­νης επι­στή­μης, της πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας και της πρό­λη­ψης. Ήταν και είναι το κα­λύ­τε­ρο μπα­στού­νι για να μη βα­δί­ζου­με τυ­φλοί μέσα στο σκο­τά­δι της παν­δη­μί­ας.

Οφεί­λου­με να θυ­μί­σου­με τούτο – ότι ούτως ή άλλως κάθε ημε­ρή­σια κα­τα­γρα­φή και ανα­κοί­νω­ση σε κρού­σμα­τα, ασθε­νείς και νε­κρούς αφορά την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας δέκα μέρες, δύο εβδο­μά­δες πίσω, αυτή είναι χον­δρι­κά η πε­ρί­ο­δος ωρί­μαν­σης του ιού στον αν­θρώ­πι­νο ορ­γα­νι­σμό και της αντί­στοι­χης με­τά­δο­σης του από άν­θρω­πο σε άν­θρω­πο. Αν και ο ΕΟΔΥ και το υπουρ­γείο Υγεί­ας και η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη νό­θευαν τα στοι­χεία για μία επι­πλέ­ον εβδο­μά­δα, τότε η Ελ­λά­δα έχει χάσει πε­ρί­ο­δο σχε­δόν ενός μήνα από τη στιγ­μή που έπρε­πε να λη­φθούν οι σω­στές απο­φά­σεις και να παρ­θούν τα επι­πλέ­ον κα­τάλ­λη­λα και στο­χευ­μέ­να μέτρα για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της ρα­γδαί­ας εξά­πλω­σης – γιατί αυτός πα­ρα­μέ­νει ο αντι­κει­με­νι­κός στό­χος, η επι­βρά­δυν­ση και η εξο­μά­λυν­ση στην εξά­πλω­ση και τους ασθε­νείς.

Ο στό­χος αυτός έχει χαθεί προ πολ­λού και από τη στιγ­μή που τα στοι­χεία που συλ­λέ­γο­νταν ή δεν συλ­λέ­γο­νταν ήταν πλα­στά, ει­κο­νι­κά, απο­σπα­σμα­τι­κά, ανα­ντί­στοι­χα της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Με ψεύ­τι­κα και κάλ­πι­κα στοι­χεία δεν μπο­ρείς να πά­ρεις σω­στές και αλη­θι­νές απο­φά­σεις. Και αυτό είναι ένα διαρ­κές έγκλη­μα που στοι­χί­ζει ζωές. Και έμ­με­σα το είχε πα­ρα­δε­χθεί και ο φελ­λός που υπο­δύ­ε­ται τον πρω­θυ­πουρ­γό όταν έλεγε ανα­κοι­νώ­νο­ντας το δεύ­τε­ρο λο­κντά­ουν ότι «για λό­γους τους οποί­ους δεν εί­μα­στε σί­γου­ροι ότι κα­τα­νο­ού­με και από­λυ­τα, υπήρ­ξε μια εκ­θε­τι­κή αύ­ξη­ση της δια­σπο­ράς του ιού». Χθες δό­θη­κε η κα­λύ­τε­ρη εξή­γη­ση του γιατί υπήρ­ξε η εκ­θε­τι­κή αύ­ξη­ση της δια­σπο­ράς που ο Κυ­ριά­κος Μη­τσο­τά­κης δεν κα­τα­νο­ού­σε από­λυ­τα, αλλά κατά τα άλλα συ­νε­χί­ζει να δια­τη­ρεί την κα­ρέ­κλα της εξου­σί­ας του, αν και έχει ομο­λο­γή­σει την ανε­πάρ­κεια του στα δύ­σκο­λα και τα ακαν­θώ­δη.

Η έλ­λει­ψη κα­τα­νό­η­σης του πρω­θυ­πουρ­γού, της κυ­βέρ­νη­σης και της επι­τρο­πής «ει­δι­κών» βα­σι­ζό­ταν στην έλ­λει­ψη σο­βα­ρών και αξιό­πι­στων στοι­χεί­ων. Από αυτή την πο­λι­τι­κή και υπη­ρε­σια­κή τα­κτι­κή, χά­θη­καν πο­λύ­τι­μος χρό­νος και κυ­ρί­ως πολ­λές πο­λύ­τι­μες και ανα­ντι­κα­τά­στα­τες για τους οι­κεί­ους τους ζωές.

Ένας ει­σαγ­γε­λέ­ας και μια θε­σμι­κή «αντι­με­τώ­πι­ση» της κυ­βερ­νη­τι­κής δο­λο­φο­νι­κής στρα­τη­γι­κής δεν αρ­κούν. Πρέ­πει να ξε­ση­κω­θεί η κοι­νω­νία και να κα­τα­δι­κα­στούν πα­ρα­δειγ­μα­τι­κά οι ένο­χοι.

Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη είναι κυ­βέρ­νη­ση δο­λο­φό­νων που έχει θυ­σιά­σει εκα­τόμ­βες ασθε­νών του κο­ρω­νοϊ­ού μπρο­στά στον βωμό, στο ιερό και χρυσό μο­σχά­ρι που πα­ρι­στά­νει τον πρω­θυ­πουρ­γό.

Τόσο απλά και στα­ρά­τα.

Και της πρέ­πει η ανά­λο­γη τι­μω­ρία μαζί και από κοι­νού με τους συ­ναυ­τουρ­γούς και συ­νερ­γούς στο έγκλη­μα – «επι­στή­μο­νες», υπη­ρε­σια­κούς πα­ρά­γο­ντες, λει­τουρ­γούς της υγεί­ας, εκ­δό­τες, κα­να­λάρ­χες, κλι­νι­κάρ­χες και opinion makers. Κα­νέ­νας δεν μπο­ρεί να βγά­λει αυτή τη στιγ­μή την ουρά του απέξω και να κα­μώ­νε­ται τον ανή­ξε­ρο, τον ανί­δεο και τον αθώο. Μόνο όσοι είχαν προει­δο­ποι­ή­σει και επι­χει­ρη­μα­το­λο­γή­σει για το κακό που ερ­χό­ταν ως άλλοι Αμ­φιά­ρα­οι και άλλες Κασ­σάν­δρες έχουν αυτό το δι­καί­ω­μα. Και η πο­λύ­πα­θη ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία που δο­κι­μά­ζε­ται ξανά με όρους τα­ξι­κής λε­η­λα­σί­ας των δι­καιω­μά­των της με πρώτο απει­λού­με­νο το πλέον ύψι­στο – εκεί­νο της ίδιας της ζωής και της ύπαρ­ξης.

 

Σκί­τσο Μιχ. Κου­ντού­ρης («Εφ.Συν.» 19.11.2020)

/rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.