«Αστυνομία παντού, Δικαιοσύνη πουθενά»

«Αστυνομία παντού, Δικαιοσύνη πουθενά»

  • |

Περίσσότεροι από 130.000 διαδηλωτές στους δρόμους της Γαλλίας ακόμα και με τις εκτιμήσεις των αρχών, υπολογιζόμενοι σε άνω των 200.000 από τους οργανωτές μόνο στο Παρίσι, ενάντια στον νέο νόμο περί ασφαλείας και στην αχαλίνωτη αστυνομική βία. Τα μαζεύει ο Μακρόν.

Στο στό­χα­στρο πάνω από 130 χι­λιά­δων δια­δη­λω­τών, σύμ­φω­να με τα νού­με­ρα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών που επι­κα­λεί­ται η «Figaro», βρέ­θη­κε και πάλι σή­με­ρα, Σάβ­βα­το, ο νόμος περί ασφά­λειας που πέ­ρα­σε πρό­σφα­τα η γαλ­λι­κή κυ­βέρ­νη­ση, παρά τις αντι­δρά­σεις πο­λι­τών, σω­μα­τεί­ων, ορ­γα­νώ­σε­ων και συν­δι­κά­των, από τις ενώ­σεις των δη­μο­σιο­γρά­φων και φω­το­ρε­πόρ­τερ ως το δι­κη­γο­ρι­κό σύλ­λο­γο του Πα­ρι­σιού και τη Διε­θνή Αμνη­στία. 

Ελένη Πορτάλιου |

Με πανώ που ζη­τού­σαν την πα­ραί­τη­ση του υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών της χώρας, Ζεράρ Νταρ­μα­μέν, τον οποίο απο­κα­λούν «Υπουρ­γό της Ντρο­πής», υπεν­θύ­μι­ζαν «τις αρχές της δη­μο­κρα­τί­ας μας» ή τό­νι­ζαν την ανά­γκη να στα­μα­τή­σει η αστυ­νο­μι­κή βαρ­βα­ρό­τη­ταν με το σύν­θη­μα «Αστυ­νο­μία πα­ντού, Δι­καιο­σύ­νη που­θε­νά», οι Γάλ­λοι αγνό­η­σαν την παν­δη­μία και, φο­ρώ­ντας μά­σκες, κα­τέ­κλυ­σαν τις κε­ντρι­κές πλα­τεί­ες όλων των με­γά­λων πό­λε­ων.

Η με­γα­λύ­τε­ρη όλων των συ­γκε­ντρώ­σε­ων, στο Πα­ρί­σι, γέ­μι­σε την τε­ρά­στια Πλα­τεία Δη­μο­κρα­τί­ας (Place de la Republique) και απλώ­θη­κε και στα πλη­σί­ον στενά, ξε­περ­νώ­ντας με βε­βαιό­τη­τα τις 50.000 δια­δη­λω­τών που έδω­σαν οι αρχές και υπο­λο­γι­ζό­με­νοι σε άνω των 200.000 από τους ορ­γα­νω­τές.

Κατά την διάρ­κεια της συ­γκέ­ντρω­σης, και της πο­ρεί­ας προς τη Βα­στί­λη, που ακο­λού­θη­σε, υπήρ­ξαν συ­γκρού­σεις με­τα­ξύ αστυ­νο­μί­ας και δια­δη­λω­τών και έγινε χρήση δα­κρυ­γό­νων ενώ φω­τιές άνα­ψαν σε διά­φο­ρες πε­ριο­χές του κέ­ντρου της πόλης. Φω­το­γρα­φί­ες και βί­ντεο στα κοι­νω­νι­κά δί­κτυα δεί­χνουν βίαιη αστυ­νο­μι­κή κα­τα­στο­λή, ξυ­λο­δαρ­μούς και συλ­λή­ψεις.

Ο αριθ­μός των δια­δη­λω­τών ήταν με­γα­λύ­τε­ρος από κάθε άλλη φορά, καθώς η ρα­τσι­στι­κή βάρ­βα­ρη επί­θε­ση αστυ­νο­μι­κών κατά του μαύ­ρου μου­σι­κού πα­ρα­γω­γού Μισέλ Ζε­κλέρ, στο 17ο δια­μέ­ρι­σμα του Πα­ρι­σιού, και η κα­τα­γρα­φή της σε βί­ντεο, έφερε και πάλι το νόμο στο προ­σκή­νιο και κο­ρύ­φω­σε τις αντι­δρά­σεις. Η συ­γκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας είχε ανα­κοι­νω­θεί πριν γίνει γνω­στό το βί­ντεο, αλλά έλαβε χα­ρα­κτή­ρα και δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά της ρα­τσι­στι­κής βίας και έφερε πε­ρισ­σό­τε­ρους πο­λί­τες στους δρό­μους από ότι ανα­με­νό­ταν.

Επώ­νυ­μοι και ανώ­νυ­μοι έχουν κα­τα­δι­κά­σει κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κά το πε­ρι­στα­τι­κό και έχουν ανα­φερ­θεί στο νόμο, υπο­χρε­ώ­νο­ντας την κυ­βέρ­νη­ση Μα­κρόν να δη­λώ­σει ότι «θα τον ξα­να­δεί» και να ανα­ζη­τή­σει «τρό­πους ώστε η κυ­βέρ­νη­ση του να αγω­νι­στεί κατά των δια­κρί­σε­ων».

Ήδη έχει ξε­κι­νή­σει δι­κα­στι­κή διε­ρεύ­νη­ση του πε­ρι­στα­τι­κού, εις βάρος των τεσ­σά­ρων αστυ­νο­μι­κών που χτύ­πη­σαν με τόση βαρ­βα­ρό­τη­τα τον κο Ζε­κλέρ. Δεν έχει ασκη­θεί ούτε ανα­μέ­νε­ται να ασκη­θεί δίωξη στον ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κό ιστό­το­πο Loopsider ο οποί­ος και έφερε στο φως το βί­ντεο κα­τα­γρα­φής της ρα­τσι­στι­κής επί­θε­σης. Ει­δι­κά καθώς ρα­διό­φω­να, τη­λε­ο­ρά­σεις, εφη­με­ρί­δες το­νί­ζουν πως, αν εφαρ­μο­ζό­ταν ο νέος νόμος, το βί­ντεο και η αστυ­νο­μι­κή αυ­θαι­ρε­σία δε θα έρ­χο­νταν ποτέ στο φως. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι ανα­λυ­τές, πα­ράλ­λη­λα, τό­νι­ζαν την «διο­λί­σθη­ση» του Μα­κρόν προς την άκρα δεξιά.

Το άρθρο 24 του νέου νόμου ποι­νι­κο­ποιεί την βι­ντε­ο­σκό­πη­ση ή φω­το­γρά­φι­ση αστυ­νο­μι­κών όταν «απει­λεί την φυ­σι­κή ή ψυ­χι­κή τους ακε­ραιό­τη­τα», ότι και αν ση­μαί­νει αυτό (ει­δι­κώς το δεύ­τε­ρο). Ο νόμος, που πέ­ρα­σε από το Κοι­νο­βού­λιο την πε­ρα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, αλλά όχι και από τη Γε­ρου­σία, έχει προ­κα­λέ­σει τε­ρά­στιες αντι­δρά­σεις. Ο Μα­κρόν ήδη ανα­κοί­νω­σε, την Πα­ρα­σκευή ότι θα δη­μιουρ­γη­θεί επι­τρο­πή ανα­θε­ώ­ρη­σης του φρε­σκο­ψη­φι­σμέ­νου άρ­θρου 24, αλλά είναι πι­θα­νό η δή­λω­ση και η αλ­λα­γή να προ­σπα­θούν να προ­λά­βουν την απόρ­ρι­ψη του νόμου από τη Γε­ρου­σία, λόγω των τε­ρά­στιων λαϊ­κών αντι­δρά­σε­ων. Είναι εν­δει­κτι­κό ότι ο πρό­ε­δρος της Βου­λής, Ρισάρ Φε­ράντ, που θε­ω­ρεί­ται από τους στε­νό­τε­ρους συμ­μά­χους του Μα­κρόν, τον κα­τη­γό­ρη­σε ότι δρα μειω­τι­κά προς το κοι­νο­βού­λιο.

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.