Να μην περάσει η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης

Να μην περάσει η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης

  • |

H τοποθέτηση project manager στον ΕΦΚΑ και η επίθεση στα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου του, ήταν απλώς το ορεκτικό στο γεύμα που ετοιμάζει ο Υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης.

Το κυ­ρί­ως πιάτο απο­κα­λύ­φθη­κε την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα με τον κα­ται­γι­σμό δη­λώ­σε­ων του στα ΜΜΕ και το­πο­θε­τή­σε­ων του στη Βουλή. Αυτό που ετοι­μά­ζε­ται να σερ­βί­ρει ο «Υπουρ­γός των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων» είναι φυ­σι­κά μια ακόμη σπε­σια­λι­τέ του. Η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της απο­νο­μής συ­ντά­ξε­ων!

Νίκος Μποσινάκος

Ούτε στις πιο ακραί­ες ονει­ρώ­ξεις των πλέον φα­να­τι­κών γκου­ρού του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού δεν θα υπήρ­χε ως πι­θα­νό­τη­τα αυτό που σχε­διά­ζει η Κυ­βέρ­νη­ση δια μέσου του κ. Χα­τζη­δά­κη. Πι­στο­ποι­η­μέ­νοι δι­κη­γό­ροι και λο­γι­στές θα δια­χει­ρί­ζο­νται ένα­ντι αμοι­βής τις αι­τή­σεις των ασφα­λι­σμέ­νων και …θα εκ­δί­δουν απο­φά­σεις συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης! Η κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση από κρα­τι­κή μέ­ρι­μνα, όπως επι­τάσ­σει το αρ.21 του Συ­ντάγ­μα­τος, με­τα­τρέ­πε­ται σε …εμπό­ρευ­μα.

Προ­φα­νώς, το συ­γκε­κρι­μέ­νο «πιάτο» αλλά και τα συ­νο­δευ­τι­κά του (απα­σχό­λη­ση 100 συ­ντα­ξιού­χων του ΕΦΚΑ και απο­σπα­σμέ­νων δη­μο­σιών υπαλ­λή­λων, αμει­βό­με­νων με το κομ­μά­τι, θέ­σπι­ση της προ­κα­τα­βο­λής σύ­ντα­ξης 384€ (!) κ.α.) πα­ρου­σιά­ζο­νται από την πο­λι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Ερ­γα­σί­ας ως …μο­να­δι­κή λύση στην συ­νε­χι­ζό­με­νη απα­ξί­ω­ση του ΕΦΚΑ και των υπαλ­λή­λων του αλλά και στην απί­στευ­τη τα­λαι­πω­ρία που υφί­στα­νται ασφα­λι­σμέ­νοι και συ­ντα­ξιού­χοι τα τε­λευ­ταία χρό­νια, πε­ρι­μέ­νο­ντας στην ουρά επί μήνες και χρό­νια για να λά­βουν την σύ­ντα­ξή που δι­καιού­νται. Τα επι­κοι­νω­νια­κά κόλπα της πο­λι­τι­κής ηγε­σί­ας πε­ρι­λαμ­βά­νουν φω­το­γρά­φη­ση του Υπουρ­γού εν μέσω κι­τρι­νι­σμέ­νων φα­κέ­λων στα υπό­γεια του ΕΦΚΑ, ανέ­βα­σμα του χι­λιο­παιγ­μέ­νου έργου «ο καλός Υπουρ­γός προ­σπα­θεί, οι κακοί υπάλ­λη­λοι εμπο­δί­ζουν» και άλλα θε­ά­μα­τα, που θα ήταν άκρως δια­σκε­δα­στι­κά, αν δεν ήταν η ίδια η δη­μό­σια κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση αυτή που κιν­δυ­νεύ­ει.

Αυτό είναι και το με­γά­λο στοί­χη­μα για την κυ­βέρ­νη­ση και την πο­λι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου. Η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, τόσο ως πε­ριε­χό­με­νο (πόροι, λαϊκή απο­τα­μί­ευ­ση), όσο και ως δια­δι­κα­σία (δια­χεί­ρι­ση-ορ­γά­νω­ση του συ­στή­μα­τος) είναι βα­σι­κή επι­δί­ω­ξη της. Στην εμπέ­δω­ση της λο­γι­κής της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης, συ­νέ­βα­λαν κατά το δυ­να­τόν όλες οι μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις, με κο­ρυ­φαία στιγ­μή τον ν.4387/2016 (νόμος Κα­τρού­γκα­λου), που αφε­νός επι­ση­μο­ποί­η­σε και ανα­βάθ­μι­σε την ει­σα­γω­γή κε­φα­λαιο­ποι­η­τι­κών στοι­χεί­ων στην κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, κα­τα­φέ­ρο­ντας καί­ριο πλήγ­μα στην έν­νοια της αλ­λη­λεγ­γύ­ης των γε­νε­ών, και αφε­τέ­ρου ενο­ποί­η­σε άναρ­χα τα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία, προ­κα­λώ­ντας το ανα­με­νό­με­νο ορ­γα­νω­τι­κό χάος που βιώ­νουν υπάλ­λη­λοι, ασφα­λι­σμέ­νοι και συ­ντα­ξιού­χοι και από το οποίο …θα μας σώσει ο κ. Χα­τζη­δά­κης με τον project manager και τους πι­στο­ποι­η­μέ­νους λο­γι­στές!

Η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ, χωρίς ιδε­ο­λο­γι­κές αγκυ­λώ­σεις, προ­χω­ρά αβί­α­στα σε αφαί­ρε­ση πόρων από τα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία και τα προ­γράμ­μα­τα του ΟΑΕΔ, μέσω της μεί­ω­σης των ασφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών που πλα­σά­ρε­ται ως μεί­ω­ση του μη μι­σθο­λο­γι­κού κό­στους, ενί­σχυ­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας και …αύ­ξη­ση του κα­θα­ρού μι­σθού. Φυ­σι­κά, ούτε λόγος για πραγ­μα­τι­κές αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς.

Και ως επι­δόρ­πιο στο λου­κού­λειο γεύμα των ιδιω­τών, ανα­μέ­νε­ται το νο­μο­σχέ­διο Τσα­κλό­γλου για την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης, δη­λα­δή την «αξιο­ποί­η­ση» των οι­κο­νο­μιών των ασφα­λι­σμέ­νων στον τζόγο των κε­φα­λαια­γο­ρών, με δό­λω­μα το γνω­στό τσι­τά­το του «ατο­μι­κού κου­μπα­ρά» και εν τέλει την με­τα­τρο­πή του δι­καιώ­μα­τος της σύ­ντα­ξης σε …ατο­μι­κή ευ­θύ­νη.

Απά­ντη­ση σε όλα αυτά μπο­ρεί να δοθεί μόνο μέσα από τους μα­ζι­κούς αγώ­νες του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος. Το αί­τη­μα για δη­μό­σια κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, με αλ­λη­λεγ­γύη με­τα­ξύ γε­νε­ών, με αξιο­πρε­πείς πα­ρο­χές, μέσα από ένα δί­καιο και απο­τε­λε­σμα­τι­κό ασφα­λι­στι­κό σύ­στη­μα πρέ­πει να απο­τε­λεί πρω­ταρ­χι­κό αί­τη­μα στους αγώ­νες του πα­ρό­ντος και του μέλ­λο­ντος. Είναι στο χέρι όλων μας, όσων με την δου­λειά τους και τις οι­κο­νο­μί­ες μας στη­ρί­ξα­με και στη­ρί­ζου­με την κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, των ίδιων των ασφα­λι­σμέ­νων, ερ­γα­ζό­με­νων, ανέρ­γων και συ­ντα­ξιού­χων να χα­λά­σου­με το γεύμα του κ.Χα­τζη­δά­κη και των …ιδιω­τών συν­δαι­τυ­μό­νων του.

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.