10/6 Γενική Απεργία: Να μην περάσει το νομοσχέδιο Χατζηδάκη

10/6 Γενική Απεργία: Να μην περάσει το νομοσχέδιο Χατζηδάκη

  • |

Όλοι μαζί με απεργίες και διαδηλώσεις να το σταματήσουμε!

Το κεί­με­νο του αντερ­γα­τι­κού νο­μο­σχε­δί­ου Χα­τζη­δά­κη που κα­τα­τέ­θη­κε προς ψή­φι­ση στη βουλή είναι χει­ρό­τε­ρο από την αρ­χι­κή του μορφή. Με την κα­τά­θε­ση του πριν λίγες μέρες στις επι­τρο­πές της βου­λής, το νο­μο­σχέ­διο Χα­τζη­δά­κη φά­νη­κε ακόμη πιο ξε­κά­θα­ρα πόσο κα­τα­στρο­φι­κό θα είναι για όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους.

Το νο­μο­σχέ­διο επι­τί­θε­ται σε ότι έχει απο­μεί­νει από το ερ­γα­τι­κό δί­καιο. Κα­ταρ­γεί το 8ωρο, επε­κτεί­νει τις ατο­μι­κές συμ­βά­σεις. Απαλ­λάσ­σει τους ερ­γο­δό­τες από την υπο­χρέ­ω­ση να πλη­ρώ­νουν την υπε­ρω­ρια­κή δου­λειά με αντάλ­λαγ­μα μελ­λο­ντι­κά ρεπό. Με τη ζού­γκλα που επι­κρα­τεί στην αγορά ερ­γα­σί­ας, με την ανερ­γία στα ύψη, με την απο­δυ­νά­μω­ση κάθε Ελεγ­κτι­κού μη­χα­νι­σμού, τα ρεπό δεν θα δο­θούν ποτέ ή θα δο­θούν όταν συμ­φέ­ρει τον ερ­γο­δό­τη. Το Σώμα Επι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας (ΣΕΠΕ), δήθεν ανα­βαθ­μί­ζε­ται και γί­νε­ται Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή. Χωρίς προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού, χωρίς τους ανα­γκαί­ους οι­κο­νο­μι­κούς πό­ρους, πρό­κει­ται για κο­ροϊ­δία. Όπως κο­ροϊ­δία είναι η προ­βο­λή των όσων θε­τι­κών προ­βλέ­πουν οι διε­θνείς συμ­βά­σεις και οδη­γί­ες που εν­σω­μα­τώ­νο­νται στο νο­μο­σχέ­διο ενά­ντια στη σε­ξουα­λι­κή πα­ρε­νό­χλη­ση και βία στο χώρο δου­λειάς και τις άδειες πα­τρό­τη­τας. Οι διε­θνείς συμ­βά­σεις και οδη­γί­ες προ­βλέ­πουν επί­σης σε­βα­σμό σε συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες και Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις που όμως το νο­μο­σχέ­διο Χα­τζη­δά­κη κα­ταρ­γεί στα επό­με­να άρθρα.

Μας θέ­λουν σκλά­βους και σκλά­βες αλλά ξέ­ρουν ότι θα αντι­στα­θού­με γι’ αυτό οι δια­τά­ξεις που προ­στέ­θη­καν στο τε­λι­κό κεί­με­νο πε­ριο­ρί­ζουν ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο το δι­καί­ω­μα στην απερ­γία. Με την πρώτη θα είναι τε­λε­σί­δι­κη η απα­γό­ρευ­ση μιας απερ­γί­ας που έχει προ­κη­ρύ­ξει ένα κα­τώ­τε­ρο συν­δι­κα­λι­στι­κό όρ­γα­νο και κη­ρύσ­σε­ται πα­ρά­νο­μη στα δι­κα­στή­ρια και για τα ανώ­τε­ρα συν­δι­κα­λι­στι­κά όρ­γα­να (Ομο­σπον­δί­ες και Συ­νο­μο­σπον­δί­ες). Με τη δεύ­τε­ρη συν­δι­κα­λι­στές μέλη Δ.Σ. που θα κα­τη­γο­ρη­θούν ότι πα­ρε­μπο­δί­ζουν απερ­γο­σπά­στες θα υπό­κει­νται σε ατο­μι­κή αστι­κή ευ­θύ­νη και θα πλη­ρώ­νουν αυτοί οι ίδιοι τα πρό­στι­μα που θα τους επι­βάλ­λο­νται. Σε συν­δυα­σμό με το ότι ο ΟΜΕΔ θα απο­φαί­νε­ται για τα αι­τή­μα­τα μιας απερ­γί­ας πριν αυτή ξε­κι­νή­σει και με όσα προ­βλέ­πει ο νόμος Αχτσιό­γλου που είχε ψη­φί­σει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ση­μαί­νει ότι σχε­δόν η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των απερ­γιών θα κρί­νο­νται πα­ρά­νο­μες και κα­τα­χρη­στι­κές ή δεν θα μπο­ρούν εξαρ­χής να γί­νουν. Το έκτρω­μα Χα­τζη­δά­κη είναι η από­λυ­τη προ­στα­σία της ερ­γο­δο­σί­ας και του κε­φα­λαί­ου. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι-νες θα πλη­ρώ­σουν για άλλη μια φορά την οι­κο­νο­μι­κή κρίση που αυτοί δη­μιούρ­γη­σαν με τις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές τους εδώ και χρό­νια. Μετά και την παν­δη­μία πρέ­πει να γί­νου­με ακόμη πιο φτη­νοί και φτη­νές για να τα κα­τα­φέ­ρουν οι ανα­ξιο­πα­θού­ντες βιο­μή­χα­νοι, τρα­πε­ζί­τες, εφο­πλι­στές, ξε­νο­δό­χοι, κα­τα­σκευα­στι­κές εται­ρεί­ες. Για αυτό και οι άλλες επι­θέ­σεις σε βάρος μας με τους νό­μους για την τη­λερ­γα­σία στο δη­μό­σιο, το νόμο Τσιά­ρα για το οι­κο­γε­νεια­κό δί­καιο, το νο­μο­σχέ­διο Βο­ρί­δη για την το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση, όπως με την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των νο­σο­κο­μεί­ων μέσω ΣΔΙΤ και την εξαγ­γε­λία Μη­τσο­τά­κη για το κλεί­σι­μο νο­σο­κο­μεί­ων στην πε­ρι­φέ­ρεια παρά την πρό­σφα­τη απο­τυ­χία να κα­λύ­ψουν με τα υπάρ­χο­ντα νο­σο­κο­μεία τις ανά­γκες που υπήρ­ξαν λόγω της παν­δη­μί­ας. Το αντερ­γα­τι­κό έκτρω­μα δεν πρέ­πει να πε­ρά­σει. Πρέ­πει να κά­νου­με ότι περνά από το χέρι μας για να μεί­νει στα χαρ­τιά.

Η ΓΣΕΕ μετά από καιρό ακι­νη­σί­ας που διευ­κό­λυ­νε την ερ­γο­δο­σία και την κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ βγήκε από τον ηθε­λη­μέ­νο λή­θαρ­γο της και κή­ρυ­ξε απερ­γία στις 10 Ιούνη. Σί­γου­ρα το να είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η απερ­γία στις 3 Ιούνη έστω από την ΑΔΕΔΥ και τα Ερ­γα­τι­κά Κέ­ντρα θα έδινε τις δυ­να­τό­τη­τες μιας ακόμη με­γα­λύ­τε­ρης κλι­μά­κω­σης των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων ενό­ψει και της ψή­φι­σης του νο­μο­σχε­δί­ου στη Βουλή (πι­θα­νό­τα­τα στις 16-17 Ιούνη). Όσοι είχαν προ­χω­ρή­σει και σωστά στην πραγ­μα­το­ποί­η­ση της πρω­το­μα­γιά­τι­κης απερ­γί­ας στις 6 Μάη, αυτό θα έπρε­πε να το πά­ρουν υπόψη τους. Πα­ρό­λα αυτά επει­δή χρεια­ζό­μα­στε την όσο το δυ­να­τόν με­γα­λύ­τε­ρη πα­ρά­τα­ξη δυ­νά­με­ων στις 10 Ιούνη πρέ­πει όλοι και όλες να απερ­γή­σου­με, πρέ­πει όλοι και όλες να κα­τέ­βου­με στους δρό­μους. Να μη μεί­νου­με εκεί. Με ενη­με­ρώ­σεις, συ­νε­λεύ­σεις, εξορ­μή­σεις σε χώ­ρους δου­λειάς και γει­το­νιές να ανα­γκά­σου­με τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ηγε­σί­ες σε κλι­μά­κω­ση και συ­νέ­χεια απερ­γιών και κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων. Οι πα­ρα­τά­ξεις της Αρι­στε­ράς οφεί­λουν να μπουν μπρο­στά. Το μή­νυ­μα όλοι μαζί μπο­ρού­με να στα­μα­τή­σου­με το νο­μο­σχέ­διο Χα­τζη­δά­κη πρέ­πει να γίνει το απα­ραί­τη­το σύν­θη­μα κάθε αγω­νι­στή/τριας.

Οι ενω­τι­κοί και μα­ζι­κοί αγώ­νες έχουν απο­φα­σι­στι­κή ση­μα­σία. Το δεί­ξα­με πα­λιό­τε­ρα όταν το μα­ζι­κό λαϊκό κί­νη­μα ανέ­τρε­ψε το νο­μο­σχέ­διο Γιαν­νί­τση για το ασφα­λι­στι­κό, το δεί­ξα­νε και τώρα οι αγώ­νες της νε­ο­λαί­ας έχουν κάνει το νόμο της Κε­ρα­μέ­ως για την πα­νε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία να με­τα­τί­θε­ται συ­νε­χώς. Το έδει­ξαν οι φε­μι­νι­στι­κές και αρι­στε­ρές ορ­γα­νώ­σεις στο νο­μο­σχέ­διο Τσιά­ρα που υπο­χρέ­ω­σαν την κυ­βέρ­νη­ση να κάνει υπο­χω­ρή­σεις. Η δράση μας μπο­ρεί να βάζει εμπό­δια στην κυ­βέρ­νη­ση όπως κά­να­με στη Νέα Σμύρ­νη ενά­ντια στην κα­τα­στο­λή και την απα­γό­ρευ­ση των δια­δη­λώ­σε­ων. Οι μάχες μας μπο­ρούν να είναι νι­κη­φό­ρες με ενω­τι­κούς αγώ­νες διαρ­κεί­ας.

Όλοι στις 10 Ιούνη στη Γε­νι­κή Απερ­γία. Μα­ζι­κός ξε­ση­κω­μός και κλι­μά­κω­ση των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων με απερ­γί­ες και δια­δη­λώ­σεις.

• Καμιά με­τα­βο­λή στο ωρά­ριο σε βάρος των ερ­γα­ζο­μέ­νων

• Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Ερ­γα­σί­ας πα­ντού

• Μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις-Μό­νι­μη και Στα­θε­ρή δου­λειά για όλους

• Κάτω τα χέρια από τις απερ­γί­ες – Όχι στους πε­ριο­ρι­σμούς

στη λει­τουρ­γία των συν­δι­κά­των

• Αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς και τις συ­ντά­ξεις

/rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.