Συγκρότηση Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Δράσης

Συγκρότηση Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Δράσης

  • |

Διακήρυξη και υπογραφές στήριξης

Είναι κά­ποιες επο­χές που η ιστο­ρία τρο­μά­ζο­ντας με τα τέ­ρα­τα τα οποία δη­μιούρ­γη­σε κάνει πίσω, σα να στέ­κε­ται για να μπο­ρέ­σει να ανα­σά­νει και να δει τι έχει πρά­ξει.

Είναι οι επο­χές ανα­στο­χα­σμού, και μιας γε­νι­κευ­μέ­νης αμη­χα­νί­ας, όπου στην επι­φά­νεια εμ­φα­νί­ζο­νται τα αδιέ­ξο­δα αλλά κάτω από αυτήν κι­νού­νται αργά σει­σμο­γε­νείς δυ­νά­μεις ικα­νές να τα­ρά­ξουν τον κόσμο.

Δεν ει­πώ­θη­κε τυ­χαία ότι ζούμε στην «εποχή των τε­ρά­των».

 

Ούτως ή άλλως τα συμ­βά­ντα που την ορί­ζουν είναι πρω­το­φα­νή.

 

Ένας μι­κρο­σκο­πι­κός ιός βγήκε από την αδρά­νεια της ζού­γκλας και έγινε παν­δη­μι­κή απει­λή για την αν­θρω­πό­τη­τα, πυ­ρο­δο­τώ­ντας τη με­γα­λύ­τε­ρη υγειο­νο­μι­κή κρίση και μια νέα, βα­θύ­τε­ρη, οι­κο­νο­μι­κή. Η Κλι­μα­τι­κή Αλ­λα­γή, είναι ένας κίν­δυ­νος που γί­νε­ται όλο και πιο άμε­σος και εφιαλ­τι­κός, αλλά  για τους με­γά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους με­τα­τρέ­πε­ται σε ευ­και­ρία βί­αι­ης κοι­νω­νι­κής απο­διάρ­θρω­σης.

 

Τα με­γέ­θη των ανι­σο­τή­των είναι δυ­σθε­ώ­ρη­τα, τε­ρά­στια συσ­σώ­ρευ­ση πλού­του σε λί­γους,  και εκα­τομ­μύ­ρια φτω­χοί που πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται.

 

Σπου­δαία επι­στη­μο­νι­κά επι­τεύγ­μα­τα της αν­θρώ­πι­νης συν-ερ­γα­σί­ας όπως είναι τα εμ­βό­λια και τα φάρ­μα­κα νέας γε­νιάς, αντί να είναι πα­γκό­σμια κοι­νω­νι­κά αγαθά, πε­ρι­φράσ­σο­νται με τα συρ­μα­το­πλέγ­μα­τα της ιδιο­κτη­σί­ας και συ­νε­πώς μπαί­νουν στην τρελή κούρ­σα της κερ­δο­φο­ρί­ας και των δια­κρα­τι­κών αντα­γω­νι­σμών, οδη­γώ­ντας στο χάος, με πρω­τα­θλή­τρια την ΕΕ, κατά τη δια­νο­μή  και εντέ­λει επι­τρέ­πο­ντας τη διά­δο­ση της νέας εκ­δο­χής του ιού, από χώρες που έμει­ναν έξω από το σχέ­διο εμ­βο­λια­σμού. Οι χώρες που βγαί­νουν έξω από το όριο του δυ­τι­κού «πο­λι­τι­σμού» μας δεν είναι τόσο μα­κρι­νές όσο θέ­λουν να μας δεί­χνουν.

 

Η νέα τε­χνο­λο­γία που δη­μιουρ­γεί τε­ρά­στιες δυ­να­τό­τη­τες για  την απε­λευ­θέ­ρω­ση του χρό­νου και των δη­μιουρ­γι­κών ικα­νο­τή­των του αν­θρώ­που γί­νε­ται ένας ασφυ­κτι­κός βρα­χνάς, με­τα­τρέ­πε­ται σε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ανερ­γί­ας και δυ­στυ­χί­ας, σε σω­μα­τι­κή, πνευ­μα­τι­κή και ψυ­χι­κή εξου­θέ­νω­ση της μι­σθω­τής ερ­γα­σί­ας. Η κα­το­χή και χρήση της από τους κο­λοσ­σούς της πλη­ρο­φο­ρι­κής επι­τρέ­πουν όχι μόνο την κα­τα­σκό­πευ­ση της αν­θρω­πό­τη­τας αλλά και την επέμ­βα­ση στη συ­μπε­ρι­φο­ρά και τη συ­νεί­δη­ση.

 

Ο γεν­ναί­ος νέος κό­σμος είναι εδώ, απει­λη­τι­κός!

Είναι ανά­γκη να απο­τύ­χει!

Χρειά­ζε­ται να αντι­δρά­σου­με!

Αυτή μπο­ρεί να γίνει μια δική μας εποχή.

 

Ενώ η παν­δη­μία ανέ­δει­ξε την αδή­ρι­τη ανά­γκη για πα­γκό­σμια συ­νερ­γα­σία, η «πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση» απο­κά­λυ­ψε την ουσία της, την κυ­ριαρ­χία των «με­γά­λων» χωρών και των με­γά­λων πο­λυ­ε­θνι­κών ομί­λων πάνω σε κράτη και λαούς και τη χρη­μα­τι­στι­κο­ποί­η­ση των πά­ντων.

Ο πλα­νή­της γί­νε­ται ένα πεδίο εμπο­ρι­κών,  κρα­τι­κών και γε­ω­πο­λι­τι­κών ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, που επα­να­φέ­ρουν τον πό­λε­μο μέχρι και την πυ­ρη­νι­κή απει­λή.

 

*****

Στη χώρα μας, η κυ­βέρ­νη­ση της Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας, όπου μια ακρο­δε­ξιά νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης τρα­μπι­κής έμπνευ­σης έχει πάρει την πρω­το­βου­λία από τις φι­λε­λεύ­θε­ρες τά­σεις, αξιο­ποιεί κυ­νι­κά την παν­δη­μία προ­κει­μέ­νου να εκ­μη­δε­νί­σει το ζω­τι­κό πυ­ρή­να των ερ­γα­σια­κών, κοι­νω­νι­κών και δη­μο­κρα­τι­κών κα­τα­κτή­σε­ων της με­τα­πο­λί­τευ­σης. Από το 1990 και επί 20 χρό­νια η άρ­χου­σα τάξη, με τους πο­λι­τι­κούς της εκ­προ­σώ­πους, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ρο­κά­νι­ζαν αυτόν τον πυ­ρή­να συ­στη­μα­τι­κά και με τον με­ταλ­λαγ­μέ­νο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, κα­τά­φε­ραν ένα βαθύ πλήγ­μα. Τώρα, δί­νουν τις χα­ρι­στι­κές βολές: στο 8ωρο, στη δια­δή­λω­ση, στην απερ­γία,  στο δη­μό­σιο πα­νε­πι­στή­μιο και σχο­λείο, στην πρώτη κα­τοι­κία, στο προ­ο­δευ­τι­κό Οι­κο­γε­νεια­κό Δί­καιο, στο ασφα­λι­στι­κό. Ψή­φι­σαν νέο με­σο­πρό­θε­σμο μνη­μό­νιο με μέτρα για εξοι­κο­νό­μη­ση 16δισ. ευρώ, προ­κει­μέ­νου να επι­στρέ­ψου­με στα πλε­ο­νά­σμα­τα, ενώ η νέα κρίση είναι εδώ.

Ιδρύ­ουν το «αυ­τό­νο­μο» ιδιω­τι­κό σχο­λείο που θα αξιο­λο­γεί­ται από την αγορά. Δη­μιούρ­γη­σαν «στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης» προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών. Το πε­ρι­βάλ­λον, η πο­λι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά, η καλ­λι­τε­χνι­κή ζωή και δη­μιουρ­γία πυ­ρο­βο­λού­νται κατά ριπάς. Δεν μπα­ζώ­νουν μόνο την Ακρό­πο­λη, μπα­ζώ­νουν ζωές.

Η έξαρ­ση του σε­ξι­σμού και της κα­τα­δί­ω­ξης του δια­φο­ρε­τι­κού παίρ­νουν δια­στά­σεις σε μια κοι­νω­νία που δεν εμπι­στεύ­ε­ται τον εαυτό της. Που δεν βλέ­πει μπρο­στά της κάτι να προσ­δο­κά και να πε­ρι­μέ­νει.

Η δη­μό­σια υγεία είναι το επό­με­νο θή­ρα­μα. Η κυ­βέρ­νη­ση χει­ρο­κρό­τη­σε από τα μπαλ­κό­νια τους υγειο­νο­μι­κούς, είπε με­ρι­κές μισές καλές κου­βέ­ντες για τη δη­μό­σια υγεία και ταυ­τό­χρο­να αρ­νή­θη­κε πει­σμα­τι­κά μα­ζι­κούς μό­νι­μους διο­ρι­σμούς, με­τέ­τρε­ψε τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία και κέ­ντρα υγεί­ας σε χώ­ρους κό­λα­σης για το προ­σω­πι­κό και ταυ­τό­χρο­να σε χώ­ρους φτη­νής επι­διόρ­θω­σης από την ασθέ­νεια του κο­ρο­νοϊ­ού, για να θη­σαυ­ρί­ζουν οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι υγεί­ας. Το απο­τέ­λε­σμα είναι τρα­γι­κό, τα­ξι­κό και ανε­πα­νόρ­θω­το.

 

Με όλα αυτά, η κυ­βέρ­νη­ση δεν γλι­τώ­νει την οι­κο­νο­μία από την κρίση, την ανερ­γία και τα λου­κέ­τα μι­κρο­με­σαί­ων. Το ση­με­ρι­νό «βιώ­σι­μο» χρέος είναι δι­πλά­σιο από αυτό του 2010. Και οι πα­κτω­λοί «σω­τη­ρί­ας» της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης απο­δει­κνύ­ο­νται δα­νει­κά με την επι­βο­λή των γνω­στών «με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων», πάνω από όλα με τα αι­μα­το­βαμ­μέ­να «πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα» προς όφε­λος του γαλ­λο­γερ­μα­νι­κού «Βορρά». Ο του­ρι­σμός, η «βαριά βιο­μη­χα­νία» του ελ­λη­νι­κού κα­πι­τα­λι­σμού, με­τα­τρά­πη­κε σε φτερό στον άνεμο.

 

*****

Μπρο­στά σε αυτό το ζο­φε­ρό παρόν, τα ερω­τη­μα­τι­κά των ερ­γα­ζό­με­νων, των γυ­ναι­κών, των επι­στη­μό­νων, των καλ­λι­τε­χνών, της νε­ο­λαί­ας, του ερ­γα­ζό­με­νου λαού και μαζί του, τα ερω­τη­μα­τι­κά όλων των αρι­στε­ρών, με­τα­τρέ­πο­νται σε δι­καιο­λο­γη­μέ­νη αγω­νία. Τι χρειά­ζε­ται να κά­νου­με; Η αγω­νία είναι με­γα­λύ­τε­ρη λόγω και  της εμπει­ρί­ας του πρό­σφα­του πα­ρελ­θό­ντος, την τρα­γι­κή κα­τά­λη­ξη της «αρι­στε­ρής» κυ­βέρ­νη­σης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ η οποία εξα­έ­ρω­σε την ελ­πί­δα στις Βρυ­ξέ­λες. Η αντι­πο­λί­τευ­ση που ασκεί σή­με­ρα, δεί­χνει ότι έχει προ­σχω­ρή­σει αμε­τά­κλη­τα στον κύκλο του συ­στή­μα­τος εξου­σί­ας. Από την άλλη πλευ­ρά ο στε­νός κομ­μα­τι­σμός ή οι χα­ρι­σμα­τι­κοί ηγέ­τες δεν μπο­ρεί να δώ­σουν απα­ντή­σεις στα ασφυ­κτι­κά ερω­τή­μα­τα.

Αλλά και η «δική μας» Αρι­στε­ρά δεν στά­θη­κε αντά­ξια της προσ­δο­κί­ας και των πε­ρι­στά­σε­ων. Οι ανε­πάρ­κειες έγι­ναν πιο εμ­φα­νείς και έσπει­ραν ακόμη με­γα­λύ­τε­ρη απο­γο­ή­τευ­ση. Απο­δεί­χθη­κε τρα­γι­κά ανε­παρ­κής για νέες προ­γραμ­μα­τι­κές επε­ξερ­γα­σί­ες,  ικα­νές να προ­κα­λέ­σουν ρήγ­μα­τα στην κα­ται­γι­στι­κή αστι­κή επί­θε­ση, να θέ­σουν στό­χους αντε­πί­θε­σης, να ενώ­σουν δυ­νά­μεις πάνω σε αυ­τούς. Κυ­ριάρ­χη­σε και κυ­ριαρ­χεί ο κα­τα­κερ­μα­τι­σμός και η υπε­ρα­ρι­στε­ρή ρη­το­ρι­κή.

Οι ευ­θύ­νες όλων τους και όλων μας είναι προ­φα­νείς. Κα­θέ­νας με το δικό του με­ρί­διο και το δικό του βάρος.

 

Υπό αυτές τις συν­θή­κες ανα­ζη­τεί­ται μια κα­θο­λι­κή αυ­το­κρι­τι­κή και μια συ­νο­λι­κή υπέρ­βα­ση. Γιατί η απά­ντη­ση στη θύ­ελ­λα δεν είναι να θρη­νού­με πάνω από τα ερεί­πια της ήττας αλλά να ξα­να­συ­ζη­τή­σου­με και να ξα­να­συ­γκρο­τή­σου­με μια νι­κη­φό­ρα, και χωρίς τα συ­μπλέγ­μα­τα και τις πα­θο­γέ­νειες του πα­ρελ­θό­ντος, Αρι­στε­ρά.

Μια επα­νί­δρυ­ση σε νέες βά­σεις.

 

*****

Όμως, είναι ακόμη πιο φα­νε­ρό ότι η ανε­λέ­η­τη επί­θε­ση της κυ­βέρ­νη­σης, οι άμε­σες ανά­γκες της ερ­γα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρω­μά­των απαι­τούν να συ­γκε­ντρω­θούν δυ­νά­μεις. Σή­με­ρα. Να ξε­κι­νή­σει ένας συ­ντρο­φι­κός ορ­γα­νω­μέ­νος διά­λο­γος για όλα τα με­γά­λα ζη­τή­μα­τα «που καίνε» μαζί με την, πε­ρισ­σό­τε­ρο ανα­γκαία από ποτέ, κοινή δράση στους αγώ­νες. Εκεί πρω­τί­στως και όχι σε βια­στι­κές εκλο­γι­κές συ­γκολ­λή­σεις κο­ρυ­φών.

 

Αυτό φι­λο­δο­ξού­με να πρά­ξου­με.

 

Να διε­ρευ­νή­σου­με και να δρά­σου­με από κοι­νού ώστε να επα­να­συν­δε­θεί η Αρι­στε­ρά με το «σώμα της», την ερ­γα­τι­κή τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώ­μα­τα. Εκεί όπου βα­σι­λεύ­ει η σύγ­χρο­νη εκ­με­τάλ­λευ­ση, ει­δι­κά της νέας γε­νιάς, ο ερ­γα­σια­κός κα­τα­κερ­μα­τι­σμός, το από­λυ­το διευ­θυ­ντι­κό δι­καί­ω­μα. Εκεί που γεν­νιέ­ται και ανα­γεν­νιέ­ται ο ερ­γο­δο­τι­κός, γρα­φειο­κρα­τι­κός και κυ­βερ­νη­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός ο οποί­ος κυ­ριαρ­χεί στη ΓΣΕΕ.

Για να ξα­να­γεν­νη­θεί ο αγω­νι­στι­κός, ανε­ξάρ­τη­τος και τα­ξι­κός συν­δι­κα­λι­σμός, η μήτρα της μα­χό­με­νης Αρι­στε­ράς, σε δη­μιουρ­γι­κή και όχι υπο­τα­κτι­κή σχέση με τα κόμ­μα­τα της.

Να συ­ζη­τή­σου­με και να δρά­σου­με από κοι­νού ώστε να συν­δε­θεί ο ανα­γκαί­ος αγώ­νας αντί­στα­σης στα κυ­βερ­νη­τι­κά μέτρα με τον αγώνα για ερ­γα­σια­κές, κοι­νω­νι­κές και δη­μο­κρα­τι­κές κα­τα­κτή­σεις, με ένα πο­λι­τι­κό πρό­γραμ­μα άλλης κοι­νω­νι­κής προ­ο­πτι­κής υπέρ των ερ­γα­ζο­μέ­νων και του λαού. Με πρώτο και βα­σι­κό ζή­τη­μα τη ρι­ζι­κή μεί­ω­ση του ερ­γά­σι­μου χρό­νου, με τις ανα­γκαί­ες αυ­ξή­σεις μι­σθών και την εξα­σφά­λι­ση του κοι­νω­νι­κού ει­σο­δή­μα­τος.

Να διε­ρευ­νή­σου­με και να δρά­σου­με από κοι­νού ώστε να βρού­με τους νέους δρό­μους, και με τη συ­νερ­γα­σία των λαών, μα­ζι­κής απει­θαρ­χί­ας, ρήξης και εξό­δου από το ευρώ, την Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση και το υπέ­ρο­γκο δη­μό­σιο χρέος, των δε­σμεύ­σε­ων που φτά­νουν στα 100 χρό­νια, επι­δρώ­ντας θε­τι­κά και σε ρεύ­μα­τα που δεν έχουν ακόμη πει­στεί για την ασυμ­βα­τό­τη­τα αυτών των μη­χα­νι­σμών με τα ερ­γα­τι­κά και λαϊκά συμ­φέ­ρο­ντα.

Για την επα­νά­κτη­ση και τη διεύ­ρυν­ση των δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των και ελευ­θε­ριών.

Για την ανα­ζω­ο­γό­νη­ση του αντι­πο­λε­μι­κού κι­νή­μα­τος, για την ει­ρή­νη και τη φιλία με τους λαούς της Τουρ­κί­ας και των Βαλ­κα­νί­ων, την έξοδο από το ΝΑΤΟ και τον αντι­δρα­στι­κό άξονα με το Ισ­ρα­ήλ, το κλεί­σι­μο των ξένων βά­σε­ων, συ­ζη­τώ­ντας το ζή­τη­μα της εθνι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας και των κυ­ριαρ­χι­κών δι­καιω­μά­των υπό το πρί­σμα των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, της αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής πάλης και του διε­θνι­σμού.

Για τα με­γά­λα προ­βλή­μα­τα του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, της ενέρ­γειας, της παι­δεί­ας και του πο­λι­τι­σμού, της ισό­τη­τας των γυ­ναι­κών και της άρσης της σε­ξι­στι­κής διά­κρι­σης και κα­τα­πί­ε­σης, του με­τα­να­στευ­τι­κού και προ­σφυ­γι­κού, σε σύν­δε­ση με τον αγώνα για τα­ξι­κή χει­ρα­φέ­τη­ση.

 

Να ανοί­ξου­με ξανά το διά­λο­γο για τα κα­θο­ρι­στι­κά στρα­τη­γι­κά ζη­τή­μα­τα, το χα­ρα­κτή­ρα της οι­κο­νο­μι­κής ανά­πτυ­ξης, τον κα­πι­τα­λι­σμό της επο­χής μας και τη θέση της Ελ­λά­δας, για το «τι πήγε στρα­βά» στις επα­να­στά­σεις του 20ου αιώνα, για τη σο­σια­λι­στι­κή προ­ο­πτι­κή του 21ου αιώνα και για το «φά­ντα­σμα του κομ­μου­νι­σμού» που ο ίδιος ο αντί­πα­λος φέρ­νει ξανά στην επι­φά­νεια. Ώστε να ανα­γεν­νη­θεί ο αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κός και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κός αγώ­νας, να επα­να­συν­δε­θού­με με τα με­γά­λα ορά­μα­τα αλλά με επί­γνω­ση πως δεν ανα­ζη­τεί­ται στρα­τη­γι­κή συμ­φω­νία, του­λά­χι­στον άμεσα.

 

Να ανα­ζη­τή­σου­με τους δρό­μους και τους τρό­πους ώστε να συν­δε­θούν οι ανα­γκαί­οι στό­χοι απο­τί­να­ξης της εκ­με­τάλ­λευ­σης και της κυ­ριαρ­χί­ας με τα κα­θη­με­ρι­νά αι­τή­μα­τα πάλης, τις λαϊ­κές ανά­γκες και επί­πε­δα συ­νεί­δη­σης για να μην κα­τα­ντούν απλά συν­θή­μα­τα μιας πε­ρι­θω­ριο­ποι­η­μέ­νης, αυ­το­α­να­φο­ρι­κής, και άρα ακίν­δυ­νης, Αρι­στε­ράς.

 

*****

Για όλους αυ­τούς τους λό­γους και με αυ­τούς του σκο­πούς, κα­λού­με σε συ­ζή­τη­ση για τη δη­μιουρ­γία μιας ανοι­χτής Αρι­στε­ρής Πρω­το­βου­λί­ας δια­λό­γου και κοι­νής δρά­σης, με την ισό­τι­μη συμ­με­το­χή ανέ­ντα­χτων αγω­νι­στών, αγω­νι­στριών και ορ­γα­νω­μέ­νων δυ­νά­με­ων της ασυμ­βί­βα­στης, ρι­ζο­σπα­στι­κής και ανα­τρε­πτι­κής Αρι­στε­ράς, δί­νο­ντας τον πρώτο λόγο στους ερ­γα­ζό­με­νους, στις γυ­ναί­κες και τη μα­χό­με­νη δια­νό­η­ση. Πάνω από όλα, στη νέα γενιά.

Δεν επι­διώ­κου­με μια συμ­φω­νία σε όλα, αλλά μια ανοι­χτή δια­δι­κα­σία συ­ζή­τη­σης ορί­ζο­ντας με­ρι­κά βα­σι­κά προ­α­παι­τού­με­να που χρη­σι­μεύ­ουν ως οδη­γός και πι­στο­ποί­η­ση της πρό­θε­σης και της πο­ρεί­ας μας και με προ­ο­πτι­κή τη συ­γκρό­τη­ση, εν τέλει, ενός αρι­στε­ρού ρι­ζο­σπα­στι­κού πο­λι­τι­κού με­τώ­που.

 

Όσο σκυ­θρω­πή και εάν φαί­νε­ται η εποχή μας, η τα­ξι­κή πάλη στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο ανοί­γει και­νού­ρια «φω­τει­νά μο­νο­πά­τια» για την Αρι­στε­ρά: Οι πρό­σφα­τοι αγώ­νες και στην Ελ­λά­δα και στον κόσμο, πεί­θουν πως τα ανυ­πό­τα­κτα τμή­μα­τα της κοι­νω­νί­ας δεν σιω­πούν. Κι­νη­το­ποιού­νται και απαι­τούν, όχι μόνο διεκ­δι­κώ­ντας κα­τα­κτή­σεις, αλλά και μια δική τους πο­λι­τι­κή έκ­φρα­ση. Μια νέα αρι­στε­ρά, των αγώ­νων, του δια­λό­γου και ενός σύγ­χρο­νου σχε­δί­ου ανα­τρο­πής.

 

Σή­με­ρα κά­νου­με το πρώτο βήμα. Ο δρό­μος είναι μα­κρύς, δύ­σκο­λος και με εμπό­δια. Αυτή είναι η πρό­σκλη­ση από εμάς. Αυτή είναι η πρό­κλη­ση για όλους.

 

Αρι­στε­ρή Πρω­το­βου­λία Δια­λό­γου και Δρά­σης

 

Υπο­γρά­φο­ντες

 

 

Αδά­μος Αντώ­νης, πρ. Περ/κός Σύμ­βου­λος, Ελασ­σό­να
Αλε­ξί­ου Θε­ό­δω­ρος, εκ­παι­δευ­τι­κός
Αλε­ξί­ου Σπύ­ρος, εκ­παι­δευ­τι­κός
Αμ­μα­να­τί­δου Λίτσα, πρ. βου­λευ­τής
Αμπε­λο­γιάν­νη Βάσω, μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ, Άρτα
Αν­δρί­τσος Θάνος, αρ­χι­τέ­κτο­νας- πο­λε­ο­δό­μος
Αρα­μπα­τζή Βα­σι­λι­κή, κί­νη­ση ασκού­με­νων και νέων δι­κη­γό­ρων ΘΣΝ
Αρέ­στης Γιώρ­γος, ερ­γα­ζό­με­νος
Ασα­λου­μί­δης Κώ­στας, αντι­πρό­ε­δρος συν­δι­κά­του ερ­γα­ζο­μέ­νων στην ενέρ­γεια, Πτο­λε­μα­ΐ­δα
Ασπρο­γέ­ρα­κας Κώ­στας, δι­κη­γό­ρος, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Χαϊ­δα­ρί­ου
Βαϊ­νάς Πα­ντε­λής, εκ­παι­δευ­τι­κός, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Αι­γά­λεω
Βαϊ­νάς Στέ­λιος, ΔΣ φοι­τη­τι­κού συλ­λό­γου Παι­δα­γω­γι­κού Αθή­νας
Βαλ­σα­μής Σταύ­ρος, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Κο­ρυ­δαλ­λού
Βα­ρου­ξά­κης Μα­νό­λης, αγρό­της-συν­δι­κα­λι­στής, Χανιά
Βα­σι­λειά­δης Τάσος, ηλε­κτρο­λό­γος μη­χα­νι­κός, μέλος Αντι­προ­σω­πεί­ας ΤΕΕ
Βα­σι­λεί­ου Δη­μή­τρης, μέλος της Επι­τρο­πής ερ­γα­ζο­μέ­νων εστί­α­σης Αρ­γο­λί­δας
Βασ­σά­λος Γιώρ­γος, πο­λι­τι­κός επι­στή­μο­νας, Βρυ­ξέλ­λες
Βα­τι­κιώ­τη Αγ­γε­λι­κή, πτυ­χιού­χος ΑΣΟΕΕ
Βα­τι­κιώ­της Λε­ω­νί­δας, οι­κο­νο­μο­λό­γος
Βούλ­γα­ρης Αντώ­νης, Περ/κος Σύμ­βου­λος Στε­ρε­άς Ελ­λά­δας
Βρετ­τά­κος Ηλίας, πρ γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας ΑΔΕΔΥ
Γαϊ­τά­νη Ιω­άν­να, ιδιω­τι­κή υπάλ­λη­λος, πρ. βου­λεύ­τρια Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης
Γα­λά­νη Πένυ, υπ. δι­δά­κτωρ Ια­τρι­κής
Γα­λια­τσά­του Βα­σι­λι­κή, επι πτυ­χίω φοι­τή­τρια ΑΣΟΕΕ
Γαρ­δι­κλής Δη­μή­τρης, αντι­πρό­ε­δρος συλ­λό­γου ερ­γα­ζο­μέ­νων Ασκλη­πιείο Βού­λας
Γέρου Κάτια, Ηθο­ποιός
Γε­ωρ­γα­κά­κης Bαγ­γέ­λης, εκ­δό­της
Γε­ωρ­γού­λας Στρά­τος, πα­νε­πι­στη­μια­κός, Περ/κος Σύμ­βου­λος Βό­ρειου Αι­γαί­ου
Γιαν­νού­λια Κα­τε­ρί­να, Γραμ­μα­τεία Ισό­τη­τας ΑΔΕΔΥ – “Συ­νέ­λευ­ση 8η Μάρτη”
Γου­δέ­βε­νος Σπύ­ρος, ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος
Γουρ­λάς Νίκος, συν­δι­κα­λι­στής
Δα­μια­νά­κης Νίκος, υπ. δι­δά­κτο­ρας κοι­νω­νιο­λο­γί­ας
Δε­λη­μή­τρος Κώ­στας, γραμ­μα­τέ­ας ΔΣ συλ­λό­γου ερ­γα­ζο­μέ­νων Γε­ω­πο­νι­κού Παν/μίου, πρ. βου­λευ­τής
Δερ­μι­τζά­κης Κώ­στας, φαρ­μα­κο­ποιός – λο­γο­τέ­χνης, πρ. βου­λευ­τής
Δια­μα­ντό­που­λος Βαγ­γε­λης, Τε­χνι­κός Τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, πρ. βου­λευ­τής, Κα­στο­ριά
Δρα­γώ­της Θύ­μιος, υπ. δι­δά­κτο­ρας, Πάτρα
Δρού­γκας Δη­μο­σθέ­νης, οδο­ντί­α­τρος, περ/κός Σύμ­βου­λος Πε­λο­πον­νή­σου
Ζερ­δε­λής Γιάν­νης, για­τρός, πρ. βου­λευ­τής, Λέ­σβος
Ζια­ζιάς Δη­μή­τρης, Πρό­ε­δρος Ένωση Ια­τρών Νόμου Αχαιας
Ζού­τσος Νίκος, εκ­παι­δευ­τι­κός, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Πε­ρι­στε­ρί­ου,
Ήσυ­χος Κώ­στας, πρ. βου­λευ­τής
Θα­νο­πού­λου Κα­τε­ρί­να, εκ­παι­δευ­τι­κός ει­δι­κής αγω­γής – συγ­γρα­φέ­ας
Θε­ο­δω­ρί­δου Αλε­ξάν­δρα, γε­νι­κή γραμ­μα­τέ­ας ΣΥΑΕ
Ιω­αν­νί­δης Ηλίας, ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τί­ας, πρ. Βου­λευ­τής, Κα­βά­λα
Κα­κα­γιάν­νης Νίκος, συ­ντα­ξιού­χος εκ­παι­δευ­τι­κός, Λά­ρι­σα
Κα­λα­βά­νος Πα­να­γιώ­της, δι­κη­γό­ρος, Κί­νη­ση για τα Δη­μο­κρα­τι­κά Δι­καιώ­μα­τα
Κα­λαϊ­τζο­πού­λου Ηλέ­κτρα, Βιο­λό­γος, υπ. δι­δά­κτο­ρας Βιο­χη­μεί­ας
Κα­λό­γη­ρος Νίκος, εκ­παι­δευ­τι­κός, αντι­πρό­ε­δρος ΣΕΠΕ Καλ­λι­θέ­ας-Μο­σχά­του
Κα­λο­μοί­ρης Γρη­γό­ρης, συ­ντο­νι­στής του ΜΕΤΑ, πρώην πρό­ε­δρος της ΟΛΜΕ
Καλ­τσώ­νης Δη­μή­τρης, πα­νε­πι­στη­μια­κός
Κα­λύ­βης Αλέ­κος, πρ. ανα­πλη­ρω­τής πρό­ε­δρος ΓΣΕΕ
Κά­ντας Αρι­στο­τέ­λης, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Συ­ντα­ξιού­χων Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης
Κα­ρα­βά­κος Βα­σί­λης, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Με­τα­μόρ­φω­σης
Κα­ρα­βα­σί­λη Ιω­άν­να, κοι­νω­νιο­λό­γος
Κα­ρα­χά­λιος Γιάν­νης, ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος
Κα­τε­ρί­νη Τόνια, αρ­χι­τέ­κτο­νας μη­χα­νι­κός
Κα­τζου­ρά­κης Κυ­ριά­κος, ζω­γρά­φος
Κα­ψά­λης Απο­στό­λης, με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κός ερευ­νη­τής
Κόκ­κα­λη Άννα, εκ­παι­δευ­τι­κός, με­τα­φρά­στρια
Κοκ­κι­νί­δης Θωμάς, οι­κο­νο­μο­λό­γος
Κοκ­κι­νό­που­λος Πα­ντε­λής, για­τρός, αντ. Ια­τρι­κού συλ­λό­γου Αρ­γο­λί­δος
Κο­λού­σιος Στέρ­γιος, συ­ντα­ξιού­χος δά­σκα­λος, Λά­ρι­σα
Κον­δύ­λης Γρη­γό­ρης, γλωσ­σο­λό­γος, με­τα­φρα­στής
Κο­ντο­γε­ώρ­γος Μάκης, μέλος ΕΕ της ΟΜΕ – ΟΤΕ
Κο­ντός Δη­μή­τρης, φυ­σι­κός, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Τρι­τέ­κνων Ελ­λά­δας, Δυ­τι­κό μέ­τω­πο για το κλεί­σι­μο του ΧΥΤΑ Φυλής
Κορ­τζί­δης Χρή­στος, πρ. Δή­μαρ­χος Ελ­λη­νι­κού- Αρ­γυ­ρού­πο­λης
Κο­σμάς Νι­κη­φό­ρος, λο­γι­στής, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Κε­ντρι­κής Κέρ­κυ­ρας & Δια­πό­ντιων Νήσων
Κου­βα­ράς Γιώρ­γος, μα­θη­μα­τι­κός, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Αι­για­λεί­ας
Κου­βε­λά­κης Στά­θης, πα­νε­πι­στη­μια­κός
Κου­ζής Γιάν­νης, πα­νε­πι­στη­μια­κός
Κου­ρα­ντής Δη­μή­τρης, δι­κη­γό­ρος
Κού­στας Κώ­στας, περιφ. Σύμ­βου­λος Δυτ. Ελ­λά­δος, εκ­παι­δευ­τι­κός
Κου­τσια­νάς Πάνος, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Ιλίου
Κό­χι­λας Λευ­τέ­ρης, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Ικα­ρί­ας
Κρι­τσω­τά­κης Μι­χά­λης, περ/κος Σύμ­βου­λος Κρή­της
Κυ­πραί­ος Βα­σί­λης, με­τα­πτυ­χια­κός Βιο­λο­γί­ας, Πάτρα
Κυ­ρια­κά­κης Γιάν­νης, πρό­ε­δρος ΕΛΜΕ Χα­νί­ων
Κω­τσιό­που­λος Νίκος, Μέλος Γ.Σ. Συν­δι­κά­του Οι­κο­δό­μων Ν. Λά­ρι­σας
Λαγδά Δέ­σποι­να, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Δάφ­νης – Υμητ­τού
Λα­ζα­ρί­ζου Μαρία, υπ. δι­δά­κτωρ χη­μι­κού ΑΠΘ
Λα­πα­βί­τσας Κώ­στας, πα­νε­πι­στη­μια­κός, πρ. βου­λευ­τής
Λα­πιέ­ρης Σω­τή­ρης, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Χα­λαν­δρί­ου
Λα­σκα­ρί­δης Πα­να­γιώ­της, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Αγίου Δη­μη­τρί­ου
Λε­ο­ντα­ρά­κης Πάνος, ιχθυο­λό­γος, Κα­βά­λα
Λε­ου­τσά­κος Στά­θης, πρ. βου­λευ­τής
Λιά­γκος Γιώρ­γος, ηλε­κτρο­λό­γος μη­χα­νι­κός
Μα­γιά­κης Λευ­τέ­ρης, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Αμα­ρου­σί­ου, μη­χα­νι­κός
Μακρή Αλέκα, για­τρός
Μα­νιά­της Γιώρ­γος, πα­νε­πι­στη­μια­κός
Μάνος Γιάν­νης, οι­κο­νο­μο­λό­γος, Τρί­κα­λα
Μα­νου­σά­κης Γιώρ­γος, πρό­ε­δρος συλ­λό­γου ερ­γα­ζο­μέ­νου νο­σο­κο­μεί­ου Άγιος Νι­κό­λα­ος, Λα­σί­θι
Μαντά Αση­μί­να, φοι­τή­τρια, μέλος ΕΑΑΚ
Μα­ντέ­λας Νίκος, υπ. Δι­δά­κτο­ρας παι­δα­γω­γι­κής
Μάρ­κου Κώ­στας, οδο­ντί­α­τρος, μέλος της Πρω­το­βου­λί­ας για μία Δη­μό­σια Υγεία-Λαϊ­κό Δι­καί­ω­μα-Κοι­νω­νι­κό Αγαθό
Μαυ­ρό­που­λος Τάσος, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Βύ­ρω­να
Μέγ­γος Τάκης, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Δελ­φών
Μερ­μί­γκης Στέ­λιος, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Αγρι­νί­ου
Μη­τρό­που­λος Δη­μή­τρης, μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Πει­ραιά
Μι­νω­τά­κης Αλέ­ξαν­δρος, υπ. Δι­δά­κτο­ρας Επι­κοι­νω­νί­ας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Μι­χαη­λί­δου Να­τα­λία, μη­χα­νι­κός
Μο­σχο­χω­ρί­του Όλγα, δι­κη­γό­ρος
Μπα­μπα­λής Δη­μή­τρης, Για­τρός, Πα­θο­λό­γος-Εντα­τι­κο­λό­γος, Δ/ντής ΤΕΠ ΓΝ Λά­ρι­σας, Μέλος ΔΣ Ένω­σης Νο­σο­κο­μεια­κών Ια­τρών Λά­ρι­σας (ΕΙΝ­ΚΥΛ)
Μπαρ­μπα­λιά Ελένη, κί­νη­μα ατό­μων με ανα­πη­ρία
Μπαρ­σέφ­σκι Μάνια, νο­μι­κός, κί­νη­μα για τα δη­μο­κρα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα
Μπα­στέ­ας Πέ­τρος, συν­δι­κα­λι­στής ΕΥΔΑΠ
Μπέλ­μπας Χρή­στος, εκ­παι­δευ­τι­κός, μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Χα­νί­ων
Μπε­φά­νης Βα­σί­λης-Ορέ­στης, φοι­τη­τής, πρό­ε­δρος Φ.Σ. ΙΑΚΑ, Βόλος
Μπί­σιας Χάρις, πο­λι­τι­κός επι­στή­μο­νας, Χανιά
Μπό­λα­ρη Μαρία, ιδιω­τι­κή υπάλ­λη­λος, πρ. βου­λεύ­τρια Α’ Αθή­νας
Μπού­κη Ελένη, μη­χα­νι­κός, αντι­προ­σω­πεία ΤΕΕ
Μπουρ­δού­βα­λης Βα­σί­λης, ερ­γα­ζό­με­νος στην πλη­ρο­φο­ρι­κή
Ντα­βα­νέ­λος Αντώ­νης, συ­ντα­ξιού­χος δη­μο­σιο­γρά­φος
Οι­κο­νό­μου Γιώρ­γος, δι­κη­γό­ρος, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Νέας Σμύρ­νης
Ορ­φα­νί­δης Τάσος, αγρό­της. Κα­βά­λα
Πα­να­γιω­τί­δης Πα­να­γιώ­της, φο­ρο­τε­χνι­κός, Λά­ρι­σα
Πα­να­γιω­τό­που­λος Χρή­στος, πρώην πρό­ε­δρος ερ­γα­ζο­μέ­νων δήμου Βύ­ρω­να
Πα­πα­δη­μη­τρί­ου Μάνια, ηθο­ποιός – σκη­νο­θέ­της
Πα­πα­δό­που­λος Δη­μή­τρης, μέλος  Δ.Σ. ΕΛΜΕ Λά­ρι­σας
Πα­πα­δό­που­λος Κώ­στας, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Νί­καιας-Ρέ­ντη
Πα­πα­δο­πού­λου Μα­ρί­να, ψυ­χο­λό­γος, Δράμα
Πα­πα­πο­στό­λου Να­τά­σα, εκ­παι­δευ­τι­κός
Πα­σχά­λη Βιβή, υγειο­νο­μι­κός, μέλος ΔΣ συλ­λό­γου εργαζ. Ευαγ­γε­λι­σμού
Παυ­λό­που­λος Γιώρ­γος, συν­δι­κα­λι­στής στις τρά­πε­ζες
Πε­πο­νή Καλ­λι­ρόη, ιδιω­τι­κή υπάλ­λη­λος
Πε­τρό­που­λος Δη­μή­τρης, μη­χα­νι­κός δη­μο­σί­ου, αντι­προ­σω­πεία ΤΕΕ
Πλια­κο­γιάν­νης Δη­μή­τρης, Δί­κτυο υπε­ρά­σπι­σης δη­μο­κρα­τι­κών ελευ­θε­ριών ΘΣΝ
Πο­τα­μί­της Νίκος, Πρό­ε­δρος Ένω­σης Νο­σο­κο­μεια­κών Ια­τρών Ζα­κύν­θου
Πράσ­σος Στέ­φα­νος, περ/κος σύμ­βου­λος Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας
Ρε­μπά­πης Πα­να­γιώ­της, μέλος Δ.Σ. ΕΛΜΕ Λά­ρι­σας
Ρω­μα­νός Αγ­γε­λής, μέλος του κι­νή­μα­τος κατά των πλει­στη­ρια­σμών
Σα­κελ­λα­ρό­που­λος Σπύ­ρος, Πα­νε­πι­στη­μια­κός
Σα­κού­της Νίκος, εκ­παι­δευ­τι­κός, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Πε­τρού­πο­λης
Σα­μο­ΐ­λης Στέ­φα­νος, μη­χα­νι­κός, Περ/κος Σύμ­βου­λος Ιο­νί­ων Νήσων
Σα­που­νάς Γιώρ­γος,μέλος Δ.Σ. ΣΕΠΕ Αμα­ρου­σί­ου
Σα­ρά­ντος Αλε­ξαν­δρής, πρ. μέλος ΔΣ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Με­γα­λό­πο­λη
Σα­ρα­φια­νός Δη­μή­τρης, δι­κη­γό­ρος, κί­νη­μα για τα δη­μο­κρα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα
Σι­γά­λας Αντώ­νης, ακτι­βι­στής ΛΟ­ΑΤ­ΚΙ
Σκα­μνά­κης Θα­νά­σης, δη­μο­σιο­γρά­φος
Σκλα­βά­κη Φρόσω, μέλος ΔΣ συλ­λό­γου ερ­γα­ζο­μέ­νων ΔΟΥ ν. Ατ­τι­κής & Κυ­κλά­δων
Σκόν­δρας Άγ­γε­λος, γε­ω­πό­νος, Πάτρα
Σκού­μας Θα­νά­σης, δι­κη­γό­ρος, Θήβα
Σουλ­τα­νί­δου Χρι­στί­να, κί­νη­μα κατά των πλει­στη­ρια­σμών, Θεσ­σα­λο­νί­κη
Σπα­νού Δέ­σποι­να, νο­μι­κός, πρ. αντι­πρό­ε­δρος ΑΔΕΔΥ
Σταθά Γιώτα, μη­χα­νι­κός ΔΕΗ
Στα­μα­το­νι­κο­λός Γιώρ­γος, ερ­γα­ζό­με­νος στο προ­σφυ­γι­κό/με­τα­να­στευ­τι­κό
Σταυ­ρο­πού­λου Ανα­στα­σία, δι­κη­γό­ρος, κί­νη­μα για τα δη­μο­κρα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα
Στρα­τού­λης Δη­μή­τρης, πρ. βου­λευ­τής
Σω­τη­ριά­δη Ντίνα, κτη­νί­α­τρος
Τζά­ρας Νίκος, δι­κη­γό­ρος, Χανιά
Τζή­μας Νίκος, φοι­τη­τής, μέλος ΕΑΑΚ
Τόλης Χρή­στος, μη­χα­νι­κός
Το­λί­κα Κα­τε­ρί­να, εκ­παι­δευ­τι­κός
Του­λιά­τος Χρί­στος, βι­βλιο­ϋ­πάλ­λη­λος, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Ζω­γρά­φου
Τρά­ντος Γιάν­νης-Άγ­γε­λος, ια­τρός, μέλος Ενω­τι­κού Κι­νή­μα­τος για την Ανα­τρο­πή και     της Πρω­το­βου­λί­ας για μία Δη­μό­σια Υγεία-Λαϊ­κό Δι­καί­ω­μα-Κοι­νω­νι­κό Αγαθό
Τρια­ντα­φυλ­λί­δης Στέ­φα­νος, ερ­γα­ζό­με­νος στον επι­σι­τι­σμό
Τσάλα Συλβί, άνερ­γη, Τρί­κα­λα
Τσι­ρώ­νης Μίλ­τος, Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Λα­μί­ας
Τσίτ­κα­νος Μή­τσος, ερ­γα­ζό­με­νος στο μέ­ταλ­λο
Τσι­φής Κώ­στας, γε­ω­πό­νος, Λά­ρι­σα
Τσί­χλη Μα­ριάν­να, δι­κη­γό­ρος, Περ/κός Σύμ­βου­λος Ατ­τι­κής
Φάρας Αντώ­νης, τε­χνο­λό­γος- οι­κο­νο­μο­λό­γος
Χαλ­βα­τζής Αλέ­κος, μι­σθω­τός ερ­γα­ζό­με­νος σε τε­χνι­κή εται­ρεία
Χα­ρα­λα­μπί­δης Κώ­στας, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Νε­ά­πο­λης-Συ­κε­ών
Χα­ρα­λα­μπί­δου Δέ­σποι­να, Περ/κος. Σύμ­βου­λος Κεντρ. Μα­κε­δο­νί­ας
Χα­ρί­σης Γιώρ­γος, μέλος Γε­νι­κού Συμ­βου­λί­ου ΑΔΕΔΥ
Χα­τζη­στε­φά­νου Άρης, δη­μο­σιο­γρά­φος
Χα­τζό­που­λος Στά­θης, δι­κη­γό­ρος
Χου­δα­λά­κη Κα­τε­ρί­να, ηλε­κτρο­λό­γος μη­χα­νι­κός, μέλος ΔΣ ΣΜΤ
Χου­ντής Νίκος, πρ. ευ­ρω­βου­λευ­τής
Χρυ­σα­δά­κος Σταύ­ρος, γε­ω­πό­νος, πρ. Περ/κος Σύμ­βου­λος Πε­λο­πον­νή­σου
Aνοι­κτή εκ­δή­λω­ση “Αρι­στε­ρής Πρω­το­βου­λί­ας Δια­λό­γου και Δρά­σης”, στην Αθήνα

/rproject.gr/