Η κυβέρνηση κρύβει τις ευθύνες της στην υποχρεωτικότητα

Η κυβέρνηση κρύβει τις ευθύνες της στην υποχρεωτικότητα

  • |

Πανδημία Covid-19: Όλα για τους ιδιώτες και τα κέρδη τους την ώρα που η μετάλλαξη «Δ» απειλεί

Ενά­μι­ση χρόνο τώρα που η παν­δη­μία Covid-19 έχει στοι­χί­σει 4,5 εκα­τομ­μύ­ρια νε­κρούς και οι κυ­βερ­νή­σεις δου­λεύ­ο­ντας με γνώ­μο­να τη διά­σω­ση της οι­κο­νο­μί­ας και του συ­στή­μα­τος αδυ­να­τούν να βρουν λύση και να ξε­πε­ρά­σουν την κρίση δη­μό­σιας υγεί­ας. Σε αυτό τον ενά­μι­ση χρόνο προ­τί­μη­σαν αρ­χι­κά να κυ­ριαρ­χή­σουν στις πο­λι­τι­κές τους τα μέτρα κοι­νω­νι­κής απο­στα­σιο­ποί­η­σης για την με­γά­λη πλειο­ψη­φία της αν­θρω­πό­τη­τας, του­λά­χι­στον σε αυτό το τμήμα που ευ­ρύ­τε­ρα είναι γνω­στό ως ανα­πτυγ­μέ­νες χώρες και χρη­μα­το­δό­τη­σαν τις φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες για να βρουν το εμ­βό­λιο που θα αντι­με­τώ­πι­ζε τον ιό. 

Θοδωρής Πατσατζής

Ταυ­τό­χρο­να προ­χώ­ρη­σαν σε προ­γράμ­μα­τα πα­χυ­λής επι­δό­τη­σης των κα­πι­τα­λι­στών για να αντέ­ξουν την επι­πρό­σθε­τη πίεση που δη­μιουρ­γού­σε το νέο σκη­νι­κό σε μια οι­κο­νο­μία σε κα­τά­στα­ση κρί­σης, ώστε να μη συν­θλι­βούν. Και αυτός είναι ο κύ­ριος λόγος που έχουν χρη­μα­το­δο­τή­σει ελά­χι­στα την έρευ­να για θε­ρα­πεία απέ­να­ντι στον ιό εκτι­μώ­ντας ότι τα εμ­βό­λια θα έφτα­ναν για να μειω­θούν του­λά­χι­στον οι νε­κροί.

Ισ­ρα­ήλ

Για αυτό το λόγο άλ­λω­στε υπερ­δια­φη­μί­στη­κε η προ­σπά­θεια του κρά­τους του Ισ­ρα­ήλ που αφού έγρα­ψε στα παλιά του τα πα­πού­τσια τους διε­θνείς θε­σμούς κλεί­νο­ντας από μόνο του συμ­φω­νία με την Pfizer, κα­τόρ­θω­σε να μειώ­σει πολύ στις αρχές του 2021 τα κρού­σμα­τα και τους νε­κρούς έχο­ντας εμ­βο­λιά­σει τη συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του πλη­θυ­σμού του. Όμως στη συ­νέ­χεια ήρθε η με­τάλ­λα­ξη Δέλτα και τα κρού­σμα­τα στο Ισ­ρα­ήλ (με πλη­θυ­σμό 9 εκα­τομ­μύ­ρια) από ελά­χι­στα που ήταν κα­θη­με­ρι­νά στα τέλη του Μάη έφτα­σαν στις 25 Αυ­γού­στου να είναι 10.945 με 24 νε­κρούς μόνο σε μια μέρα καθώς είναι δε­δο­μέ­νο ότι οι ιοί με­ταλ­λάσ­σο­νται και πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο όταν δε βρί­σκεις απο­τε­λε­σμα­τι­κές θε­ρα­πεί­ες και τρό­πους αντι­με­τώ­πι­σής τους. Και αυτή η με­τάλ­λα­ξη απέ­δει­ξε ότι η πο­λι­τι­κή των κα­πι­τα­λι­στών που ευ­ελ­πι­στού­σε ότι μόνο με τον εμ­βο­λια­σμό θα λύσει μό­νι­μα το πρό­βλη­μα κάπου είχε μια με­γά­λη τρύπα.

Πρώ­τον γιατί δεν δό­θη­κε καν η δυ­να­τό­τη­τα εκτός του Ισ­ρα­ήλ να εμ­βο­λια­στεί η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του πλα­νή­τη. Σε πολ­λές χώρες της Αφρι­κής κυ­ρί­ως αλλά και της Ασίας τα εμ­βό­λια δεν έφτα­σαν ποτέ ή έφτα­σαν σε πολύ μικρό αριθ­μό του πλη­θυ­σμού τους. Ενώ και στις «ανα­πτυγ­μέ­νες» χώρες ο τρό­πος που ορ­γα­νώ­θη­κε ο εμ­βο­λια­σμός δεν επι­κε­ντρώ­θη­κε στην ανά­γκη του να εμ­βο­λια­στείς για να μην αρ­ρω­στή­σεις και για να ζή­σεις αν αρ­ρω­στή­σεις αλλά επι­κε­ντρώ­θη­κε στη σω­τη­ρία της οι­κο­νο­μί­ας του συ­στή­μα­τος. Από τα πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα αυτής της κα­τη­γο­ρί­ας είναι η πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ στην Ελ­λά­δα. Η εμ­βο­λια­στι­κή κα­μπά­νια στη­ρί­χτη­κε στη λο­γι­κή εμ­βο­λιά­σου για να γυρ­νάς ελεύ­θε­ρος στα μπαρ και στα νησιά και να κά­νεις του­ρι­σμό και απέ­τυ­χε πα­τα­γω­δώς. Το ίδιο το κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ δε, ανα­γκά­στη­κε από τα τέλη του πε­ρα­σμέ­νου Ιούλη να ξα­να­πά­ρει μέτρα πε­ριο­ρι­σμού των συ­να­θροί­σε­ων και των εκ­δη­λώ­σε­ων μαζί με το ότι έγινε η πρώτη χώρα που απο­φά­σι­σε να κάνει και τρίτη δόση του εμ­βο­λί­ου, αγνο­ώ­ντας ξανά τον Πα­γκό­σμιο Ορ­γα­νι­σμό Υγεί­ας που έκανε έκ­κλη­ση να στα­λούν οι δό­σεις σε χώρες του λε­γό­με­νου τρί­του κό­σμου. Τα μέτρα αυτά δεν το έσω­σαν και αυτό είναι κα­μπα­νά­κι και ισχυ­ρή προει­δο­ποί­η­ση και για τις ΗΠΑ και την Ελ­λά­δα και τις άλλες χώρες που απο­φά­σι­σαν να προ­χω­ρή­σουν σε τρίτη δόση εμ­βο­λια­σμού.

Η κα­τά­στα­ση στην Ελ­λά­δα

Ει­δι­κά για την Ελ­λά­δα το κα­μπα­νά­κι πρέ­πει να ηχή­σει πολύ βα­ρύ­τε­ρα σε όλους μας. Γιατί εδώ γνω­ρί­ζα­με και γνω­ρί­ζου­με ότι το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας έχει ξε­πε­ρά­σει σχε­δόν από την αρχή της παν­δη­μί­ας τα όριά του. Και η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ δεν έκανε τί­πο­τα για να μπο­ρέ­σει να αλ­λά­ξει την κα­τά­στα­ση όταν είχε την ευ­και­ρία μετά το πρώτο λο­κντά­ουν την άνοι­ξη του 2020 αλλά και στη συ­νέ­χεια. Η μό­νι­μη επω­δός των στε­λε­χών της κυ­βέρ­νη­σης από τον ίδιο τον πρω­θυ­πουρ­γό μέχρι το τε­λευ­ταίο στέ­λε­χος ήταν ότι πρέ­πει να σώ­σου­με την οι­κο­νο­μία.

Είναι βέ­βαιο ότι έχουν λα­δω­θεί καλά οι τσέ­πες κά­ποιων με­γα­λο­ερ­γο­δο­τών του του­ρι­σμού και κά­ποιων με­γά­λων επι­χει­ρή­σε­ων από τα λεφτά που τους μοί­ρα­σε αλλά και από το άνοιγ­μα του του­ρι­σμού πέρσι και φέτος. Αλλά αυτό το νού­με­ρο έχει δίπλα του και έναν άλλο αριθ­μό. Σχε­δόν 14.000 νε­κροί (13.600 στις 30/8) από την αρχή της παν­δη­μί­ας. Αριθ­μός που όπως προει­δο­ποιεί το Ισ­ρα­ήλ που είχε και πιο πε­τυ­χη­μέ­νη στρα­τη­γι­κή από την Ελ­λά­δα θα αυ­ξη­θούν πολύ το επό­με­νο διά­στη­μα. Αριθ­μός όμως που θα μπο­ρού­σε να είναι και μι­κρό­τε­ρος. Οι νε­κροί θα ήταν λι­γό­τε­ροι του­λά­χι­στον αν είχε ενι­σχυ­θεί σε προ­σω­πι­κό, εξο­πλι­σμό και δομές το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας αλλά προ­τι­μή­θη­κε να προ­σλαμ­βά­νο­νται αστυ­νο­μι­κοί για να μπο­ρεί να επι­βάλ­λε­ται κα­τα­στο­λή σε δια­δη­λώ­σεις και απερ­για­κές συ­γκε­ντρώ­σεις. Θα ήταν λι­γό­τε­ροι αν είχε απαι­τη­θεί, από κοι­νού με τις άλλες κυ­βερ­νή­σεις, να δο­θούν οι πα­τέ­ντες των εμ­βο­λί­ων σε όλες τις εται­ρεί­ες. Θα ήταν λι­γό­τε­ροι αν είχαν επεν­δυ­θεί λεφτά στην έρευ­να για τη θε­ρα­πεία αντί να δί­νο­νται στους εξο­πλι­σμούς. Θα ήταν λι­γό­τε­ροι αν είχαν δοθεί λεφτά για να έχου­με πε­ρισ­σό­τε­ρα Μέσα Μα­ζι­κής Με­τα­φο­ράς στους δρό­μους και χωρίς συ­νω­στι­σμό. Θα ήταν λι­γό­τε­ροι αν είχε επι­τα­χθεί ο ιδιω­τι­κός το­μέ­ας της υγεί­ας χωρίς όρους και δω­ρά­κια στους κλι­νι­κάρ­χες.

Νε­κροί που θα ήταν λι­γό­τε­ροι αν η κυ­βέρ­νη­ση είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μια κα­μπά­νια εμ­βο­λια­σμού που θα έλεγε την αλή­θεια στον κόσμο. Δη­λα­δή ότι το εμ­βό­λιο μπο­ρεί όντως να μειώ­σει δρα­μα­τι­κά την πι­θα­νό­τη­τα να νο­σή­σεις και να με­τα­δώ­σεις τον ιό και την πι­θα­νό­τη­τα να πε­θά­νεις. Που θα έλεγε ότι ακόμη κι αν νο­σή­σεις όταν έχεις εμ­βο­λια­στεί, στη συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των πε­ρι­πτώ­σε­ων, θα πε­ρά­σεις τη νόσο σε πολύ ελα­φριά μορφή.

Η υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα

Απέ­να­ντι λοι­πόν στην εγκλη­μα­τι­κή απο­τυ­χία της η κυ­βέρ­νη­ση του Κ. Μη­τσο­τά­κη απο­φά­σι­σε ότι ήρθε η ώρα να προ­σπα­θή­σει να βγει από την αδύ­να­μη θέση που έχει πε­ριέλ­θει σε συν­δυα­σμό με το πως έχει αντι­με­τω­πί­σει άλλα θέ­μα­τα όπως οι φω­τιές και να με­τα­κυ­λή­σει τις ευ­θύ­νες από τις πλά­τες της στην… «ανεύ­θυ­νη» ερ­γα­τι­κή τάξη. Δεν είναι μια πο­λι­τι­κή της τε­λευ­ταί­ας στιγ­μής. Ας μην ξε­χνά­με ότι η κα­ρα­μέ­λα της ατο­μι­κής ευ­θύ­νης πι­πι­λι­ζό­ταν από την αρχή της παν­δη­μί­ας με στόχο να ξε­πλυ­θούν οι ευ­θύ­νες του κα­πι­τα­λι­σμού για την αδυ­να­μία αντι­με­τώ­πι­σης του Covid-19. Ας μην ξε­χνά­με επί­σης ότι η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη ήταν η πρώτη στην ΕΕ που πρό­τει­νε «πρά­σι­να δια­βα­τή­ρια» για όσους έχουν εμ­βο­λια­στεί.

Ο σχε­δια­σμός αυτός φέρ­νει τώρα την επί­θε­ση στους «ανεύ­θυ­νους» υγειο­νο­μι­κούς και ερ­γα­ζό­με­νους σε προ­νοια­κές δομές των δήμων που δεν εμ­βο­λιά­ζο­νται. Πι­θα­νά αύριο στους «ανεύ­θυ­νους» εκ­παι­δευ­τι­κούς και πάει λέ­γο­ντας. Ο ίδιος σχε­δια­σμός φέρ­νει και τη μεί­ω­ση μι­σθού ως μέ­τρου για όσους «ανεύ­θυ­νους» ερ­γα­ζό­με­νους και φοι­τη­τές δεν εμ­βο­λιά­ζο­νται και δεν μπαί­νουν σε ανα­στο­λή ερ­γα­σί­ας, όπως οι υγειο­νο­μι­κοί και οι ερ­γα­ζό­με­νοι σε δομές πρό­νοιας. Δη­μιουρ­γία κοι­νω­νι­κού αυ­το­μα­τι­σμού και αν­θρω­πο­φα­γία σε βάρος κά­ποιων από τα αδύ­να­μα στρώ­μα­τα της κοι­νω­νί­ας. Γιατί όμως επι­λέ­χθη­καν κα­ταρ­χήν οι ερ­γα­ζό­με­νοι στη δη­μό­σια υγεία ως πρώ­τοι στό­χοι; Γιατί αυτοί που έχουν εμ­βο­λια­στεί (αν συ­νυ­πο­λο­γί­σου­με και όσους έχουν νο­σή­σει) κατά 90% και όχι οι αστυ­νο­μι­κοί που έχουν (μαζί με όσους έχουν νο­σή­σει) εμ­βο­λια­στεί μόλις στο 52% σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα «Κα­θη­με­ρι­νή»;

Η κυ­βέρ­νη­ση αν δεν είχε την παν­δη­μία θα είχε εφαρ­μό­σει ήδη τα σχέ­διά της για συρ­ρί­κνω­ση του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας. Ήδη με πιό­νια τις διο­ρι­σμέ­νες διοι­κή­σεις έχει αρ­χί­σει σε πολλά νο­σο­κο­μεία να επα­να­φέ­ρει τους ερ­γο­λά­βους στην κα­θα­ριό­τη­τα και τη φύ­λα­ξη. Αν οι ερ­γα­ζό­με­νοι στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία δεν είχαν στα­θεί με ηρω­ϊ­κό τρόπο σώ­ζο­ντας όσες πε­ρισ­σό­τε­ρες ζωές μπο­ρούν σε ένα κου­ρε­λια­σμέ­νο σύ­στη­μα υγεί­ας, με τε­ρά­στιες ελ­λέι­ψης προ­σω­πι­κού (του­λά­χι­στον 30.000 κενές θέ­σεις), χωρίς πολ­λές φορές τα Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας όπως οι μά­σκες Ν95, απα­ραί­τη­τες στο­λές κ.α. χωρίς όσους ανα­πνευ­στή­ρες θα έπρε­πε να έχουν και υπο­χρε­ω­μέ­νοι να δου­λεύ­ουν αστα­μά­τη­τα χωρίς άδειες και ρεπό πολ­λές φορές, θα είχαν αντι­με­τω­πί­σει πολύ νω­ρί­τε­ρα αντί­στοι­χη επί­θε­ση.

Οι προ­θέ­σεις της ΝΔ έχουν γίνει ξε­κά­θα­ρες και είναι να συγ­χω­νευ­θούν κλι­νι­κές και μο­νά­δες, να κλεί­σουν τμή­μα­τα ώστε να πά­ρουν προ­βά­δι­σμα στον τομέα της υγεί­ας οι ιδιώ­τες και οι ερ­γο­λά­βοι ακόμη και μέσω ΣΔΙΤ (Συ­μπρά­ξεις Δη­μό­σιου και Ιδιω­τι­κού Τομέα) με στόχο αρ­κε­τά με­γά­λα νο­σο­κο­μεία όπως ο Ευαγ­γε­λι­σμός, το Ασκλη­πιείο κ.α.. Ο κοι­νω­νι­κός αυ­το­μα­τι­σμός θα τη βοη­θή­σει θε­ω­ρεί σε αυτή την κα­τεύ­θυν­ση. Οι υγειο­νο­μι­κοί ήταν οι μπρο­στά­ρη­δες για να σωθεί ο λαός, όχι μόνο με την ερ­γα­σία τους στα νο­σο­κο­μεία αλλά και με τους αγώ­νες τους. Ήταν αυτοί που έσπα­σαν τη σιωπή στο πρώτο λοκ-ντά­ουν με τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις τους στις 7 Απρί­λη του 2020. Είναι με λίγα λόγια επι­κίν­δυ­νοι για το σχε­δια­σμό του συ­στή­μα­τος. Χρειά­ζε­ται να λοι­δω­ρη­θούν, να φορ­τω­θούν απάνω τους οι ευ­θύ­νες και να μπουν σε ανα­στο­λή ερ­γα­σί­ας ή να απο­λυ­θούν από την 1η του Σε­πτέμ­βρη για να αντέ­ξει το σύ­στη­μα. Θέ­λουν να ξε­χά­σου­με ότι η με­γά­λη δια­σπο­ρά του ιού έγινε σε ιδιω­τι­κούς οί­κους ευ­γη­ρί­ας και σε ιδιω­τι­κά νο­σο­κο­μεία, όπως ο Τα­ξιάρ­χης στο Πε­ρι­στέ­ρι και πολύ λι­γό­τε­ρο στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία.

Το από­λυ­το γέλιο προ­κα­λεί δε η από­φα­ση της κυ­βέρ­νη­σης να αντι­κα­τα­στή­σει το έμπει­ρο προ­σω­πι­κό που θα συμ­με­τά­σχει στην απερ­γία-απο­χή της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ και δεν θα κα­τα­θέ­σει το πι­στο­ποι­η­τι­κό εμ­βο­λια­σμού του στα νο­σο­κο­μεία, με τρι­μη­νί­τες συμ­βα­σιού­χους. Πότε άραγε θα προ­λά­βουν αυτοί οι ερ­γα­ζό­με­νοι να εκ­παι­δευ­τούν και να προ­σφέ­ρουν τις υπη­ρε­σί­ες τους;

Αρι­στε­ρά

Η Αρι­στε­ρά στα νο­σο­κο­μεία και στο χώρο της υγεί­ας, παρά τη γε­νι­κό­τε­ρη αδυ­να­μία της να απα­ντή­σει ενω­τι­κά και όσο μα­ζι­κά θα χρεια­ζό­ταν κε­ντρι­κά πο­λι­τι­κά στην κυ­βέρ­νη­ση, έχει κρα­τή­σει πολύ συ­νε­πή αγω­νι­στι­κή στάση, ανα­δει­κνύ­ο­ντας εξαρ­χής την εγκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης και προ­σπα­θώ­ντας να ανα­δεί­ξει τα αι­τή­μα­τα που χρειά­ζε­ται να αγκα­λιά­σει όλη η κοι­νω­νία. Προ­τάσ­σο­ντας το αί­τη­μα να σωθεί η ερ­γα­τι­κή τάξη και ο λαός, με όσα αυτό συ­νε­πά­γε­ται. Δη­λα­δή τις μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις νο­ση­λευ­τών και για­τρών, την ανα­γκαιό­τη­τα επί­τα­ξης του ιδιω­τι­κού τομέα κ.α.

Ανέ­δει­ξε επί­σης από την πρώτη στιγ­μή με αρ­θρο­γρα­φία της την ανά­γκη στή­ρι­ξης της ια­τρι­κής επι­στή­μης, την ανά­γκη χρη­μα­το­δό­τη­σης της έρευ­νας για εμ­βό­λια και θε­ρα­πεία. Την ανά­γκη να εμ­βο­λια­στεί μα­ζι­κά ο πλη­θυ­σμός. Κι ας είχαν να αντι­με­τω­πί­σουν την πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης που υπο­βάθ­μι­ζε την επι­στή­μη και με την έλ­λει­ψη ου­σια­στι­κής κα­μπά­νιας για τα εμ­βό­λια (θυ­μη­θεί­τε τι πα­νι­κό έσπει­ρε σε όσους ήμα­σταν απο­φα­σι­σμέ­νοι να κά­νου­με το εμ­βό­λιο με την στάση που κρά­τη­σε για το εμ­βό­λιο της AstraZeneca και το ότι δεν έχει αφή­σει να εμ­βο­λια­στούν χι­λιά­δες άν­θρω­ποί όπως οι κα­τά­κοι­τοι αλλά και οι πρό­σφυ­γες και οι με­τα­νά­στες) και προ­σπα­θώ­ντας συ­νε­χώς να φορ­τώ­σει σε κά­ποιο τρίτο την κα­τά­στα­ση. Άλ­λο­τε η νε­ο­λαία, άλ­λο­τε οι ηλι­κιω­μέ­νοι που δεν φο­ρά­νε σωστά τη μάσκα, άλ­λο­τε οι συ­γκε­ντρώ­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων και τώρα οι υγειο­νο­μι­κοί.

Αυτή η απα­ξί­ω­ση από την μεριά της κυ­βέρ­νη­σης της επι­στή­μης και της δη­μό­σιας υγεί­ας είναι που έχει φέρει στο προ­σκή­νιο σκο­τα­δι­στι­κές και ακρο­δε­ξιές ομά­δες να δια­σπεί­ρουν φόβο ενά­ντια στα εμ­βό­λια και να επι­τί­θε­νται ενά­ντια σε ερ­γα­ζό­με­νους στα νο­σο­κο­μεία που τόλ­μη­σαν να δια­σω­λη­νώ­σουν ασθε­νή με Covid-19 όπως έγινε το Σάβ­βα­το 28/8 στην Πνευ­μο­νο­λο­γι­κή κλι­νι­κή του Θριά­σιου νο­σο­κο­μεί­ου.

Η Αρι­στε­ρά οφεί­λει να υπε­ρα­σπι­στεί την ανα­γκαιό­τη­τα του μα­ζι­κού εμ­βο­λια­σμού, να ξε­μπρο­στιά­σει την πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης και να δια­δη­λώ­σει μαζί με τους ερ­γα­ζό­με­νους των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων ενά­ντια στις ανα­στο­λές ερ­γα­σί­ας και την υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα. Μπο­ρεί οι Μπολ­σε­βί­κοι πριν 100 χρό­νια να είχαν υπο­βά­λει τον υπο­χρε­ω­τι­κό εμ­βο­λια­σμό του πλη­θυ­σμού, ήταν όμως μια άλλη κυ­βέρ­νη­ση, ερ­γα­τι­κή και επα­να­στα­τι­κή και απο­φά­σι­ζε μέσα σε τε­λεί­ως δια­φο­ρε­τι­κές συν­θή­κες. Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη δεν απο­φά­σι­σε την υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα με γνώ­μο­να τη σω­τη­ρία της ερ­γα­τι­κής τάξης. Απο­φά­σι­σε με γνώ­μο­να τη σω­τη­ρία του κα­πι­τα­λι­σμού.

Αντι­στά­σεις

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία απέρ­γη­σαν μα­ζι­κά την Πέμ­πτη 26 Αυ­γού­στου και συμ­με­τεί­χαν σε μια πολύ με­γά­λη συ­γκέ­ντρω­ση στο Υπουρ­γείο Υγεί­ας όπου και ακο­λού­θη­σε πο­ρεία στη βουλή. Ο στό­χος να φτά­σει η πο­ρεία στο Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου δεν έγινε εφι­κτός καθώς απο­κλεί­στη­κε ολό­γυ­ρα η πε­ριο­χή από την Αστυ­νο­μία.

Η κυ­βέρ­νη­ση τρο­μο­κρα­τη­μέ­νη από την αντί­στα­ση των υγειο­νο­μι­κών είχε ανα­κοι­νώ­σει 1 μέρα νω­ρί­τε­ρα την από­φα­σή της να ανα­στεί­λει (για τρίτη φορά από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας) τις άδειες των υγειο­νο­μι­κών ομο­λο­γώ­ντας ότι ούτε προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού έχει κάνει, ούτε έχει στόχο να υλο­ποι­ή­σει κά­ποιο από τα βα­σι­κά αι­τή­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα νο­σο­κο­μεία (όπως η έντα­ξη όλων στα ΒΑΕ κ.α.)

Η στάση της εξα­κο­λου­θεί να με­τα­τρέ­πει το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας σε μο­νο­θε­μα­τι­κό για τον Covid-19 και η επι­βο­λή ανα­στο­λής ερ­γα­σί­ας σε όσους δεν κα­τα­θέ­σουν το πι­στο­ποι­η­τι­κό εμ­βο­λια­σμού θα χει­ρο­τε­ρέ­ψει ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο την κα­τά­στα­ση. Θα είναι υπο­χρε­ω­μέ­νη πια να συγ­χω­νεύ­σει κλι­νι­κές, να ανα­στεί­λει χει­ρουρ­γεία και να με­τα­κι­νεί προ­σω­πι­κό από το ένα νο­σο­κο­μείο στο άλλο. Δεν μπο­ρού­με να της το επι­τρέ­ψου­με. Χρειά­ζε­ται να στα­θού­με στο πλευ­ρό των υγειο­νο­μι­κών που αγω­νί­ζο­νται και στις 2 του Σε­πτέμ­βρη στην δια­δή­λω­ση στην Αθήνα και στις 10 Σε­πτέμ­βρη στη δια­δή­λω­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Χρειά­ζε­ται να σε­βα­στού­με το δι­καί­ω­μα στη ζωή με τον μα­ζι­κό εμ­βο­λια­σμό και να αντι­στα­θού­με στα τι­μω­ρη­τι­κά μέτρα ενά­ντια στους ερ­γα­ζό­με­νους και όσους δεν εμ­βο­λιά­ζο­νται.

rproject.gr/