Πανεκπαιδευτικό μέτωπο για Δημόσια Παιδεία

Πανεκπαιδευτικό μέτωπο για Δημόσια Παιδεία

  • |

Απέναντι στη νεοφιλελεύθερη πανδημία στην εκπαίδευση

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα των πα­νελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων προ­κά­λε­σαν σοκ και μετά τις φω­τιές απο­κά­λυ­ψαν που οδη­γεί η πο­λι­τι­κή της ΝΔ στην παι­δεία.

Νίκος Αναστασιάδης

Τα νού­με­ρα είναι γνω­στά! Πάνω από 40000 παι­διά έμει­ναν έξω από το πα­νε­πι­στή­μιο, σε ένα πο­σο­στό 38,88% ενώ το αντί­στοι­χο πο­σο­στό απο­τυ­χί­ας το 2020 ήταν 22,77% σύμ­φω­να με ανά­λυ­ση της ΟΙΕΛΕ. Πε­ρί­που 16.000 θέ­σεις ει­σα­κτέ­ων, έμει­ναν κενές, κάτι που ση­μαί­νει ότι δε­κά­δες τμή­μα­τα έχουν από ελά­χι­στους μέχρι κα­θό­λου ει­σα­κτέ­ους. Εμ­βλη­μα­τι­κή είναι η πε­ρί­πτω­ση των τμη­μά­των «Αρ­χι­τε­κτό­νων Μη­χα­νι­κών Ξάν­θης» και «Δα­σο­λο­γί­ας και Φυ­σι­κού Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Δρά­μας» που έμει­ναν χωρίς επι­τυ­χό­ντες ει­σα­κτέ­ους. Βέ­βαια όλα τα πα­ρα­πά­νω δεν προ­έ­κυ­ψαν τυ­χαία. Η «Ελά­χι­στη Βάση Ει­σα­γω­γής» (ΕΒΕ) τόσο για το τμήμα όσο και για τα ει­δι­κά μα­θή­μα­τα, είναι η αιτία που οδή­γη­σε στην με­γά­λη άνοδο των βά­σε­ων και στον απο­κλει­σμό ακόμα και αρι­στού­χων υπο­ψη­φί­ων από την σχολή της επι­λο­γής τους. Η ΝΔ δε δί­στα­σε να την εφαρ­μό­σει παρά την απο­διάρ­θρω­ση της εκ­παι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας και τα μορ­φω­τι­κά κενά που προ­κά­λε­σαν οι 6 μήνες τη­λεκ­παί­δευ­σης.

Ο… εγκλω­βι­σμός στα πα­νε­πι­στή­μια και η ανερ­γία

Η κυ­βερ­νη­τι­κή επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία περί «εγκλω­βι­σμού» των παι­διών στο πα­νε­πι­στή­μιο, ξε­κι­νά από την καλ­λιέρ­γεια της αντί­λη­ψης ότι οι ανώ­τα­τες σπου­δές ευ­θύ­νο­νται για την ανερ­γία στην Ελ­λά­δα γιατί οι θέ­σεις που έχει ανά­γκη η οι­κο­νο­μία δεν κα­λύ­πτο­νται λόγω του ακα­δη­μαϊ­κού προ­σα­να­το­λι­σμού των απο­φοί­των. Υπάρ­χει δη­λα­δή δυ­σαρ­μο­νία ανά­με­σα στις ει­δι­κό­τη­τες που ζη­τούν οι επι­χει­ρή­σεις και το είδος των πτυ­χί­ων που δί­νουν τα πα­νε­πι­στή­μια. Οπότε, σύμ­φω­να με το κυ­βερ­νη­τι­κό αφή­γη­μα, είναι ανα­γκαία μια με­ταρ­ρύθ­μι­ση που θα οδη­γή­σει τα παι­διά σε σπου­δές εκτός ΑΕΙ, δη­λα­δή σε ΙΕΚ ή στα νέα ΤΕΙ που προ­βλέ­πει το Σχέ­διο Κυ­βερ­νη­τι­κής Πο­λι­τι­κής (τμή­μα­τα Εφαρ­μο­σμέ­νων Επι­στη­μών μέσα στα πα­νε­πι­στή­μια). Βέ­βαια η ανερ­γία δεν έχει να κάνει με την ύπαρ­ξη και το είδος των πτυ­χί­ων αλλά κατ’ αρχήν με το αν δη­μιουρ­γού­νται νέες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας. Και δυ­στυ­χώς η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι ότι, παρά τις τε­ρά­στιες ανά­γκες στην παι­δεία, την υγεία, την πρό­νοια, την δα­σο­προ­στα­σία, την ενέρ­γεια, την ύδρευ­ση και γε­νι­κό­τε­ρα τους το­μείς που είναι απα­ραί­τη­τοι για τη ζωή εκα­τομ­μυ­ρί­ων αν­θρώ­πων, οι όποιοι διο­ρι­σμοί γί­νο­νται με το στα­γο­νό­με­τρο. Αλλά και στον ιδιω­τι­κό τομέα,οι συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας και το επί­πε­δο των μι­σθών οδη­γούν τους νέους να προ­τι­μούν το εξω­τε­ρι­κό από την επι­λο­γή μιας ζο­φε­ρής ερ­γα­σια­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας.

Δεν είναι λοι­πόν η αντι­με­τώ­πι­ση της ανερ­γί­ας το ζη­τού­με­νο για την κυ­βέρ­νη­ση. Είναι η από­συρ­ση του κρά­τους από την υπο­χρέ­ω­ση χρη­μα­το­δό­τη­σης της παι­δεί­ας και η με­τα­φο­ρά του κό­στους στις πλά­τες των λαϊ­κών οι­κο­γε­νειών. Η εξί­σω­ση των επαγ­γελ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των των πτυ­χί­ων των κολ­λε­γί­ων και των πα­νε­πι­στη­μί­ων δεί­χνει την προ­σπά­θεια για σπρώ­ξι­μο της νε­ο­λαί­ας στον ιδιω­τι­κό τομέα της εκ­παί­δευ­σης. Αλλά και η κα­τεύ­θυν­ση να μειω­θούν οι φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες που σπου­δά­ζουν στα πα­νε­πι­στή­μια και να στρα­φούν σε μη πα­νε­πι­στη­μια­κές σπου­δές δεί­χνει την αντί­λη­ψη της κυ­βέρ­νη­σης για το ότι η μόρ­φω­ση δεν είναι δι­καί­ω­μα, εκτός και έχεις να πλη­ρώ­σεις γι’ αυτήν! Δε­κά­δες πα­νε­πι­στη­μια­κά τμή­μα­τα που έχουν μεί­νει με ελά­χι­στους ή και κα­θό­λου πρω­το­ε­τείς, κιν­δυ­νεύ­ουν με κλεί­σι­μο το επό­με­νο διά­στη­μα. Η εφαρ­μο­γή της τρά­πε­ζας θε­μά­των και ο πε­ριο­ρι­σμός του αριθ­μού πα­νε­πι­στη­μια­κών τμη­μά­των που μπο­ρεί ο κάθε υπο­ψή­φιος να δη­λώ­σει στο μη­χα­νο­γρα­φι­κό θα μειώ­σει ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρο τον αριθ­μό των ει­σα­κτέ­ων στα πα­νε­πι­στή­μια. Η δη­μιουρ­γία ενός μι­κρού σε μέ­γε­θος, συν­δε­δε­μέ­νου με την αγορά πα­νε­πι­στη­μί­ου που θα χρη­μα­το­δο­τεί­ται από αυτή και ταυ­τό­χρο­να θα έχει πε­λά­τες ξέ­νους φοι­τη­τές που θα πλη­ρώ­νουν δί­δα­κτρα είναι στις άμε­σες στο­χεύ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης. Μια τέ­τοια εξέ­λι­ξη θα κάνει τις πα­νε­πι­στη­μια­κές σπου­δές άπια­στο όνει­ρο για τη με­γά­λη πλειο­ψη­φία των παι­διών της ερ­γα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρω­μά­των ενώ ταυ­τό­χρο­να θα τα στέλ­νει μα­ζι­κά πε­λά­τες στα φρο­ντι­στή­ρια. Για την ελίτ θα υπάρ­χουν βέ­βαια πάντα τα «Yale», όπως μας υπεν­θύ­μι­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός.

Προς ένα όλο και τα­ξι­κό­τε­ρο σχο­λείο….

Η πα­ρα­πά­νω κα­τεύ­θυν­ση για απαλ­λα­γή του κρά­τους από την υπο­χρέ­ω­ση χρη­μα­το­δό­τη­σης της παι­δεί­ας και η με­τα­φο­ρά του κό­στους στην λαϊκή οι­κο­γέ­νεια δεν αφορά μόνο το πα­νε­πι­στή­μιο. Η εφαρ­μο­γή της τρά­πε­ζας θε­μά­των, η αυ­το­νο­μία και αυ­το­α­ξιο­λό­γη­ση της σχο­λι­κής μο­νά­δας και η ανα­ζή­τη­ση πόρων για τη λει­τουρ­γία της, η δη­μιουρ­γία ενός εξε­τα­σιο­κε­ντρι­κού σχο­λεί­ου, τα 27ά­ρια τμή­μα­τα, η συ­ζή­τη­ση για αύ­ξη­ση του ωρα­ρί­ου των εκ­παι­δευ­τι­κών (έκ­θε­ση Πισ­σα­ρί­δη), οι συγ­χω­νεύ­σεις σχο­λι­κών μο­νά­δων, η προ­σπά­θεια για συρ­ρί­κνω­ση του εκ­παι­δευ­τι­κού προ­σω­πι­κού, οι διο­ρι­σμοί πολύ πίσω από τις ανά­γκες είναι όλα τμή­μα­τα του πα­ρα­πά­νω σχε­δί­ου. Είναι τέ­τοια η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα της υπουρ­γού παι­δεί­ας με την ολό­ψυ­χη στή­ρι­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού, που προ­σπα­θεί, να κάνει την υγειο­νο­μι­κή κρίση ευ­και­ρία για το πέ­ρα­σμα της πο­λι­τι­κής της. Δεν είναι τυ­χαίο ότι ψή­φι­σε και προ­σπά­θη­σε να εφαρ­μό­σει το σύ­νο­λο της πο­λι­τι­κής της ΝΔ, ενώ ταυ­τό­χρο­να προ­σπά­θη­σε να απο­φύ­γει κάθε επι­πλέ­ον δα­πά­νη που απαι­τού­σε η παν­δη­μία λει­τουρ­γώ­ντας τα σχο­λεία με τη­λεκ­παί­δευ­ση για το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος της σχο­λι­κής χρο­νιάς.

Να στα­μα­τή­σου­με τη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη επί­θε­ση

Η κυ­βέρ­νη­ση γνω­ρί­ζει ότι η πο­λι­τι­κή της θα συ­να­ντή­σει αντι­δρά­σεις. Γι’ αυτό πέρα από την συ­στη­μα­τι­κή εξα­γο­ρά των ΜΜΕ η κα­τα­στο­λή είναι διαρ­κώς στο προ­σκή­νιο. Η πα­νε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία και η υπο­νό­μευ­ση του φοι­τη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού, ο νόμος για απα­γό­ρευ­ση των δια­δη­λώ­σε­ων, οι προ­σλή­ψεις αστυ­νο­μι­κών και η ενί­σχυ­ση των μέσων κα­τα­στο­λής, το νο­μο­σχέ­διο Χα­τζη­δά­κη για την απα­γό­ρευ­ση των απερ­γιών και την αδρα­νο­ποί­η­ση των συν­δι­κά­των, η πει­θάρ­χη­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών μέσω της αξιο­λό­γη­σής τους και η προ­σπά­θεια να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ως κα­τα­σταλ­τι­κός μη­χα­νι­σμός ενά­ντια στις μα­θη­τι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις με την αξιο­ποί­η­ση της τη­λεκ­παί­δευ­σης δεί­χνουν από τη μια την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά της και από την άλλη το φόβο της απέ­να­ντι στο ερ­γα­τι­κό και λαϊκό κί­νη­μα. Στο χέρι μας είναι να κά­νου­με τους φό­βους τους πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.

Όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις στην εκ­παί­δευ­ση ήταν φω­τει­νά πα­ρα­δείγ­μα­τα αγω­νι­στι­κό­τη­τας. Οι απερ­γί­ες των εκ­παι­δευ­τι­κών, οι δια­δη­λώ­σιες των φοι­τη­τών ήταν πολύ ση­μα­ντι­κές για τη δια­μόρ­φω­ση ενός αντι­κυ­βερ­νη­τι­κού κι­νή­μα­τος. Σ’ αυτή την κα­τεύ­θυν­ση χρειά­ζε­ται να συ­νε­χί­σου­με. Με μα­ζι­κό, ενω­τι­κό τρόπο, μέσα σε κάθε σχο­λείο και πα­νε­πι­στή­μιο να σφυ­ρη­λα­τή­σου­με ένα πα­νεκ­παι­δευ­τι­κό μέ­τω­πο αντί­στα­σης στα μέτρα της κυ­βέρ­νη­σης και υπε­ρά­σπι­σης της δη­μό­σιας δω­ρε­άν παι­δεί­ας για όλες και όλους.

rproject.gr/