Μαζικός αγώνας για την προστασία της ζωής, της φύσης, των δικαιωμάτων του λαού

Μαζικός αγώνας για την προστασία της ζωής, της φύσης, των δικαιωμάτων του λαού

  • |

Διαδηλώνουμε στη ΔΕΘ στις 11 Σεπτέμβρη

Η κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα για τα ερ­γα­τι­κά-λαϊ­κά στρώ­μα­τα έχει γίνει κό­λα­ση: πύ­ρι­νη κό­λα­ση, πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή κό­λα­ση, υγειο­νο­μι­κή κό­λα­ση, ερ­γα­σια­κή κό­λα­ση. Το σύ­στη­μα κι οι κυ­βερ­νή­σεις του προ­κα­λούν κυ­ριο­λε­κτι­κή και με­τα­φο­ρι­κή ασφυ­ξία: ασφυ­ξία δι­καιω­μά­των κι ελευ­θε­ριών, τι­μω­ρί­ες και ατο­μι­κή ευ­θύ­νη, για τους πολ­λούς.

Η διά­λυ­ση του κρα­τι­κού μη­χα­νι­σμού σε όλα τα επί­πε­δα είναι αναμ­φι­σβή­τη­τη, ακόμα και στον κόσμο της ΝΔ.

Κατερίνα Γιαννούλια

Η κλι­μα­τι­κή κρίση, που επι­κα­λέ­στη­κε ο Μη­τσο­τά­κης, σε μια απέλ­πι­δα προ­σπά­θεια να με­τα­το­πί­σει τις ευ­θύ­νες του εγ­χώ­ριου συ­στή­μα­τος, για την τρα­γω­δία των πυρ­κα­γιών, απλά βάζει στο κάδρο τον κα­πι­τα­λι­σμό πα­γκό­σμια, ανα­πό­σπα­στο μέρος του οποί­ου είναι και οι δικοί μας αστοί.

Η πύ­ρι­νη τρα­γω­δία συ­νέ­βη ως ανα­με­νό­με­νη συ­νέ­πεια της τρο­μα­κτι­κής υπο­στε­λέ­χω­σης δα­σι­κών και πυ­ρο­σβε­στι­κών υπη­ρε­σιών, κατά τη διάρ­κεια των τε­λευ­ταί­ων 20 χρό­νων. Οι γε­ω­τε­χνι­κοί, στους οποί­ους συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και οι δα­σο­λό­γοι, από το 2000 έως το 2021 έχουν μειω­θεί στους μι­σούς. Μια ακρι­βής απο­τύ­πω­ση της κα­τά­στα­σης είναι ότι οι φω­τιές, σε όλη σχε­δόν την Ελ­λά­δα ταυ­τό­χρο­να, έπρε­πε να αντι­με­τω­πι­στούν από 250 πυ­ρο­σβέ­στες των μη­χα­νο­κί­νη­των τμη­μά­των, 1.200 πε­ζο­πό­ρους και να έχουν προ­λη­φθεί με δα­σι­κές ερ­γα­σί­ες από 650 δα­σο­λό­γους! Αυτός είναι ο δη­μό­σιος το­μέ­ας, με αριθ­μούς, που οι νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές όλων των κυ­βερ­νή­σε­ων έχουν αφή­σει να μας προ­στα­τέ­ψει, αν­θρώ­πους, ζώα και φύση. Και με αντί­στοι­χα απο­δε­κα­τι­σμέ­νο δυ­να­μι­κό (πχ οι γε­ω­λό­γοι του Δη­μο­σί­ου είναι 130 αυτήν τη στιγ­μή) αφή­νουν στην…τύχη και τα αντι­δια­βρω­τι­κά και αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα στις πλη­γεί­σες πε­ριο­χές, ανα­μέ­νο­ντας την επό­με­νη προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη “φυ­σι­κή” κα­τα­στρο­φή.

Το υγειο­νο­μι­κό θρί­λερ εξε­λίσ­σε­ται για το λαό πα­ράλ­λη­λα με κα­τα­να­γκα­σμούς κι εκ­βια­σμούς αντί για επι­στη­μο­νι­κή τεκ­μη­ρί­ω­ση και πειθώ, νέα δω­ρά­κια για τους ιδιώ­τες της υγεί­ας και κιν­δύ­νους για με­γα­λύ­τε­ρη εξά­πλω­ση της με­τάλ­λα­ξης Δ σε εμ­βο­λια­σμέ­νους κι ανεμ­βο­λί­α­στους. Η κυ­βέρ­νη­ση έχει με­τα­τρέ­ψει το εμ­βό­λιο, από επι­στη­μο­νι­κή πα­ρο­χή σε τι­μω­ρία για συ­γκε­κρι­μέ­νες ερ­γα­σια­κές ομά­δες, που υπε­ρέ­βη­σαν εαυ­τόν το προη­γού­με­νο διά­στη­μα (υγειο­νο­μι­κούς, εκ­παι­δευ­τι­κούς, δη­μο­τι­κούς υπαλ­λή­λους), συ­μπυ­κνώ­νο­ντας την πο­λι­τι­κή της στην ανεύ­θυ­νη και πρό­χει­ρη πρα­κτι­κή “τρε­χά­τε να εμ­βο­λια­στεί­τε, δου­λέψ­τε για την οι­κο­νο­μία μας και ξα­να­γυ­ρί­στε στην ‘κα­νο­νι­κό­τη­τα’, χωρίς να με σκο­τί­ζε­τε με μέτρα κι υπο­χρε­ώ­σεις προ­στα­σί­ας για τον κό­βιντ από το κρά­τος και την ερ­γο­δο­σία”! Για ακόμα μια φορά η κυ­βέρ­νη­ση απο­σύ­ρει το κρά­τος, ως μη­χα­νι­σμό ολο­κλη­ρω­μέ­νης δια­χεί­ρι­σης της δη­μό­σιας υγεί­ας δη­λώ­νο­ντας ότι άλλα μέτρα (αύ­ξη­ση των ΜΜΜ και φίλ­τρα απο­στεί­ρω­σης αέρα, λι­γό­τε­ροι μα­θη­τές ανά τάξη, μά­σκες, τεστ, πρω­το­βάθ­μια φρο­ντί­δα υγεί­ας, ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ κ.ά.) δεν προ­τί­θε­ται να πα­ρέ­χει και ενα­πο­θέ­τει στην ατο­μι­κή ευ­θύ­νη των ερ­γα­ζο­μέ­νων την όποια προ­στα­σία, μέσω του εμ­βο­λί­ου και μόνο! Συγ­χό­νως, επι­δει­κνύ­ει εγκλη­μα­τι­κή αδια­φο­ρία και για τους εμ­βο­λια­σμέ­νους, εκ­πέ­μπο­ντας σήμα ότι αυτοί δεν έχουν ανά­γκη ούτε από συ­νε­χείς ελέγ­χους μέσω αξιό­πι­στων και δω­ρε­άν τεστ, ούτε από κα­νέ­να άλλο μέτρο προ­στα­σί­ας. Μας θε­ω­ρούν όλες κι όλους ανα­λώ­σι­μους!

Το ίδιο διά­στη­μα οι αντερ­γα­τι­κές επι­θέ­σεις κλι­μα­κώ­νο­νται, τόσο στον τομέα της επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης, που με­τα­τρέ­πε­ται σε τζόγο του κε­φα­λαί­ου με ξένα…κό­λυ­βα (με τις ει­σφο­ρές των ερ­γα­ζο­μέ­νων), όσο και στο δη­μό­σιο σχο­λείο, το οποίο γί­νε­ται ακραία τα­ξι­κό, με τις ‘δε­ξιό­τη­τε­ς’ να παίρ­νουν τη θέση της μόρ­φω­σης και της επι­στή­μης, χωρίς δη­μο­κρα­τία και τη δη­μιουρ­γι­κή συμ­βο­λή των εκ­παι­δευ­τι­κών (τους οποί­ους απει­λεί, αντί­στοι­χα με τους υγειο­νο­μι­κούς, με στέ­ρη­ση μι­σθού αν δεν συμ­με­τέ­χουν στην αξιο­λό­γη­ση), ενώ αφή­νει εκτός δη­μο­σί­ων πα­νε­πι­στη­μί­ων χι­λιά­δες παι­διά, που τα οδη­γεί εκεί που δεν υπάρ­χουν βά­σεις, παρά μόνο η αξία του χρή­μα­τος!

Από την πίσω πόρτα ορ­γα­νώ­νο­νται ΣΔΙΤ (Συμ­βά­σεις Δη­μο­σί­ου-Ιδιω­τι­κού Τομέα) στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία, ζεστό χρήμα ρέει τους ιδιώ­τες κλι­νι­κάρ­χες, αλλά και στα ΙΕΚ και τα κο­λέ­για στο χώρο της…πρώην δη­μό­σιας παι­δεί­ας, όπως και στα με­γά­λα δι­κη­γο­ρι­κά γρα­φεία, για την απο­νο­μή των όλο και πιο πε­νι­χρών συ­ντά­ξε­ων.

Και ταυ­τό­χρο­να, οι δη­μό­σιες υπη­ρε­σί­ες απο­στε­ρού­νται του ρόλου τους και μέσω μιας νέας δια­δι­κα­σί­ας: όλο και πιο συχνά και σε όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρες πε­ρι­πτώ­σεις, οι υπη­ρε­σια­κοί προϊ­στά­με­νοι, ακόμα και οι αι­ρε­τοί που εκλέ­γο­νται, αντι­κα­θί­στα­νται από πο­λι­τι­κές ηγε­σί­ες και διο­ρι­σμέ­νες επι­τρο­πές. Η επι­τρο­πή με επι­κε­φα­λής το Μπένο είναι ένα τέ­τοιο πα­ρά­δειγ­μα, η με­τα­τρο­πή του ΣΕΠΕ (Σώμα Επι­θε­ω­ρη­τών Ερ­γα­σί­ας) σε Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή που δεν λο­γο­δο­τεί σε υπη­ρε­σια­κούς πα­ρά­γο­ντες είναι ένα άλλο, η ανα­στο­λή αδειών των υγειο­νο­μι­κών απευ­θεί­ας από τον υπουρ­γό και ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό υγεί­ας είναι ένα ακόμα και ο κα­τά­λο­γος μπο­ρεί να μα­κρύ­νει.

Συ­μπέ­ρα­σμα Α: η κυ­βέρ­νη­ση δεν αντέ­χει την πα­ρέμ­βα­ση ούτε της δικής της υπη­ρε­σια­κής ιε­ραρ­χί­ας, ούτε των δικών της εκλεγ­μέ­νων πε­ρι­φε­ρειαρ­χών, δη­μάρ­χων κλπ.

Συ­μπέ­ρα­σμα Β: αυτό το ζο­φε­ρό πε­ρι­βάλ­λον, για να ισχύ­σει και να εμπε­δο­θεί χρειά­ζε­ται αφε­νός συ­ναί­νε­ση από τα πο­λι­τι­κά κόμ­μα­τα (ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τις μέρες των πυρ­κα­γιών τη δια­λα­λού­σε με όλους τους τρό­πους), αλλά και κοι­νω­νι­κή αφω­νία. Η δεύ­τε­ρη, επει­δή δεν προ­βλέ­πε­ται, φρο­ντί­ζουν να την επι­βάλ­λουν με νό­μους όπως του Χα­τζη­δά­κη και της Κε­ρα­μέ­ως.

Μετά την ψή­φι­ση του Νόμου Χα­τζη­δά­κη, τον Ιού­νιο του 2021, πριν τε­λειώ­σουν τα…μπά­νια του λαού, πριν τε­λειώ­σει ο Αύ­γου­στος, ο υπουρ­γός Ερ­γα­σί­ας έσπευ­σε να στεί­λει εγκυ­κλί­ους για την εφαρ­μο­γή του Νόμου στο σκέ­λος της λει­τουρ­γί­ας των συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων, της προ­κή­ρυ­ξης και της υλο­ποί­η­σης απερ­γί­ας, για να προ­λά­βει τις ανα­με­νό­με­νες ερ­γα­τι­κές και λαϊ­κές αντι­δρά­σεις και να δη­λώ­σει ότι τα συν­δι­κά­τα θα είναι υπό­λο­γα και δέ­σμια στο κρά­τος και την ερ­γο­δο­σία, αλ­λιώς θα βγαί­νουν στην πα­ρα­νο­μία και θα διώ­κο­νται!

Συ­μπέ­ρα­σμα Γ: η ‘λαϊ­κή’ ατάκα του κα­λο­και­ριού, που τα­ξί­δε­ψε αστρα­πιαία από στόμα σε στόμα και σε όλα τα κοι­νω­νι­κά δί­κτυα, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ΕΡΤ (όπου πρω­το­α­κού­στη­κε), το σλό­γκαν “Μη­τσο­τά­κη γ@μιέσ@ι”, δεν είναι τί­πο­τα μπρο­στά στη λαϊκή δυ­σα­ρέ­σκεια και την οργή εκα­τομ­μυ­ρί­ων ερ­γα­ζο­μέ­νων που έχουν κα­τα­νο­ή­σει πλή­ρως ότι η ελευ­θε­ρία δεν είναι για όλους (άλλο οι ερ­γο­δό­τες που μπο­ρούν να μην εξα­να­γκά­ζο­νται σε υπο­χρε­ω­τι­κές Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις κι άλλο οι υγειο­νο­μι­κοί ή οι εκ­παι­δευ­τι­κοί που υπο­χρε­ώ­νο­νται να κα­τα­θέ­τουν πι­στο­ποι­η­τι­κά εμ­βο­λια­σμού, η υγεία δεν είναι για όλους (άλλο ο φτω­χός ερ­γα­ζό­με­νος που πε­ρι­μέ­νει μια επέμ­βα­ση όταν κι εφό­σον τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία θα πά­ψουν να είναι μόνο για κό­βιντ κι άλλο ο πλού­σιος που με τον παρά του θα νο­ση­λευ­τεί σε ιδιω­τι­κά ια­τρι­κά κέ­ντρα άθι­κτα από τον ιό), η παι­δεία δεν είναι για όλους (άλλο ο μα­θη­τής που δεν έφτα­σε την ΕΒΕ της σχο­λής που ήθελε και σπρώ­χνε­ται στο ΙΕΚ κι άλλο η Δάφνη Μη­τσο­τά­κη που με χρήμα κι άνεση στο πρω­θυ­πουρ­γι­κό αε­ρο­πλά­νο αρ­χί­ζει σπου­δές στο YALE).

Η φε­τι­νή (85η) ΔΕΘ, με τίτλο ‘Πα­ρελ­θόν-Πα­ρόν-Μέλ­λο­ν’, είναι αφιε­ρω­μέ­νη στην Ελ­λά­δα. Στην Ελ­λά­δα των ακραί­ων τα­ξι­κών ανι­σο­τή­των, της απο­θέ­ω­σης του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού (και από κόμ­μα­τα που έκα­ναν στρο­φή προς αυτόν εκ­κι­νώ­ντας από τη σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τία, αλλά και από την αρι­στε­ρά), της διά­λυ­σης των Δη­μο­σί­ων δομών και μη­χα­νι­σμών, των γυ­ναι­κο­κτο­νιών, των στρα­τευ­μά­των στο Αφ­γα­νι­στάν.

Εμείς θα βα­σι­στού­με όμως στην Ελ­λά­δα της άμε­σης κι έμπρα­κτης αλ­λη­λεγ­γύ­ης στους πυ­ρό­πλη­κτους της Εύ­βοιας, στην Ελ­λά­δα των αν­θρώ­πων που ορ­γα­νώ­νουν έναν άλλο “μη­χα­νι­σμό” προ­στα­σί­ας της φύσης και του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, των ερ­γα­ζο­μέ­νων που δεν κα­τα­θέ­τουν πι­στο­ποι­η­τι­κά και αξιο­λο­γή­σεις προ­κει­μέ­νου να δου­λέ­ψουν στα κά­τερ­γα για έναν πε­νι­χρό μισθό και μια αμ­φί­βο­λη σύ­ντα­ξη, των ερ­γα­ζο­μέ­νων που αντι­στά­θη­καν μα­ζι­κά και συλ­λο­γι­κά στο Νόμο Χα­τζη­δά­κη και ορ­γα­νώ­νουν τη μη εφαρ­μο­γή του, αλλά και νέες αντι­στά­σεις στο Νόμο Κε­ρα­μέ­ως, των αντι­ρα­τσι­στών που θέ­λουν να κα­λο­δε­χτούν τους πρό­σφυ­γες από το Αφ­γα­νι­στάν, των αν­θρώ­πων που στή­νουν ασπί­δες προ­στα­σί­ας στους πλη­στει­ρια­σμούς, των γυ­ναι­κών που κα­τά­φε­ραν να φω­νά­ξουν #metoo, να κα­ταγ­γείλ­λουν επι­θέ­σεις και να συμ­με­τέ­χουν στη φε­μι­νι­στι­κή απερ­γία και τις φε­μι­νι­στι­κές δια­δη­λώ­σεις για την εξά­λει­ψη της βίας κατά των γυ­ναι­κών.

Με αυτόν τον κόσμο και με την εμπι­στο­σύ­νη όσων πε­ρι­μέ­νουν από αυτόν τον κόσμο, θα βρε­θού­με στη δια­δή­λω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης, στις 11 Σε­πτέμ­βρη, με τις συλ­λο­γι­κό­τη­τες, τις πα­ρα­τά­ξεις, τα σχή­μα­τα, τα σω­μα­τεία και τα συν­δι­κά­τα μας, εκεί όπου μπο­ρού­με να εκ­φρά­σου­με την τα­ξι­κή μας ενό­τη­τα κι αλ­λη­λεγ­γύη, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας και συμ­βάλ­λο­ντας σε αγώ­νες που είναι λο­γι­κο και ανα­γκαίο να γί­νουν με τον πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό τρόπο, όσο πιο γρή­γο­ρα!

Μέχρι τις 11 Σε­πτέμ­βρη αξιο­ποιού­με τη δυ­να­τό­τη­τα σε κάθε σω­μα­τείο, σε κάθε γει­το­νιά, σε κάθε σχολή και κάθε συλ­λο­γι­κό­τη­τα, σχήμα, ομάδα να ορ­γα­νώ­σου­με μια μα­ζι­κή δια­δή­λω­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στέλ­νο­ντας ισχυ­ρό μή­νυ­μα στην κυ­βέρ­νη­ση, το σύ­στη­μα και όσους συ­ναι­νούν, ότι θα απα­ντή­σου­με στην τα­ξι­κή επί­θε­ση και θα στα­μα­τή­σου­με τη διά­λυ­ση των ζωών μας, την κα­τα­στρο­φή της φύσης, σχε­διά­ζο­ντας και υλο­ποιώ­ντας συλ­λο­γι­κά έναν άλλο μη­χα­νι­σμό, αντί­στα­σης και ανα­τρο­πής.

rproject.gr/