Το Ελληνικό υπουργείο Υγείας στα χέρια των Φονταμενταλιστών

Το Ελληνικό υπουργείο Υγείας στα χέρια των Φονταμενταλιστών

  • |

η κυρία Γκάγκα εγγράφως και ενυπογράφως δηλώνει πως ΔΕΝ συντρέχει κανένας λόγος αναπομπής ενός πρακτικού το οποίο «κόβει» μια γιατρό με την αιτιολογία πως είναι μεν πολύ αξιόλογη, όμως το πρόβλημα είναι η οικογενειακή της κατάσταση ως μητέρα δυο μικρών παιδιών.

Με­γά­λο νο­σο­κο­μείο της Αθή­νας από αυτά που φι­λο­ξε­νούν πα­νε­πι­στη­μια­κές κλι­νι­κές. Το 2016 προ­κή­ρυ­ξη σε ένα τμήμα μιας θέσης για­τρού Επι­με­λη­τή Β’ κλά­δου ΕΣΥ. Με την συ­νή­θη … τα­χύ­τη­τα τέ­τοιων δια­δι­κα­σιών στο Ελ­λη­νι­κό κρά­τος (που αν είναι για πε­ρι­κο­πές μι­σθών και απο­λύ­σεις γκρε­μο­τσα­κί­ζε­ται να διεκ­πε­ραιώ­σει μέσα σε μια νύχτα ενώ αν είναι για προ­σλή­ψεις διεκ­πε­ραιώ­νει σε δε­κα­ε­τί­ες) η κρίση στο Συμ­βού­λιο Επι­λο­γής έγινε φέτος 2021, πέντε χρό­νια μετά την προ­κή­ρυ­ξη. Στο πρα­κτι­κό λοι­πόν αυτό ανα­γρά­φε­ται ούτε λίγο ούτε πολύ πως μια συ­γκε­κρι­μέ­νη για­τρός είναι μεν η αξιο­λο­γό­τε­ρη από τους/τις υπο­ψη­φί­ους όμως … δυ­στυ­χώς «έχει δυο μικρά παι­διά» ( ; ) κάτι που κατά τους κρι­τές δεν συ­νά­δει με τις επαγ­γελ­μα­τι­κές υπο­χρε­ώ­σεις του ια­τρι­κού λει­τουρ­γή­μα­τος ( ! ).

Φυ­σι­κά η θι­γό­με­νη για­τρός προ­σέ­φυ­γε στο υπουρ­γείο Υγεί­ας ήδη από τον πε­ρα­σμέ­νο Μάϊο 2021 απαι­τώ­ντας ανα­πο­μπή (δη­λα­δή ακύ­ρω­ση του πρα­κτι­κού κι επα­νά­λη­ψη της κρί­σης). Δεν υπήρ­ξε επί τέσ­σε­ρεις μήνες καμία απά­ντη­ση μέχρι τις 24/9/21 που έκ­πλη­κτη πα­ρέ­λα­βε ως συ­στη­μέ­νο ένα έγ­γρα­φο με υπο­γρα­φή της νέας ανα­πλη­ρώ­τριας υπουρ­γού κυ­ρί­ας Μίνας Γκά­γκα και ημε­ρο­μη­νία 20/9/21 με το οποίο απορ­ρί­πτε­ται η αί­τη­ση της για­τρού για επα­νά­λη­ψη της κρί­σης γιατί «δεν προ­έ­κυ­ψαν λόγοι ανα­πο­μπής του ανω­τέ­ρω πρα­κτι­κού». Δη­λα­δή η κυρία Γκά­γκα εγ­γρά­φως και ενυ­πο­γρά­φως δη­λώ­νει πως ΔΕΝ συ­ντρέ­χει κα­νέ­νας λόγος ανα­πο­μπής ενός πρα­κτι­κού το οποίο «κόβει» μια για­τρό με την αι­τιο­λο­γία πως είναι μεν πολύ αξιό­λο­γη, όμως το πρό­βλη­μα είναι η οι­κο­γε­νεια­κή της κα­τά­στα­ση ως μη­τέ­ρα δυο μι­κρών παι­διών.

Προ­φα­νώς λοι­πόν η κυρία Γκά­γκα (και πριν από αυτήν αυτό το συ­γκε­κρι­μέ­νο απα­ρά­δε­κτο συμ­βού­λιο επι­λο­γής) συμ­με­ρί­ζε­ται την άποψη πως οι νέες μη­τέ­ρες δεν πρέ­πει να επι­τρέ­πε­ται να ασκούν το ια­τρι­κό λει­τούρ­γη­μα. Γε­νι­κό­τε­ρα να μην ερ­γά­ζο­νται ούτε να σπου­δά­ζουν, γιατί ο ρόλος τους είναι απο­κλει­στι­κά να κλεί­νο­νται στο σπίτι αφού έκα­ναν το λάθος να γεν­νή­σουν παι­διά. Και ακόμα γε­νι­κό­τε­ρα ίσως κα­λύ­τε­ρα να απα­γο­ρεύ­ε­ται σε όλες τις γυ­ναί­κες η μόρ­φω­ση και η ερ­γα­σία προ­λη­πτι­κά, αφού ο ρόλος κάθε γυ­ναί­κας είναι να απο­τε­λεί απο­κλει­στι­κά ένα ερ­γα­λείο ανα­πα­ρα­γω­γής και  οι νέες γυ­ναί­κες αν σπου­δά­σουν μπο­ρεί να απο­κτή­σουν κι αυτές το θρά­σος να απαι­τή­σουν να ερ­γά­ζο­νται όταν με το καλό τε­κνο­ποι­ή­σουν. Πλή­ρης ευ­θυ­γράμ­μι­ση με τις γνω­στές φα­σί­ζου­σες από­ψεις του υπουρ­γού κ. Πλεύ­ρη που πριν λί­γους μήνες είχε στη­ρί­ξει το Συ­νέ­δριο του Αί­σχους και του Μι­σο­γυ­νι­σμού στα Ιω­άν­νι­να που ακυ­ρώ­θη­κε μετά τις αντι­δρά­σεις. Με­σαιω­νι­κές θρη­σκό­λη­πτες από­ψεις που υπο­κρι­τι­κά εν­δια­φέ­ρο­νται για τα «αγέν­νη­τα παι­διά» ενώ αδια­φο­ρούν για τα γεν­νη­μέ­να.

Το γυ­ναι­κείο κί­νη­μα έχει δώσει με­γά­λους και αι­μα­τη­ρούς αγώ­νες, από τις αρχές του 20ου αιώνα, για την κα­τά­κτη­ση του δι­καιώ­μα­τος όλων των γυ­ναι­κών στην εκ­παί­δευ­ση και στην ερ­γα­σία. Σε μία πε­ρί­ο­δο που οι κα­τα­κτή­σεις του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος ξη­λώ­νο­νται, στην πε­ρί­ο­δο που ζούμε τη φρίκη του κα­θε­στώ­τος των Τα­λι­μπάν στο Αφ­γα­νι­στάν, στην πε­ρί­ο­δο που στην χώρα μας ζούμε ανα­βί­ω­ση πα­ρα­θρη­σκευ­τι­κού σκο­τα­δι­σμού και μι­σο­γυ­νι­σμού που σι­γο­ντά­ρε­ται από συ­στη­μι­κά και κυ­βερ­νη­τι­κά κέ­ντρα, στην πε­ρί­ο­δο που οι γυ­ναί­κες διε­θνώς έρ­χο­νται ξανά αντι­μέ­τω­πες με τον σε­ξι­σμό και τις δια­κρί­σεις λόγω του φύλου τους με απα­ρά­δε­κτες δια­κρί­σεις και στα ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα και στους μι­σθούς, η υπο­γρα­φή της ανα­πλη­ρώ­τριας υπουρ­γού υγεί­ας στην κα­τά­πτυ­στη από­φα­ση του συμ­βου­λί­ου κρί­σης απο­τε­λεί μνη­μείο σε­ξι­σμού και οπι­σθο­δρό­μη­σης. Η ίδια κυ­βέρ­νη­ση που τάχα κό­πτε­ται για τα δι­καιώ­μα­τα των γυ­ναι­κών στο Αφ­γα­νι­στάν κα­λύ­πτει κάθε λογής βια­στές, γυ­ναι­κο­κτό­νους και αρ­χί­ζει να αμ­φι­σβη­τεί και το δι­καί­ω­μα κάθε γυ­ναί­κας στην άμ­βλω­ση. Η κυρία Μίνα Γκά­γκα προ­σβάλ­λει με την υπο­γρα­φή της τις χι­λιά­δες για­τρί­νες που αφιε­ρώ­θη­καν και αφιε­ρώ­νο­νται στην ια­τρι­κή και κά­νουν πε­ρή­φα­να τα παι­διά τους και πε­ρή­φα­νη την τάξη τους επει­δή επι­μέ­νουν να προ­σφέ­ρουν υγεία στον λαό.

Αν η κυρία Γκά­γκα, ο κύ­ριος Πλεύ­ρης και ο κύ­ριος Μη­τσο­τά­κης νο­μί­ζουν πως θα επι­τρέ­ψου­με να μας γυ­ρί­σουν στον Με­σαί­ω­να και  να μας επι­βάλ­λουν τέ­τοιον σε­ξι­σμό και μι­σο­γυ­νι­σμό με­σαιω­νι­κού τύπου, είναι βαθιά μα πάρα πολύ βαθιά γε­λα­σμέ­νοι. Η Ομο­σπον­δία μας και τα Σω­μα­τεία μας είναι στην πρώτη γραμ­μή της μάχης ενά­ντια στην κα­τα­πί­ε­ση των γυ­ναι­κών κα­θη­με­ρι­νά και κάθε χρόνο τι­μούν απερ­για­κά και αγω­νι­στι­κά την 8η Μαρ­τί­ου. Ως Ενω­τι­κό Κί­νη­μα για την Ανα­τρο­πή δη­λώ­νου­με πως το συ­γκε­κρι­μέ­νο θέμα το θε­ω­ρού­με εξαι­ρε­τι­κά σο­βα­ρό και θα το ανα­δεί­ξου­με όσο δεν παίρ­νει ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΑΣ.

Θα την πά­ρε­τε πίσω την αθλιό­τη­τα που υπο­γρά­ψα­τε, κυρία Γκά­γκα.

Δεν θα πε­ρά­σει ο μι­σο­γυ­νι­σμός σας, ο σκο­τα­δι­σμός σας, ο με­σαιω­νι­σμός σας.

/rproject.gr