“Δεν υπάρχει πλανήτης Β, δεν υπάρχει πλανήτης μπλα-μπλα, μπλα-μπλα-μπλα, μπλα-μπλα-μπλα, πράσινη οικονομία μπλα-μπλα, ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα το 2050 μπλα-μπλα, μηδενικός άνθρακας μπλα-μπλα. Μπλα-μπλά, μόνον αυτά ακούμε από τους δήθεν ηγέτες μας. Λόγια. Λόγια που ακούγονται όμορφα αλλά που δεν οδήγησαν σε καμιά ενέργεια, οι ελπίδες μας και τα όνειρά μας πνίγηκαν μέσα στα λόγια τους και στις κούφιες υποσχέσεις τους. Δεν μπορούμε πια να αφήνουμε τους ανθρώπους της εξουσίας να αποφασίζουν τι είναι και τι δεν είναι πολιτικά εφικτό, δεν μπορούμε πια να αφήνουμε τους ανθρώπους της εξουσίας να αποφασίζουν τι είναι η ελπίδα. Η ελπίδα δεν είναι τα μπλα-μπλα, η ελπίδα, δηλαδή η αλήθεια, η ελπίδα είναι η πράξη, η ελπίδα έρχεται πάντα από το λαό”.

Γιώργος Μητραλιάς

Αυτό το κα­τη­γο­ρη­τή­ριο που δεν αφή­νει το πα­ρα­μι­κρό πε­ρι­θώ­ριο για πα­ρερ­μη­νεί­ες, απηύ­θυ­νε στους “δήθεν ηγέ­τες μας” η Γκρέ­τα Τούν­μπεργκ την Τρίτη 28 Σε­πτεμ­βρί­ου, μι­λώ­ντας στους 400 νέους και νέες από όλο τον κόσμο που συ­γκε­ντρώ­θη­καν από τον ΟΗΕ στο Μι­λά­νο, ένα μήνα πριν από τη διά­σκε­ψη κο­ρυ­φής για το κλίμα στη Γλα­σκό­βη. Και συ­νέ­χι­σε: “Προ­σκα­λούν καλά επι­λεγ­μέ­νους νέους σε συ­γκε­ντρώ­σεις σαν και τούτη εδώ και κα­μώ­νο­νται πως μας ακού­νε, αλλά δεν συμ­βαί­νει αυτό, δεν μας ακού­νε, και δεν μας άκου­σαν ποτέ. Αρκεί να κοι­τάξ­τε τα νού­με­ρα, να κοι­τάξ­τε τις στα­τι­στι­κές, οι εκ­πο­μπές εξα­κο­λου­θούν να αυ­ξά­νο­νται, η επι­στή­μη δεν λέει ψέ­μα­τα” (…) “Φυ­σι­κά, χρεια­ζό­μα­στε τον εποι­κο­δο­μη­τι­κό διά­λο­γο αλλά αυτοί ξό­δε­ψαν τριά­ντα χρό­νια με μπλα-μπλα και να πού μας οδή­γη­σαν τώρα.

Kαι κα­τά­λη­ξε: “Όμως, μπο­ρού­με να αλ­λά­ξου­με τα πράγ­μα­τα. Μπο­ρού­με ακόμα να ανα­στρέ­ψου­με την κα­τά­στα­ση, είναι εντε­λώς εφι­κτό. Χρειά­ζο­νται άμε­σες και δρα­στι­κές ετή­σιες μειώ­σεις των εκ­πο­μπών (αε­ρί­ων του θερ­μο­κη­πί­ου). Η σκό­πι­μη αδρά­νεια των ηγε­τών μας συ­νι­στά προ­δο­σία όλων των γε­νε­ών, τω­ρι­νών και μελ­λο­ντι­κών”.

Όπως θα έπρε­πε να ανα­μέ­νε­ται, το νέο κα­τη­γο­ρη­τή­ριο της Γκρέ­τα στους ισχυ­ρούς της γης προ­κά­λε­σε την ακα­ριαία εξα­πό­λυ­ση μιας νέας συ­κο­φα­ντι­κής εκ­στρα­τεί­ας ενα­ντί­ον της από μέ­ρους όλων των “θιγ­μέ­νων” συμ­φε­ρό­ντων, οι­κο­νο­μι­κών και πο­λι­τι­κών. Μέχρι και προ­σω­πι­κό­τη­τες των διε­θνών γραμ­μά­των και τε­χνών ξέ­χα­σαν τους κα­λούς τους τρό­πους φτά­νο­ντας να ευ­χη­θούν δη­μό­σια “να βρε­θεί ένας άν­θρω­πος να φυ­τέ­ψει μια σφαί­ρα ανά­με­σα στα μάτια αυτού του γύ­ναιου”! Καμία έκ­πλη­ξη καθώς γνω­ρί­ζου­με πολύ καλά ποιους εξυ­πη­ρε­τεί και από πού εκ­πο­ρεύ­ε­ται αυτή η εκ­στρα­τεία, που κα­τα­κλύ­ζει τα ΜΜΕ και δυ­στυ­χώς, βρί­σκει απή­χη­ση και σε κά­ποιους που θέ­λουν να λέ­γο­νται αρι­στε­ροί και μά­λι­στα …ρι­ζο­σπά­στες. Το “όνομα και διεύ­θυν­ση” αυτών των αν­θρώ­πων και των συμ­φε­ρό­ντων τους που ορ­γα­νώ­νουν και χρη­μα­το­δο­τούν την δυ­σφη­μι­στι­κή κα­μπά­νια ενά­ντια στην Γκρέ­τα και το νε­ο­λαι­ί­στι­κο κί­νη­μα της, το δη­μο­σιο­ποιού­σα­με ήδη τον Μάη του 2019 στο κεί­με­νο/έρευ­να με τίτλο “Οι χρη­μα­το­δό­τες του Τραμπ πίσω από την ευ­ρω­παϊ­κή ακρο­δε­ξιά που στο­χο­ποιεί τη νε­ο­λαι­ί­στι­κη εξέ­γερ­ση ενά­ντια στη κλι­μα­τι­κή κα­τα­στρο­φή!”:https://​www.​contra-​xreos.​gr/​arthra/​1384-​oi-​xri​mato​dote​s-​tou-​tramp-​piso-​apo-​tin-​evropaiki-​akrodeksia

rproject.gr/