Οι σταλινικές εκκαθαρίσεις των Πολωνών κομμουνιστών

Οι σταλινικές εκκαθαρίσεις των Πολωνών κομμουνιστών

  • |

Το 2022 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Redmarks το βιβλίο του Χρήστου Κεφαλή, Οι Πολωνοί Κομμουνιστές Απέναντι στον Στάλιν. Είναι ένα χρονικό των αγώνων των Πολωνών κομμουνιστών με επίκεντρο την εξόντωση της πλειονότητάς τους στις σταλινικές εκκαθαρίσεις του 1936-38. Η συνέντευξη του συγγραφέα που ακολουθεί πήρε ο Τάκης Μαστρογιαννόπουλος. Μια πιο σύντομη εκδοχή της δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Εποχή, στις 12-13 Νοέμβρη 2022.

Συνέντευξη του Χρήστου Κεφαλή

Οι στα­λι­νι­κές εκ­κα­θα­ρί­σεις του 1936-38 πα­ρέ­συ­ραν πολλά ηγε­τι­κά στε­λέ­χη και ακτι­βι­στές ξένων κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των που βρί­σκο­νταν στην ΕΣΣΔ και ερ­γά­ζο­νταν στην Κο­μι­ντέρν ή άλλα σο­βιε­τι­κά ιδρύ­μα­τα. Τι είναι αυτό που κάνει ξε­χω­ρι­στή την πε­ρί­πτω­ση των Πο­λω­νών κομ­μου­νι­στών;

Πραγ­μα­τι­κά, στα 1937-38 έλαβε χώρα μια ευ­ρεία εκ­κα­θά­ρι­ση στα εθνι­κά τμή­μα­τα της Κο­μι­ντέρν. Αυτό που κάνει ξε­χω­ρι­στή την εκ­κα­θά­ρι­ση των Πο­λω­νών κομ­μου­νι­στών είναι ο κα­θο­λι­κός της χα­ρα­κτή­ρας. Από μια εκα­το­ντά­δα ηγε­τι­κών στε­λε­χών του ΚΚ Πο­λω­νί­ας, μελών του ΠΓ και της ΚΕ, βου­λευ­τών, κ.ά., επέ­ζη­σε ένας. Από τα 3817 μέλη του ΚΚ Πο­λω­νί­ας που βρί­σκο­νταν στην ΕΣΣΔ το 1936 επέ­ζη­σαν λι­γό­τε­ρα από 100 και από τις 15.000 πε­ρί­που Πο­λω­νούς αντι­φα­σί­στες λίγες εκα­το­ντά­δες. Όλοι αυτοί οι αγω­νι­στές, που είχαν κα­τα­φύ­γει στην ΕΣΣΔ για να απο­φύ­γουν τις διώ­ξεις της δι­κτα­το­ρί­ας του Piłsudski, κα­τη­γο­ρή­θη­καν ως πρά­κτο­ρες της POW, της πα­ρα­στρα­τιω­τι­κής ορ­γά­νω­σης του Πο­λω­νού δι­κτά­το­ρα, κα­τά­σκο­ποι και σα­μπο­τέρ, και εξο­ντώ­θη­καν. Ανά­με­σά τους πε­ρι­λαμ­βά­νο­νταν σύ­ντρο­φοι της Ρόζας Λού­ξε­μπουργκ και του Λένιν, που είχαν συμ­με­τά­σχει ενερ­γά στον Οκτώ­βρη και το ρω­σι­κό εμ­φύ­λιο, νε­α­ροί μα­χη­τές φυ­λα­κι­σμέ­νοι για χρό­νια στη χώρα τους, μαρ­ξι­στές δια­νο­ού­με­νοι και καλ­λι­τέ­χνες.

Είναι επί­σης αξιο­ση­μεί­ω­το ότι οι εκ­κα­θα­ρί­σεις στο πο­λω­νι­κό κόμμα άρ­χι­σαν ήδη από το 1933, πολύ πριν από τα άλλα κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα. Σε επι­στέ­γα­σμα, το πο­λω­νι­κό κόμμα δια­λύ­θη­κε, με από­φα­ση της Κο­μι­ντέρν τον Αύ­γου­στο του 1938, μετά από εντο­λή του Στά­λιν, ως μια σφη­κο­φω­λιά πρα­κτό­ρων – η μο­να­δι­κή τέ­τοια πε­ρί­πτω­ση στην ιστο­ρία της Κο­μι­ντέρν.

Ποιοι λόγοι ώθη­σαν τον Στά­λιν να προ­βεί σε μια τέ­τοια πλήρη εκ­κα­θά­ρι­ση του πο­λω­νι­κού κόμ­μα­τος; Πώς με­θο­δεύ­τη­κε και υλο­ποι­ή­θη­κε στην πράξη;

Υπήρ­ξε ένας συν­δυα­σμός πα­ρα­γό­ντων. Θα εντο­πί­σω ως πιο ση­μα­ντι­κό την ανε­ξαρ­τη­σία του πο­λω­νι­κού κόμ­μα­τος, στο οποίο δεν είχε γίνει δυ­να­τό να επι­βλη­θεί μια ηγε­σία πιστή στον Στά­λιν. Αυτό απαι­τεί βέ­βαια μια ιστο­ρι­κή ανα­δρο­μή για να γίνει συ­γκε­κρι­μέ­να κα­τα­νοη­τό.

Όταν το 1919 δη­μιουρ­γή­θη­κε η Κο­μι­ντέρν, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα βα­σί­ζο­νταν σε ελ­λι­πείς κι­νη­μα­τι­κές εμπει­ρί­ες και μαρ­ξι­στι­κές πα­ρα­δό­σεις. Επι­πρό­σθε­τα, μέσα στις υπε­ραι­σιό­δο­ξες προσ­δο­κί­ες που γέν­νη­σε η ρω­σι­κή επα­νά­στα­ση κυ­ριάρ­χη­σαν υπε­ρα­ρι­στε­ρές τά­σεις και δεν έγινε δυ­να­τό να αφο­μοιω­θεί κρι­τι­κά η εμπει­ρία του Οκτώ­βρη και να συν­δυα­στεί με τα γό­νι­μα στοι­χεία του κι­νή­μα­τος κάθε χώρας. Στις συν­θή­κες αυτές απο­δεί­χτη­κε εύ­κο­λο για τον Στά­λιν, μετά την επι­κρά­τη­σή του στην ΕΣΣΔ, να αλώ­σει τα κόμ­μα­τα της Κο­μι­ντέρν, το­πο­θε­τώ­ντας στο τι­μό­νι πιστά στα­λι­νι­κά στε­λέ­χη, αυτό όντας το νόημα της λε­γό­με­νης μπολ­σε­βι­κο­ποί­η­σης.

Το ΚΚ Πο­λω­νί­ας ήταν μια από τις ελά­χι­στες εξαι­ρέ­σεις στον κα­νό­να. Το κόμμα βα­σί­στη­κε σε μια γνή­σια εγ­χώ­ρια επα­να­στα­τι­κή πα­ρά­δο­ση, συ­μπυ­κνω­μέ­νη στην 20ετή πο­λι­τι­κή και θε­ω­ρη­τι­κή ερ­γα­σία της Ρόζας Λού­ξε­μπουργκ. Παρά τα λάθη της, στο εθνι­κό ζή­τη­μα κυ­ρί­ως, τα οποία επέ­κρι­νε δι­καιο­λο­γη­μέ­να ο Λένιν, μετά το ρω­σι­κό κόμμα η Ρόζα εν­σάρ­κω­σε την κα­λύ­τε­ρη τάση μέσα στη Β΄ Διε­θνή. Η πο­λω­νι­κή σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τία στά­θη­κε το 1914 σε διε­θνι­στι­κό έδα­φος και οι αγω­νι­στές που συ­γκρό­τη­σαν το πο­λω­νι­κό κόμμα είχαν πε­ρά­σει από την εμπει­ρία των δυο με­γά­λων ρω­σι­κών επα­να­στά­σε­ων του 1905 και του 1917. Αυτές οι ισχυ­ρές επα­να­στα­τι­κές ρίζες επέ­τρε­ψαν στο ΚΚ Πο­λω­νί­ας να δια­τη­ρή­σει μια κρι­τι­κή στάση απέ­να­ντι στις εξε­λί­ξεις στο κομ­μου­νι­στι­κό κί­νη­μα με την άνοδο του Στά­λιν και τη γρα­φειο­κρα­τι­κο­ποί­η­ση στην ΕΣΣΔ.

Μια άλλη ιδιο­μορ­φία ήταν ότι, λόγω της κυ­ριαρ­χί­ας της πα­ρά­δο­σης της Ρόζας, δεν ανα­πα­ρά­χθη­καν στο πο­λω­νι­κό κόμμα οι φρα­ξιο­νι­στι­κές διαι­ρέ­σεις σε στα­λι­νι­κή, τρο­τσκι­στι­κή και δε­ξιά-μπου­χα­ρι­νι­κή πτέ­ρυ­γα, όπως έγινε συχνά υπο­βαθ­μι­σμέ­να, σε άλλα ΚΚ της Δυ­τι­κής Ευ­ρώ­πης. Το κόμμα διόρ­θω­σε από το 1921 τα λάθη της Ρόζας στο εθνι­κό, στη συ­νέ­χεια όμως έκανε ένα σο­βα­ρό λάθος το Μάη του 1926 όταν η ηγε­τι­κή ομάδα των Koszutska, Warski, κ.ά., των μα­θη­τών της Ρόζας, θε­ώ­ρη­σε ότι ο Piłsudski έφερ­νε κάτι πιο προ­ο­δευ­τι­κό σε σύ­γκρι­ση με την αστι­κή αντί­δρα­ση και υπο­στή­ρι­ξε το πρα­ξι­κό­πη­μά του. Τότε το κόμμα χω­ρί­στη­κε σε δυο ομά­δες, η άλλη όντας εκεί­νη του Leński, όμως παρά την αρ­νη­τι­κή επί­δρα­ση του φρα­ξιο­νι­στι­κού αγώνα στα 1926-29, το «λάθος του Μάη» διορ­θώ­θη­κε επί­σης.

Στο πο­λω­νι­κό κόμμα δια­τη­ρή­θη­κε έτσι μια αξιο­ση­μεί­ω­τη επα­να­στα­τι­κή συ­νέ­χεια και οι πα­ρα­δό­σεις της Λού­ξε­μπουργκ πα­ρέ­μει­ναν ζω­ντα­νές σε όλη τη διάρ­κεια της ύπαρ­ξής του. Ακόμη και η φι­λο-στα­λι­νι­κή πτέ­ρυ­γα του Leński, που ήρθε στην ηγε­σία το 1929, διέ­φε­ρε ου­σια­στι­κά από τους πα­ρα­δο­σια­κούς στα­λι­νι­κούς ηγέ­τες. Ο Leński είχε σπου­δά­σει φι­λο­σο­φία και, όταν ήταν Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας, πα­ρέ­με­νε στα 1932-35 στο κόμμα μια τρο­τσκι­στι­κή ομάδα, πράγ­μα αδια­νό­η­το αλλού. Ο λόγος που η ομάδα του συ­ντά­χτη­κε με τον Στά­λιν ήταν οι δε­σμοί τους στο Λαϊκό Επι­τρο­πά­το Εθνο­τή­των στα χρό­νια του εμ­φυ­λί­ου και όχι κά­ποια ορ­γα­νι­κή σύν­δε­ση με το στα­λι­νι­σμό και τις με­θό­δους του.

Η ανε­ξαρ­τη­σία γνώ­μης των Πο­λω­νών κομ­μου­νι­στών επέ­δρα­σε κα­θο­ρι­στι­κά στην από­φα­ση του Στά­λιν να δια­λύ­σει το πο­λω­νι­κό κόμμα, καθώς φο­βό­ταν ότι μελ­λο­ντι­κά θα μπο­ρού­σε να αντι­τα­χθούν σε απο­φά­σεις του για την Πο­λω­νία, για πα­ρά­δειγ­μα στην προ­σέγ­γι­ση με τη να­ζι­στι­κή Γερ­μα­νία. Ση­μα­ντι­κό ρόλο έπαι­ξε επί­σης το μένος του ενά­ντια στους Πο­λω­νούς, λόγω της ήττας του Κόκ­κι­νου Στρα­τού στο σο­βιε­το­πο­λω­νι­κό πό­λε­μο το 1920, στην οποία είχε εμπλα­κεί αρ­νη­τι­κά ο ίδιος. (Ο Στά­λιν στη διάρ­κεια της μάχης της Βαρ­σο­βί­ας ήταν πο­λι­τι­κός επι­κε­φα­λής του με­τώ­που του Λβοφ και είχε εμπο­δί­σει τη με­τα­φο­ρά δυ­νά­με­ων στο μέ­τω­πο της Βαρ­σο­βί­ας, κα­θο­δη­γού­με­νο από τους Του­χα­τσέφ­σκι και Τρό­τσκι, γε­γο­νός που επέ­δρα­σε κα­θο­ρι­στι­κά στην κα­τάρ­ρευ­ση του με­τώ­που).

Τέλος, ο Στά­λιν αι­σθα­νό­ταν μια ισχυ­ρή απέ­χθεια για τη Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ, όπως μαρ­τυ­ρούν και οι ενα­ντί­ον της επι­θέ­σεις στο άρθρο του «Για με­ρι­κά ζη­τή­μα­τα της ιστο­ρί­ας του μπολ­σε­βι­κι­σμού» στα 1931. Ου­σια­στι­κά, η Λού­ξε­μπουργκ αντι­προ­σώ­πευε στα μάτια του το πο­λω­νι­κό αντί­στοι­χο του τρο­τσκι­σμού-μπου­χα­ρι­νι­σμού, κρίση που με­τέ­φε­ρε συ­νεκ­δο­χι­κά στους ηγέ­τες του πο­λω­νι­κού κόμ­μα­τος, τους οποί­ους υπο­ψια­ζό­ταν για δε­σμούς με τις πο­λω­νι­κές μυ­στι­κές υπη­ρε­σί­ες ήδη από τις αρχές της δε­κα­ε­τί­ας του 1930. Αυτό, όπως εί­δα­με, δεν είναι ιστο­ρι­κά ακρι­βές, καθώς τα στε­λέ­χη με ορ­θό­δο­ξες μπου­χα­ρι­νι­κές ή τρο­τσκι­στι­κές από­ψεις στο πο­λω­νι­κό κόμμα ήταν λι­γο­στά· ωστό­σο, στην αρ­ρω­στη­μέ­νη λο­γι­κή του Στά­λιν οι τέ­τοιου εί­δους συ­νειρ­μοί έπαι­ζαν ση­μα­ντι­κό ρόλο.

Η με­θό­δευ­ση των εκ­κα­θα­ρί­σε­ων ήταν πα­ρό­μοια με εκεί­νη στα άλλα εθνι­κά τμή­μα­τα της Κο­μι­ντέρν. Οι απο­φά­σεις εγκρί­νο­νταν από την ηγε­σία του ρω­σι­κού κόμ­μα­τος, με τις πε­ρισ­σό­τε­ρες να φέ­ρουν τις υπο­γρα­φές των Στά­λιν, Μο­λό­τοφ, Βο­ρο­σί­λοφ, Κα­γκά­νο­βιτς, κ.ά. Υπήρ­χαν δυο κα­τη­γο­ρί­ες ποι­νών, με την πρώτη να ση­μαί­νει εκτέ­λε­ση και τη δεύ­τε­ρη 10ετή εξο­ρία. Οι κα­τη­γο­ρού­με­νοι κα­τα­δι­κά­ζο­νταν σε μια 20λε­πτη πα­ρω­δία δίκης με την προ­α­πο­φα­σι­σμέ­νη ποινή, δεν είχαν δι­καί­ω­μα έφε­σης και η ποινή ήταν άμεσα εκτε­λε­στέα. Η εκτέ­λε­ση ακο­λου­θού­σε κατά κα­νό­να μέσα σε ελά­χι­στες μέρες.

Η πλειο­ψη­φία των ηγε­τών του ΚΚ Πο­λω­νί­ας πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται σε δυο λί­στες, της 20.8.1937 (υπο­γραμ­μέ­νη από τους Στά­λιν, Μο­λό­τοφ, Βο­ρο­σί­λοφ, Κο­σιόρ και Κα­γκά­νο­βιτς) και της 15.9.1937 (υπο­γραμ­μέ­νη από τους Στά­λιν και Μο­λό­τοφ). Οι εκτε­λέ­σεις τους έγι­ναν λίγες μέρες μετά, στη δεύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση στις 20-21 Σε­πτέμ­βρη. Φυ­σι­κά, η εκ­κα­θά­ρι­ση συ­μπλη­ρώ­θη­κε και με άλλες απο­φά­σεις, πριν και μετά. Συ­νη­θι­σμέ­νοι τόποι εκτέ­λε­σης ήταν η Κο­μου­νάρ­κα και το Μπού­το­βο, κοντά στη Μόσχα.

Η από­φα­ση για τη διά­λυ­ση του κόμ­μα­τος τον Αύ­γου­στο του 1938 νο­μι­μο­ποί­η­σε απλά αυτή τη δια­δι­κα­σία όταν ήδη είχε σχε­δόν συ­ντε­λε­στεί. Είναι ένα μνη­μείο αξε­πέ­ρα­στου κυ­νι­σμού, που δύ­σκο­λα μπο­ρεί να πε­ρι­γρα­φεί με λόγια. Οι Πο­λω­νοί κομ­μου­νι­στές κα­τη­γο­ρή­θη­καν ότι ήταν όρ­γα­να της POW, της πα­ρα­στρα­τιω­τι­κής ορ­γά­νω­σης του δι­κτά­το­ρα Piłsudski, η οποία όμως είχε δια­λυ­θεί στις αρχές της δε­κα­ε­τί­ας του 1920 και όλοι οι ιστο­ρι­κοί συμ­φω­νούν σή­με­ρα ότι υπήρ­χε μόνο στη φα­ντα­σία του NKVD, της στα­λι­νι­κής ασφά­λειας. Ακόμη και οι πο­λύ­χρο­νες φυ­λα­κί­σεις των Πο­λω­νών κομ­μου­νι­στών στα κά­τερ­γα και τις φυ­λα­κές του Piłsudski με­τα­τρά­πη­καν σε μαρ­τυ­ρία ότι ήταν πρά­κτο­ρες, που τους φυ­λά­κι­ζαν επί­τη­δες οι πο­λω­νι­κές αρχές, για να τους κά­νουν να φαί­νο­νται σαν κομ­μου­νι­στές αγω­νι­στές και να μπο­ρέ­σουν έτσι να ορ­γα­νώ­σουν σα­μπο­τάζ ερ­χό­με­νοι στην ΕΣΣΔ. Ο ίδιος ο Στά­λιν, σε σχε­τι­κό ερώ­τη­μα του Ντι­μι­τρόφ αν θα έπρε­πε να δη­μο­σιευ­θεί η από­φα­ση στον Τύπο, απά­ντη­σε αρ­νη­τι­κά γιατί ο κα­θέ­νας θα κα­τα­λά­βαι­νε πως επρό­κει­το για συ­κο­φα­ντί­ες.

Ανα­φέ­ρα­τε πριν ότι υπήρ­χε μια πλη­θώ­ρα δια­κε­κρι­μέ­νων αγω­νι­στών στο ΚΚ Πο­λω­νί­ας. Συ­να­γω­νι­στές της Ρόζας Λού­ξε­μπουργκ και του Λένιν, ακτι­βι­στές του Οκτώ­βρη και του ρω­σι­κού εμ­φυ­λί­ου, κ.ά. Θα μας δώ­σε­τε με­ρι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα;

Κατ’ αρχήν να ση­μειώ­σω ότι το ΚΚ Πο­λω­νί­ας δη­μιουρ­γή­θη­κε το Δε­κέμ­βρη του 1918 από τη συ­νέ­νω­ση του SDKPiL, του κόμ­μα­τος της Ρόζας Λού­ξε­μπουργκ, με το PPS-Αρι­στε­ρά, μια αρι­στε­ρή διά­σπα­ση των Πο­λω­νών σο­σια­λι­στών, ενώ υπήρ­χαν χω­ρι­στές ορ­γα­νώ­σεις του κόμ­μα­τος στη Δυ­τι­κή Ου­κρα­νία και τη Δυ­τι­κή Λευ­κο­ρω­σία, πε­ριο­χές που είχαν εν­σω­μα­τω­θεί μετά το 1920 στην Πο­λω­νία.

Το γε­γο­νός ότι από το 1920, μετά την ήττα του Κόκ­κι­νου Στρα­τού στη Βαρ­σο­βία, και ιδιαί­τε­ρα το 1926, όταν ο Piłsudski επέ­βα­λε τη δι­κτα­το­ρία του, το ΚΚ Πο­λω­νί­ας λει­τουρ­γού­σε ου­σια­στι­κά σε συν­θή­κες πα­ρα­νο­μί­ας και διαρ­κών ωμών διώ­ξε­ων, συ­νέ­τει­νε επί­σης να προ­σελ­κύ­ο­νται στο κόμμα τα πιο έντι­μα, θαρ­ρα­λέα αγω­νι­στι­κά στοι­χεία του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος. Σε όλες τις ομά­δες και τα τμή­μα­τα του κόμ­μα­τος βρί­σκου­με πράγ­μα­τι δια­κε­κρι­μέ­νους ηγέ­τες και ακτι­βι­στές. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι από αυ­τούς είχαν κα­τα­φύ­γει στην ΕΣΣΔ είτε δια­σχί­ζο­ντας πα­ρά­νο­μα τα πο­λω­νι­κά σύ­νο­ρα είτε σε ανταλ­λα­γές κρα­του­μέ­νων ανά­με­σα στις δυο χώρες, υπήρ­χαν όμως και κά­ποιοι που είχαν μεί­νει στην ΕΣΣΔ μετά το 1920 και εντά­χτη­καν στα σο­βιε­τι­κά κρα­τι­κά ιδρύ­μα­τα. Δυ­στυ­χώς ο χώρος επι­τρέ­πει μόνο μια συ­νο­πτι­κή ανα­φο­ρά.

Η Maria Koszutska, ο Adolf Warski (βα­σι­κοί κομ­μα­τι­κοί ηγέ­τες στα 1923-29) και ο Henryk Stein-Domski (ΓΓ στα 1925) ανή­καν στην παλιά φρου­ρά του SDKPiL και κρά­τη­σαν μια αντι­στα­λι­νι­κή στάση· η Koszutska είχε το θάρ­ρος να αντι­τα­χθεί δη­μό­σια στον Στά­λιν το 1924 στην Κο­μι­ντέρν. Ηγε­τι­κά στε­λέ­χη όπως οι Jacub Hanecki, Józef Unszlicht και Edward Próchniak είχαν συ­νερ­γα­στεί στενά με τον Λένιν· ο Próchniak βα­σα­νί­στη­κε άγρια στο Μπου­τίρ­κι, όπου είχε φυ­λα­κι­στεί και επί τσα­ρι­σμού, αλλά αρ­νή­θη­κε να ομο­λο­γή­σει οποια­δή­πο­τε ενοχή. Οι Krilyk, Rosdolsky (αρ­γό­τε­ρα επι­φα­νής μαρ­ξι­στής οι­κο­νο­μο­λό­γος στις ΗΠΑ) και Turianski αντι­τά­χθη­καν στα τέλη της δε­κα­ε­τί­ας του 1920 στη με­γα­λο­ρω­σι­κή πο­λι­τι­κή του Στά­λιν στην Ου­κρα­νία και στη δαι­μο­νο­ποί­η­ση του Τρό­τσκι. Ο Leon Lipski, του οποί­ου τα δύο αδέλ­φια εκτε­λέ­στη­καν στην ΕΣΣΔ, όντας στην Πο­λω­νία αντι­τά­χθη­κε στη διά­λυ­ση του κόμ­μα­τος το 1938 και στη συ­κο­φά­ντη­ση των συ­ντρό­φων του, πήρε μέρος στην πο­λω­νι­κή αντί­στα­ση και δο­λο­φο­νή­θη­κε το 1943, πι­θα­νό­τα­τα με εντο­λή του Στά­λιν.

Ο Ignace Reiss, επι­φα­νές στέ­λε­χος των σο­βιε­τι­κών μυ­στι­κών υπη­ρε­σιών, ήταν ένας από τους ελά­χι­στους κομ­μου­νι­στές της επο­χής που πήραν μια ξε­κά­θα­ρη θέση απέ­να­ντι στις Δίκες της Μό­σχας. Επέ­στρε­ψε το πα­ρά­ση­μο που του είχε δοθεί για τις υπη­ρε­σί­ες του, δη­λώ­νο­ντας, σε ανοι­κτό γράμ­μα του προς την ΚΕ του ρω­σι­κού κόμ­μα­τος και τον Στά­λιν, ότι δεν μπο­ρεί να το φορά «μαζί με τους δη­μί­ους των κα­λύ­τε­ρων αντι­προ­σώ­πων του Ρώσου ερ­γά­τη». Στις προ­τρο­πές της συ­ζύ­γου του να πε­ρι­μέ­νει, αντέ­τει­νε: «Πρέ­πει να δρα κα­νείς ανοι­κτά. Δεν μπο­ρεί να κο­ροϊ­δέ­ψεις την ιστο­ρία. Η κα­θυ­στέ­ρη­ση δεν έχει κα­νέ­να νόημα». Δο­λο­φο­νή­θη­κε στην Ελ­βε­τία, όπου είχε κα­τα­φύ­γει μαζί με τη σύ­ζυ­γό του, από στα­λι­νι­κούς πρά­κτο­ρες.

Μια επι­βλη­τι­κή φυ­σιο­γνω­μία είναι ο Sylwester Wojewódzki, ένας τσι­φλι­κάς συ­νερ­γά­της του Piłsudski στις αρχές της δε­κα­ε­τί­ας του 1920. Όντας δη­μο­κρά­της ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποι­ή­θη­κε, μετά από μια κοι­νο­βου­λευ­τι­κή επί­σκε­ψή του στην ΕΣΣΔ, και, βλέ­πο­ντας ότι εκεί το αγρο­τι­κό ζή­τη­μα είχε λυθεί, έγινε κομ­μου­νι­στής και μοί­ρα­σε το τσι­φλί­κι του στους αγρό­τες του. Το αγρο­τι­κό, σύμ­μα­χο του ΚΚ Πο­λω­νί­ας, κόμμα του Wojewódzki δια­λύ­θη­κε από την πο­λω­νι­κή δι­κτα­το­ρία, ενώ ο ίδιος δι­κά­στη­κε στην Πο­λω­νία ως «πρά­κτο­ρας της ΕΣΣΔ», αθω­ώ­θη­κε και εκτε­λέ­στη­κε στην ΕΣΣΔ, στην οποία κα­τέ­φυ­γε το 1931, ως «πρά­κτο­ρας της Πο­λω­νί­ας».

Δια­κε­κρι­μέ­νοι κομ­μα­τι­κοί λο­γο­τέ­χνες και ποι­η­τές, όπως οι Βruno Jasienski, Stanisław Stande, Henryk Drzewiecki, κ.ά., συ­νά­ντη­σαν την ίδια μοίρα. Ο Jasienski ήταν ένας από τους κο­ρυ­φαί­ους ρι­ζο­σπα­στι­κούς λο­γο­τέ­χνες κατά το Με­σο­πό­λε­μο στην Ευ­ρώ­πη και το έργο του εξα­κο­λου­θεί να ασκεί επιρ­ροή ως τις μέρες μας στην Πο­λω­νία, πα­ρό­τι το αστι­κό κα­θε­στώς το κα­τα­τρέ­χει και έχει αφαι­ρέ­σει το όνομά του από όλους τους δρό­μους. Ο Stande έμει­νε ορ­φα­νός στα 8 του χρό­νια, όταν η μη­τέ­ρα του σκο­τώ­θη­κε, σε μια δια­δή­λω­ση στη Βαρ­σο­βία το 1905 από την τσα­ρι­κή αστυ­νο­μία, και ο πα­τέ­ρας του πέ­θα­νε από καρ­δια­κή προ­σβο­λή, μα­θαί­νο­ντας το νέο. Ο Drzewiecki ήταν ένας δρα­στή­ριος κομ­μα­τι­κός λο­γο­τέ­χνης στην Πο­λω­νία, με πολλά χρό­νια φυ­λα­κές, στη διάρ­κεια των οποί­ων είχε προ­σβλη­θεί από φυ­μα­τί­ω­ση και είχε χάσει μέρος της όρα­σής του.

Συχνά συ­να­ντά­με πε­ρι­πτώ­σεις όπου ολό­κλη­ρες οι­κο­γέ­νειες ακτι­βι­στών εκ­κα­θα­ρί­στη­καν, άν­δρες, γυ­ναί­κες και παι­διά. Ο Jakub Hanecki, βοη­θός του Λένιν στα 1912-14 στην Κρα­κο­βία, εκτε­λέ­στη­κε στις 26 Νο­έμ­βρη 1937. Η σύ­ζυ­γός του Giza εκτε­λέ­στη­κε στις 10 Δε­κέμ­βρη και ο γιος τους Stanisław στις 14 Ιούνη 1938, ο τε­λευ­ταί­ος κα­τη­γο­ρη­μέ­νος για τη συμ­με­το­χή του σε ένα ορει­βα­τι­κό, υπο­τι­θέ­με­να αντε­πα­να­στα­τι­κό, όμιλο, στην «Υπό­θε­ση της Αντε­πα­να­στα­τι­κής Φα­σι­στι­κής-Τρο­μο­κρα­τι­κής Ορ­γά­νω­σης των Ορει­βα­τών και των Του­ρι­στών». Η κόρη του Hana εξο­ρί­στη­κε για 18 χρό­νια στα Γκού­λαγκ, απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε το 1956. Ο Aleksander Formajster, ένα υψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος του NKVD, μέλος του SDKPiL από το 1904 και ενερ­γός συμ­μέ­το­χος και στις δυο ρω­σι­κές επα­να­στά­σεις, και τα 3 αδέλ­φια του εκτε­λέ­στη­καν στις 28 Αυ­γού­στου 1937, και η αδελ­φή τους Zofia ακο­λού­θη­σε λί­γους μήνες μετά. Ο Łazar Aronsztam, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, ο αδελ­φός του Grigori, ΓΓ, της ΚΕ του ΚΚ Τουρ­κμε­νι­στάν και η αδελ­φή τους Esfir εκτε­λέ­στη­καν το 1938. Δυο αδέλ­φια τους, ο Ilia και ο Boris, είχαν πέσει το 1919, στις μάχες με τους Λευ­κούς. Θα μπο­ρού­σαν να ανα­φερ­θούν πο­λυά­ριθ­μες ακόμη τέ­τοιες πε­ρι­πτώ­σεις.

Βρί­σκου­με επί­σης εντυ­πω­σια­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες με­τα­ξύ των ηγε­τών της PPS-Αρι­στε­ρά και του κόμ­μα­τος του Wojewódzki. Ο Tomasz Dąbal ήταν ο πρώ­τος βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος το 1921 και ο μόνος που ση­κώ­θη­κε στο Πο­λω­νι­κό Σέιμ και κα­λω­σό­ρι­σε τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό στην Πο­λω­νία, ως «φίλο του πο­λω­νι­κού έθνους». Αρ­γό­τε­ρα υπη­ρέ­τη­σε ως Ανα­πλη­ρω­τής Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Διε­θνούς των Αγρο­τών. Ο Jerzy Sochacki ήταν Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του PPS (του κόμ­μα­τος του Piłsudski) το 1920, όταν είχε πα­ραι­τη­θεί και προ­σχώ­ρη­σε στους κομ­μου­νι­στές. Ανα­φέ­ρε­ται ότι αυ­το­κτό­νη­σε τον Σε­πτέμ­βριο του 1933, αφού έγρα­ψε με το αίμα του στον τοίχο της φυ­λα­κής ότι δεν ήταν προ­δό­της

Υπάρ­χουν πολ­λές εν­δια­φέ­ρου­σες φυ­σιο­γνω­μί­ες και στο με­σαίο στε­λε­χι­κό δυ­να­μι­κό. Θα ανα­φέ­ρω εν­δει­κτι­κά, από κά­ποιες δε­κά­δες ακόμη, μόνο τον Alfred Brunon Bem (Stolarski), κομ­μα­τι­κό ηγέτη στο Λοτζ, ο οποί­ος εκτε­λέ­στη­κε στις 25 Δε­κέμ­βρη του 1937. Στις επί­μο­νες πιέ­σεις των ανα­κρι­τών του να ομο­λο­γή­σει την ενοχή του, ο Bem απά­ντη­σε: «Έχω κάνει διά­φο­ρα λάθη στη ζωή μου, αλλά μόνο αυτός που δεν κάνει τί­πο­τα δεν κάνει λάθη. Δεν πα­ρα­δέ­χο­μαι την ενοχή μου. Πι­στεύω ότι οι και­ροί θα έρ­θουν όταν θα μι­λούν για μένα ως τον κα­λύ­τε­ρο κομ­μου­νι­στή».

Τέλος, ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά πρέ­πει να γίνει στη Vera Kharuzhaya. Η Kharuzhaya, μια μα­χη­τι­κή, ικανή ηγέ­της του ΚΚ Δυ­τι­κής Λευ­κο­ρω­σί­ας, φυ­λα­κί­στη­κε για χρό­νια στην Πο­λω­νία και αρ­γό­τε­ρα κα­τέ­φυ­γε στη σο­βιε­τι­κή Λευ­κο­ρω­σία, όταν χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε από την Κρούπ­σκα­για, τη χήρα του Λένιν, ως υπό­δειγ­μα επα­να­στά­τριας. Στη συ­νέ­χεια συ­νε­λή­φθη στις διώ­ξεις και φυ­λα­κί­στη­κε για δυο χρό­νια. Στην απο­λο­γία της υπε­ρα­σπί­στη­κε τον εαυτό της επι­δέ­ξια, ταυ­τό­χρο­να όμως ανα­γνώ­ρι­σε την εγκυ­ρό­τη­τα των κα­τη­γο­ριών ενά­ντια στους συ­ντρό­φους της, δη­λώ­νο­ντας την ακλό­νη­τη πίστη της στο κόμμα και το σο­βιε­τι­κό κρά­τος. «Κα­νείς δεν θα μπο­ρού­σε να με αντι­τά­ξει στο σο­βιε­τι­κό μου κρά­τος, και έτσι δεν έδωσα ποτέ σε κα­νέ­ναν τα μυ­στι­κά του κρά­τους μου… Ο Λου­δο­βί­κος ο 16ος είπε: “Είμαι το κρά­τος!” Και θέλω να πω ότι το σο­βιε­τι­κό κρά­τος είμαι εγώ!» Αθω­ώ­θη­κε και πήρε μέρος στην αντί­στα­ση στην κα­τε­χό­με­νη Λευ­κο­ρω­σία, βρί­σκο­ντας ηρω­ι­κό τέλος.

Το να πρέ­πει να κα­τη­γο­ρή­σεις τους συ­ντρό­φους σου για υπη­ρε­σία στο να­ζι­σμό για να ζή­σεις και να πά­ρεις μέρος στον αγώνα ενά­ντια στους ναζί ήταν η τρα­γι­κά δεινή θέση, στην οποία έφερ­νε ο στα­λι­νι­σμός τους αγω­νι­στές.

Όλοι οι άλλοι που ανα­φέρ­θη­καν, βέ­βαια, εκτε­λέ­στη­καν. Και πε­ριτ­τό να πούμε, όλοι λοι­δο­ρού­νται από το ση­με­ρι­νό αστι­κό πο­λω­νι­κό κα­θε­στώς ως κομ­μου­νι­στές προ­δό­τες της Πο­λω­νί­ας. Για την ιστο­ρία, να ανα­φέ­ρω ότι ο μόνος ηγέ­της του πο­λω­νι­κού κόμ­μα­τος που επέ­ζη­σε στην ΕΣΣΔ ήταν ο Feliks Kon, ένα υπέρ­γη­ρο στέ­λε­χος, γεν­νη­μέ­νος το 1864.

Θα πρό­σθε­τα ότι οι πε­ρισ­σό­τε­ρες από αυτές τις φυ­σιο­γνω­μί­ες ήταν λα­μπροί πρα­κτι­κοί ακτι­βι­στές και ηγέ­τες. Ανά­με­σά τους υπήρ­χαν βέ­βαια και δια­νο­ού­με­νοι, όπως η ομάδα Krilyk, Rosdolsky και Turianski και η παλιά φρου­ρά των Koszutska και Warski. Γε­νι­κά, το πο­λω­νι­κό κόμμα βρι­σκό­ταν υψη­λό­τε­ρα από το μέσο θε­ω­ρη­τι­κό επί­πε­δο της επο­χής στην Κο­μι­ντέρν, αλλά δεν έφτα­σε σε κάτι συ­γκρί­σι­μο με τη Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ.

Πα­ράλ­λη­λα με την εκ­κα­θά­ρι­ση των Πο­λω­νών κομ­μου­νι­στών και ως προ­έ­κτα­σή της έλαβε χώρα στα 1937-38 στην ΕΣΣΔ η Πο­λω­νι­κή Επι­χεί­ρη­ση, η με­γα­λύ­τε­ρη από τις εθνι­κές εκ­κα­θα­ρί­σεις της πε­ριό­δου. Πώς συν­δέ­θη­κε με την εκ­μη­δέ­νι­ση του ΚΚ Πο­λω­νί­ας;

Στα 1937-38 διε­ξά­γο­νται στην ΕΣΣΔ εθνι­κές εκ­κα­θα­ρί­σεις ενά­ντια σε μια πλειά­δα «ύπο­πτων» εθνο­τή­των, Πο­λω­νών, Λε­το­νών, Ελ­λή­νων, Γερ­μα­νών, Κο­ρε­α­τών, Κι­νέ­ζων, κ.ά., με την Πο­λω­νι­κή Επι­χεί­ρη­ση να είναι η πιο ευ­ρεία με 110.000 θύ­μα­τα. Η επι­χεί­ρη­ση εξα­πο­λύ­ε­ται με τη δια­τα­γή 00485 του Γιε­ζόφ, ως συ­νέ­χεια της εκ­κα­θά­ρι­σης του πο­λω­νι­κού κόμ­μα­τος. Υπο­στη­ρί­ζε­ται συ­γκε­κρι­μέ­να ότι οι Πο­λω­νοί κομ­μου­νι­στές είχαν εγκα­τα­στή­σει στην ΕΣΣΔ ευρέα κα­τα­σκο­πευ­τι­κά δί­κτυα που αγκά­λια­ζαν όλους τους υπό­λοι­πους, περί τις 11.000 ακόμη, εκεί Πο­λω­νούς αντι­φα­σί­στες πρό­σφυ­γες, και σε συ­νέ­χεια οι εκ­κα­θα­ρί­σεις επε­κτεί­νο­νται μα­ζι­κά στους πο­λω­νι­κού εθνι­κού υπο­βά­θρου πο­λί­τες της ΕΣΣΔ. Σε αυτή τη δια­δι­κα­σία εξο­λο­θρεύ­ο­νται απλοί ερ­γά­τες και αγρό­τες, με ολό­κλη­ρες οι­κο­γέ­νειες να ξε­κλη­ρί­ζο­νται· συχνά βρί­σκου­με και εδώ 4 ή 5 αδέλ­φια να εκτε­λού­νται την ίδια μέρα.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα θύ­μα­τα της Πο­λω­νι­κής Επι­χεί­ρη­σης μπο­ρεί να βρει κα­νείς σε σο­βιε­τι­κές βά­σεις δε­δο­μέ­νων, σε ορι­σμέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις με βιο­γρα­φι­κές λε­πτο­μέ­ρειες, ένα μικρό μέρος των οποί­ων πα­ρου­σιά­ζε­ται στο βι­βλίο. Η γε­νι­κή ει­κό­να είναι ότι αρ­κε­τοί από αυ­τούς είχαν υπο­στεί εθνι­κές διώ­ξεις ήδη στη διάρ­κεια της κο­λε­κτι­βο­ποί­η­σης στα 1930-31, όταν είχαν εκτο­πι­στεί στη Σι­βη­ρία ή σε άλλες πε­ριο­χές της ΕΣΣΔ, για να γί­νουν στη συ­νέ­χεια θύ­μα­τα του νέου κύ­κλου που ξε­κί­νη­σε το 1937.

Με την κα­τά­λη­ψη της Ανα­το­λι­κής Πο­λω­νί­ας από την ΕΣΣΔ το 1939 ακο­λου­θεί ένας πα­ρα­πέ­ρα γύρος, με την εκτό­πι­ση αρ­κε­τών εκα­το­ντά­δων χι­λιά­δων Πο­λω­νών πο­λι­τών σε σο­βιε­τι­κά στρα­τό­πε­δα. Στην πε­ρί­ο­δο αυτή δεν εφαρ­μό­ζε­ται πλα­τιά η θα­να­τι­κή ποινή, έχου­με όμως πολ­λούς θα­νά­τους από τις κα­κου­χί­ες, είτε κατά τη με­τα­φο­ρά, είτε στους τό­πους εξο­ρί­ας, ιδιαί­τε­ρα παι­διών. Το πιο πε­ρί­ο­πτο συμ­βάν είναι η εξό­ντω­ση περί τις 22.000 Πο­λω­νών αιχ­μα­λώ­των πο­λέ­μου στο Κατίν και σε άλλα στρα­τό­πε­δα της Ου­κρα­νί­ας και της Λευ­κο­ρω­σί­ας τον Απρί­λη-Μάη του 1940, γνω­στή ως «Σφαγή του Κατίν». Προς το πέρας της, όταν αντι­κα­θί­στα­ται ο Γιε­ζόφ από τον Μπέ­ρια, εκτε­λού­νται μαζί με τον ίδιο τον Γιε­ζόφ και όλοι οι συ­νερ­γά­τες του, εγκλη­μα­τι­κές φυ­σιο­γνω­μί­ες που είχαν πρω­τα­γω­νι­στή­σει στην Πο­λω­νι­κή Επι­χεί­ρη­ση (όχι όμως για τα εγκλή­μα­τά τους, αλλά γιατί ήταν πλέον άχρη­στοι, αφού είχαν κάνει τη δου­λειά για την οποία τους ήθελε ο Στά­λιν).

Για τη συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ρί­ο­δο, μετά το 1939, πρέ­πει, βέ­βαια, να ανα­φέ­ρου­με ότι εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες, Πο­λω­νών, Εβραί­ων, κ.ά., περ­νούν θε­λη­μα­τι­κά στην ΕΣΣΔ ως πρό­σφυ­γες, για να απο­φύ­γουν τις διώ­ξεις στο κα­τε­χό­με­νο από τους ναζί μέρος της Πο­λω­νί­ας. Ακόμη, περί τις 100-200 χι­λιά­δες εκτο­πί­σεις Εβραί­ων που γί­νο­νται από τις σο­βιε­τι­κές αρχές, ανε­ξάρ­τη­τα από τα κί­νη­τρά τους, είχαν ευ­ερ­γε­τι­κό απο­τέ­λε­σμα στους υπο­κεί­με­νους στην εκτό­πι­ση, που αν είχαν μεί­νει στην Πο­λω­νία θα εξο­ντώ­νο­νταν από τους ναζί. Η ση­με­ρι­νή πο­λω­νι­κή αστι­κή ιστο­ριο­γρα­φία πε­ρι­λαμ­βά­νει και αυτές τις ομά­δες στα θύ­μα­τα των διώ­ξε­ων, κάτι που ολο­φά­νε­ρα δεν ευ­στα­θεί. Ακόμη και μετά την αφαί­ρε­σή τους, μένει όμως πάλι ένα πολύ με­γά­λο υπό­λοι­πο. Ο συ­νο­λι­κός αριθ­μός των θυ­μά­των στο συ­γκε­κρι­μέ­νο διά­στη­μα δεν μπο­ρεί να προσ­διο­ρι­στεί επα­κρι­βώς.

Στο βι­βλίο σας συ­ζη­τά­τε εκτε­νώς την πο­λω­νι­κή κομ­μου­νι­στι­κή αντί­στα­ση και τις με­τα­πο­λε­μι­κές εξε­λί­ξεις στην Πο­λω­νία, ως τον πο­λω­νι­κό Οκτώ­βρη του 1956. Ανα­δει­κνύ­ε­τε ιδιαί­τε­ρα τη δια­πά­λη μέσα στο Πο­λω­νι­κό Ερ­γα­τι­κό Κόμμα, διά­δο­χο του ΚΚ Πο­λω­νί­ας, με την επι­κρά­τη­ση της στα­λι­νι­κής πτέ­ρυ­γας στα 1948-56. Ποια ήταν τα κύρια ορό­ση­μα της πε­ριό­δου;

Στην Πο­λω­νία υπήρ­ξε μια πολύ ισχυ­ρή αστι­κή αντι­φα­σι­στι­κή αντί­στα­ση, αλλά και μια υπο­λο­γί­σι­μη κομ­μου­νι­στι­κή. Τη συ­ζη­τώ εκτε­νώς γιατί απο­τε­λεί συ­νέ­χεια της ιστο­ρί­ας του ΚΚ Πο­λω­νί­ας στο νέο στά­διο, όταν μετά τη διά­λυ­σή του δη­μιουρ­γή­θη­κε το Πο­λω­νι­κό Ερ­γα­τι­κό Κόμμα. Η προ­σπά­θεια του Στά­λιν να ελέγ­ξει το νέο κόμμα μέσω του Molojec, ενός αμ­φι­λε­γό­με­νου στρα­τιω­τι­κού που δο­λο­φό­νη­σε τον πρώτο γραμ­μα­τέα του κόμ­μα­τος Nowotko, απέ­τυ­χε, καθώς ο Molojec εκτε­λέ­στη­κε από τα υπό­λοι­πα μέλη της ηγε­σί­ας. Στη συ­νέ­χεια ανέ­λα­βαν οι Finder και Gomułka, ση­μα­ντι­κά στε­λέ­χη του πα­λιού κόμ­μα­τος, που προ­ώ­θη­σαν ένα επα­να­στα­τι­κό πρό­γραμ­μα και μια ευ­ρεία πο­λι­τι­κή συμ­μα­χιών, τα οποία απέ­φε­ραν θε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα.

Στην κομ­μου­νι­στι­κή αντί­στα­ση βλέ­που­με να πρω­τα­γω­νι­στούν τα παλιά στε­λέ­χη του ΚΚ Πο­λω­νί­ας που βρί­σκο­νταν στα 1936-38 στην Πο­λω­νία και έτσι είχαν απο­φύ­γει την εκτέ­λε­ση, συχνά αδέλ­φια, παι­διά ή στε­νοί συ­να­γω­νι­στές εκεί­νων που είχαν εξο­ντω­θεί στην ΕΣΣΔ. Και εδώ επί­σης συ­να­ντά­με ξε­χω­ρι­στές μορ­φές, συ­γκρί­σι­μες με εκεί­νες του εα­μι­κού μας κι­νή­μα­τος. Το Πο­λω­νι­κό Ερ­γα­τι­κό Κόμμα παί­ζει ηγε­τι­κό ρόλο στην εξέ­γερ­ση του Γκέτο της Βαρ­σο­βί­ας τον Απρί­λη-Μάη του 1943, την πρώτη και πιο ση­μα­ντι­κή εβραϊ­κή εξέ­γερ­ση στο Β΄ Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο. Κομ­μου­νι­στές είναι στη με­γά­λη πλειο­ψη­φία τους και τα θύ­μα­τα της πρώ­της μα­ζι­κής εκτέ­λε­σης αντι­ποί­νων των ναζί στη Βαρ­σο­βία στις 16 Οκτώ­βρη 1942, ενώ πο­λυά­ριθ­μοι ακτι­βι­στές χά­νο­νται στο Άου­σβιτς, το Μα­ουτ­χά­ου­ζεν και τα άλλα στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης των ναζί. Πολύ ση­μα­ντι­κός είναι ο ρόλος στην αντί­στα­ση των χι­λιά­δων Πο­λω­νών που είχαν πάρει μέρος στον Ισπα­νι­κό Εμ­φύ­λιο στα 1936-39. Πολ­λοί από αυ­τούς δια­κρί­θη­καν στην αντί­στα­ση όχι μόνο στην Πο­λω­νία, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευ­ρώ­πης. Μια εντυ­πω­σια­κή πε­ρί­πτω­ση είναι της ομά­δας Manouchian στη Γαλ­λία, της οποί­ας τα μέλη, μετά από δε­κά­δες σα­μπο­τάζ, συ­νε­λή­φθη­σαν μετά από προ­δο­σία και εκτε­λέ­στη­καν στις 21 Φλε­βά­ρη 1944. Η ομάδα αυτή, με επι­κε­φα­λής τον Αρ­μέ­νιο Μ. Manouchian, απο­τε­λού­νταν κυ­ρί­ως από Πο­λω­νο­ε­βραί­ους και Ουγ­γρο­ε­βραί­ους μα­χη­τές, ενώ η ιστο­ρία της έγινε το υλικό μια αξιό­λο­γη ται­νία. Συ­νο­λι­κά, η πο­λω­νι­κή κομ­μου­νι­στι­κή αντί­στα­ση έχει να επι­δεί­ξει 900 επι­χει­ρή­σεις, με 20.000 νε­κρούς Γερ­μα­νούς, 350 ανα­τι­νά­ξεις τρέ­νων και 70 κα­τα­στρο­φές γε­φυ­ρών.

Μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση της χώρας, η πτέ­ρυ­γα του Gomułka είχε την υπε­ρο­χή στο κόμμα ως τα 1947, όταν επι­κρα­τεί επα­να­στα­τι­κός ανα­βρα­σμός στη χώρα, με κα­τα­λή­ψεις ερ­γο­στα­σί­ων, δη­μιουρ­γία ερ­γα­τι­κών συμ­βου­λί­ων, κοκ, και διε­ξά­γε­ται αγώ­νας με τις αστι­κές δυ­νά­μεις για την εξου­σία. Στη συ­νέ­χεια υπε­ρι­σχύ­ει, χάρη στην υπο­στή­ρι­ξη του Στά­λιν, η στα­λι­νι­κή πτέ­ρυ­γα υπό τον Bierut. Οι­κο­δο­μεί­ται ένα αυ­ταρ­χι­κό στα­λι­νι­κό κα­θε­στώς, με μια ηπιό­τε­ρη επα­νά­λη­ψη των εκ­κα­θα­ρί­σε­ων του 1937-38, οπότε τα στε­λέ­χη της πτέ­ρυ­γας Gomułka πα­ρα­με­ρί­ζο­νται και φυ­λα­κί­ζο­νται. Ωστό­σο, τον Οκτώ­βρη του 1956, μετά από μια λαϊκή εξέ­γερ­ση, η κα­τά­στα­ση αντι­στρέ­φε­ται, επα­νέρ­χε­ται ο Gomułka, ο οποί­ος είχε επί­σης φυ­λα­κι­στεί, και γί­νε­ται μια σο­βα­ρή απο­στα­λι­νο­ποί­η­ση. Μέρος της είναι και η απο­κα­τά­στα­ση των εκ­κα­θα­ρι­σμέ­νων Πο­λω­νών κομ­μου­νι­στών, μια απο­κα­τά­στα­ση πραγ­μα­τι­κή και χωρίς εξαι­ρέ­σεις.

Παρά τη συ­ντη­ρη­τι­κο­ποί­η­ση του Gomułka αρ­γό­τε­ρα, σε κάθε φάση βρί­σκου­με εξέ­χου­σες κομ­μα­τι­κές φυ­σιο­γνω­μί­ες να δί­νουν ένα θε­τι­κό πρό­τυ­πο.

Ένα τρα­γι­κό πα­ρά­δειγ­μα είναι αυτό του Henryk Holland, ο οποί­ος αρ­χι­κά ήταν έντο­να προ­ση­λω­μέ­νος στις στα­λι­νι­κές από­ψεις αλλά αρ­γό­τε­ρα, αφού οι πο­λι­τι­κές της κλί­κας Bierut άρ­χι­σαν να απο­κα­λύ­πτο­νται το 1954, έγινε ένας πε­πει­σμέ­νος αντι­στα­λι­νι­κός. Όταν ο Gomułka πήρε μια πιο συ­ντη­ρη­τι­κή πο­ρεία, ο Holland άρ­χι­σε να τον επι­κρί­νει και βο­ή­θη­σε να πε­ρά­σουν στη Δύση πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την ομι­λία του Χρου­στσόφ στο 22ο Συ­νέ­δριο του Κόμ­μα­τος στην ΕΣΣΔ, όπου τέ­θη­κε ξανά το πρό­βλη­μα του στα­λι­νι­σμού. Κα­τη­γο­ρή­θη­κε γι’ αυτό και αυ­το­κτό­νη­σε πη­δώ­ντας από το δια­μέ­ρι­σμά του στον έκτο όροφο κατά τη σύλ­λη­ψή του. Δια­νο­ού­με­νοι του κόμ­μα­τος τρα­γού­δη­σαν τη «Διε­θνή» στην κη­δεία του καθώς δεν επι­τρά­πη­καν ομι­λί­ες.

Μια άλλη ση­μα­ντι­κή πε­ρί­πτω­ση είναι ο Edward Ochab, μέλος του Πο­λι­τι­κού Γρα­φεί­ου του κόμ­μα­τος και Πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου του Κρά­τους το 1964-68, ο οποί­ος όταν ξέ­σπα­σαν λαϊ­κές τα­ρα­χές και το κόμμα στρά­φη­κε στον αντι­ση­μι­τι­σμό, πα­ραι­τή­θη­κε από την ηγε­σία. ζη­τώ­ντας την επι­στρο­φή στους λε­νι­νι­στι­κούς κα­νό­νες και την ανα­βί­ω­ση των ερ­γο­στα­σια­κών συμ­βου­λί­ων. Ο Ochab κα­τα­δί­κα­σε τον αντι­ση­μι­τι­σμό των επί­ση­μων κομ­μα­τι­κών κύ­κλων και προ­έ­τρε­ψε στην απο­μά­κρυν­ση των κα­ριε­ρι­στών και των γρα­φειο­κρα­τών. Συ­νέ­χι­σε να υπο­στη­ρί­ζει αυτές τις από­ψεις μέχρι τον θά­να­τό του το 1989, προει­δο­ποιώ­ντας ότι η Κα­θο­λι­κή Εκ­κλη­σία και οι αντι­δρα­στι­κοί θα ωφε­λη­θούν μα­κρο­πρό­θε­σμα από τις χει­ρα­γω­γη­τι­κές πο­λι­τι­κές που ακο­λου­θού­νταν.

Τα γε­γο­νό­τα που αφη­γεί­στε έχουν σε με­γά­λο βαθμό πε­ρι­πέ­σει στη λήθη. Τι έχει να μας πει η τρα­γω­δία των Πο­λω­νών κομ­μου­νι­στών για το σή­με­ρα και γιατί έχει ση­μα­σία να τη γνω­ρί­ζουν οι νέοι αγω­νι­στές;

Αν και τα εγκλή­μα­τα του στα­λι­νι­σμού έχουν συ­ζη­τη­θεί και συ­ζη­τού­νται αρ­κε­τά πλα­τιά, η ιστο­ρία των Πο­λω­νών κομ­μου­νι­στι­κών πράγ­μα­τι δεν είναι ιδιαί­τε­ρα γνω­στή, ακόμη και στην ίδια την Πο­λω­νία. Αυτό δεν οφεί­λε­ται μόνο στην «απο­κομ­μου­νι­στι­κο­ποί­η­ση» που προ­ω­θεί το τω­ρι­νό αστι­κό κα­θε­στώς, αλλά και στην ανα­βί­ω­ση του στα­λι­νι­σμού σε όχι λίγα κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα, στην οποία πρω­το­στα­τεί διε­θνώς το ΚΚΕ. Αρκεί να ανα­φέ­ρω ότι στο σάιτ του ση­με­ρι­νού ΚΚ Πο­λω­νί­ας, μιας ανυ­πό­λη­πτης στα­λι­νι­κής ομά­δας, σε μια 100ά­δα πε­ρί­που άρθρα για ποι­κί­λα ιστο­ρι­κά θέ­μα­τα, δεν ανα­φέ­ρε­ται ονο­μα­στι­κά ούτε μια φορά ούτε ένας από τους ηγέ­τες και τα στε­λέ­χη του ΚΚ Πο­λω­νί­ας που χά­θη­καν στα 1937-38.

Η ιστο­ρία των Πο­λω­νών κομ­μου­νι­στών είναι ξε­χω­ρι­στή κυ­ρί­ως για τα πο­λυά­ριθ­μα πα­ρα­δείγ­μα­τα κομ­μου­νι­στι­κής ενα­ντί­ω­σης και κρι­τι­κής του στα­λι­νι­σμού που μας δίνει, αλλά και ευ­ρύ­τε­ρα του αγώνα ενά­ντια στο φα­σι­σμό και την αντί­δρα­ση, που λαμ­βά­νουν επι­κίν­δυ­νες δια­στά­σεις στις μέρες μας. Ο Γκράμ­σι έλεγε εύ­στο­χα, «Απο­δο­κι­μά­ζει κα­νείς το πα­ρελ­θόν για να μην υπο­λο­γί­σει το κα­θή­κον του πα­ρό­ντος». Όσοι πε­ρι­φρο­νούν μια τέ­τοια κλη­ρο­νο­μιά απο­δει­κνύ­ουν και μόνο με αυτό ότι, παρά τις ενά­ντιες αξιώ­σεις τους, δεν έχουν κάτι θε­τι­κό να συ­νει­σφέ­ρουν στο σή­με­ρα.

Υπάρ­χει όμως και μια άλλη διά­στα­ση, συν­δε­ό­με­νη με την πα­ρα­τε­τα­μέ­νη κρίση προ­σα­να­το­λι­σμών και απο­σύν­θε­ση του κομ­μου­νι­στι­κού κι­νή­μα­τος στην πε­ρί­ο­δο μετά τη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ. Αυτή η κα­τά­στα­ση δεν πε­ριο­ρί­στη­κε μόνο στα επί­ση­μα κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα, που συχνά δια­λύ­θη­καν και εκ­μη­δε­νί­στη­καν, αλλά επη­ρέ­α­σε λίγο ως πολύ όλους τους χώ­ρους, τρο­τσκι­στι­κής ή άλλης από­χρω­σης. Στις συν­θή­κες αυτές έχει με­γά­λη ση­μα­σία η ανα­ζή­τη­ση θε­τι­κών πα­ρα­δειγ­μά­των στο πα­ρελ­θόν, που μπο­ρεί να δώ­σουν πρό­τυ­πα, όχι με την έν­νοια της απο­μί­μη­σης, για το σή­με­ρα.

Κατά τη γνώμη μου, από την πε­ρί­ο­δο του Με­σο­πο­λέ­μου μπο­ρού­με να ξε­χω­ρί­σου­με τρία θε­τι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα. Το ένα είναι το σύ­ντο­μο διά­στη­μα της ηγε­σί­ας του Γκράμ­σι στο ΚΚ Ιτα­λί­ας στα 1924-26, όταν σε συν­θή­κες φα­σι­στι­κής δι­κτα­το­ρί­ας έγινε δυ­να­τό, χάρη στη φω­τι­σμέ­νη του κα­θο­δή­γη­ση, το κόμμα να τρι­πλα­σιά­σει τον αριθ­μό των μελών του και να ηγη­θεί του πραγ­μα­τι­κού αγώνα ενά­ντια στο φα­σι­σμό. Αυτή η πα­ρά­δο­ση απο­τυ­πώ­θη­κε στην πλού­σια θε­ω­ρη­τι­κή κλη­ρο­νο­μιά του Γκράμ­σι, δεν είχε όμως ιδιαί­τε­ρη επι­τυ­χία αρ­γό­τε­ρα στο ίδιο το ΚΚ Ιτα­λί­ας. Το δεύ­τε­ρο είναι η εμπει­ρία του ΠΟΥΜ, όπου η συ­νέ­νω­ση της τρο­τσκι­στι­κής και της μπου­χα­ρι­νι­κής πτέ­ρυ­γας από τον Νιν έδωσε τη βάση για ένα μα­ζι­κό επα­να­στα­τι­κό κόμμα, που όμως επί­σης δεν είχε συ­νέ­χεια μετά την ήττα του κι­νή­μα­τος. Το τρίτο, εκεί­νο του ΚΚ Πο­λω­νί­ας, δια­κρί­νε­ται από πολύ με­γα­λύ­τε­ρη ιστο­ρι­κή διάρ­κεια και αντο­χή, περ­νώ­ντας από τον αντι­δι­κτα­το­ρι­κό αγώνα του Με­σο­πο­λέ­μου και τη Χά­ρυ­βδη της στα­λι­νι­κής εκ­κα­θά­ρι­σης του 1937-38 στην αντι­να­ζι­στι­κή αντί­στα­ση και τη με­ρι­κή εκ­κα­θά­ρι­ση του στα­λι­νι­σμού τον Οκτώ­βρη του 1956.

Αυτή η επα­να­στα­τι­κή συ­νέ­χεια απο­τε­λεί το πιο πο­λύ­τι­μο στοι­χείο στην ιστο­ρία του ΚΚ Πο­λω­νί­ας. Είναι το στοι­χείο που τό­νι­σε και ο Ι. Ντόι­τσερ σε μια ση­μα­ντι­κή συ­νέ­ντευ­ξή του το 1958:

«Ο ιστο­ρι­κός δεν θα τε­λειώ­σει τον απο­λο­γι­σμό του για τις τύχες του Πο­λω­νι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος στην πράξη του αφα­νι­σμού του [το 1937-38]. Ο επί­λο­γος της ιστο­ρί­ας είναι, κατά μία έν­νοια, το πιο ση­μα­ντι­κό κε­φά­λαιό της. Η “με­τα­θα­νά­τια” μοίρα του Πο­λω­νι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος θα πα­ρα­μεί­νει η πιο εντυ­πω­σια­κή μαρ­τυ­ρία του με­γα­λεί­ου του. Συν­θλιμ­μέ­να, απο­δε­κα­τι­σμέ­να, συγ­χυ­σμέ­να και εξορ­γι­σμέ­να, τα παλιά στε­λέ­χη του κόμ­μα­τος ήταν ακόμα η αιχμή του δό­ρα­τος όλων των επα­να­στα­τι­κών δυ­νά­με­ων της Πο­λω­νί­ας. Ήταν το υπό­λοι­πο του πα­λιού κόμ­μα­τος που στο τέλος του Β΄ Πα­γκο­σμί­ου Πο­λέ­μου, στην ιδιό­τυ­πη διε­θνή κα­τά­στα­ση που ευ­νο­ού­σε την κοι­νω­νι­κή επα­νά­στα­ση, εκ­πλή­ρω­σε αυτή την επα­νά­στα­ση. Οι επι­ζώ­ντες του Πο­λω­νι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος εμ­φα­νί­στη­καν ως εκτε­λε­στές της βού­λη­σης του κόμ­μα­τός τους, αν και έπρε­πε να το πρά­ξουν σε συν­θή­κες και με με­θό­δους που δεν ονει­ρευό­ταν κα­νέ­νας φι­λό­σο­φος. Και σχε­δόν εί­κο­σι χρό­νια μετά τη σφαγή του Πο­λω­νι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, το πνεύ­μα του και, αν θέ­λε­τε, κάτι από την παλιά του λου­ξε­μπουρ­γκι­κή πα­ρά­δο­ση, εμ­φα­νί­στη­κε τον Οκτώ­βρη του 1956».

Τέλος, ένα κύριο δί­δαγ­μα αφορά στην πλήρη διά­στα­ση του στα­λι­νι­σμού με την κομ­μου­νι­στι­κή υπό­θε­ση. Οι απο­λο­γη­τές του κα­πι­τα­λι­σμού προ­σπα­θούν επί­μο­να στις μέρες μας να εμ­φα­νί­σουν τα στα­λι­νι­κά εγκλή­μα­τα ως το ανα­γκαίο απο­τέ­λε­σμα της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης και του μαρ­ξι­σμού, αλλά και όλης της πο­ρεί­ας της ΕΣΣΔ. Από την άλλη μεριά, οι νε­ο­στα­λι­νι­κοί δογ­μα­τι­στές του ΚΚΕ επι­χει­ρούν να εμ­φα­νί­σουν τον Στά­λιν ως τον πιστό υπε­ρα­σπι­στή του σο­σια­λι­σμού και τις εκ­κα­θα­ρί­σεις ως σω­τή­ρια έργα στρε­φό­με­να ενά­ντια στους προ­δό­τες και τους σα­μπο­τέρ. Η ιστο­ρι­κή αλή­θεια όμως είναι ότι ο Στά­λιν εκ­κα­θά­ρι­σε πρώτα και κύρια τους κα­λύ­τε­ρους κομ­μου­νι­στές στην ΕΣΣΔ και στα κόμ­μα­τα της Κο­μι­ντέρν. Οι νέοι αγω­νι­στές που θα γνω­ρι­στούν ευ­συ­νεί­δη­τα με την ιστο­ρία του ΚΚ Πο­λω­νί­ας απο­κλεί­ε­ται να μην έρ­θουν αντι­μέ­τω­ποι με αυτό το γε­γο­νός, για το οποίο θα πρέ­πει στη συ­νέ­χεια να ανα­ζη­τή­σουν οι ίδιοι μια εξή­γη­ση, πλάι σε αυτές που δί­νο­νται στο βι­βλίο.

Το βι­βλίο σας πε­ρι­λαμ­βά­νει και ένα εκτε­νές μέρος με ντο­κου­μέ­ντα. Πείτε μας δυο λόγια γι’ αυτά.

Κατ’ αρχήν, πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται η ίδια η από­φα­ση της Κο­μι­ντέρν για τη διά­λυ­ση του ΚΚ Πο­λω­νί­ας και η Δια­τα­γή 00485 της Πο­λω­νι­κής Επι­χεί­ρη­σης. Είναι δυο κυ­νι­κά ντο­κου­μέ­ντα, απο­κα­λυ­πτι­κά για τη στα­λι­νι­κή θη­ριω­δία, που θα προ­κα­λέ­σουν απο­στρο­φή σε κάθε έντι­μο αγω­νι­στή.

Θα έλεγα όμως ότι πιο ση­μα­ντι­κά είναι τα υπό­λοι­πα. Πε­ρι­λαμ­βά­νουν δυο ανοι­κτές επι­στο­λές, μια του Ι. Dobrzyński, ενός επι­φα­νούς αξιω­μα­τι­κού του πο­λω­νι­κού στρα­τού, και μια των άλλων μελών της POW, που πέ­ρα­σαν στους Μπολ­σε­βί­κους και πο­λέ­μη­σαν στο πλευ­ρό του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, στα 1920, στη διάρ­κεια του πο­λέ­μου με την Πο­λω­νία. Είναι δυο διε­θνι­στι­κά κεί­με­να, που δεί­χνουν ότι είχαν γίνει πραγ­μα­τι­κοί κομ­μου­νι­στές. Ακόμη ανα­μνή­σεις για τον Πιοτρ Πο­λόν­σκι, έναν πο­λω­νι­κής εθνι­κό­τη­τας σο­βιε­τι­κό πο­λί­τη που η οι­κο­γέ­νειά του εξο­ντώ­θη­κε στη διάρ­κεια της Πο­λω­νι­κής Επι­χεί­ρη­σης.

Τέλος, υπάρ­χουν τρία εκτε­νή κεί­με­να με ανα­μνή­σεις Πο­λω­νών κομ­μου­νι­στών που οι οι­κο­γέ­νειές τους, σύ­ζυ­γοι, γο­νείς, κ.ά., δια­κε­κρι­μέ­να κομ­μα­τι­κά στε­λέ­χη, εξο­ντώ­θη­καν το 1937-38 – συ­γκε­κρι­μέ­να των Λού­ντ­βιχ Βοϊ­σλάβ­σκι, Μα­ρί­λια Κρα­γιέφ­σκα­για και Ρόμαν Μπορτ­νόβ­σκι.

Ο πα­τέ­ρας του Βοϊ­σλάβ­σκι, ένα ανώ­τε­ρο κομ­μα­τι­κό στέ­λε­χος πέ­θα­νε από καρ­κί­νο στις αρχές της δε­κα­ε­τί­ας του 1930, ενώ η μη­τέ­ρα του, μια Πο­λω­νή συγ­γρα­φέ­ας παι­δι­κών βι­βλί­ων που είχε έρθει στην ΕΣΣΔ για να βοη­θή­σει στη σο­σια­λι­στι­κή οι­κο­δό­μη­ση, κα­τα­δι­κά­στη­κε σε εκτό­πι­ση το 1937, αρ­ρώ­στη­σε και πέ­θα­νε καθ’ οδόν προς την εξο­ρία. Ο Μπορτ­νόβ­σκι ήταν γιος του Saul Amsterdam, μέ­λους του ΠΓ του ΚΚ Πο­λω­νί­ας, και θετός γιος του Bronisław Bortnowski, ενός μέ­λους της ΚΕ, με τον οποίο είχε συν­δε­θεί αρ­γό­τε­ρα η μη­τέ­ρα του. Και οι δυο χά­θη­καν στις στα­λι­νι­κές διώ­ξεις. Η μη­τέ­ρα του Στέλ­λα εξο­ρί­στη­κε σε στρα­τό­πε­δο στη Βορ­κού­τα, ενώ ο ίδιος και η μικρή αδελ­φή του, όπως άλ­λω­στε και ο Βοϊ­σλάβ­σκι, στάλ­θη­καν σε ορ­φα­νο­τρο­φεία. Τέλος, η Κρα­γιέφ­σκα­για ήταν σύ­ζυ­γος του Władysław Krajewski, ενός μέ­λους της ΚΕ του κόμ­μα­τος, που επί­σης χά­θη­κε στις εκ­κα­θα­ρί­σεις – η ίδια εξο­ρί­στη­κε πρώτα στη Σι­βη­ρία και μετά στον Αρ­κτι­κό Κύκλο.

Στα κεί­με­να των Βοϊ­σλάβ­σκι και Μπορτ­νόβ­σκι βλέ­που­με τις αντι­ξο­ό­τη­τες που πέ­ρα­σαν τα μέλη των οι­κο­γε­νειών των εκ­κα­θα­ρι­σμέ­νων αγω­νι­στών. Η πο­ρεία του Μπορτ­νόβ­σκι μέχρι να βρει τη χα­μέ­νη αδελ­φή του σε ένα από τα αμέ­τρη­τα ορ­φα­νο­τρο­φεία στο Βόλγα και να συ­να­ντή­σουν τη μη­τέ­ρα τους στον Αρ­κτι­κό Κύκλο μοιά­ζει με μια μικρή σύγ­χρο­νη Οδύσ­σεια. Οι ανα­μνή­σεις της Κρα­γιέφ­σκα­για, από την άλλη, θυ­μί­ζουν εκεί­νες της Μαρ­γκα­ρέ­τε Νόι­μαν, Γερ­μα­νί­δας αγω­νί­στριας που γνώ­ρι­σε την εξο­ρία στη Σι­βη­ρία και την πα­ρά­δο­ση στην Γκε­στά­πο το 1940, μετά την εκτέ­λε­ση του συ­ντρό­φου της Χάιντς Νόι­μαν, ενός από τους ση­μα­ντι­κούς ηγέ­τες του ΚΚ Γερ­μα­νί­ας. Είναι όμως πιο δια­φω­τι­στι­κές, γιατί η Κρα­γιέφ­σκα­για βρέ­θη­κε στη φυ­λα­κή Μπου­τίρ­κι το 1937, όταν οι εκτε­λέ­σεις ήταν σε πλήρη ισχύ, και μας δια­σώ­ζει τέ­τοια πε­ρι­στα­τι­κά. Θα κλεί­σω με τη μαρ­τυ­ρία της για την ομα­δι­κή εκτέ­λε­ση μιας ομά­δας συ­ντρό­φων της:

«Στα μέσα Οκτώ­βρη 1937, οι άν­δρες μάς ενη­μέ­ρω­σαν ότι αύριο θα τους κά­νουν με­τα­γω­γή. Όπως μά­θα­με σύ­ντο­μα, δεν τους πήγαν για με­τα­γω­γή, αλλά για εκτέ­λε­ση. Τη νύχτα ακού­σα­με θό­ρυ­βο στον επάνω όροφο, φω­νά­ζο­νταν δυ­να­τά ονό­μα­τα και μετά σιωπή. Και ξαφ­νι­κά στην αυλή, ακρι­βώς κάτω από τα πα­ρά­θυ­ρά μας, ένα τρα­γού­δι. Τρα­γου­δούν δυ­να­τά, πρώτα “Τα απο­σπά­σμα­τα των παρ­τι­ζά­νων”, τη “Διε­θνή”, μετά τη “Βαρ­σα­βιάν­κα”. Τρα­γου­δή­θη­κε από τους γεί­το­νές μας στον πάνω θά­λα­μο. Τρα­γου­δού­σαν δυ­να­τά, με αί­σθη­μα. Μετά ακού­με: “Αντίο, σύ­ντρο­φοι! Μην υπο­φέ­ρε­τε, υπο­γράψ­τε τα πάντα! Αντίο! Μην χά­νε­τε την πίστη σε μας!”»

Ο Χρή­στος Κε­φα­λής είναι συγ­γρα­φέ­ας, μέλος της ΣΕ της Μαρ­ξι­στι­κής Σκέ­ψης. Ο Τάκης Μα­στρο­γιαν­νό­που­λος είναι συγ­γρα­φέ­ας, με με­λέ­τες κυ­ρί­ως για την ιστο­ρία του σο­σια­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος

Φωτό: Συν­διά­σκε­ψη του ΚΚ Πο­λω­νί­ας στα 10χρο­να από την ίδρυ­σή του, 1928.

rproject.gr