Ούτε στην Κύπρο ούτε πουθενά

Ούτε στην Κύπρο ούτε πουθενά

  • |

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 3/9 αντιφασιστική πορεία στη Λεμεσό μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Η πο­ρεία ορ­γα­νώ­θη­κε από αντι­φα­σι­στι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες της πόλης και όχι μόνο -ως απά­ντη­ση στις αυ­ξα­νό­με­νες φα­σι­στι­κές επι­θέ­σεις σε πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες. Ήταν δυ­στυ­χώς επι­τα­κτι­κή ανά­γκη για ακόμα μία φορά να δια­δη­λώ­σου­με όλοι και όλες την αλ­λη­λεγ­γύη μας στους με­τα­νά­στες και τους πρό­σφυ­γες. Να σπά­σου­με το φόβο που δη­μιουρ­γή­θη­κε από τα πο­γκρόμ που ορ­γά­νω­σαν οι φα­σί­στες σε Πάφο (πε­ριο­χή Χλώ­ρα­κα, δίπλα σχε­δόν από το κέ­ντρο της πόλης) και Λε­με­σό (στο κέ­ντρο της πόλης). Να βά­λου­με τα πράγ­μα­τα στη θέση τους και να υπεν­θυ­μί­σου­με ότι η πο­λυ­πο­λι­τι­σμι­κή ερ­γα­τι­κή τάξη στην Κύπρο θα υπε­ρα­σπι­στεί ενιαία τον εαυτό της απέ­να­ντι στο φα­σι­στι­κό κίν­δυ­νο. Οι αντι­φα­σι­στι­κές δυ­νά­μεις έχουν ήδη κα­τα­γρά­ψει αρ­κε­τές νίκες με τε­λευ­ταία την πρό­σφα­τη δι­κα­στι­κή κα­τα­δί­κη φα­σί­στα για επί­θε­ση σε εκ­δή­λω­ση που ορ­γά­νω­σαν αρι­στε­ρές ορ­γα­νώ­σεις σε δη­μό­σιο πα­νε­πι­στή­μιο της πόλης το 2017.

Θέμης Θεμιστοκλέους

Η πο­λι­τι­κή σπέ­κου­λα -της συ­ντρι­πτι­κής πλειο­ψη­φί­ας των πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων- για τον τρόπο αντι­με­τώ­πι­σης του με­τα­να­στευ­τι­κού αλλά και η σκό­πι­μη ρη­το­ρι­κή φόβου από τα κα­θε­στω­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης έχουν δη­μιουρ­γή­σει τις συν­θή­κες και έχουν ανοί­ξει την πόρτα στα φα­σι­στι­κά μορ­φώ­μα­τα (ΕΛΑΜ κτλ.) να δρουν ανε­νό­χλη­τοι στις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες του νη­σιού ως αυ­τό­κλη­τοι τι­μω­ροι της δήθεν εγκλη­μα­τι­κής συ­μπε­ρι­φο­ράς αν­θρώ­πων πε­ρι­θω­ριο­ποι­η­μέ­νων από το ίδιο το κρά­τος.

Οι επι­θέ­σεις τις τε­λευ­ταί­ες μέρες δεν έμει­ναν μόνο στην ρη­το­ρι­κή μί­σους στα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης, αλλά πήραν σάρκα και οστά αφού οι συ­γκε­ντρώ­σεις των φα­σι­στι­κών ομά­δων κατά των με­τα­να­στών οι οποί­ες κα­τέ­λη­ξαν σε ξυ­λο­δαρ­μούς αν­θρώ­πων,  επι­θέ­σεις σε σπί­τια και κα­τα­στή­μα­τα, προ­πη­λα­κι­σμούς δη­μο­σιο­γρά­φων, κα­τα­στρο­φές αυ­το­κι­νή­των πο­λι­τών που έχουν επαγ­γελ­μα­τι­κές σχέ­σεις με με­τα­νά­στες… κα­νο­νι­κό πο­γκρόμ…

Σε αυτές οι επι­θέ­σεις -όπου η αστυ­νο­μία ήταν απο­λύ­τως αμέ­το­χος πα­ρα­τη­ρη­τής- ήρθε ως άμεση πραγ­μα­τι­κή απά­ντη­ση η χθε­σι­νή πο­ρεία κατά της ξε­νο­φο­βί­ας και του φα­σι­σμού.

Εκα­το­ντά­δες άτομα βρο­ντο­φώ­να­ξαν πως ο φόβος θα νι­κη­θεί στο δρόμο ,κα­νείς και καμία μόνος απέ­να­ντι στο φά­ντα­σμα του φα­σι­σμού και πως η κοι­νω­νία δεν θα νι­κη­θεί από τους φα­σί­στες, εμείς, όλες και όλοι μαζί θα τους στεί­λου­με στο χρο­νο­ντού­λα­πο της ιστο­ρί­ας που ανή­κουν. Έπε­ται και συ­νέ­χεια….

/rproject.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος