Ο φόβος του Μητσοτάκη μπροστά στο πέναλτι του κορωνοϊού

Ο φόβος του Μητσοτάκη μπροστά στο πέναλτι του κορωνοϊού

  • |

Η Ελλάδα έχει χάσει τον «πόλεμο» με τον κορωνοϊό και ο έντρομος Μητσοτάκης παίρνει χουντικά, στρατοκρατικά μέτρα για να αποσείσει τις φονικές ευθύνες από τους ώμους του.

Γιάννης Νικολόπουλος

Η Ελ­λά­δα έχει χάσει τον «πό­λε­μο» με τον κο­ρω­νο­ϊό εξαι­τί­ας των εγκλη­μα­τι­κών πο­λι­τι­κών απο­διάρ­θρω­σης του κοι­νω­νι­κού κρά­τους και της δη­μό­σιας υγεί­ας και της στα­νι­κής εμ­μο­νής να αντι­με­τω­πί­ζει τη ση­με­ρι­νή παν­δη­μία απο­κλει­στι­κά και μόνο με όρους… ατο­μι­κής ευ­θύ­νης. Της ίδιας, που ούτε ο πρω­θυ­πουρ­γός ούτε ο αρ­μό­διος υπουρ­γός, ο οποί­ος, δια­πι­στώ­νω, ότι έχει απο­συρ­θεί κα­κήν-κα­κώς από το προ­σκή­νιο, ούτε ο «πε­φω­τι­σμέ­νος» κα­θη­γη­τής λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας και εκ­πρό­σω­πος κυ­βερ­νη­τι­κών ανα­κοι­νώ­σε­ων, επι­δει­κνύ­ουν.
Η απα­γό­ρευ­ση κυ­κλο­φο­ρί­ας και η κρα­τι­κή αδειο­δό­τη­ση συ­γκε­κρι­μέ­νων με­τα­κι­νή­σε­ων καθ’ άπα­σαν την επι­κρά­τειαν, ΔΕΝ είναι υγειο­νο­μι­κό μέτρο προ­στα­σί­ας της δη­μό­σιας υγεί­ας – είναι πο­λι­τι­κό, αντι­κοι­νω­νι­κό και αντι­δη­μο­κρα­τι­κό μέτρο κα­τα­στο­λής της ατο­μι­κής ελευ­θε­ρί­ας (και ευ­θύ­νης…). Είναι μέτρο κα­τάρ­γη­σης του Συ­ντάγ­μα­τος. Ούτε οι χου­νταί­οι, ούτε οι ναζί είχαν απο­φα­σί­σει και δια­τά­ξει τέ­τοιο μέτρο ακόμη και όταν επέ­βα­λαν στρα­τιω­τι­κό νόμο ή απα­γό­ρευ­ση κυ­κλο­φο­ρί­ας απο­κλει­στι­κά και μόνο τις νυ­χτε­ρι­νές ώρες. Είναι ομο­λο­γία απο­τυ­χί­ας και πα­νι­κού της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη, μπρο­στά στην πλήρη αδυ­να­μία της, να ελέγ­ξει την εξά­πλω­ση του ιού με μέτρα υγειο­νο­μι­κά, με μέτρα έγκυ­ρα και έγκαι­ρα, με μέτρα πε­ρί­θαλ­ψης και ανα­κού­φι­σης του πλη­θυ­σμού, με μέτρα, κε­φά­λαια και αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό στα νο­σο­κο­μεία, τα κέ­ντρα υγεί­ας, τα επι­ταγ­μέ­να ξε­νο­δο­χεία και την επι­στρά­τευ­ση του ιδιω­τι­κού τομέα (δεν την έχουν ακόμη κη­ρύ­ξει, και την κή­ρυ­ξε ο… Ερ­ντο­γάν το Σάβ­βα­το, στην Τουρ­κία!).
Ο Μη­τσο­τά­κης είναι φο­βι­σμέ­νος και έντρο­μος. Ο Μη­τσο­τά­κης βλέ­πει τον «ιτα­λι­κό εσπε­ρι­νό» να κα­τα­φτά­νει στην Ελ­λά­δα. Ο Μη­τσο­τά­κης και οι περί αυτόν αντι­κρί­ζουν πρώτα και κύρια την εκα­τόμ­βη (ή τις εκα­τόμ­βες) νε­κρών μπρο­στά τους και εν­θυ­μού­νται, με­τα­ξύ άλλων, τι έλε­γαν για το… Μάτι και τις φο­νι­κές πυρ­κα­γιές στην Ανα­το­λι­κή Ατ­τι­κή. Για τις τότε… στρα­βές στη βάρ­δια. Για πόσο ακόμα ο Κυ­ριά­κος θα… «Μένει Μα­ξί­μου»;
Κράτη που χλεύ­α­ζαν το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας, κράτη που έστελ­ναν στην ξε­νι­τιά, 18.000 για­τρούς και νο­ση­λευ­τές, κράτη που υπο­χρη­μα­το­δο­τού­σαν και απο­στε­λέ­χω­ναν το ΕΣΥ, κράτη, που οι «δη­μο­σιο­γρά­φοι» τους απαι­τού­σαν το γκρέ­μι­σμα των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων, κράτη που οι κυ­βερ­νή­σεις τους, δια­τυ­μπά­νι­ζαν το λι­γό­τε­ρο κρά­τος στην υγεία, την παι­δεία, την κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση και την ερ­γα­σία και το πε­ρισ­σό­τε­ρο κρά­τος στη διά­σω­ση των τρα­πε­ζών, την αστυ­νο­μία και τον στρα­τό, βγά­ζουν σή­με­ρα στον δρόμο μπά­τσους και ει­δι­κούς φρου­ρούς – ει­σπρά­κτο­ρες και δερ­βέ­να­γες, γιατί δεν φρό­ντι­ζαν όταν έπρε­πε να διο­ρί­σουν του­λά­χι­στον 18.000 για­τρούς και άλ­λους τό­σους νο­ση­λευ­τές στο σύ­στη­μα υγεί­ας τους… Αυτή είναι η μόνη αλή­θεια και η μόνη σκο­πι­μό­τη­τα για την απα­γό­ρευ­ση κυ­κλο­φο­ρί­ας καθ’ άπα­σαν την επι­κρά­τειαν και τη σιω­πη­ρή ανα­στο­λή ση­μα­ντι­κών άρ­θρων του Συ­ντάγ­μα­τος. Καλά το έγρα­ψε ο  Πέ­τρος Τσά­γκα­ρης εδώ, κα­τέ­στρε­ψαν την υγεία, τώρα, κα­τα­στρέ­φουν και τη δη­μο­κρα­τία, με αφορ­μή την παν­δη­μία.
Δά­σκα­λοι που δι­δά­σκα­τε, και λόγο δεν κρα­τού­σα­τε. Αυτή η πα­ροι­μία ται­ριά­ζει γάντι στα κα­μώ­μα­τα του Σω­τή­ρη Τσιό­δρα την πε­ρα­σμέ­νη Κυ­ρια­κή με την… ατο­μι­κή πα­ρου­σία (και εκα­το­ντά­δες πι­στούς και ει­δο­ποι­η­μέ­να κα­νά­λια έξω(!) από τον ναό) και λα­τρεία σε ναό των Σπά­των, όπου έκανε τον ψάλτη. Δίνει εξε­τά­σεις ο Τσιό­δρας στην εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δας και πιο συ­γκε­κρι­μέ­να σε έναν από τους πιο πο­λι­τι­κούς μη­τρο­πο­λί­τες, όπως είναι ο Με­σο­γαί­ας Νι­κό­λα­ος Χα­τζη­νι­κο­λά­ου, ο οποί­ος δεν έχει κρύ­ψει τις φι­λο­δο­ξί­ες του να είναι διεκ­δι­κη­τής και ίσως και διά­δο­χος του Ιε­ρώ­νυ­μου Λιάπη στην αρ­χιε­πι­σκο­πή. Μήπως και ο «κύ­ριος» Τσιό­δρας οφεί­λει να ενη­με­ρώ­σει για τις πι­θα­νές δικές του, πο­λι­τι­κές φι­λο­δο­ξί­ες αμέ­σως μόλις ή και νω­ρί­τε­ρα ίσως, πε­ρά­σει η παν­δη­μία; Με αυτό το πρί­σμα πρέ­πει να κρι­θεί η απο­λύ­τως προ­σβλη­τι­κή, ανοί­κεια και εκτός τόπου και χρό­νου εμ­φά­νι­ση του σε εκ­κλη­σία, την ώρα που η εγκλη­μα­τι­κή κα­θυ­στέ­ρη­ση για το κλεί­σι­μο των ναών και τα αλ­λο­πρό­σαλ­λα και αντιε­πι­στη­μο­νι­κά μη­νύ­μα­τα περί της θείας κοι­νω­νί­ας, μπο­ρεί βά­σι­μα να έχουν στοι­χί­σει ήδη σε κρού­σμα­τα και εν­δε­χο­μέ­νως μέσα στις επό­με­νες μέρες, και σε νε­κρούς.
Έρ­χε­ται σκλη­ρός, μαύ­ρος και… ιτα­λι­κός Απρί­λιος. Μια Με­γά­λη Εβδο­μά­δα, σκέ­τος Γολ­γο­θάς. Χωρίς Ανά­στα­ση. Ούτε για το σύ­στη­μα υγεί­ας, ούτε για τα πο­λι­τι­κά δι­καιώ­μα­τα που έβαλε (προ­σω­ρι­νά;) στον… γύψο ο Μη­τσο­τά­κης, ούτε για τους νε­κρούς που θα μπο­ρού­σαν ήδη να έχουν σωθεί και δεν σώ­θη­καν ή για όσους θα νο­σή­σουν τις επό­με­νες μέρες και δεν θα μπο­ρεί να τους ανα­κου­φί­σει και να τους πε­ρι­θάλ­ψει, καμία απα­γό­ρευ­ση κυ­κλο­φο­ρί­ας. Ο κο­ρω­νο­ϊ­ός δεν είναι… «λα­θρο­με­τα­νά­στης», για να τον αντι­με­τω­πί­ζουν τα κράτη, με σφαί­ρες, μπλό­κα, συρ­μα­το­πλέγ­μα­τα, κου­μπου­ρο­φό­ρους, Μό­ριες και Λα­μπε­ντού­ζες και τις μαύ­ρες, χακί ή μπλε στο­λές του στρα­τού και της αστυ­νο­μί­ας. Χρειά­ζε­ται η λευκή μπλού­ζα του για­τρού και η πρά­σι­νη του νο­ση­λευ­τή. Μη­τσο­τά­κη, ξύπνα, προ­τού φας μια και έξω το ούτως ή άλλως άδειο, πρω­θυ­πουρ­γι­κό σου κε­φά­λι. Και δεν θα μπο­ρείς πλέον να… «Μεί­νεις Μα­ξί­μου». Ούτε να το παί­ξεις, Πό­ντιος Πι­λά­τος. Με τόσο αίμα και τόσα σά­βα­να στα χέρια σου.

rproject.gr