Κορωνοϊός, προπαγάνδα και συγκρίνοντας ελληνικά πορτοκάλια με ολλανδικά ποδήλατα

Κορωνοϊός, προπαγάνδα και συγκρίνοντας ελληνικά πορτοκάλια με ολλανδικά ποδήλατα

  • |

Η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ας μην θριαμβολογούν για την πανδημία, προτού εμφανιστεί η χοντρή για να τραγουδήσει.

Είδα στο δια­δί­κτυο ένα γρά­φη­μα προ­πα­γάν­δας και θριαμ­βο­λο­γί­ας του κυ­βερ­νη­τι­κού εκ­προ­σώ­που, Στέ­λιου Πέτσα, για την τάχα και δήθεν, απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των… έγκαι­ρων μέ­τρων, τα οποία πήρε η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και προ­σω­πι­κά, ο Κυ­ριά­κος Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κης σε σχέση με την εξά­πλω­ση του κο­ρω­νοϊ­ού και την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας. Ως συ­γκρί­σι­μες χώρες, από άποψη πλη­θυ­σμού, κρου­σμά­των και θα­νά­των, πα­ρου­σιά­στη­καν το Βέλ­γιο και η Ολ­λαν­δία. Δεν θα μι­λή­σω για το Βέλ­γιο, δεν έχω πα­ρα­κο­λου­θή­σει εκεί την εξέ­λι­ξη της κα­τά­στα­σης, μπορώ όμως να μι­λή­σω για την Ολ­λαν­δία. Και ευθύς εξαρ­χής οφεί­λω να ση­μειώ­σω ότι ου­σια­στι­κά συ­γκρί­νου­με ελ­λη­νι­κά πορ­το­κά­λια με ολ­λαν­δι­κά πο­δή­λα­τα. Με άλλα λόγια, εντε­λώς ανό­μοιες κα­τα­στά­σεις και συν­θή­κες.

Γιάννης Νικολόπουλος

Κα­ταρ­χάς, μια γε­νι­κή πα­ρα­τή­ρη­ση – οι κυ­βερ­νώ­ντες της Ευ­ρώ­πης, είτε δε­ξιοί, είτε κε­ντρώ­οι, είτε «αρι­στε­ροί», άπα­ντες όμως θια­σώ­τες και εφαρ­μο­στές της ΤΙΝΑ, ας μην συγ­χαί­ρουν αλ­λή­λους ή εαυ­τούς, προ­τού εμ­φα­νι­στεί η χο­ντρή να τρα­γου­δή­σει, όπως θα έλε­γαν και οι Βρε­τα­νοί. Το υγειο­νο­μι­κό ντέρ­μπι με τον κο­ρω­νο­ϊό δεν βρί­σκε­ται στη λήξη του, βρί­σκε­ται στο πρώτο δε­κά­λε­πτο, στο πρώτο ει­κο­σά­λε­πτο. Και η ΕΕ και τα επι­μέ­ρους εθνι­κά κρά­τη-μέ­λη έχουν φάει γκολ με το τσου­βά­λι, πλη­ρώ­νο­ντας βα­ρύ­τα­το τί­μη­μα σε νε­κρούς και βαριά νο­σού­ντες – και έχου­με πολύ δρόμο ακόμη, δρόμο ανη­φο­ρι­κό, δρόμο δύ­σκο­λο, δρόμο θα­να­τη­φό­ρο, έτσι όπως τα έχουν κάνει οι πε­ρισ­σό­τε­ροι ηγέ­τες της ηπεί­ρου. Δη­λα­δή σαν τα μού­τρα τους.

Η κυ­βέρ­νη­ση θε­ω­ρεί ότι με ένα γρά­φη­μα-κα­ρι­κα­τού­ρα, «κα­θα­ρί­ζει» επι­κοι­νω­νια­κά στο εσω­τε­ρι­κό, εμ­φα­νί­ζο­ντας κα­θρε­φτά­κια στους ιθα­γε­νείς. Έτσι χτί­ζο­νται τα καλά, επι­κοι­νω­νια­κά προ­φίλ του Κυ­ριά­κου. Με ψέ­μα­τα, κενές ου­σια­στι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου και συ­γκρί­σε­ων θριαμ­βο­λο­γί­ες και γε­νι­κώς μια πλα­στή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, που δυ­στυ­χώς, μπο­ρεί να ανα­τρα­πεί ρα­γδαία και να απο­κα­λυ­φθεί η… πραγ­μα­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, τις επό­με­νες πάντα κρί­σι­μες μέρες.

Το μόνο κοινό ση­μείο, στη συ­γκυ­ρία, ανά­με­σα στην Ολ­λαν­δία και την Ελ­λά­δα είναι το γε­γο­νός ότι τα πρώτα κρού­σμα­τα δια­πι­στώ­θη­καν την ίδια μέρα, στις 26 του Φλε­βά­ρη. Το δεύ­τε­ρο κοινό ση­μείο είναι το γε­γο­νός ότι η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη και η κυ­βέρ­νη­ση Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τών του Μαρκ Ρούτε ανή­κουν στην ίδια πο­λι­τι­κή οι­κο­γέ­νεια, εκεί­νη της Δε­ξιάς και του Ευ­ρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος. Το τρίτο κοινό ση­μείο που θα μπο­ρού­σε να είναι το πραγ­μα­τι­κό δί­δαγ­μα από την, κακά τα ψέ­μα­τα, ελατ­τω­μα­τι­κή εμπει­ρία της Ολ­λαν­δί­ας, μόνο ως προς τον πρώτο χρόνο αντί­δρα­σης της κε­ντρι­κής κυ­βέρ­νη­σης, είναι εκεί­νο το μά­θη­μα που δεν πρό­κει­ται ποτέ να πάρει ο Μη­τσο­τά­κης. Ότι δη­λα­δή, ένα, στα χαρ­τιά απο­τε­λε­σμα­τι­κό, απο­κε­ντρω­μέ­νο αλλά ταυ­τό­χρο­να και πλή­ρως ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νο, σύ­στη­μα υγεί­ας, όπως αυτό της Ολ­λαν­δί­ας, που ου­σια­στι­κά ελέγ­χε­ται από τις ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες, απο­τυγ­χά­νει, του­λά­χι­στον μέχρι να μπουν κά­ποια πράγ­μα­τα στη σωστή σειρά, όπως θα δούμε πα­ρα­κά­τω.

Η κυ­βέρ­νη­ση Ρούτε, η κυ­βέρ­νη­ση των Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τών φλέρ­τα­ρε με την «ανο­σία της αγέ­λης», επει­δή δεν ήθελε να ρι­σκά­ρει τους αναι­μι­κούς ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης για το 2020 και επει­δή υπο­στή­ρι­ζε δη­μό­σια και ανοι­χτά ότι και ο κο­ρω­νο­ϊ­ός θα ήταν μια υπό­θε­ση και ένας «πό­λε­μος» δυο ετών και ότι ο όποιος αριθ­μός νε­κρών θα ήταν «επι­κοι­νω­νια­κά δια­χει­ρί­σι­μος». Συν τοις άλ­λοις, η Ολ­λαν­δία σχε­δόν σε όλα τα ζη­τή­μα­τα κρα­τι­κής διοί­κη­σης και υγειο­νο­μι­κής φρο­ντί­δας θυ­μί­ζει πε­ρισ­σό­τε­ρο ομο­σπον­δία πό­λε­ων-κρα­τών και μη­τρο­πο­λι­τι­κών διοι­κή­σε­ων δήμων παρά ενιαίο και συ­γκε­ντρω­τι­κό  κρά­τος όπως, κακά τα ψέ­μα­τα, είναι η Ελ­λά­δα, που την πραγ­μα­τι­κή διοί­κη­ση σε όλα τα επί­πε­δα ασκεί ο πρω­θυ­πουρ­γός και πέ­ντε-έξι δικοί του, όπως πχ σή­με­ρα ο Γε­ρα­πε­τρί­της.

Αυτή η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οδή­γη­σε σε μια αλ­λο­πρό­σαλ­λη και «βλέ­πο­ντας και κά­νο­ντας» κα­τά­στα­ση στην Ολ­λαν­δία, καθώς ενώ στη γε­νι­κή τα­κτι­κή στους δή­μους, στις ει­ση­γή­σεις των για­τρών ερ­γα­σί­ας και στους μα­ζι­κούς χώ­ρους συ­γκέ­ντρω­σης ει­δι­κά παι­διών και εφή­βων, πρυ­τά­νευε η λο­γι­κή του λου­κέ­του για δυο εβδο­μά­δες, η κυ­βέρ­νη­ση Ρούτε είχε πάρει έως τις 18 Μαρ­τί­ου ως μο­να­δι­κό γε­νι­κό μέτρο προ­φύ­λα­ξης την απα­γό­ρευ­ση υπαί­θριων συ­γκε­ντρώ­σε­ων άνω των 100 ατό­μων. Προ­σο­χή, των υπαί­θριων, επει­δή δεν μπο­ρού­σε να απα­γο­ρεύ­σει και να επι­βά­λει τέ­τοια απα­γό­ρευ­ση στις με­γά­λες επι­χει­ρή­σεις της χώρας, που απο­τε­λούν και τον κα­νό­να μι­σθω­τής απα­σχό­λη­σης. Ενώ, στην Ελ­λά­δα, ακόμη επι­κρα­τεί η δια­βό­η­τη «μι­κρο­με­σαία επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα», με την αντί­στοι­χη, μι­κρο­με­σαία σε αριθ­μούς απα­σχό­λη­ση μι­σθω­τών και υπαλ­λή­λων, που εν­δε­χο­μέ­νως να είναι το μόνο «σω­σί­βιο» στις ση­με­ρι­νές συν­θή­κες για να μην έχει πάρει φρι­κα­λέ­ες δια­στά­σεις η εξά­πλω­ση του ιού.

Η τα­κτι­κή αυτή άλ­λα­ξε όχι μόνο λόγω της «δι­πλής εξου­σί­ας» στην Ολ­λαν­δία (άλλη τα­κτι­κή αντι­με­τώ­πι­σης από την κυ­βέρ­νη­ση Ρούτε, άλλη, από τους δή­μους και τις ια­τρι­κές ή ερ­γο­δο­τι­κές ενώ­σεις), αλλά κυ­ρί­ως επει­δή στις 20 Μαρ­τί­ου, πέ­θα­ναν 48 άν­θρω­ποι μέσα σε 12 ώρες, ενώ από τις 26 Φε­βρουα­ρί­ου έως τις 19 Μαρ­τί­ου είχαν πε­θά­νει 48, μέσα σε λι­γό­τε­ρο από έναν μήνα.

Τότε επι­κρά­τη­σε πα­νι­κός στη Χάγη και έγινε ένας μίνι ανα­σχη­μα­τι­σμός πλα­τιάς συ­νερ­γα­σί­ας ανά­με­σα σε Χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες και Σο­σιαλ­δη­μο­κρά­τες, με τον διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο της με­γα­λύ­τε­ρης αλυ­σί­δας ιδιω­τι­κών νο­σο­κο­μεί­ων της χώρας, σο­σιαλ­δη­μο­κρά­τη, Μάρ­τιν φαν Ράιν να ανα­λαμ­βά­νει υπουρ­γός Ια­τρι­κής Πε­ρί­θαλ­ψης. Ταυ­τό­χρο­να, την ίδια μέρα, έκανε διάγ­γελ­μα και ο βα­σι­λιάς Γου­λιέλ­μος Αλέ­ξαν­δρος για να «νου­θε­τή­σει» τους Ολ­λαν­δούς στη νέα κα­τά­στα­ση δη­λα­δή την άρον-άρον κω­λο­τού­μπα του Ρούτε (από διαγ­γέλ­μα­τα έχει χορ­τά­σει όλη η Ευ­ρώ­πη…).

Είναι γε­γο­νός πά­ντως ότι μέτρα γε­νι­κής απα­γό­ρευ­σης της κυ­κλο­φο­ρί­ας ή αδειών ελέγ­χου όπως αυτά εφαρ­μό­ζο­νται στην Ελ­λά­δα, δεν υπάρ­χουν στην Ολ­λαν­δία και κατά τη γνώμη μου σωστά, γιατί δεν απο­τε­λούν απά­ντη­ση στην υγειο­νο­μι­κή κρίση και πε­ρί­θαλ­ψη του πλη­θυ­σμού. Πα­ρό­λα αυτά, τη­ρού­νται κα­νό­νες κοι­νω­νι­κής απο­στα­σιο­ποί­η­σης και πε­ριο­ρι­σμέ­νης προ­σέ­λευ­σης σε χώ­ρους ερ­γα­σί­ας, στους οποί­ους, ούτως ή άλλως ίσχυαν σε ση­μα­ντι­κό βαθμό, συν­θή­κες τη­λερ­γα­σί­ας, του­λά­χι­στον στον τομέα των υπη­ρε­σιών. Κατά τα άλλα, όλοι οι στε­γα­σμέ­νοι δη­μό­σιοι χώροι θα πα­ρα­μεί­νουν κλει­στοί έως τις 16 Απρι­λί­ου, ανά­λο­γα και με τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις του κάθε δήμου της Ολ­λαν­δί­ας.

Όμως το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο στοι­χείο στα ση­με­ρι­νά δε­δο­μέ­να είναι το γε­γο­νός ότι η Ολ­λαν­δία απο­φά­σι­σε από τις 30 του Μάρτη να προ­χω­ρή­σει σε μα­ζι­κά τεστ δια­πί­στω­σης του κο­ρω­νοϊ­ού σε όσο το δυ­να­τό πλα­τύ­τε­ρα στρώ­μα­τα του πλη­θυ­σμού, ενώ έχει εξα­ντλή­σει και συ­νε­χί­ζει με δυ­να­μι­κούς ρυθ­μούς να κάνει, τα αντί­στοι­χα τεστ ανά­με­σα στους υγειο­νο­μι­κούς της, που έχουν 109 συ­να­δέλ­φους τους εκτός μάχης και 8  νε­κρούς ανά­με­σα τους.

Νω­ρί­τε­ρα, τα τεστ γί­νο­νταν στους εμ­φα­νώς πιο βαριά νο­σού­ντες, και ας ση­μειω­θεί όμως ότι η χώρα έχει και ένα από τα υψη­λό­τε­ρα πο­σο­στά αναρ­ρώ­σε­ων από τον κο­ρω­νο­ϊό σε όλη την Ευ­ρώ­πη (11.750 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα, 3.990 που έχουν αναρ­ρώ­σει πλή­ρως και 864 νε­κροί). Με άλλα λόγια, ακόμη και αν η κυ­βέρ­νη­ση Ρούτε επέν­δυ­σε αρ­χι­κά στην «ανο­σία της αγέ­λης» με τρα­γε­λα­φι­κά και αδιέ­ξο­δα απο­τε­λέ­σμα­τα, όσο και αν οι ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες εκ­βί­α­σαν ου­σια­στι­κά κα­τα­στά­σεις είτε στο θέμα των ει­σφο­ρών είτε στο θέμα της δια­χεί­ρι­σης των πε­ρι­στα­τι­κών, ει­δι­κά η πρω­το­βάθ­μια φρο­ντί­δα υγεί­ας, οι για­τροί ερ­γα­σί­ας και οι οι­κο­γε­νεια­κοί για­τροί, σε γε­νι­κή και ακα­ριαία κι­νη­το­ποί­η­ση  και πε­ρί­θαλ­ψη απο­κε­ντρω­μέ­νη, κατά κα­νό­να τα­χύ­τα­τη, σε επί­πε­δο το πολύ, δη­μο­τι­κού δια­με­ρί­σμα­τος ή κατ΄οίκον τα έχουν πάει, σε γε­νι­κές γραμ­μές, πάρα πολύ καλά – το απο­δει­κνύ­ει ο αριθ­μός των αν­θρώ­πων που έχουν ξε­πε­ρά­σει την πε­ρι­πέ­τεια.

Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, που κατά τα άλλα κάνει ανοί­κειες συ­γκρί­σεις,  είναι δια­τε­θει­μέ­νη να προ­χω­ρή­σει σε μα­ζι­κά τεστ, και μά­λι­στα δω­ρε­άν ή στο ελά­χι­στο, κα­λυ­πτό­με­νο από την κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, δη­μό­σια ή ιδιω­τι­κή, κό­στος των 60 ευρώ, όπως θα γί­νε­ται και στην Ολ­λαν­δία;

Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη έχει κάνει μα­ζι­κά τεστ ανά­με­σα στους υγειο­νο­μι­κούς της Ελ­λά­δας, που δί­νουν τη μάχη της πρώ­της γραμ­μής, για να δια­πι­στώ­σει ποιοι και πόσοι νο­σούν από τον κο­ρω­νο­ϊό; Τους πα­ρέ­χει όλα τα εφό­δια, τα μέσα προ­στα­σί­ας και τον εξο­πλι­σμό είτε στα νο­σο­κο­μεία είτε σε κι­νη­τά συ­νερ­γεία, πόρ­τα-πόρ­τα, όπως γί­νε­ται στην Ολ­λαν­δία, όχι βέ­βαια χωρίς ελ­λεί­ψεις λόγω της ζή­τη­σης και της τα­χύ­τη­τας αντα­πό­κρι­σης στα πε­ρι­στα­τι­κά;

Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη δεν είναι εκεί­νη που έπαι­ξε με τη θε­ω­ρία της «ανο­σί­ας της αγέ­λης», προ­σπα­θώ­ντας να κάνει τα ανί­ε­ρα χα­τί­ρια και να δια­τη­ρή­σει γέ­φυ­ρες πο­λι­τι­κά­ντι­κης επι­κοι­νω­νί­ας με την Εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δος, με αφορ­μή τη θεία κοι­νω­νία; Δεν υπάρ­χει ση­μα­ντι­κή χρο­νο­κα­θυ­στέ­ρη­ση ανά­με­σα στα μέτρα που τάχα και δήθεν πάρ­θη­καν και στη συμ­μόρ­φω­ση που (δεν) επι­βλή­θη­κε στην Εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δος; Χρο­νο­κα­θυ­στέ­ρη­ση που θα φανεί σύ­ντο­μα με μια πολύ πι­θα­νή, από­το­μη αύ­ξη­ση κρου­σμά­των και πι­θα­νώς νε­κρών;

Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη που θριαμ­βο­λο­γεί γε­λοιω­δώς, τι θα κάνει αν την χτυ­πή­σει ένας φο­νι­κός «με­τε­ω­ρί­της» 43 νε­κρών μέσα σε 12 ώρες; Όπως συ­νέ­βη με την κυ­βέρ­νη­ση των ομοϊ­δε­α­τών της, στην Ολ­λαν­δία. Τι θα πρά­ξει τότε; Πόσο θα θριαμ­βο­λο­γεί τότε; Τι πρό­κει­ται να δη­λώ­σει  τότε; Ποιο γρά­φη­μα έχουν έτοι­μο σε μια τέ­τοια πε­ρί­πτω­ση;

Αντί να κο­μπορ­ρη­μο­νούν στο Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου, ας δώ­σουν μια ξε­κά­θα­ρη απά­ντη­ση γιατί ενώ η Ελ­λά­δα είναι πα­γκο­σμί­ως από άποψη και πλη­θυ­σμού στην 66η θέση των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των, βρί­σκε­ται στην 33η θέση σε ό,τι αφορά τη λίστα  των νε­κρών. Τε­ρά­στια από­στα­ση, δη­λω­τι­κή της απο­τυ­χί­ας της κυ­βέρ­νη­σης, των νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρων εμ­μο­νών της ακόμη και τούτη την μέρα, και της μα­κρο­χρό­νιας διά­λυ­σης της δη­μό­σιας υγεί­ας, είτε σε απο­κε­ντρω­μέ­νο είτε σε κε­ντρι­κό επί­πε­δο. Και ας απα­ντή­σουν από την Αθήνα και την κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη γιατί η Ελ­λά­δα πα­ρα­μέ­νει μια χώρα, όπου κατά δή­λω­ση του «κυ­ρί­ου» Τσιό­δρα, η ανα­λο­γία ανά­με­σα στα δια­πι­στω­μέ­να κρού­σμα­τα και τον αφανή αριθ­μό, είναι μια από τις χει­ρό­τε­ρες στον κόσμο – για κάθε επι­βε­βαιω­μέ­νο κρού­σμα, υπάρ­χουν του­λά­χι­στον 11 αφανή και άγνω­στα. Έντε­κα! Αν είναι δυ­να­τόν! Αυτός ο αφα­νής αριθ­μός, αυτή η ανα­ντι­στοι­χία, είναι ένα «πα­γό­βου­νο» που πολύ φο­βά­μαι ότι σύ­ντο­μα θα βυ­θί­σει τον πο­λι­τι­κό και υγειο­νο­μι­κό Τι­τα­νι­κό, του οποί­ου ηγεί­ται ο Κυ­ριά­κος Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κης στις συν­θή­κες της κρί­σης του κο­ρω­νοϊ­ού.

/rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.