Πότε ξεκίνησε και πώς θα τελειώσει η πανδημία του κορωνοϊού στην Ευρώπη;

Πότε ξεκίνησε και πώς θα τελειώσει η πανδημία του κορωνοϊού στην Ευρώπη;

  • |

«Οι επιστήμονες είναι ασυγχώρητοι που βασανίζουν τα ζώα. Κανονικά, θα έπρεπε να κάνουν τα ιατρικά τους πειράματα στους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους» (Ερρίκος Ίψεν).

1.Δια­βά­ζω στον ιτα­λι­κό, ηλε­κτρο­νι­κό Τύπο, στις αγ­γλό­φω­νες εκ­δό­σεις του, ότι στην Ιτα­λία έχει ξε­κι­νή­σει δει­λά-δει­λά η συ­ζή­τη­ση και η έρευ­να πάνω στο φλέ­γον ερώ­τη­μα μήπως η τρα­γι­κή εξά­πλω­ση του κο­ρω­νοϊ­ού στη χώρα, η οποία πλη­ρώ­νει τον πιο βαρύ φόρο αί­μα­τος στην υφή­λιο, ΔΕΝ ξε­κί­νη­σε σύμ­φω­να με τις επί­ση­μες εκ­δο­χές και τα δια­πι­στω­μέ­να κρού­σμα­τα τον Φλε­βά­ρη, αλλά του­λά­χι­στον έναν-δυο μήνες νω­ρί­τε­ρα. Το ίδιο ερώ­τη­μα έχει αρ­χί­σει να τί­θε­ται και στην Ολ­λαν­δία, καθώς οι «εστί­ες» της δια­σπο­ράς της νόσου, οι οποί­ες εμ­φα­νί­ζο­νται, και μά­λι­στα σαν «μπουμ» με­ρι­κών δε­κά­δων κρου­σμά­των,  πια σε αγρο­τι­κές και πε­ρι­φε­ρεια­κές πε­ριο­χές, ΔΕΝ αι­τιο­λο­γού­νται καν με την… απο­στα­σιο­ποί­η­ση της αγέ­λης που είχε επι­λέ­ξει ως στρα­τη­γι­κή, στις αρχές του Μάρτη, η κυ­βέρ­νη­ση Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τών του Μαρκ Ρούτε.

Γιάννης Νικολόπουλος

Φα­ντά­ζο­μαι ότι το ίδιο ερώ­τη­μα θα γίνει αντι­κεί­με­νο έρευ­νας και στις άλλες χώρες της Ευ­ρώ­πης, που βλέ­πουν ει­δι­κά τους αριθ­μούς των κρου­σμά­των να ανε­βαί­νουν εκ­θε­τι­κά και ανε­ξάρ­τη­τα από τη μα­ζι­κό­τη­τα των τεστ δια­πί­στω­σης της νόσου, μα­ζι­κό­τη­τα η οποία ΔΕΝ απο­τε­λεί καν κε­ντρι­κή και ενιαία πο­λι­τι­κή πρό­λη­ψης και κα­τα­πο­λέ­μη­σης της νόσου στις χώρες της Ευ­ρώ­πης, με την εξαί­ρε­ση ίσως της Γερ­μα­νί­ας [και ας υπάρ­χουν τα σχε­τι­κά, θε­τι­κά προς τούτο, πα­ρα­δείγ­μα­τα της Ταϊ­βάν, της Νό­τιας Κο­ρέ­ας (πέρα από τον Με­γά­λο Αδερ­φό που εφάρ­μο­σε στην επι­τή­ρη­ση των φο­ρέ­ων) ή της Σι­γκα­πού­ρης].

Ανα­ρω­τιέ­μαι αν το ίδιο ερώ­τη­μα θα απα­σχο­λή­σει και την Ελ­λά­δα, πέρα από τη «συμ­βα­τι­κή» δια­πί­στω­ση του πρώ­του και αρ­χι­κού κρού­σμα­τος στη χώρα, στις 26 του Φλε­βά­ρη, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Μήπως και στην Ελ­λά­δα, υπήρ­χαν αφανή, «ασυμ­πτω­μα­τι­κά» ή «ήπια» κρού­σμα­τα, πολύ νω­ρί­τε­ρα; Μήπως και η Ελ­λά­δα θα πλη­ρώ­σει την κυ­βερ­νη­τι­κή απρο­νοη­σία και τη γρα­φειο­κρα­τι­κή, άλ­λο­τε αρ­τη­ριο­σκλή­ρω­ση και άλ­λο­τε χα­λα­ρό­τη­τα του… πρω­το­κόλ­λου (ή απλώς, του κώλου), την έλ­λει­ψη πρό­νοιας, μέ­ρι­μνας και στρα­τη­γι­κού σχε­δί­ου στην αντι­με­τώ­πι­ση του κο­ρω­νοϊ­ού, την απου­σία δια­μόρ­φω­σης υγειο­νο­μι­κών ζωνών και νο­σο­κο­μεί­ων ανα­φο­ράς στα με­γά­λα αε­ρο­δρό­μια και τα λι­μά­νια της, έλ­λει­ψη και απου­σία που αντι­σταθ­μί­ζο­νται με όρους επι­κοι­νω­νί­ας, κα­τα­στρα­τή­γη­σης των συ­νταγ­μα­τι­κών και πο­λι­τι­κών δι­καιω­μά­των, πο­δο­πά­τη­σης των τε­λευ­ταί­ων θε­σμι­κών ερει­σμά­των των ερ­γα­ζο­μέ­νων και με άναρ­θρες κραυ­γές επί­δει­ξης, απο­κλει­στι­κά και μόνο, ατο­μι­κής ευ­θύ­νης των πο­λι­τών και όχι των πο­λι­τι­κών; Ει­δι­κά της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη;

Θυ­μί­ζω πολύ… ανει­δί­κευ­τα, ότι ένας ασυμ­πτω­μα­τι­κός ή ήπιων συμ­πτω­μά­των φο­ρέ­ας του κο­ρω­νοϊ­ού, μπο­ρεί να είναι «τυ­χε­ρός» ο ίδιος για το σχε­τι­κά ανώ­δυ­νο πέ­ρα­σμα του ιού από το σώμα του και τον ορ­γα­νι­σμό του, αλλά αυτό δεν ση­μαί­νει πως και ο κοι­νω­νι­κός του πε­ρί­γυ­ρος θα πε­ρά­σει εξί­σου ανώ­δυ­να τον ιό. Πέρα από το σο­βα­ρό εν­δε­χό­με­νο να υπο­τρο­πιά­σει «αιφ­νι­δί­ως» και να κα­τα­στεί βα­ρύ­τα­τα ασθε­νής. Γι’ αυτό ακόμη και τα μέτρα κα­ρα­ντί­νας των «ήπιων συμ­πτω­μά­των» στα νοι­κο­κυ­ριά και τα σπί­τια, όπου αυτά υπάρ­χουν, όσα μέτρα αυ­το­προ­στα­σί­ας και αν πά­ρουν προς τούτο, οι συγ­γε­νείς, οι φίλοι και η οι­κο­γέ­νεια ΔΕΝ θα αρ­κούν χωρίς την πε­ριο­δι­κή, τα­κτι­κή και άμεση πα­ρου­σία και επο­πτεία νο­ση­λευ­τή ή για­τρού στον χώρο απο­μό­νω­σης και θε­ρα­πεί­ας του αρ­ρώ­στου, εν προ­κει­μέ­νω των «ήπιων συμ­πτω­μά­των» (να, πόσο απα­ραί­τη­το είναι ένα στι­βα­ρό δί­κτυο πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας (δη­μό­σιο, ιδιω­τι­κό, «μει­κτό», ας το αφή­σου­με προς ώρας) σε τέ­τοιες πε­ρι­πτώ­σεις και να, επί­σης, ποιο είναι το συ­γκρι­τι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα χωρών, όπως η Ολ­λαν­δία, που τάχα τα πάει άσχη­μα, επει­δή έχει πλέον των χι­λί­ων νε­κρών, έχο­ντας όμως ταυ­τό­χρο­να,υψη­λό­τα­το πο­σο­στό ια­θέ­ντων στα πραγ­μα­τι­κά κρού­σμα­τα, σε σχέση με την Ελ­λά­δα, που τάχα τα πάει καλά, επει­δή ο Κού­λης απα­γό­ρευ­σε την κυ­κλο­φο­ρία και μόνο).

2. Πώς θα τε­λειώ­σει η παν­δη­μία του κο­ρω­νοϊ­ού, γε­νι­κά στην υφή­λιο, αλλά ας… αυ­το­πε­ριο­ρι­στού­με, στην Ευ­ρώ­πη; Προ­σο­χή, όχι πότε, πώς; Τα μέχρι στιγ­μής δείγ­μα­τα προ­ε­τοι­μα­σί­ας της άρ­χου­σας τάξης και των κυ­βερ­νή­σε­ων της ηπεί­ρου για την «επό­με­νη μέρα» είναι ανη­συ­χη­τι­κά, αν όχι, φρι­κα­λέα – δείτε τι γί­νε­ται στην Ουγ­γα­ρία και όχι μόνο σε αυτήν. Μπο­ρεί να μην έχει υπάρ­ξει ακόμη το κα­τάλ­λη­λο εμ­βό­λιο ή το κα­τάλ­λη­λο φάρ­μα­κο για τον κο­ρω­νο­ϊό, αλλά οι Όρ­μπαν ή και οι Μα­κρόν και οι Σάν­τσεθ της Ευ­ρώ­πης βρή­καν το… φάρ­μα­κο για τον «πό­λε­μο» που ΘΑ αρ­χί­σει μετά το τέλος της παν­δη­μί­ας, όποτε και αν αυτό συ­ντε­λε­στεί – έκτα­κτα στρα­το­κρα­τι­κής κοπής και υφής μέτρα ενά­ντια στο σύ­νταγ­μα, τους «φι­λε­λεύ­θε­ρους» νό­μους και τα δι­καιώ­μα­τα πο­λι­τών και ερ­γα­ζο­μέ­νων, απε­ριό­ρι­στες εξου­σί­ες «έκτα­κτης ανά­γκης» στην εκτε­λε­στι­κή εξου­σία, τον εκά­στο­τε πρό­ε­δρο ή πρω­θυ­πουρ­γό, μι­θρι­δα­τι­σμός των μαζών στον με­τα-απο­κα­λυ­πτι­κό φόβο, την οι­κο­νο­μι­κή αβε­βαιό­τη­τα και την πο­λύ­πλευ­ρη και αυ­το­εκ­πλη­ρού­με­νη «κα­τα­στρο­φή» του κό­σμου «όπως τον ξέ­ρα­με πριν από τον κο­ρω­νο­ϊό» με άξονα το κα­τα­σκευα­σμέ­να αυ­το­ε­νο­χο­ποι­η­τι­κό «εσείς φταί­τε, και αν αρ­ρω­στή­σε­τε» (του στιλ, ζού­σα­με και τώρα αρ­ρω­σταί­νου­με, πάνω από τις δυ­να­τό­τη­τες μας).

Αυτά όλα είναι, για να το θέσω πολύ απλά, πολύ επι­κίν­δυ­να πράγ­μα­τα.

Και αντι­λαμ­βά­νο­μαι ότι και ο Κυ­ριά­κος Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κης φλερ­τά­ρει (για να μην πω, ότι έως σή­με­ρα «μα­κρο­νί­ζει» ενώ ρα­γδαία διο­λι­σθαί­νει στον «ορ­μπα­νι­σμό») με μια τέ­τοια «με­τά-τον-κο­ρω­νο­ϊό» εξου­σια­στι­κή ισχυ­ρο­ποί­η­ση της «Μέ­νου­με Μα­ξί­μου» θέσης του-αν βέ­βαια θα μπο­ρεί να μεί­νει σε αυτήν, πο­λι­τι­κά ανέ­πα­φος και «επι­κοι­νω­νια­κά» ανε­πη­ρέ­α­στος, όταν και όπως «τε­λειώ­σει» η παν­δη­μία. (θυ­μά­στε, άραγε, σή­με­ρα, ότι μι­λά­με για τον πρω­θυ­πουρ­γό, που έκανε τη ρα­τσι­στι­κή εκτί­μη­ση πως τον κο­ρω­νο­ϊό στην Ελ­λά­δα, θα τον έφερ­ναν οι πρό­σφυ­γες από το Ιράν; Και γι’ αυτό τάχα έπρε­πε να χτι­στούν φυ­λα­κές με­τα­να­στών στη Λέσβο και τη Χίο; Σε άλλη χώρα, σε άλλες επο­χές, αυτός ο τύπος δεν θα στε­κό­ταν για πρω­θυ­πουρ­γός, μετά από την κραυ­γα­λέα διά­ψευ­ση της πρό­βλε­ψης του και την τρα­μπι­κής έμπνευ­σης μι­σάν­θρω­πη και ξε­νο­φο­βι­κή στάση του. Σή­με­ρα, οι «δη­μο­σιο­γρά­φοι» του κα­τε­στη­μέ­νου, τον λι­βα­νί­ζουν ως τον… με­γά­λο ηγέτη(!), που απα­γό­ρευ­σε την κυ­κλο­φο­ρία στον… κο­ρω­νο­ϊό).

Φυ­σι­κά, ως προς αυτό το πλαί­σιο, δεν είναι τυ­χαία τα εξής πραγ­μα­τι­κά πε­ρι­στα­τι­κά: 1ον, η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη και ο ίδιος προ­σω­πι­κά, έχουν απο­φύ­γει πίσω από υπεκ­φυ­γές και «επι­στη­μο­νι­κές» δια­βε­βαιώ­σεις «απλώ­μα­τος» της παν­δη­μί­ας μέσα στον χρόνο, να απα­ντή­σουν στο φλέ­γον ερώ­τη­μα πότε και με ποια, πραγ­μα­τι­κά υγειο­νο­μι­κά μέτρα θα τερ­μα­τι­στεί η παν­δη­μία στην Ελ­λά­δα.

Σε δυο μήνες; Σε τέσ­σε­ρις μήνες; Σε έξι μήνες; Και με πό­σους «απο­δε­κτούς» αριθ­μη­τι­κά και… επι­κοι­νω­νια­κά νε­κρούς; 100; 500; 1.000; 2.000; Θυ­μί­ζω ότι στα δυο αυτά ερω­τή­μα­τα, ακόμη και αν δεν ερω­τή­θη­καν από δη­μο­σιο­γρά­φους των χωρών τους, απά­ντη­σαν πρω­θυ­πουρ­γοί, όπως ο Πέδρο Σάν­τσεθ στην Ισπα­νία : Δυο μήνες παν­δη­μία,με 1.000 νε­κρούς. Ξέ­ρου­με όλοι τη συ­νέ­χεια.

Ο Κυ­ριά­κος και σε αυτό το ζή­τη­μα, απο­δει­κνύ­ε­ται κου­το­πό­νη­ρος εξω­φυλ­λα­ρού­χας, που λέ­γα­με και στους πά­γκους των πο­δο­σφαι­ρι­κών μας ομά­δων. Ό,τι και αν συμ­βεί θα θε­ω­ρη­θεί «επι­τυ­χία» του… με­γά­λου αρ­χη­γού! Θα βάλει και τον ιε­ρο­ψάλ­τη Τσιό­δρα να απαγ­γέ­λει «δεύτε τε­λευ­ταί­ο­να­σπα­σμόν» ή «εν τό­πω­χλο­ε­ρώ, ένθα απέ­δρα, οδύνη, λύπη, στε­ναγ­μός και… Μη­τσο­τά­κης» πάνω από τα φέ­ρε­τρα και θα «κα­θα­ρί­σει».

Επι­κοι­νω­νια­κά, εν­νο­εί­ται. Τον κο­σμά­κη θα τον έχει «κα­θα­ρί­σει» η άθλια, υγειο­νο­μι­κή και οι­κο­νο­μι­κή, του πο­λι­τι­κή.

2ον, τα «ανα­κου­φι­στι­κά» μέτρα για την οι­κο­νο­μία λόγω του γε­νι­κού λου­κέ­του και της εκτε­τα­μέ­νης και σε γε­νι­κές γραμ­μές, αλλού για αλλού, ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κής, αστό­χα­στης και «τρού­πιας» – από κυ­βερ­νη­τι­κή και όχι ατο­μο­κε­ντρι­κή σκο­πιά – κα­ρα­ντί­νας, συ­νι­στούν στις θε­ω­ρού­με­νες, ευ­νοϊ­κές τους δια­τά­ξεις γε­νι­κό, κρα­τι­κό πα­ρεμ­βα­τι­σμό συ­ντε­χνια­κού και κορ­πο­ρα­τι­στι­κού χα­ρα­κτή­ρα. Αυτά, συγ­γνώ­μη για τη διά­λυ­ση του ονεί­ρου σας, νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ροι δια­πρύ­σιοι κή­ρυ­κες της… δη­μο­κρα­τι­κής Ευ­ρώ­πης, ΔΕΝ είναι μέτρα μιας δη­μο­κρα­τί­ας εν λει­τουρ­γία, ούτε βέ­βαια ανοί­γουν τις πύλες της κομ­μου­νι­στι­κής ου­το­πί­ας, αλλά είναι πρώ­ι­μα στά­δια ενός νε­ο­φα­σι­σμού εν εξε­λί­ξει. Αυτά είναι μέτρα στα… μέτρα ενός Μου­σο­λί­νι – αχ, άτιμη Ιτα­λία, τι μας έκα­νες, πρώτα, με τους φα­σί­στες, μετά με τον κο­ρω­νο­ϊό!;

Γου­στά­ρει ο Κού­λης… Όρ­μπαν; Νό­μι­ζα ότι μόνο… Μα­κρόν και… Ρού­σβελτ αντέ­γρα­φε παι­δα­ριω­δώς. Γι’ αυτό δίνει λεφτά με το τσου­βά­λι στο κε­φά­λαιο εν Ελ­λά­δι, τα εξαρ­τή­μα­τα και τα εξα­πτέ­ρυ­γα του; Γι’ αυτό τα σκάει χο­ντρά στις ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές και τα ΜΜΕ, που έχουν μο­λύ­νει τον τόπο και έχουν φο­βί­σει τον κόσμο είτε από την τη­λε­ό­ρα­ση είτε από το δια­δί­κτυο, με το αμυ­ντι­κά και υγειο­νο­μι­κά ατε­λέ­σφο­ρο «Μέ­νου­με Σπίτι»;

Κού­λης όπως… Πατ­τα­κού­λης, και οι δυο με κα­τα­γω­γή από την Κρήτη, εν­θυ­μεί­σθε οι πα­λιό­τε­ροι έτσι;

3. Και επει­δή ο σω­στός ο Πατ­τα-κού­λης χρειά­ζε­ται και τον δικό «του», Σάββα Κων­στα­ντό­που­λο, άνοι­ξαν τα τα­μεία του Γε­νι­κού Λο­γι­στη­ρί­ου του Κρά­τους, σε­ση­μα­σμέ­νο άντρο της κλε­πτο­κρα­τί­ας με τη σφρα­γί­δα των εκά­στο­τε κυ­βερ­νή­σε­ων εν Ελ­λά­δι, και από τα τα­μεία αυτά δια­τέ­θη­καν ζεστά και λα­χτα­ρι­στά, 11.000.000 ευρώ, διά την επι­κοι­νω­νια­κή­νε­νί­σχυ­σιν των ημέ­τε­ρων ελ­λη­νι­κών δυ­νά­με­ων και των ΜΜΕ τα οποία αμύ­νο­νται του πα­τρώ­ου εδά­φους και συ­στρα­τεύ­ο­νται εις τον «Άγνω­στον Πό­λε­μον» ενα­ντί­ον του κομ­μου­νι­σμού, ώπα, συγ­γνώ­μη, του κο­ρω­νοϊ­ού, ήθελα να γράψω…

Θα απαι­τή­σω από το πάλαι ποτέ σω­μα­τείο-τα­μείο-συ­ντε­χνία της Ενώ­σε­ως Συ­ντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών, που υπήρ­ξα, δυ­στυ­χώς, μέλος της από τον Φε­βρουά­ριο του 2011 έως τον Μάρ­τιο του 2018, θα απαι­τή­σω, λέγω και γράφω, να εμ­φα­νί­σει τον ανα­λυ­τι­κό κα­τά­λο­γο των ΜΜΕ και των «δη­μο­σιο­γρά­φων» που έχουν λαμ­βά­νειν από τα 11 εκα­τομ­μυ­ριά­κια ευρώ του Πατ­τα-κού­λη για να ξέ­ρου­με πλέον ποιους, τι και γιατί το δια­βά­ζου­με ή το βλέ­που­με και το ακού­με, στο δια­δί­κτυο, την τη­λε­ό­ρα­ση, το δια­δι­κτυα­κό ρα­διό­φω­νο και τον έντυ­πο – στην ηλε­κτρο­νι­κή του μορ­φή- Τύπο.

Αν η ΕΣΗΕΑ δεν είναι εύ­και­ρη, φα­ντά­ζο­μαι ότι πα­ροι­κού­ντες το Μα­ξί­μου δη­μο­σιο­γρά­φοι, όπως η Αρι­στο­τε­λί­α­Πε­λώ­νη ή ο Αρ­γύ­ρης Πα­πα­στά­θης, θα κά­νουν έναν μικρό κόπο, ένα ει­δι­κό μπρί­φινγκ για το ποια ΜΜΕ, ποιοι «συ­νά­δελ­φοι», ποια υπο­συ­στη­μα­τά­κια και αρ­θρο­γρα­φά­κια της σή­με­ρον, έχουν λαμ­βά­νειν την έκτα­κτη οι­κο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση των 11.000.000 ευρώ και έχουν εξο­γκω­θεί σαν δη­λη­τη­ριώ­δης και αδη­φά­γος… κισ­σός στην απο­μύ­ζη­ση του δη­μο­σί­ου χρή­μα­τος. Καλό θα ήταν, φα­ντά­ζο­μαι να μην μπει­και η δια­φά­νεια στην κα­ρα­ντί­να, ούτε η αλη­θι­νή ενη­μέ­ρω­ση στην απα­γό­ρευ­ση της κυ­κλο­φο­ρί­ας, αν­θρώ­πων, ιδεών και γε­γο­νό­των.

Σε αντί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση, ελ­πί­ζω να βρε­θούν οι πραγ­μα­τι­κοί εκεί­νοι επι­στή­μο­νες – όχι τύπου ιε­ρο­ψάλ­τη Τσιό­δρα, που κάνει ατο­μι­κή λα­τρεία στο πρό­σω­πο του πο­λι­τι­κό­τα­του μη­τρο­πο­λί­τη Με­σο­γαί­ας, Νι­κό­λα­ου Χα­τζη­νι­κο­λά­ου, ε; – πραγ­μα­τι­κοί επι­στή­μο­νες, που θα κά­νουν πράξη τη φράση του Ίψεν, η οποία ανοί­γει ει­σα­γω­γι­κά το παρόν κεί­με­νο,ενό­ψει των πει­ρα­μά­των για την ανεύ­ρε­ση απο­τε­λε­σμα­τι­κού εμ­βο­λί­ου ενα­ντί­ον του κο­ρω­νοϊ­ού.

rproject.gr