Μαζικά τεστ εδώ και τώρα στον πληθυσμό της Ελλάδας!

Μαζικά τεστ εδώ και τώρα στον πληθυσμό της Ελλάδας!

  • |

Μετά το «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετά τη Ριτσώνα και μετά τη Νέα Σμύρνη Λάρισας, ξεγυμνώνεται πλήρως η επικίνδυνη και θανατηφόρος στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Όχι, για τη δια­σπο­ρά του κο­ρω­νοϊ­ού στην Ελ­λά­δα, δεν φταί­ει που οι ναυ­τι­κοί ήταν εγκλω­βι­σμέ­νοι στο πλοίο «Ελευ­θέ­ριος Βε­νι­ζέ­λος», το οποίο είχε ναυ­λω­θεί ως ξε­νο­δο­χείο λι­με­νερ­γα­τών στην Ισπα­νία και πι­θα­νό­τα­τα εκεί κόλ­λη­σαν τον ιό. 

Γιάννης Νικολόπουλος

Όχι, δεν φταί­ει, που οι πρό­σφυ­γες ζουν στις άθλιες και απάν­θρω­πες  συν­θή­κες που φυ­το­ζω­ούν στη Ρι­τσώ­να, τη Μα­κρα­κώ­μη, τη Μόρια ή τη ΒΙΑΛ.

Όχι, δεν φταί­ει που οι κατά πλειο­ψη­φία Ρομά κά­τοι­κοι της Νέας Σμύρ­νης Λά­ρι­σας έκα­ναν «γλέ­ντια γάμου» ή είναι πω­λη­τές σε λαϊ­κές αγο­ρές της Θεσ­σα­λί­ας ή της Ατ­τι­κής.

Όχι, δεν φταί­ει η έλ­λει­ψη επί­δει­ξης «ατο­μι­κής ευ­θύ­νης» από κα­νέ­ναν ερ­γά­τη, κα­νέ­ναν πρό­σφυ­γα, κα­νέ­ναν Ρομά – με όλες τις τα­ξι­κές, ρα­τσι­στι­κές, ξε­νο­φο­βι­κές και μι­σάν­θρω­πες συν­δη­λώ­σεις και τα άθλια υπο­νο­ού­με­να που ει­σά­γουν στον δη­μό­σιο διά­λο­γο πρώτα η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη και μετά, τα χρη­μα­το­δο­τού­με­να εξα­πτέ­ρυ­γα της, στον Τύπο, στην τη­λε­ό­ρα­ση, το δια­δί­κτυο και το ρα­διό­φω­νο.

Για τη δια­σπο­ρά του κο­ρω­νοϊ­ού στην Ελ­λά­δα και την «ξαφ­νι­κή» εμ­φά­νι­ση μα­ζι­κών κρου­σμά­των φταί­ει η κυ­βερ­νη­τι­κή στρα­τη­γι­κή των ει­κο­νι­κών γρα­φη­μά­των, των ψεύ­τι­κων στα­τι­στι­κών και της στα­νι­κής εμ­μο­νής να μην πραγ­μα­το­ποιού­νται μα­ζι­κά τεστ στο σύ­νο­λο του πλη­θυ­σμού της Ελ­λά­δας, με διά­φο­ρες, απί­θα­νες και αντιε­πι­στη­μο­νι­κές δι­καιο­λο­γί­ες. Μα­ζι­κά τεστ στα πρό­τυ­πα είτε της Σι­γκα­πού­ρης είτε της Ισλαν­δί­ας (χώρες είτε με πολύ μικρό είτε με μη­δε­νι­κό αριθ­μό κρου­σμά­των και κυ­ρί­ως νε­κρών στο σύ­νο­λο του πλη­θυ­σμού) είτε της «με­τά-την-ανο­σία-της-αγέ­λης» Βρε­τα­νί­ας και της Ολ­λαν­δί­ας.

Για το «Ελευ­θέ­ριος Βε­νι­ζέ­λος», τη Ρι­τσώ­να, τον ύπο­πτο, ατα­ξι­νό­μη­το και ακα­τά­τα­κτο στις στα­τι­στι­κές του Τσιό­δρα και του Χαρ­δα­λιά, θά­να­το κρα­του­μέ­νης στις γυ­ναι­κεί­ες φυ­λα­κές της Θήβας, τη Νέα Σμύρ­νη Λά­ρι­σας, για όλα αυτά τα κρού­σμα­τα και τους νε­κρούς,  φταί­νε  η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ, η πο­λι­τι­κή προ­στα­σία, το υπουρ­γείο Υγεί­ας και ο ΕΟΔΥ. «Φταί­ει το Μα­ξί­μου» και όχι το δεν «Μέ­νε­τε Σπίτι». Φταί­νε οι κυ­βερ­νη­τι­κοί και κρα­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες  που παί­ζουν με τα νεύρα και τη νοη­μο­σύ­νη όσων ζουν στην Ελ­λά­δα. Φταί­ει ο Μη­τσο­τά­κης, τόσο απλά.

Μόνο τα μα­ζι­κά τεστ στο σύ­νο­λο του πλη­θυ­σμού θα απο­κα­λύ­ψουν την πραγ­μα­τι­κή δια­σπο­ρά του ιού, θα δεί­ξουν ποιοι είναι οι ασθε­νείς (και όχι οι… «κα­τα­διω­κό­με­νοι» φο­ρείς), είτε με βαριά, είτε με ήπια συμ­πτώ­μα­τα ή και ασυμ­πτω­μα­τι­κά, όλοι αυτοί θα τύ­χουν στο­χευ­μέ­νης και άμε­σης ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής πε­ρί­θαλ­ψης και απο­μό­νω­σης, και έτσι και μόνο έτσι θα ελεγ­χθεί πλή­ρως και απο­τε­λε­σμα­τι­κά η εξά­πλω­ση του COVID-19 στην Ελ­λά­δα, προ­κει­μέ­νου και όσο το δυ­να­τό συ­ντο­μό­τε­ρα, να αρ­θούν όλα τα αντι­πο­λι­τι­κά και αντι­δη­μο­κρα­τι­κά μέτρα απα­γό­ρευ­σης κυ­κλο­φο­ρί­ας, άλο­γης και γε­νι­κής κα­ρα­ντί­νας και ποι­νι­κο­ποί­η­σης της δη­μό­σιας σφαί­ρας και ζωής.

Μα­ζι­κά και δω­ρε­άν τεστ για τον κο­ρω­νο­ϊό, για όλους όσοι βρί­σκο­νται στην Ελ­λά­δα, χθες!

Όχι τον Μάιο, ούτε τον Ιού­νιο. Χθες! Αρ­κε­τά πια με την κυ­βερ­νη­τι­κή αναλ­γη­σία, την πρω­θυ­πουρ­γι­κή ανι­κα­νό­τη­τα, την υπουρ­γι­κή και γρα­φειο­κρα­τι­κή  ανευ­θυ­νό­τη­τα, τη ρυ­πα­ρο­γρα­φία των «δη­μο­σιο­γρά­φων» και των ΜΜΕ, της συ­νε­νο­χής, της συ­γκά­λυ­ψης και της κα­τα­σκευ­ής ενό­χων  και το ξε­φτι­λι­σμέ­νο κα­τε­νά­τσιο της κα­ρα­ντί­νας, που απο­δει­κνύ­ε­ται κα­θη­με­ρι­νά σου­ρω­τή­ρι και πηγή μέ­γι­στου κιν­δύ­νου για όλους όσοι κα­τοι­κούν, ζουν, δρα­στη­ριο­ποιού­νται, κι­νού­νται, ανα­πνέ­ουν, μέ­νουν άστε­γοι ή άνερ­γοι, στοι­βά­ζο­νται φυ­λα­κι­σμέ­νοι και εγκα­τα­λειμ­μέ­νοι, εξω­θού­νται πε­ρι­θω­ριο­ποι­η­μέ­νοι και ποι­νι­κο­ποι­η­μέ­νοι ή κλει­δα­μπα­ρώ­νο­νται φο­βι­σμέ­νοι στα σπί­τια τους.

Αρ­κε­τά πια!

rproject.gr/