Ο πυρομανής Τραμπ πιάνει δουλειά πυρπολώντας ό,τι απομένει από την αμερικάνικη δημοκρατία !

Ο πυρομανής Τραμπ πιάνει δουλειά πυρπολώντας ό,τι απομένει από την αμερικάνικη δημοκρατία !

  • |

Άρκεσαν μερικές εβδομάδες καταστροφικής πανδημίας για να μπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη τελευταία φάση της παρατεταμένης κρίσης τους, που θα μπορούσε όμως να αποδειχτεί και η τελική τους. Παρόλο που η πανδημία δεν έχει ακόμα κορυφωθεί, και μια κατανοητή και αναμενόμενη σύγχυση εξακολουθεί να κυριαρχεί στη τρομοκρατημένη και αιφνιδιασμένη αμερικανική κοινωνία, τα πρώτα προδρομικά σημάδια αυτής της τελικής κρίσης αρχίζουν ήδη να είναι ορατά: Η οικονομία βρίσκεται σε κώμα και οι άνεργοι ανέρχονται ήδη σε δεκάδες εκατομμύρια, ενώ ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του δίνουν την εντύπωση ότι ετοιμάζονται για την αποφασιστική αναμέτρηση όχι τόσο στις κάλπες αλλά μάλλον στους δρόμους…

Γιώργος Μητραλιάς

Και έτσι λοι­πόν ο Τραμπ δεν δι­στά­ζει να πα­ρα­βιά­σει κάθε νο­μι­μό­τη­τα μπαί­νο­ντας επι­κε­φα­λής μιας αλη­θι­νής σταυ­ρο­φο­ρί­ας ενά­ντια στους κυ­βερ­νή­τες των ομό­σπον­δων Πο­λι­τειών που προ­τι­μούν να συμ­βου­λεύ­ουν τους συ­μπο­λί­τες τους να μέ­νουν σπίτι αντί να τους σπρώ­χνουν πρό­ω­ρα πίσω στις ερ­γα­σί­ες τους, με τί­μη­μα την υγεία και τη ζωή τους. Και ο Τραμπ δεν πε­ριο­ρί­ζε­ται να αμ­φι­σβη­τεί στους κυ­βερ­νή­τες το εντε­λώς συ­νταγ­μα­τι­κό δι­καί­ω­μά τους να είναι οι μόνοι αρ­μό­διοι να απο­φα­σί­ζουν στις Πο­λι­τεί­ες τους. Περ­νά­ει στη δράση κα­λώ­ντας δη­μό­σια τους πι­στούς του να “απε­λευ­θε­ρώ­σουν” αυτές τις ομό­σπον­δες Πο­λι­τεί­ες και κι­νη­το­ποιώ­ντας στους δρό­μους τους -συ­χνά πά­νο­πλους- ακρο­δε­ξιούς υπο­στη­ρι­κτές του!

usa land freeΑπλός παραλογισμός ενός κυκλοθυμικού προέδρου, όπως ισχυρίζονται συνήθως τα διεθνή ΜΜΕ και οι καγκελαρίες σε όλο το κόσμο, ή μάλλον μια καλά υπολογισμένη και εξαιρετικά επίφοβη προεδρική πρωτοβουλία; Η απάντησή μας είναι κατηγορηματική: Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση αυτής της αναμέτρησης του Τραμπ με τους (Δημοκρατικούς αλλά και Ρεπουμπλικάνους) κυβερνήτες, βρισκόμαστε εδώ μπροστά σε ένα πολύ επικίνδυνο γεγονός που κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει ένα διπλό σκοπό: Προφανώς, να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του κυνικού και χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς αμερικανικού καπιταλισμού που δεν δίνει δεκάρα για τις ζωές των μισθωτών όταν το ζητούμενο είναι να υπερασπιστεί τα κέρδη του. Αλλά επίσης και ίσως κυρίως, να εξυπηρετήσει την πορεία του Τραμπ και των δικών του προς μια εξουσία όλο και πιο αντιδημοκρατική και αυταρχική ή ακόμα και δικτατορική. (1) Και δεν είναι διόλου τυχαίο το ότι πολλοί από τους φίλους και θαυμαστές του Τραμπ σε όλο το κόσμο (από το βραζιλιάνο Μπολσονάρου μέχρι τους νεοναζί της ελληνικής Χρυσής Αυγής) κηρύσσουν ταυτόχρονα με αυτόν τον πόλεμο στο “μένουμε στο σπίτι”, φτάνοντας να ισχυρίζονται πως η πανδημία δεν είναι παρά μια απλή “γριππούλα”…

Ωστό­σο, η επί­θε­ση του Τραμπ ενά­ντια στους κυ­βερ­νή­τες εμπε­ριέ­χει πολ­λούς κιν­δύ­νους και για τον ίδιο. Κα­ταρ­χήν, εξα­να­γκά­ζει όλο αυτό το κόσμο που δέ­χε­ται την προ­ε­δρι­κή επί­θε­ση, να συ­σπει­ρω­θεί και να κάνει μέ­τω­πο καθώς αυτό που δια­κυ­βεύ­ε­ται είναι η επι­βί­ω­σή του, δη­λα­δή η επι­βί­ω­ση του ίδιου του βό­ρειο-αμε­ρι­κα­νι­κού ομό­σπον­δου Κρά­τους! Αυτό εξάλ­λου εξη­γεί γιατί αυτοί που αντι­στέ­κο­νται στην επί­θε­ση του Τραμπ δεν είναι πια μόνο οι Δη­μο­κρα­τι­κοί κυ­βερ­νή­τες, αλλά είναι και με­ρι­κοί κυ­βερ­νή­τες από το ίδιο το Ρε­που­μπλι­κα­νι­κό του κόμμα, γε­γο­νός που δεν έχει ξα­να­συμ­βεί και δεν έχει προη­γού­με­νο κατά τη προ­ε­δρία του Τραμπ. Όμως, το χει­ρό­τε­ρο είναι ακόμα μπρο­στά μας αν ο Τραμπ επι­μεί­νει να αμ­φι­σβη­τεί τα συ­νταγ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα των κυ­βερ­νη­τών, πράγ­μα που, κάτω και από την πίεση της με­γά­λης πλειο­ψη­φί­ας των συ­μπο­λι­τών τους που απορ­ρί­πτουν ρι­ζι­κά τον όλο και πιο αντι­δη­μο­κρα­τι­κό και αυ­ταρ­χι­κό Τραμπ. θα ανά­γκα­ζε του­λά­χι­στον με­ρι­κούς από αυ­τούς να “οχυ­ρω­θούν” μέσα στις Πο­λι­τεί­ες τους, και να ζη­τή­σουν τη σω­τη­ρία στην ανα­δί­πλω­ση στο πε­ρι­θώ­ριο ή ακόμα και έξω από το ομό­σπον­δο Κρά­τος.

usa social distancingΑς μην σπεύ­σουν κά­ποιοι να πούν ότι ένα τέ­τοιο σε­νά­ριο είναι κα­θα­ρή επι­στη­μο­νι­κή φα­ντα­σία. Και αυτό όχι μόνο επει­δή, στους και­ρούς που ζούμε, έχου­με δει ανα­ρίθ­μη­τα « αδια­νό­η­τα » σε­νά­ρια να γί­νο­νται πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Η προ­ο­πτι­κή να δούμε π.χ. την πέμ­πτη με­γα­λύ­τε­ρη οι­κο­νο­μία του κό­σμου, την Κα­λι­φόρ­νια, να απο­σπά­ται από τις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες και κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της, θα μπο­ρού­σε να γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αν η κρίση, ο αυ­ταρ­χι­σμός του Τραμπ ή η απει­λή ενός γε­νι­κευ­μέ­νου εμ­φυ­λί­ου έκα­ναν αδύ­να­τη την πα­ρα­μο­νή μέσα στην Ομο­σπον­δία αυτής της Πο­λι­τεί­ας, που ψη­φί­ζει εξάλ­λου στη με­γά­λη πλειο­ψη­φία της ενά­ντια στον Τραμπ. Και όλα αυτά σε μια πε­ρί­ο­δο που βλέ­που­με να ενι­σχύ­ο­νται στην Κα­λι­φόρ­νια οι πα­λιές ανε­ξαρ­τη­σια­κές τά­σεις, ενώ την ίδια ώρα χι­λιά­δες συ­ντη­ρη­τι­κοί Ρε­που­μπλι­κά­νοι κά­τοι­κοί της που­λά­νε τα σπί­τια τους και επι­λέ­γουν να πάνε να ζή­σουν αλλού (π.χ. στο Τέξας) μέσα στις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες…

Είναι όμως, σε αυτήν ακρι­βώς την τρο­μα­κτι­κά κρί­σι­μη στιγ­μή της ιστο­ρί­ας της χώρας, την ώρα που ο Τραμπ και όλη η κα­πι­τα­λι­στι­κή και σκο­τα­δι­στι­κή αντί­δρα­ση εξα­πο­λύ­ουν μια χωρίς προη­γού­με­νο επί­θε­ση ενά­ντια στους από κάτω, που ο Μπέρ­νι Σά­ντερς πε­τά­ει λευκή πε­τσέ­τα και κη­ρύσ­σει το τέλος της κα­μπά­νιας του. Και σαν να μην έφτα­νε αυτό, δη­λώ­νει ότι θα στη­ρί­ξει τον μη πα­ρου­σιά­σι­μο και ακραιφ­νή νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο Τζο Μπάϊ­ντεν. Φυ­σι­κά, ο Μπέρ­νι δεν μπο­ρού­σε να κάνει κάτι άλλο από τη στιγ­μή που είχε δώσει προ πολ­λού το λόγο του -μό­νον αυτός ανά­με­σα σε όλους τους Δη­μο­κρα­τι­κούε υπο­ψη­φί­ους !- ότι θα υπο­στή­ρι­ζε εκεί­νον που το Δη­μο­κρα­τι­κό κόμμα θα επέ­λε­γε να αντι­πα­ρα­τά­ξει σε αυτό τον Τραμπ που ο ίδιος πα­ρου­σί­α­ζε πάντα ως « τον πιο επι­κίν­δυ­νο πρό­ε­δρο στην ιστο­ρία των Ηνω­μέ­νων Πο­λι­τειών ». Ωστό­σο, είναι επί­σης γε­γο­νός ότι αυτός ο άδο­ξος τερ­μα­τι­σμός της κα­μπά­νιας του έσπει­ρε την απο­θάρ­ρυν­ση σε αρ­κε­τούς από τους νε­α­ρούς υπο­στη­ρι­κτές του εντεί­νο­ντας τον απο­προ­σα­να­το­λι­σμό τους που ήδη ήταν ορα­τός από την αρχή αυτής της παν­δη­μί­ας που τόσο επη­ρε­ά­ζει τους κα­νό­νες της πο­λι­τι­κής ανα­μέ­τρη­σης. Και αυτό πα­ρό­λο που ο Μπέρ­νι εξα­κο­λου­θεί να υπο­στη­ρί­ζε­ται ομό­φω­να στο προ­ο­δευ­τι­κό και αρι­στε­ρό στρα­τό­πε­δο, που κα­νέ­νας δεν αμ­φι­σβη­τεί την κα­θο­ρι­στι­κής ση­μα­σί­ας συμ­βο­λή του στην αφύ­πνι­ση της βό­ρειο-αμε­ρι­κα­νι­κής ερ­γα­τι­κής τάξης και κυ­ρί­ως, στη δη­μιουρ­γία του με­γα­λύ­τε­ρου και πολλά υπο­σχό­με­νου μα­ζι­κού αντι­συ­στη­μι­κού κι­νή­μα­τος στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία των Ηνω­μέ­νων Πο­λι­τειών. (2)

usa covid 19 is lieΣυ­μπε­ρα­σμα­τι­κά, αυτό που φαί­νε­ται να κυ­ριαρ­χεί σή­με­ρα στην αρι­στε­ρά και στη προ­ο­δευ­τι­κή νε­ο­λαία της χώρας είναι η βε­βαιό­τη­τα ότι το με­γά­λο κί­νη­μα που στή­ρι­ξε τον Μπέρ­νι δεν έχει πει ακόμα την τε­λευ­ταία λέξη του, μαζί με την -απο­λύ­τως κα­τα­νοη­τή- αγ­χώ­δη αμη­χα­νία που προ­κα­λούν τόσο τα γι­γά­ντια και πα­ντε­λώς πρω­τό­γνω­ρα προ­βλή­μα­τα που δη­μιουρ­γεί η παν­δη­μία του κο­ρο­ναϊ­ού, όσο και η απου­σία ενός ορ­γα­νω­τι­κού πόλου ανε­ξάρ­τη­του, αξιό­μα­χου και αξιό­πι­στου. Ενός πόλου προς τον οποίο θα μπο­ρού­σαν να στρα­φούν όλοι εκεί­νοι και όλες εκεί­νες που θέ­λουν όχι μόνο να αντι­στα­θούν στον Τραμπ αλλά και να πα­λέ­ψουν για τον ρι­ζι­κά δια­φο­ρε­τι­κό κόσμο που σκια­γρά­φη­σε το πο­λι­τι­κό πρό­γραμ­μα του Μπέρ­νι Σά­ντερς. Με άλλα λόγια, αυτό που λεί­πει σή­με­ρα απελ­πι­στι­κά είναι ο πε­ρί­φη­μο “τρίτο κόμμα”, το μα­ζι­κό αμε­ρι­κα­νι­κό Σο­σια­λι­στι­κό κόμμα που θα είναι ικανό να ενο­ποι­ή­σει, να συ­ντο­νί­σει και να δώσει πο­λι­τι­κή προ­ο­πτι­κή στους (υπαρ­κτούς) αγώ­νες των (υπαρ­κτότατων) κοι­νω­νι­κών κι­νη­μά­των που ήδη συ­σπει­ρώ­νουν εκα­τομ­μύ­ρια βό­ρειο-Αμε­ρι­κα­νών πο­λι­τών!

Χάρη στην ιστο­ρι­κής ση­μα­σί­ας δου­λειά που έκανε ο Μπέρ­νι Σά­ντερς σε αυτά τα 4-5 τε­λευ­ταία χρό­νια, και χάρη στο μα­ζι­κό κί­νη­μα που ενέ­πνευ­σε, υπάρ­χουν σή­με­ρα οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις που είναι απα­ραί­τη­τες για να δη­μιουρ­γη­θεί στις ΗΠΑ ένα αλη­θι­νά τα­ξι­κό και αξιό­πι­στο σο­σια­λι­στι­κό κόμμα. Ένα σο­σια­λι­στι­κό κόμμα ικανό να κλο­νί­σει σο­βα­ρά τον βό­ρειο-αμε­ρι­κα­νι­κό δι­κομ­μα­τι­σμό, να εξα­σφα­λί­σει -επι­τέ­λους- την τα­ξι­κή ανε­ξαρ­τη­σία των από κάτω, και κυ­ρί­ως, να είναι σε θέση να ενο­ποι­ή­σει τις αντι­στά­σεις στη τρο­μα­κτι­κά επι­κίν­δυ­νη αντι­δη­μο­κρα­τι­κή και αντερ­γα­τι­κή επί­θε­ση του Τραμπ…

Σημειώσεις

1. Βλέπε και το προη­γού­με­νο κεί­με­νό μας « ΗΠΑ : Η παν­δη­μία επι­τα­χύ­νει την κρίση και προ­ε­τοι­μά­ζει την τα­ξι­κή σύ­γκρου­ση που έρ­χε­ται ! » : https://​www.​contra-​xreos.​gr/​arthra/​1449-​hpa-​i-​pandimia-​epitaxynei-​tin-​krisi-​kai-​tin-​taxiki-​sygrousi-​pou-​erxetai.​html

Επί­σης, όποιοι και όποιες επι­θυ­μούν να έλ­θουν σε επαφή με το κλίμα που επι­κρα­τεί αυτό το καιρό στην αμε­ρι­κα­νι­κή κοι­νω­νία αλλά και να πλη­ρο­φο­ρη­θούν από πρώτο χέρι για τα γε­γο­νό­τα και τις εξε­λί­ξεις στην κο­ρυ­φή και ει­δι­κό­τε­ρα στη βάση της βοειο­α­με­ρι­κα­νι­κής κοι­νω­νί­ας, πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν ότι όλα αυτά κα­λύ­πτο­νται με χι­λιά­δες το­πο­θε­τή­σεις, πλη­ρο­φο­ρί­ες και ανα­λύ­σεις, κεί­με­να, βί­ντεο και ει­κό­νες των ίδιων των αμε­ρι­κα­νι­κών κι­νη­μά­των, προ­ο­δευ­τι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων, και ιστο­σε­λί­δων, που ανε­βαί­νουν κάθε δυο ώρες στο Facebook “Έλ­λη­νες για το μα­ζι­κό κί­νη­μα του Μπέρ­νι Σά­ντερς” που επι­με­λού­μα­στε εδώ και 4 χρό­νια: https://​www.​facebook.​com/​Gre​eksF​orBe​rnie​sMas​sMov​emen​t/

2. Αυτές οι αράδες δεν συνιστούν για κανένα λόγο ούτε έναν απολογισμό ούτε μια πολιτική « νεκρολογία » του Μπέρνι Σάντερς, που παραμένει πολύ δραστήριος και έτοιμος…για παν ενδεχόμενο. Ο απολογισμός όπως και η αποτίμηση της δράσης και της (κεφαλαιώδους σημασίας) συμβολής του Μπέρνι Σάντερς στην αποκατάσταση της ταξικής πάλης και του σοσιαλισμού, στη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας και στην αφύπνιση της εργατικής τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να περιμένουν…

ΠΗΓΗ: www.contra-xreos.gr