Η δημοσιογραφία στην εποχή του κορωνοϊού.

Η δημοσιογραφία στην εποχή του κορωνοϊού.

  • |

Από τους Financial Times έως τους TampaBay Times, κάτι πολύ σάπιο υπάρχει για όλους τους υπόλοιπους, (και) στη δημοσιογραφία της εποχής του κορωνοϊού.

Την πε­ρα­σμέ­νη Κυ­ρια­κή, 26 Απρι­λί­ου, οι FinancialTimes(υπε­ρά­νω κάθε κομ­μου­νι­στι­κής ή αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής υπο­ψί­ας) δη­μο­σί­ευ­σαν μια συ­γκρι­τι­κή έρευ­να για τα κρού­σμα­τα και τους θα­νά­τους σε 14 χώρες που έχουν πλη­γεί βαριά από την παν­δη­μία της covid-19. Η συ­γκρι­τι­κή έρευ­να αφο­ρού­σε ταυ­τό­χρο­να τους θα­νά­τους από οποια­δή­πο­τε αιτία τα προη­γού­με­να πέντε χρό­νια σε σχέση με όλους τους κα­τα­γε­γραμ­μέ­νους θα­νά­τους την άνοι­ξη του 2020, και τη σύ­γκρι­ση αυτού του δεύ­τε­ρου αριθ­μού με τους επί­ση­μους και ανα­κοι­νώ­σι­μους αριθ­μούς των νε­κρών από την covid-19.

Γιάννης Νικολόπουλος

Η έρευ­να ήταν κό­λα­φος για τις 14 αυτές χώρες και τις κυ­βερ­νή­σεις τους (Ιτα­λία, Ισπα­νία, Γαλ­λία, Βρε­τα­νία, Ολ­λαν­δία κ.α.) – η εφη­με­ρί­δα υπο­στή­ρι­ζε βά­σι­μα ότι υπάρ­χει τε­ρά­στια από­κλι­ση ανά­με­σα στους πραγ­μα­τι­κούς αριθ­μούς των νε­κρών και σε όσους κρί­νουν σκό­πι­μο να ανα­κοι­νώ­σουν οι κυ­βερ­νή­σεις! Ένα 60% συ­νο­λι­κά που για χώρες όπως η Ολ­λαν­δία ή η Ισπα­νία επι­με­ρί­ζε­ται στο 42 και 52% αντί­στοι­χα.

Τρεις μέρες νω­ρί­τε­ρα, την Πέμ­πτη 23 Απρι­λί­ου, η ίδια η ολ­λαν­δι­κή κυ­βέρ­νη­ση μέσω της τα­κτι­κής, ενη­με­ρω­τι­κής ανάρ­τη­σης του Εθνι­κού Πα­ρα­τη­ρη­τη­ρί­ου για τη Δη­μό­σια Υγεία και το Πε­ρι­βάλ­λον στο δια­δί­κτυο, ομο­λο­γού­σε ότι ανά­με­σα στους «ανα­κοι­νώ­σι­μους» αριθ­μούς των νε­κρών και στους πραγ­μα­τι­κούς υπάρ­χει «ασυ­νέ­πεια», καθώς οι δεύ­τε­ροι «δεν μπο­ρεί να κα­τα­γρα­φούν (!)» χωρίς να δί­νε­ται καμία πε­ραι­τέ­ρω διευ­κρί­νι­ση, παρά τον σάλο που έχει ξε­σπά­σει, του­λά­χι­στον ανά­με­σα σε όσους έχου­με ακόμη εν­συ­ναί­σθη­ση και αντί­λη­ψη των στιγ­μών και των κα­τα­στά­σε­ων.

Αντί να έχουν πέσει τα τσι­μέ­ντα, αντί να έχουν πέσει κε­φά­λια, αντί να έχουν πα­ραι­τη­θεί και εκ­διω­χθεί από όλες τις κυ­βερ­νη­τι­κές και τις επι­στη­μο­νι­κές τους θέ­σεις, οι ανευ­θυ­νο­ϋ­πεύ­θυ­νοι δια­χει­ρι­στές της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης στην εποχή του κο­ρω­νοϊ­ού και της… ατο­μι­κής ευ­θύ­νης, αντί το ρε­πορ­τάζ και η έρευ­να των FinancialTimesνα έχει γίνει ση­μαία σε όλα τα διε­θνή δί­κτυα και να έχει πυ­ρο­δο­τή­σει αντί­στοι­χες έρευ­νες στις χώρες, που τάχα τα έχουν πάει «πε­ρί­φη­μα», όπως η μικρά και ανέ­ντι­μος Ελλάς με τον Μη­τσο­τά­κη, πρω­θυ­πουρ­γό, τη­ρεί­ται μια προ­κλη­τι­κή σιγή ασυρ­μά­του και ένα εξί­σου χυ­δαίο κου­κού­λω­μα από τα πε­ρισ­σό­τε­ρα  συ­στη­μι­κά ΜΜΕ, τα οποία βά­ζουν πλάτη για να στη­ρι­χθούν κυ­βερ­νη­τι­κοί εγκλη­μα­τί­ες όπως ο Ρούτε στην Ολ­λαν­δία, ο Τζόν­σον στη Βρε­τα­νία, ο Κόντε στην Ιτα­λία ή ο Σάν­τσεθ στην Ισπα­νία.

Στην άλλη πλευ­ρά του Ατλα­ντι­κού, την Τρίτη 28 και την Τε­τάρ­τη 29 Απρι­λί­ου, ένα δι­ή­με­ρο αφιέ­ρω­μα στους TampaBayTimesτης πο­λι­τεί­ας της Φλό­ρι­ντα, έχει ξε­ση­κώ­σει αντι­δρά­σεις για την επι­χει­ρού­με­νη, «στα­δια­κή» άρση του lockdown, όπως αυτή έχει εξαγ­γελ­θεί από τον κυ­βερ­νή­τη, Ρον Ντε­Σά­ντις.

Ο Ντε­Σά­ντις που είναι μια από τις «χρυ­σές ελ­πί­δες» του Ρε­που­μπλι­κα­νι­κού Κόμ­μα­τος για τη με­τά-τον-Τραμπ εποχή, δια­κή­ρυ­ξε την step-by-step, άρση των πε­ριο­ρι­σμών, από την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα, 4 του Μάη, επει­δή, λέει, η 3η σε μέ­γε­θος πο­λι­τεία των ΗΠΑ, τα έχει πάει «εξαι­ρε­τι­κά» στην αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας, καθώς έχει επί­ση­μα, «μόλις» 33.193 κρού­σμα­τα και 1.240 θα­νά­τους και επο­μέ­νως, κατά τον κυ­βερ­νή­τη, ήρθε η στιγ­μή, να ανα­θερ­μαν­θούν η επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα και ο του­ρι­σμός στην «ηλιό­λου­στη πο­λι­τεία» – σας θυ­μί­ζει κάτι αυτό;

Η εφη­με­ρί­δα όμως της Τάμπα, άλλα φέρ­νει στο φως της δη­μο­σιό­τη­τας– σε μια εκ­στρα­τεία που ξε­κί­νη­σε ως συ­ντο­νι­σμός φι­λαν­θρω­πί­ας και ψυ­χο­λο­γι­κής υπο­στή­ρι­ξης των οι­κο­γε­νειών και των φίλων που έχα­σαν αν­θρώ­πους τους, από την covid-19, οι δη­μο­σιο­γρά­φοι έπε­σαν πάνω σε μια φο­βε­ρή εί­δη­ση και σε μια ανα­τρι­χια­στι­κή απο­κά­λυ­ψη.

Τρεις χι­λιά­δες, επτα­κό­σιοι δε­κα­εν­νιά άν­θρω­ποι (3.719!), μόνο, στις τέσ­σε­ρις (4), γει­το­νι­κές με την Τάμπα, κο­μη­τεί­ες έχουν πε­θά­νει από «πνευ­μο­νία» ή «ψηλό πυ­ρε­τό», τις τε­λευ­ταί­ες έξι εβδο­μά­δες, αλλά κα­νέ­νας θά­να­τος δεν απο­δί­δε­ται σε μό­λυν­ση από τον κο­ρω­νο­ϊό, επει­δή η εντο­λή που έχει δοθεί στα νο­ση­λευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα είναι να κα­τα­γρά­φο­νται ως θύ­μα­τα της covid-19, μόνο όσοι έχουν κάνει θε­τι­κό τεστ πριν τον θά­να­το τους και εφό­σον έχουν δια­κο­μι­στεί σε νο­σο­κο­μείο!

Απί­στευ­τα, αδια­νό­η­τα, ασύλ­λη­πτα πράγ­μα­τα…

Αντί­θε­τα από τον Ντε­Σά­ντις και υπό το πρί­σμα των απο­κα­λύ­ψε­ων, η δή­μαρ­χος της Τάμπα, Τζέιν Κά­στορ, που ανή­κει στο Δη­μο­κρα­τι­κό Κόμμα, αρ­νεί­ται να ανοί­ξει για το κοινό τις πα­ρα­λί­ες, τα πάρκα και τα κα­τα­στή­μα­τα της πόλης της, επει­δή «ο κίν­δυ­νος δεν έχει πε­ρά­σει» και «δεν έχου­με σο­βα­ρά στοι­χεία για την πραγ­μα­τι­κή δια­σπο­ρά του ιού, ανά­με­σα μας» – και πώς να έχει πε­ρά­σει ο κίν­δυ­νος ή να έχουν ει­κό­να της δια­σπο­ράς, όταν, άλλα στοι­χεία, πα­ρα­ποι­η­μέ­να, απο­σπα­σμα­τι­κά, ψεύ­τι­κα, πα­ρου­σιά­ζει η πο­λι­τεία της Φλό­ρι­ντα και άλλα, η έρευ­να των TampaBayTimes!;

Στο πλαί­σιο αυτό, ένας γνω­στός δι­κη­γό­ρος του Μαϊ­ά­μι και πο­λέ­μιος του Ντε­Σά­ντις, ο Ντά­νιελ Ουλ­φέ­ντερ, απο­φά­σι­σε να πε­ριο­δεύ­σει σε όλες τις ανοι­χτές πα­ρα­λί­ες της Φλό­ρι­ντα, από την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα, ντυ­μέ­νος… Χάρος με δρε­πά­νι! Μπας και συ­νε­τι­στεί ο «στα­δια­κός» Ντε­Σά­ντις που θε­ω­ρεί ότι η πο­λι­τεία του τα έχει πάει «εξαι­ρε­τι­κά» στην αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας. Και όλα αυτά, απο­φα­σί­ζο­νται από τους Ρε­που­μπλι­κά­νους της Φλό­ρι­ντα, για να στη­ρι­χθούν, σε σαθρά και κάλ­πι­κα θε­μέ­λια, ο… του­ρι­σμός και η… υγιής επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα σε βάρος της δη­μό­σιας υγεί­ας!

Τα γράφω όλα αυτά, επει­δή η μικρά και ανέ­ντι­μος Ελλάς, με την κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, κλει­σμέ­νη στο εύ­θραυ­στο και γυά­λι­νο κα­βού­κι του «πε­τύ­χα­με, εκεί που οι άλλοι απέ­τυ­χαν», χωρίς να σταθ­μί­ζο­νται τα γε­ω­γρα­φι­κά δε­δο­μέ­να, οι ιδιο­μορ­φί­ες του ελ­λα­δι­κού κα­πι­τα­λι­σμού, το ελά­χι­στο δίχτυ ασφα­λεί­ας που άπλω­σε το υπό διά­λυ­ση και διαρ­κή κυ­βερ­νη­τι­κή υπο­νό­μευ­ση ΕΣΥ, αλλά κυ­ρί­ως ομ­φα­λο­σκο­πού­σα και πε­ρί­τρο­μη, κά­νο­ντας τα ίδια λάθη με τους «έξω» στην πα­λιν­δρό­μη­ση στη «στα­δια­κή» ανο­σία της αγέ­λης, χωρίς μα­ζι­κά και αντι­προ­σω­πευ­τι­κά τεστ, χωρίς ου­σια­στι­κή απο­τύ­πω­ση της πραγ­μα­τι­κής και όχι της «βα­ριάς» ή «στα­τι­στι­κής» δια­σπο­ράς του ιού στη χώρα και χωρίς εν­συ­ναί­σθη­ση της ευ­ρω­παϊ­κής και της πα­γκό­σμιας πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, ετοι­μά­ζε­ται για ένα «στα­δια­κό» κα­λο­καί­ρι όπου τάχα θα διεκ­δι­κή­σει με­ρί­διο από τον του­ρι­σμό για να… ανα­θερ­μά­νει την «υγιή» επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα.

Ξα­να­δια­βά­στε, πα­ρα­κα­λώ, τι έχει συμ­βεί στην… ηλιό­λου­στη Φλό­ρι­ντα, και τα ξα­να­λέ­με.

Και και­ρός να θυ­μη­θούν ορι­σμέ­νοι ότι είναι δη­μο­σιο­γρά­φοι, και όχι γε­λω­το­ποιοί του βα­σι­λέ­ως, του Μωυσή, του Δαβίδ ή του Σο­λο­μώ­ντα, και να κά­νουν την πραγ­μα­τι­κή δου­λειά τους και όχι το πά­ρερ­γο της «εν τη πα­λά­μη και ούτω βο­ή­σω­μεν», πα­ρα­χά­ρα­ξης και πλα­στο­γρα­φί­ας. Οι υπε­ρά­νω κομ­μου­νι­στι­κής και αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής υπο­ψί­ας FinancialTimesκαι TampaBayTimesέ­δει­ξαν τον δύ­σκο­λο και ερευ­νη­τι­κό δρόμο για τη δη­μο­σιο­γρα­φία στην εποχή του κο­ρω­νοϊ­ού.

rproject.gr