Μάσκες, μασκαράδες και μασκοφόροι

Μάσκες, μασκαράδες και μασκοφόροι

  • |

Και ανοσία της αγέλης, και χοντρό δούλεμα και «στο περίπου» επιστημονικές «απόψεις» – πείτε και ένα «δεν ξέρουμε, το ερευνάμε», δεν χάθηκε ο κόσμος…

«Άστρα­ψε και βρό­ντη­ξε» ο ιε­ρο­ψάλ­της της λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας, Σω­τή­ρης Τσιό­δρας μπρο­στά στην προ­φα­νή, δί­καιη και κα­λό­πι­στη κρι­τι­κή και κρίση για την πα­λιν­δρό­μη­ση της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη σε μια «στα­δια­κή» εκ­δο­χή της ανο­σί­ας της αγέ­λης, που έχει ήδη δεί­ξει τις αρ­χι­κές και όχι και τόσο στα­δια­κές, κα­τα­στρο­φι­κές της δια­στά­σεις σε χώρες της Δυ­τι­κής Ευ­ρώ­πης και στις ΗΠΑ.

Γιάννης Νικολόπουλος

Ο… μει­λί­χιος και προ­ση­νής, εξερ­ρά­γη – με όχι και τόσο μέτρο. Γιατί; Επει­δή ο Τσιό­δρας και σχε­δόν το σύ­νο­λο της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη πιά­νο­νται κω­λο­τού­μπες και ανε­μο­δού­ρες, άλλα να λένε και να κά­νουν προ δε­κα­πέ­ντε ημε­ρών και άλλα να λένε και να κά­νουν, μετά από δε­κα­πέ­ντε μέρες; Άλλα να υπο­στη­ρί­ζουν πχ για τη χρήση της απλής, ια­τρι­κής μά­σκας πριν από με­ρι­κές εβδο­μά­δες (άχρη­στες, επι­κίν­δυ­νες, ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κές οι μά­σκες για γε­νι­κή χρήση) και άλλα να δια­τά­ζουν και να επι­βά­λουν μόλις αί­ρε­ται «στα­δια­κά» το λο­κντά­ουν (όπως και όπου κι αν εφαρ­μό­στη­κε αν σκε­φτού­με πχ τη Βιο­μη­χα­νι­κή Ζώνη της Σίν­δου);

Η αλή­θεια για τη γε­νι­κή και υπο­χρε­ω­τι­κή επι­βο­λή της μά­σκας σε όσους κυ­κλο­φο­ρούν «στα­δια­κά» εκτός σπι­τιού και εντός της όποιας «εκ του σύ­νεγ­γυς» ερ­γα­σί­ας είναι πως επει­δή η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη δεν φρό­ντι­σε να αξιο­ποι­ή­σει τον χρόνο του λο­κντά­ουν για να κάνει μα­ζι­κά και αντι­προ­σω­πευ­τι­κά τεστ στον γε­νι­κό πλη­θυ­σμό, για να τεκ­μη­ριώ­σει έγκαι­ρα και έγκυ­ρα την πραγ­μα­τι­κή και όχι τη «βαριά» ή στα­τι­στι­κή δια­σπο­ρά του κο­ρω­νοϊ­ού στη χώρα, αντι­με­τω­πί­ζει αυτή τη στιγ­μή, το σύ­νο­λο του πλη­θυ­σμού ως εν δυ­νά­μει φο­ρείς του ιού!

Και έτσι, και επει­δή ένας φο­ρέ­ας μπο­ρεί να με­τα­δώ­σει τον ιό στους γύρω του, εν αγνοία του και επει­δή η κυ­βέρ­νη­ση αρ­νεί­ται πει­σμα­τι­κά πλην των εξαγ­γε­λιών να κάνει όντως μα­ζι­κά και αντι­προ­σω­πευ­τι­κά τεστ, όλοι οι κά­τοι­κοι στην Ελ­λά­δα, είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να φο­ρούν μάσκα, ως ελά­χι­στο (πραγ­μα­τι­κά ελά­χι­στο και όχι απα­ραί­τη­τα απο­τε­λε­σμα­τι­κό) μέσο «κλει­σί­μα­τος» του στό­μα­τος και της μύτης, για να μην με­τα­δώ­σουν, σε ένα βή­ξι­μο, σε ένα φτέρ­νι­σμα, τον κο­ρω­νο­ϊό, και ανε­ξάρ­τη­τα αν νο­σούν πραγ­μα­τι­κά ή όχι.

(πα­ρέν­θε­ση: Και για να λέμε τα πράγ­μα­τα με το όνομα τους, όποιος θέλει να προ­στα­τευ­τεί πραγ­μα­τι­κά από τον κο­ρω­νο­ϊό ή φο­βά­ται τη μό­λυν­ση από αυτόν, ας πάει κα­λύ­τε­ρα να προ­μη­θευ­τεί μάσκα για βιο­λο­γι­κό πό­λε­μο ή εκεί­νες που φο­ρούν οι ΜΑ­Τα­τζή­δες ή οι για­τροί εντα­τι­κο­λό­γοι εντός μιας ΜΕΘ-και με όλες τις δια­δι­κα­σί­ες και απο­λυ­μάν­σεις σώ­μα­τος, χε­ριών, προ­σώ­που πριν ή μετά την εφαρ­μο­γή της μά­σκας).

Τις σω­στές πλη­ρο­φο­ρί­ες και εκτι­μή­σεις ότι αυτή η υπο­χρέ­ω­ση απο­τε­λεί ταυ­τό­χρο­να και ρου­σφέ­τι της οι­κο­γέ­νειας και της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη σε γνω­στό επι­χει­ρη­μα­τία – υπο­στη­ρι­κτή τους, με φορ­τι­σμέ­νο ιστο­ρι­κά επί­θε­το από τα χρό­νια της λη­στο­κρα­τί­ας των βου­νών, ας τις συ­νυ­πο­λο­γί­σου­με στην πα­ρού­σα φάση ως απο­λύ­τως αλη­θείς για τη διά­στα­ση αυτής της και­ρο­σκο­πι­κής από­φα­σης και της κο­στο­βό­ρας επι­βο­λής.

Θα είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κή και καρ­πο­φό­ρα αυτή η επι­βο­λή υπο­χρε­ω­τι­κής μά­σκας στη δη­μό­σια ζωή των πο­λι­τών; Κατά τη γνώμη μου, όχι. Όπως δεν ήταν και το λο­κντά­ουν – αλλά, αυτό δεν θα το μά­θου­με ποτέ με τους ρυθ­μούς που (δεν) κάνει τα τεστ η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη. Στο εξω­τε­ρι­κό (μπορώ να γράψω υπευ­θύ­νως για την Ολ­λαν­δία, τη Γερ­μα­νία και το Βέλ­γιο) η χρήση της μά­σκας σε δη­μό­σιο χώρο ΔΕΝ είναι υπο­χρε­ω­τι­κή στον γε­νι­κό πλη­θυ­σμό (θυ­μί­ζω ότι και οι τρεις χώρες ΔΕΝ είχαν και ΔΕΝ έχουν γε­νι­κό λο­κντά­ουν, πέρα από τα μέτρα που έχουν εφαρ­μο­στεί και στην Ελ­λά­δα για σχο­λεία, δη­μό­σιους χώ­ρους συ­νά­θροι­σης κτλ, ούτε απα­γό­ρευ­ση κυ­κλο­φο­ρί­ας).

Μάσκα φο­ρούν μόνο όσοι ερ­γά­ζο­νται ως προ­σω­πι­κό ασφα­λεί­ας στα σου­περ­μάρ­κετ, τα φαρ­μα­κεία, στην αλυ­σί­δα ανε­φο­δια­σμού, σε όσα κα­τα­στή­μα­τα είναι τέλος πά­ντων ανοι­χτά. Πε­ρισ­σό­τε­ρο για ψυ­χο­λο­γι­κούς λό­γους και έως ότου πε­ρά­σουν από δια­γνω­στι­κό τεστ – αν βρε­θούν θε­τι­κοί, τότε πολύ απλά ΔΕΝ τί­θε­ται καν θέμα πα­ρου­σί­ας τους σε δη­μό­σιο χώρο. Ανά­λο­γα με τη βα­ρύ­τη­τα των συμ­πτω­μά­των, είτε απο­μο­νώ­νο­νται κατ’ οίκον, είτε ει­σέρ­χο­νται στο πλη­σιέ­στε­ρο νο­ση­λευ­τι­κό ίδρυ­μα. Ό,τι ακρι­βώς δεν έχει κάνει η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη με την άρ­νη­ση της να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μα­ζι­κά τεστ – σή­με­ρα, θα ήξερε ποιοι και πόσοι είναι οι φο­ρείς (ασυμ­πτω­μα­τι­κοί, ήπιοι) και θα είχε επι­βά­λει στο­χευ­μέ­νη, προ­σε­κτι­κή και έγκυ­ρη απο­μό­νω­ση τους για 14 μέρες. Όχι προ­στι­μα­τι­κή και ψευ­δο­α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή δια­τα­γή για μά­σκες…

Οι βα­σι­κοί και γε­νι­κοί κα­νό­νες προ­στα­σί­ας και προ­φύ­λα­ξης στο εξω­τε­ρι­κό πα­ρα­μέ­νουν οι χω­ρι­κές απο­στά­σεις εντός ή εκτός στε­γα­σμέ­νου χώρου και η πλή­ρης ει το δυ­να­τόν απο­φυ­γή της επα­φής χε­ριών και προ­σώ­που.

Γι’ αυτό και η σχο­λα­στι­κή κα­θα­ριό­τη­τα ή η απο­λύ­μαν­ση χε­ριών προη­γεί­ται της χρή­σης μά­σκας, όταν και όπου χρη­σι­μο­ποιεί­ται, στο βάλε και στο βγάλε της, και η επι­μέ­λεια αυτή ΔΕΝ επα­φί­ε­ται στην… ατο­μι­κή ευ­θύ­νη του ερ­γα­ζό­με­νου, του ερ­γο­δό­τη ή του κα­τα­να­λω­τή – γί­νε­ται με έλεγ­χο από τους οι­κο­γε­νεια­κούς για­τρούς ή τους για­τρούς ερ­γα­σί­ας ή τον καθ’ ύλην αρ­μό­διο υγειο­νο­μι­κό, κυ­λιό­με­να, εντός και εκτός, στις ει­σό­δους και τις εξό­δους των δη­μό­σιων χώρων, που βρί­σκο­νται εν λει­τουρ­γία. Και όλα αυτά από την πρώτη στιγ­μή, χωρίς πα­λι­νω­δί­ες, χωρίς μι­σό­λο­γα, χωρίς κω­λο­τού­μπες  ή ήξεις-αφή­ξεις για το αν και κατά πόσο και πότε και πού χρη­σι­μο­ποιεί­ται μάσκα (απλή, ια­τρι­κή, υφα­σμά­τι­νη κτλ).

Ο δεύ­τε­ρος βα­σι­κός κα­νό­νας είναι πως οι μά­σκες θε­ω­ρού­νται πια ια­τρι­κό και φαρ­μα­κευ­τι­κό είδος πρώ­της ανά­γκης και χο­ρη­γού­νται ΔΩ­ΡΕ­ΑΝ – το κό­στος κα­λύ­πτε­ται συ­νή­θως επι­με­ρι­σμέ­νο ανά­με­σα στην επι­χεί­ρη­ση και τον ασφα­λι­στι­κό ορ­γα­νι­σμό (δη­μό­σιο, ιδιω­τι­κό, μει­κτό) ή την πρω­το­βάθ­μια φρο­ντί­δα υγεί­ας. Επί­σης, είναι απο­λύ­τως βέ­βαιο ότι κά­ποιου εί­δους μάσκα (ακόμη και ένα απλό τι-σερτ, λόγω των αρ­χι­κών ελ­λεί­ψε­ων) κα­λού­νται να φο­ρέ­σουν όσοι ασυμ­πτω­μα­τι­κοί ή ήπιων συμ­πτω­μά­των ασθε­νείς βρί­σκο­νται σε κατ’ οίκον πε­ριο­ρι­σμό στις κι­νή­σεις τους μέσα στο σπίτι ή το δια­μέ­ρι­σμα, ακρι­βώς για να μην δια­σπεί­ρουν ει το δυ­να­τόν, τον ιό στους συγ­γε­νείς ή τους χώ­ρους της 14ή­με­ρης απο­μό­νω­σης. Πάντα με την επι­μέ­λεια και τις οδη­γί­ες της κι­νη­τής μο­νά­δας υγεί­ας ή του οι­κο­γε­νεια­κού για­τρού – όχι το… τη­λε­ο­πτι­κό διάγ­γελ­μα του πρω­θυ­πουρ­γού ή του κάθε «εκρη­κτι­κά» ανερ­μά­τι­στου και επι­κοι­νω­νια­κά μει­λί­χιου ιε­ρο­ψάλ­τη, που έχει κα­τα­ντή­σει «αυ­το­φω­ρά­κιας» ενός φελ­λού.

Έτσι λει­τουρ­γούν η επι­στή­μη και η λο­γι­κή, το σύ­στη­μα υγεί­ας (δη­μό­σιο, ιδιω­τι­κό, ασφα­λι­στι­κό, ας το αφή­σου­με προς ώρας) και οι κα­νό­νες κοι­νω­νι­κής λο­γο­δο­σί­ας και κι­νη­το­ποί­η­σης, και όχι το πα­πα­τζη­λί­κι, η ανε­μο­δού­ρα, το ρου­σφέ­τι και ο κου­το­πό­νη­ρος και ανερ­μά­τι­στος εμπαιγ­μός, με εγκλη­μα­τι­κή, κυ­βερ­νη­τι­κή και πρω­θυ­πουρ­γι­κή, συ­νυ­πευ­θυ­νο-ανευ­θυ­νό­τη­τα. Ή, η λε­η­λα­σία των άδειων και στε­γνω­μέ­νων πορ­το­φο­λιών του κάθε τρο­μο­κρα­τη­μέ­νου κα­τοί­κου στην Ελ­λά­δα, που δια­τά­ζε­ται να πρι­μο­δο­τή­σει, με το υστέ­ρη­μα του, την αι­σχρο­κέρ­δεια και τις χα­ρι­στι­κές ρυθ­μί­σεις της οι­κο­γέ­νειας Μη­τσο­τά­κη.

Δυ­στυ­χώς, από όλα όσα έγρα­ψα, υπάρ­χουν και δρα­μα­τι­κές εξαι­ρέ­σεις που λίγο έως πολύ, ανά­λο­γα ισχύ­ουν και στην Ελ­λά­δα – πχ, στο Βέλ­γιο, επί­κει­ται εξέ­γερ­ση στις φυ­λα­κές όπου οι κρα­τού­με­νοι στε­ρού­νται σα­που­νιού και τρε­χού­με­νου νερού, των βα­σι­κών δη­λα­δή μέσων για την απο­φυ­γή της μό­λυν­σης από τον κο­ρω­νο­ϊό. Οι κρα­τού­με­νοι έχουν εγκα­τα­λει­φθεί στην τύχη τους (όπως σε γε­νι­κές γραμ­μές και στην Ελ­λά­δα). Αλλά, αυτή είναι μια εί­δη­ση, που σε γε­νι­κές γραμ­μές, δεν φτά­νει στις τη­λε­ο­πτι­κές ή δια­δι­κτυα­κές οθό­νες των Ευ­ρω­παί­ων.

Τέλος, κά­ποιες γε­νι­κές πα­ρα­τη­ρή­σεις για να κα­τα­λά­βε­τε πόσο μετά το «Μέ­νου­με Σπίτι» κά­ποιοι κυ­βερ­νη­τι­κοί και υπη­ρε­σια­κοί πα­ρά­γο­ντες στη Ελ­λά­δα, «Πα­ρα­μέ­νουν Μα­σκα­ρά­δες». Την ώρα που οι Financial Times απο­κά­λυ­ψαν ότι οι αριθ­μοί των νε­κρών από την covid-19 έχουν υπο­ε­κτι­μη­θεί σε 14 χώρες της Δυ­τι­κής Ευ­ρώ­πης και τις ΗΠΑ, την ώρα που ξένα ΜΜΕ ασκούν κρι­τι­κή στην κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη και ενό­ψει της εκ­στρα­τεί­ας ενί­σχυ­σης του εγ­χώ­ριου του­ρι­σμού και των χωρών που έχουν πραγ­μα­τι­κά αξιό­πι­στα στοι­χεία σε σχέση με την Ελ­λά­δα για την πραγ­μα­τι­κή και όχι τη στα­τι­στι­κή ή τη «βαριά» δια­σπο­ρά του ιού στην χώρα, οφεί­λου­με να θυ­μί­σου­με ότι πέρα από τα «βαριά» ή δια­πι­στω­μέ­να κρού­σμα­τα και τους από­λυ­τους αριθ­μούς σε νε­κρούς από τον κο­ρω­νο­ϊό, στο εξω­τε­ρι­κό, στη Δυ­τι­κή Ευ­ρώ­πη, οι όποιοι υπο­ψή­φιοι του­ρί­στες, τα­ξι­διώ­τες και «επεν­δυ­τές» δυο επι­πλέ­ον στοι­χεία και αριθ­μούς σταθ­μί­ζουν στις επι­λο­γές τους, στην με-τον-κο­ρω­νο­ϊό εποχή.

Το πρώτο, είναι φυ­σι­κά, η μα­ζι­κό­τη­τα και η αντι­προ­σω­πευ­τι­κό­τη­τα των τεστ που έχουν ήδη πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ανά­με­σα και μέσα στα διά­φο­ρα κράτη, ανά­λο­γα και με τον πλη­θυ­σμό τους, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί η πραγ­μα­τι­κή δια­σπο­ρά του ιού και της νόσου και να εκτι­μη­θεί η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των όποιων μέ­τρων λαμ­βά­νο­νται (λο­κντά­ουν, απο­στα­σιο­ποί­η­ση, απο­μό­νω­ση ή απο­λυ­μάν­σεις κτλ) με πραγ­μα­τι­κά και όχι ει­κο­νι­κά, απο­σπα­σμα­τι­κά ή πε­ριο­ρι­σμέ­να στοι­χεία.

Το δεύ­τε­ρο, είναι οι αριθ­μοί των ασθε­νών που αφε­νός κρί­νε­ται σκό­πι­μη η νο­ση­λεία τους σε κά­ποιο ει­δι­κό κέ­ντρο υγεί­ας ή νο­σο­κο­μείο και κυ­ρί­ως οι αριθ­μοί των ασθε­νών που αναρ­ρώ­νουν. Και ο χρό­νος που αναρ­ρώ­νουν. Με άλλα λόγια, η τα­χύ­τη­τα, η εγ­γύ­τη­τα και η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα κάθε υγειο­νο­μι­κού συ­στή­μα­τος – δη­μό­σιου, ιδιω­τι­κού, μει­κτού ας το αφή­σου­με προ­σώ­ρας.

Και στους δυο αυ­τούς δεί­κτες, η Ελ­λά­δα του Κυ­ριά­κου Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κη είτε είναι ου­ρα­γός της Ευ­ρώ­πης, είτε τηρεί πε­ρί­ερ­γη σιγή ασυρ­μά­του και… επι­δό­σε­ων. Και δεν χρειά­ζε­ται να πούμε πόση «εντύ­πω­ση» έχουν κάνει τα πε­ρι­στα­τι­κά μα­ζι­κών μο­λύν­σε­ων σε νο­ση­λευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα του ιδιω­τι­κού τομέα, όπως αυτά στις κλι­νι­κές «Τα­ξιάρ­χες» και «Κα­στα­λία». Και για το σύ­στη­μα υγεί­ας της Ελ­λά­δας, γε­νι­κά και για τον ιδιω­τι­κό τομέα υγεί­ας, ει­δι­κά. Πα­ρε­μπι­πτό­ντως, ο κα­νό­νας πια στο εξω­τε­ρι­κό είναι η τα­χεία ίδρυ­ση και στε­λέ­χω­ση ει­δι­κών κέ­ντρων υγεί­ας ή νο­σο­κο­μεί­ων απο­κλει­στι­κά για ασθε­νείς από την covid-19, όπως το νέο νο­σο­κο­μείο του Ρό­τερ­νταμ στο εκ­θε­σια­κό κέ­ντρο της πόλης. Και θε­ω­ρεί­ται απο­λύ­τως εγκλη­μα­τι­κό να «ξε­φύ­γει» ο ιός μέσα σε νο­σο­κο­μείο ή κλι­νι­κή. Είτε για την εκά­στο­τε διοί­κη­ση είτε για την κυ­βέρ­νη­ση. Στην Ελ­λά­δα, απο­τε­λεί μια ακόμη «ανευ­θυ­νό­τη­τα των λίγων» και όχι της κυ­βέρ­νη­σης. Αθλιό­τη­τες, σαν να λέμε.

Εν κα­τα­κλεί­δι, και επει­δή ήταν μια εβδο­μά­δα με κά­μπο­σες πα­λι­νω­δί­ες και ανα­κο­λου­θί­ες στην επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα και την ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κή κά­λυ­ψη της παν­δη­μί­ας, σε όλη την υφή­λιο (πχ, βλέπε τις δια­δι­κτυα­κές «ανα­κοι­νώ­σεις» του ΠΟΥ για τη ρε­μντε­σι­βί­ρη) καλό θα ήταν, οι εκ­πρό­σω­ποι Τύπου ή ανα­κοι­νώ­σε­ων των εκά­στο­τε κυ­βερ­νή­σε­ων, κατά κα­νό­να κα­θη­γη­τές λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας, αν δεν έχουν πραγ­μα­τι­κά στοι­χεία και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νες από­ψεις στα χέρια τους, να λένε και ένα «δεν ξέ­ρου­με ακόμη, το ερευ­νά­με» ή να αφή­νουν ένα πε­ρι­θώ­ριο και στις αντί­θε­τες φωνές από άλλα ερευ­νη­τι­κά κέ­ντρα ή επι­στή­μο­νες.

Ή ακόμη κα­λύ­τε­ρα, να πουν την αλή­θεια για το πόσο «έγκυ­ρα» και «ορθά» γί­νε­ται στην πα­ρού­σα φάση, η άρση του όποιου λο­κντά­ουν είτε στην Ελ­λά­δα είτε στο εξω­τε­ρι­κό. «Στα­δια­κά» ή ακα­ριαία. Ει­δι­κά τώρα, που στον βωμό της «επα­νεκ­κί­νη­σης» των οι­κο­νο­μιών και της πα­ρα­γω­γής με το όποιο αν­θρώ­πι­νο κό­στος έχουν φτά­σει ου­σια­στι­κά να πα­ρα­δώ­σουν την επι­στή­μη τους, αμα­χη­τί, στις πο­λι­τι­κές σκο­πι­μό­τη­τες και τις προ­τε­ραιό­τη­τες του επι­χει­ρείν. Χωρίς κατά κα­νό­να αξιό­πι­στα στοι­χεία για το τι πραγ­μα­τι­κά έχει επι­φέ­ρει ως συ­νέ­πειες, ο κο­ρω­νο­ϊ­ός, στη δη­μό­σια υγεία, την πραγ­μα­τι­κή όχι «βαριά»ή στα­τι­στι­κή εξά­πλω­ση του, ανά­με­σα μας, στη θνη­τό­τη­τα, τη σω­μα­τι­κή και ψυ­χο­λο­γι­κή ή οι­κο­νο­μι­κή επι­βά­ρυν­ση είτε των ασθε­νών είτε των οι­κεί­ων τους. Είτε στην Ελ­λά­δα, είτε στο εξω­τε­ρι­κό.

Γιατί κατά τα άλλα, και οι «κα­λύ­τε­ροι» επι­στή­μο­νες μπο­ρεί να βρε­θούν εκτε­θει­μέ­νοι, με την αξιο­πι­στία τους, τραυ­μα­τι­σμέ­νη και στα τάρ­τα­ρα, σε χει­ρό­τε­ρη μοίρα και από τις κα­φε­τζού­δες όπως ήταν η Γε­ωρ­γία Βα­σι­λειά­δου στην ομώ­νυ­μη ται­νία του Αλέ­κου Σα­κελ­λά­ριου, η οποία ήταν πάντα αξιό­πι­στη, επει­δή είχε προ­κα­τα­βο­λι­κά συλ­λέ­ξει τις σω­στές πλη­ρο­φο­ρί­ες.

ΥΓ. Είδα στο δια­δί­κτυο, πως η υπουρ­γός Παι­δεί­ας της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη, η ά(χ)ριστη Νίκη Κε­ρα­μέ­ως υπο­στη­ρί­ζει εν­θέρ­μως το εκ νέου άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων και στις εύ­λο­γες αντιρ­ρή­σεις εκ­παι­δευ­τι­κών άνω των 50-55 ετών δη­λώ­νει πε­ρι­σπού­δα­στα και… αυ­θε­ντι­κώς, ότι «οι ευ­πα­θείς στον κο­ρω­νο­ϊό ομά­δες είναι εκεί­νες άνω των 65 ετών».

Ας ενη­με­ρώ­σει κά­ποιος την «κιου­ρία» υπουρ­γό, η οποία, κατά τα άλλα, δεν μπο­ρεί να προσ­διο­ρί­σει το πότε ξε­κί­νη­σε ο Β’ Πα­γκό­σμιος Πό­λε­μος στην Ευ­ρώ­πη, πως μπο­ρεί οι πλέον ευ­πα­θείς στον κο­ρω­νο­ϊό ομά­δες να είναι οι ηλι­κιω­μέ­νοι άνω των 65 ετών, αλλά στις ομά­δες υψη­λού κιν­δύ­νου ανή­κουν, πρώτα,  όλοι όσοι πά­σχουν από υπο­κεί­με­νο νό­ση­μα (και αδύ­να­μο ή τα­λαι­πω­ρη­μέ­νο ανο­σο­ποι­η­τι­κό σύ­στη­μα) ανε­ξαρ­τή­τως ηλι­κί­ας (πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο, οι άνω των 65 ετών) και ει­δι­κό­τε­ρα με όσα έχουν δεί­ξει τα πραγ­μα­τι­κά, επι­δη­μιο­λο­γι­κά στοι­χεία κα­ταρ­χάς στην Ευ­ρώ­πη, οι άνω των 40-46 ετών κυ­ρί­ως οι άν­δρες, είτε με υπο­κεί­με­νο είτε χωρίς υπο­κεί­με­νο νό­ση­μα (ακόμη και αν αυτό είναι η φαι­νο­με­νι­κά «απλή» υπέρ­τα­ση). Αυτά, γιατί πολλή ανοη­σία, και όχι ανο­σία, βα­σι­λεύ­ει στις ει­δή­σεις και τις δη­μό­σιες το­πο­θε­τή­σεις στην Ελ­λά­δα.

/rproject.gr/