Μια πικρή δικαίωση για την πανδημία

Μια πικρή δικαίωση για την πανδημία

  • |

Ο κορωνοϊός κυκλοφορούσε και αρρώσταινε κόσμο ανάμεσα στους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, μήνες νωρίτερα από τα πρώτα «επιβεβαιωμένα» κρούσματα – και ένα σχόλιο για την Κίνα.

Την 1η Απρι­λί­ου, στη φι­λό­ξε­νη γωνιά του rproject και στο κεί­με­νο με τίτλο «Πότε ξε­κί­νη­σε και πώς θα τε­λειώ­σει η παν­δη­μία του κο­ρω­νοϊ­ού στην Ευ­ρώ­πη;», το­νί­ζα­με πως είχαν ξε­κι­νή­σει κα­ταρ­χάς, ανε­ξάρ­τη­τες και ανα­δρο­μι­κές, δη­μο­σιο­γρα­φι­κές και ια­τρι­κές έρευ­νες στην Ιτα­λία και την Ολ­λαν­δία για να δια­πι­στω­θεί αν όντως η παν­δη­μία του κο­ρω­νοϊ­ού πρώτα σε αυτές τις δυο χώρες και κα­τό­πιν, στην Ευ­ρώ­πη είχε ξε­κι­νή­σει στις συμ­βα­τι­κές ημε­ρο­μη­νί­ες ανεύ­ρε­σης των πρώ­των, «βα­ριών» και «επι­βε­βαιω­μέ­νων» κρου­σμά­των. 

Γιάννης Νικολόπουλος

Γρά­φα­με τότε ότι ει­δι­κά στην Ολ­λαν­δία, το θέμα σχε­τι­ζό­ταν άμεσα και με τα δυ­σε­ξή­γη­τα «μπουμ» με­ρι­κών δε­κά­δων κρου­σμά­των σε αγρο­τι­κές και κάπως απο­μο­νω­μέ­νες πε­ριο­χές, που δεν δι­καιο­λο­γού­νταν από την ανο­σία της αγέ­λης ούτε από την αρ­χι­κή στρα­τη­γι­κή της κυ­βέρ­νη­σης Ρούτε, όπως αυτή διάρ­κε­σε από τις 26 Φε­βρουα­ρί­ου έως τις 20 Μαρ­τί­ου.

Μέχρι τα τέλη Απρι­λί­ου, και η Ιτα­λία και η Ολ­λαν­δία πα­ρα­δέ­χτη­καν είτε σε επί­ση­μες, κυ­βερ­νη­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις, είτε σε ανε­πί­ση­μες, ια­τρι­κές και δη­μο­σιο­γρα­φι­κές δη­μο­σιεύ­σεις ότι όντως, ο κο­ρω­νο­ϊ­ός βρι­σκό­ταν, κυ­κλο­φο­ρού­σε και αρ­ρώ­σται­νε κόσμο, «βά­σι­μα» του­λά­χι­στον έναν μήνα πριν από τα πρώτα, «επι­βε­βαιω­μέ­να» κρού­σμα­τα – από τον Γε­νά­ρη, του­λά­χι­στον.

Τις τε­λευ­ταί­ες πέ­ντε-έξι μέρες, στη Γαλ­λία, τις ΗΠΑ και τη Σου­η­δία, το ρολόι της έναρ­ξης της παν­δη­μί­ας έχει γυ­ρί­σει τους δεί­κτες του, πάρα πολύ πίσω – ακόμη και στα μέσα του Νο­έμ­βρη για τη σκαν­δι­να­βι­κή χώρα! Και αυτό γιατί ομά­δες ερευ­νη­τών για­τρών και λοι­μω­ξιο­λό­γων επα­νε­ξέ­τα­σαν δείγ­μα­τα από βαριά πε­ρι­στα­τι­κά ασθε­νών με πνευ­μο­νία ακα­θό­ρι­στης αι­τί­ας, τα οποία, όπως απέ­δει­ξαν τα νέα, ερ­γα­στη­ρια­κά και δη­μο­σιο­γρα­φι­κά ευ­ρή­μα­τα απο­τε­λούν εντέ­λει, τις πρώ­τες, πραγ­μα­τι­κές πε­ρι­πτώ­σεις ασθε­νών, που είτε ανάρ­ρω­σαν είτε κα­τέ­λη­ξαν από την covid-19, σε ευ­ρω­παϊ­κό και αμε­ρι­κα­νι­κό έδα­φος.

Αυτή η απο­κά­λυ­ψη είναι ένα ση­μείο πι­κρής δι­καί­ω­σης για τις ανε­ξάρ­τη­τες, δη­μο­σιο­γρα­φι­κές και ια­τρι­κές έρευ­νες, που διε­ξή­χθη­σαν στο εξω­τε­ρι­κό και για την αρ­χι­κή, πρό­χει­ρη φι­λο­ξε­νία τους, στο σάιτ της αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής και ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς στην Ελ­λά­δα. Έχω την αί­σθη­ση ότι κα­νέ­νας άλλος δεν είχε φρο­ντί­σει να ανα­δεί­ξει έγκαι­ρα το θέμα αυτό, σε κά­ποια ενη­με­ρω­τι­κή ή πο­λι­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση στη χώρα. Είτε από τα αστι­κά ΜΜΕ, είτε από τις ει­δι­κές, ια­τρι­κές ιστο­σε­λί­δες, είτε από τα σάιτ της Αρι­στε­ράς.

Οι απο­κα­λύ­ψεις αυτές, όμως, γεν­νούν νέα και αδυ­σώ­πη­τα ερω­τή­μα­τα – πρώτα και κύρια, για τις κο­λοσ­σιαί­ες ευ­θύ­νες των κυ­βερ­νή­σε­ων της Δύσης στην ετοι­μό­τη­τα τους να αντι­με­τω­πί­σουν την παν­δη­μία στην πραγ­μα­τι­κή και όχι «βαριά» έναρ­ξη της. Εν δευ­τέ­ροις, για τον τρόπο που χει­ρί­στη­κε το ζή­τη­μα της εμ­φά­νι­σης του κο­ρω­νοϊ­ού και της εξά­πλω­σης της νόσου, η Κίνα. Είναι φα­νε­ρό ότι οι φι­λο­χρή­μα­τοι ψευ­δο­κομ­μου­νι­στές στο Πε­κί­νο απέ­κρυ­ψαν τις πραγ­μα­τι­κές δια­στά­σεις τόσο της προ­έ­λευ­σης όσο και της με­τα­δο­τι­κό­τη­τας του ιού πολ­λές εβδο­μά­δες προ­τού ομο­λο­γή­σουν με ακόμη με­γα­λύ­τε­ρη κρυ­ψί­νοια το πρό­βλη­μα στη Γου­χάν. Με απο­τέ­λε­σμα, η αν­θρω­πό­τη­τα να έχει χάσει πο­λύ­τι­μο χρόνο για να αντι­με­τω­πί­σει τον ιό. Με απο­τέ­λε­σμα, εν συ­νε­χεία, να έχου­με θρη­νή­σει θύ­μα­τα, που θα μπο­ρού­σαν να είχαν σωθεί, αν αρ­χι­κά η κι­νε­ζι­κή κυ­βέρ­νη­ση φρό­ντι­ζε να δεί­ξει διοι­κη­τι­κή και συλ­λο­γι­κή ευ­θύ­νη και να δη­μο­σιο­ποι­ή­σει χωρίς λο­γο­κρι­σί­ες και ψεύδη τις δια­στά­σεις της υγειο­νο­μι­κής πρό­κλη­σης. Με απο­τέ­λε­σμα, ακο­λού­θως, οι κυ­βερ­νή­σεις της Δύσης να επι­δει­κνύ­ουν ασυγ­χώ­ρη­τη βρα­δύ­τη­τα και δο­λο­φο­νι­κή αδρά­νεια στην αντι­με­τώ­πι­ση της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης.

Υπό το πρί­σμα αυτών των ερευ­νών και ευ­ρη­μά­των, ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας κάνει έκ­κλη­ση σε όλα τα κράτη, στα οποία έχει εξα­πλω­θεί ο κο­ρω­νο­ϊ­ός, να επα­νε­ξε­τά­σουν δείγ­μα­τα ασθε­νών βα­ριάς πνευ­μο­νί­ας ήδη από τα τέλη του φθι­νο­πώ­ρου του 2019. Είναι ένα φρι­κτό πι­σω­γύ­ρι­σμα στον χρόνο και τις έρευ­νες, στα συ­μπε­ρά­σμα­τα και τις μέχρι τώρα πα­ρα­δο­χές, που απο­δεί­χθη­καν σα­που­νό­φου­σκες.

Εν κα­τα­κλεί­δι, οι απο­κα­λύ­ψεις αυτές επα­να­φέ­ρουν από άλλη σκο­πιά, ένα ακόμη πο­λι­τι­κό, ρι­ζο­σπα­στι­κό και αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κό συ­μπέ­ρα­σμα – Καμιά εμπι­στο­σύ­νη στις αστι­κές ηγε­σί­ες, είτε στις ΗΠΑ, είτε στην Ευ­ρώ­πη, είτε στην Ασία. Καμία λευκή επι­τα­γή στον «πό­λε­μο» με τον κο­ρω­νο­ϊό, είτε στον Τραμπ, είτε στον Μα­κρόν, είτε στον Ρούτε, είτε στον Μη­τσο­τά­κη, είτε στον Σι Τζι­Πινγκ. Καμία συ­ναί­νε­ση με τους κα­πι­τα­λι­στές και στην εποχή του κο­ρω­νοϊ­ού. Οι αγε­φύ­ρω­τες τα­ξι­κές δια­φο­ρές έχουν πια και υγειο­νο­μι­κή και «αρ­ρω­στη­μέ­νη» διά­στα­ση – μας άφη­σαν στο έλεος της «νέας» ασθέ­νειας και των άγριων και θα­να­τη­φό­ρων, κοι­νω­νι­κών και οι­κο­νο­μι­κών συ­νε­πειών της.

/rproject.gr