Η κυβέρνηση ανοίγει το βηματισμό προς το σχολείο της αγοράς

Η κυβέρνηση ανοίγει το βηματισμό προς το σχολείο της αγοράς

  • |

Το νομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» προκάλεσε εύλογα μεγάλο ενδιαφέρον από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι η διαβούλευση συγκέντρωσε 14.711 σχόλια, τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο νομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας.

Η δη­μό­σια δω­ρε­άν παι­δεία στην κλίνη του Προ­κρού­στη

Μέσω του νο­μο­σχε­δί­ου υπουρ­γός παι­δεί­ας έχει τρεις στό­χους. Τη μεί­ω­ση των δα­πα­νών για την παι­δεία, τη δη­μιουρ­γία συν­θη­κών ενί­σχυ­σης της ιδιω­τι­κής εκ­παί­δευ­σης και τον έλεγ­χο της εκ­παι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας. Για να πε­τύ­χει τα πα­ρα­πά­νω:

Νίκος Αναστασιάδης

Α. Απο­δυ­να­μώ­νει το δη­μό­σιο σχο­λείο αυ­ξά­νο­ντας στα­δια­κά τον αριθ­μό των παι­διών από 22 σε έως και 26 και θέ­το­ντας κα­τώ­τα­το αριθ­μό παι­διών ανά τμήμα στο νη­πια­γω­γείο και στο δη­μο­τι­κό. Με αυτό τον τρόπο θα κλεί­σουν χι­λιά­δες σχο­λεία σε βάθος πε­ντα­ε­τί­ας και θα χα­θούν χι­λιά­δες θέ­σεις εκ­παι­δευ­τι­κών. Βάζει ηλι­κια­κό όριο εγ­γρα­φής στα ημε­ρή­σια ΕΠΑΛ τα 17 έτη και έτσι πε­τά­ει έξω από την εκ­παι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία το 1/3 των μα­θη­τών των ΕΠΑΛ που είναι άνω των 18 ετών. Κλεί­νει έτσι πολλά ΕΠΑΛ ενώ και εδώ χά­νο­νται χι­λιά­δες θέ­σεις εκ­παι­δευ­τι­κών. Πε­ριο­ρί­ζει τις κα­τευ­θύν­σεις από τέσ­σε­ρις σε τρεις μειώ­νο­ντας τον αριθ­μό των ολι­γο­με­λών τμη­μά­των εξοι­κο­νο­μώ­ντας προ­σω­πι­κό. Αντί να προ­σλά­βει προ­σω­πι­κό για τη λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων ή να ανα­βαθ­μί­σει δομές όπως τα ΚΕΣΥ, ανα­θέ­τει στους/στις εκ­παι­δευ­τι­κούς αλ­λό­τρια κα­θή­κο­ντα όπως ο «εκ­παι­δευ­τι­κός εμπι­στο­σύ­νης».

Β. Εντα­τι­κο­ποιεί την εκ­παι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία ξε­κι­νώ­ντας από το νη­πια­γω­γείο και ει­σά­γο­ντας αγ­γλι­κά, ρο­μπο­τι­κή και γυ­μνα­στι­κή. Αυτό είναι ακόμη πιο φα­νε­ρό στο γυ­μνά­σιο και στο λύ­κειο μέσω της αύ­ξη­σης του αριθ­μού των εξε­τα­ζό­με­νων μα­θη­μά­των στο τέλος της χρο­νιάς, αλλά και των γρα­πτών δο­κι­μα­σιών. Ο βαθ­μός προ­α­γω­γής από τάξη σε τάξη από 9,5 γί­νε­ται 10. Η ει­σα­γω­γή της τρά­πε­ζας θε­μά­των υπη­ρε­τεί αυτή ακρι­βώς την ανα­βάθ­μι­ση των γρα­πτών εξε­τά­σε­ων. Η επα­νά­λη­ψη της Γ΄ γυ­μνα­σί­ου για όσους μα­θη­τές δε κα­τα­φέ­ρουν να πε­ρά­σουν την τάξη είναι στην ίδια κα­τεύ­θυν­ση. Επί­σης η ει­σα­γω­γή του «κό­ντρα μα­θή­μα­τος» κάνει ακόμα πιο δύ­σκο­λη την από­κτη­ση του απο­λυ­τη­ρί­ου Λυ­κεί­ου.

Γ. Αλ­λά­ζει το πε­ριε­χό­με­νο σπου­δών στις βαθ­μί­δες μέχρι και το γυ­μνά­σιο δί­νο­ντας έμ­φα­ση στις δε­ξιό­τη­τες, απα­ραί­τη­τες για την ερ­γα­σια­κή κι­νη­τι­κό­τη­τα που ορα­μα­τί­ζε­ται και όχι στην ολό­πλευ­ρη γνώση. Κα­ταρ­γεί την Κοι­νω­νιο­λο­γία από την κα­τεύ­θυν­ση των αν­θρω­πι­στι­κών σπου­δών αφαι­ρώ­ντας από τους εκ­παι­δευ­τι­κούς ένα ερ­γα­λείο που είχαν, για να βοη­θή­σουν τα παι­διά να κα­τα­νο­ή­σουν την κοι­νω­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Η ενί­σχυ­ση των πρό­τυ­πων σχο­λεί­ων ενι­σχύ­ει τη λο­γι­κή της αρι­στεί­ας, συ­μπυ­κνώ­νο­ντας τη λο­γι­κή ενός σχο­λεί­ου για λί­γους και εκλε­κτούς ενώ ταυ­τό­χρο­να απο­δυ­να­μώ­νει πολλά μικρά σχο­λεία εκτός των αστι­κών κέ­ντρων κάτι που θα οδη­γή­σει σε κλεί­σι­μο σχο­λι­κών μο­νά­δων.

Δ. Περ­νά­ει μέτρα πει­θάρ­χη­σης των μα­θη­τών/τριων. Προ­χω­ρά σε επι­στρο­φή της «δια­γω­γής» και των πο­λυ­ή­με­ρων απο­βο­λών για όσα παι­διά δεν μπο­ρούν να προ­σαρ­μο­στούν σε ένα σχο­λείο που γί­νε­ται πιο απαι­τη­τι­κό και εχθρι­κό προς τα πιο αδύ­να­μα. Η δη­μιουρ­γία εσω­τε­ρι­κού κα­νο­νι­σμού λει­τουρ­γί­ας σε κάθε σχο­λείο με εμπλο­κή του συλ­λό­γου εκ­παι­δευ­τι­κών, της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης και του συλ­λό­γου γο­νέ­ων προ­ο­ρί­ζε­ται να είναι ένα βήμα αυ­στη­ρο­ποί­η­σης του πλαι­σί­ου λει­τουρ­γί­ας του σχο­λεί­ου και ελέγ­χου των μα­θη­τών/τριων.

Ε. Η πει­θάρ­χη­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών είναι προ των πυλών, μια που έχει ανα­κοι­νω­θεί από το υπουρ­γείο ότι θα έρθει με προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα η αξιο­λό­γη­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών η οποία θα εφαρ­μο­στεί μέσα στο 2021. Άλ­λω­στε η αξιο­λό­γη­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών νο­μο­θε­τεί­ται για τα πρό­τυ­πα σχο­λεία, όπου οι εκ­παι­δευ­τι­κοί που υπη­ρε­τούν στα σχο­λεία που με­τα­τρέ­πο­νται σε πρό­τυ­πα, χά­νουν τις ορ­γα­νι­κές τους και αξιο­λο­γού­νται για να πα­ρα­μεί­νουν στις θέ­σεις τους. Η ει­σα­γω­γή των κα­με­ρών στην σχο­λι­κή τάξη, που ει­σή­γα­γε η υπουρ­γός παι­δεί­ας σε ένα άσχε­το νο­μο­σχέ­διο του Υπουρ­γεί­ου Με­τα­να­στευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής όχι μόνο αλ­λοιώ­νει την εκ­παι­δευ­τι­κή πράξη αλλά θα είναι και ερ­γα­λείο αξιο­λό­γη­σης και ελέγ­χου των εκ­παι­δευ­τι­κών το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα. Ει­δι­κά για τους ανα­πλη­ρω­τές ει­σά­γει τι­μω­ρη­τι­κή διά­τα­ξη η οποία σε πε­ρί­πτω­ση που αρ­νη­θούν διο­ρι­σμό οποια­δή­πο­τε στιγ­μή μέσα στο έτος (ακόμα και το Φε­βρουά­ριο) χά­νουν τη δυ­να­τό­τη­τα διο­ρι­σμού τους για δύο ή και τρία χρό­νια!

Στ. Κα­τη­γο­ριο­ποιεί τις σχο­λι­κές μο­νά­δες. Η αυ­το­α­ξιο­λό­γη­ση των σχο­λι­κών μο­νά­δων ανοί­γει στο δρόμο στην ύπαρ­ξη «καλών» και «κακών» σχο­λεί­ων. Η εξ’ απο­στά­σε­ως δι­δα­σκα­λία, που ήρθε για να μεί­νει, θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί και αυτή ως ερ­γα­λείο αξιο­λό­γη­σης σχο­λεί­ων αλλά και εκ­παι­δευ­τι­κών. Αν δούμε τι γί­νε­ται στα πα­νε­πι­στή­μια με τη σύν­δε­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης με την αξιο­λό­γη­σή τους κα­τα­λα­βαί­νου­με ότι αυτό θα γίνει και στην πρω­το­βάθ­μια και δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση. Ο δρό­μος της υπο­βάθ­μι­σης και τε­λι­κά του κλει­σί­μα­τος των «κακών» σχο­λεί­ων θα ανοί­ξει διά­πλα­τα.

Τι να κά­νου­με

Δεν υπάρ­χει αμ­φι­βο­λία ότι η ΝΔ έρ­χε­ται να εφαρ­μό­σει μια τα­ξι­κή πο­λι­τι­κή που θα εμπο­δί­σει χι­λιά­δες παι­διά να πά­ρουν απο­λυ­τή­ριο λυ­κεί­ου ή και πτυ­χίο των ΕΠΑΛ, στρέ­φο­ντάς τα στον ιδιω­τι­κό τομέα, ενι­σχύ­ο­ντας πα­ράλ­λη­λα τα κάθε εί­δους φρο­ντι­στή­ρια. Η με­τα­τρο­πή όμως της δη­μό­σιας παι­δεί­ας, σε εμπό­ρευ­μα, προ­ϋ­πο­θέ­τει την υπο­βάθ­μι­ση των δη­μό­σιων δομών και τον απο­κλει­σμό ενός με­γά­λου τμή­μα­τος του μα­θη­τι­κού δυ­να­μι­κού. Η από­λυ­ση χι­λιά­δων ανα­πλη­ρω­τών είναι ο δεύ­τε­ρος μη ομο­λο­γη­μέ­νος στό­χος. Πέρα από τις ρυθ­μί­σεις του νο­μο­σχε­δί­ου θα αξιο­ποι­η­θεί και η εξ’ απο­στά­σε­ως δι­δα­σκα­λία σε μια τέ­τοια κα­τεύ­θυν­ση. Ο τε­λι­κός στό­χος είναι να πε­ρά­σει η ευ­θύ­νη των σχο­λεί­ων και των εκ­παι­δευ­τι­κών στους δή­μους, δη­λα­δή προ­ο­πτι­κά η χρη­μα­το­δό­τη­ση να γί­νε­ται από τους δη­μό­τες και την αγορά. Η ανα­τρο­πή των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων του μό­νι­μου προ­σω­πι­κού είναι ένας ακόμα μη ανοι­χτά ομο­λο­γη­μέ­νος στό­χος της κυ­βέρ­νη­σης.

Το τι θα γίνει στη δη­μό­σια δω­ρε­άν παι­δεία αφορά όλους και όλες μας. Η κυ­βέρ­νη­ση απέ­δει­ξε ότι δεν έχει τον πα­ρα­μι­κρό εν­δοια­σμό να υλο­ποι­ή­σει την πο­λι­τι­κή της ανε­ξάρ­τη­τα από το κοι­νω­νι­κό κό­στος. Κάνει την κρίση ευ­και­ρία για να ψη­φί­σει και να υλο­ποι­ή­σει πο­λι­τι­κές που σε άλλη πε­ρί­πτω­ση δε θα μπο­ρού­σαν να έχουν καμ­μιά τύχη. Είτε με κλει­στά, είτε με ανοι­χτά σχο­λεία το κέ­ντρο της είναι οι νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές και όχι το οποιο­δή­πο­τε εν­δια­φέ­ρον για τα παι­διά και τη δη­μό­σια παι­δεία. Γι’ αυτό κάθε από­φα­σή της είναι επι­κίν­δυ­νη για την κοι­νω­νία. Γι’  αυτό και πρέ­πει να τη στα­μα­τή­σου­με. Όλοι και όλες μαζί. Μα­θη­τές/τριες, γο­νείς και εκ­παι­δευ­τι­κοί. Να κά­νου­με την κρίση, τη δική μας ευ­και­ρία!

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.