Τα ΜΑΤ στις πλατείες και η μιντιακή επίθεση

Τα ΜΑΤ στις πλατείες και η μιντιακή επίθεση

  • |

Πόλεμος στη νεολαία και τους ελεύθερους χώρους, κατασκευή «βολικών ενόχων», στοχοποίηση όσων αγωνίζονται

Σε βα­σι­κό θέμα της επι­και­ρό­τη­τας στις μέρες της χα­λά­ρω­σης των μέ­τρων έχει εξε­λι­χθεί η λε­γό­με­νη «μάχη των πλα­τειών». Βέ­βαια τα ΜΜΕ που έχουν λαν­σά­ρει το σχε­τι­κό όρο, τεί­νουν να εξι­σώ­σουν τις «αντι­μα­χό­με­νες πλευ­ρές». Τους δια­φεύ­γει ότι από τη μία είναι νέοι άν­θρω­ποι που κά­θο­νται στην πλα­τεία για να πιούν μια μπύρα με την παρέα τους μετά από 2 μήνες εγκλει­σμού και από την άλλη δι­μοι­ρί­ες ΜΑΤ ή μη­χα­νο­κί­νη­τα «τάγ­μα­τα» τύπου ΔΙΑΣ που τους εφορ­μούν με χη­μι­κά, γκλομπ, ξύλο. Δεν πρό­κει­ται ακρι­βώς για «μάχη», αλλά για μο­νο­με­ρή πό­λε­μο, της κυ­βέρ­νη­σης και των κα­τα­σταλ­τι­κών μη­χα­νι­σμών του κρά­τους απέ­να­ντι (όχι μόνο) στη νε­ο­λαία. 

Πάνος Πέτρου

Τα όσα εί­δα­με σε αυτές τις πρώ­τες μέρες χα­λά­ρω­σης των μέ­τρων σί­γου­ρα έχουν δό­σεις ιδε­ο­λο­γι­κά φορ­τι­σμέ­νων «επι­χει­ρή­σε­ων αρετή». Πώς αλ­λιώς να εξη­γή­σει κα­νείς την «αυ­στη­ρή σύ­στα­ση» κατά της κυ­κλο­φο­ρί­ας… μετά τα με­σά­νυ­χτα (νυ­χτό­βιος και ξε­νύ­χτης ο κο­ρο­νο­ϊ­ός;) που θα ήταν απλά φαι­δρή αν δεν γνω­ρί­ζα­με πώς «με­τα­φρά­ζουν» τα κα­λό­παι­δα σω­μά­των όπως η ΔΙΑΣ μια κρα­τι­κή ανα­κοί­νω­ση που τους δίνει μια επι­πλέ­ον αφορ­μή να τσα­μπου­κα­λεύ­ο­νται σε πι­τσι­ρι­κά­δες τις νύ­χτες.

Αλλά προ­φα­νώς η κυ­βέρ­νη­ση δεν υλο­ποιεί γε­νι­κευ­μέ­νο σχέ­διο «εκ­κέ­νω­σης των πλα­τειών» ή/και βί­αι­ης «απο­τρο­πής συ­νω­στι­σμού» (τα δύο μέτρα και σταθ­μά έχουν ανα­δει­χθεί κι απο­δει­χθεί επαρ­κώς επ’ αυτού). Όπως σε πολλά  μέ­τω­πα, έτσι και στο θέμα «των πλα­τειών», η επί­κλη­ση στην παν­δη­μία αφορά την αξιο­ποί­η­σή της για λύ­σεις σε άλ­λους «ανοι­χτούς λο­γα­ρια­σμούς». Ένα κοινό ση­μείο της πλα­τεί­ας στην Αγία Πα­ρα­σκευή και της πλα­τεί­ας Αγίου Γε­ωρ­γί­ου στην Κυ­ψέ­λη, είναι ότι είχαν μπει από καιρό (προ κο­ρο­ναϊ­ού) στο στό­χα­στρο μα­γα­ζα­τό­ρων, για «κα­τά­λη­ψη» του ελεύ­θε­ρου χώρου ο οποί­ος είχε απο­μεί­νει για όσους κι όσες δεν μπο­ρού­σαν οι­κο­νο­μι­κά ή δεν ήθε­λαν να πλη­ρώ­σουν την μπύρα και το ποτό τους στις τιμές που προ­σφέ­ρουν οι μα­γα­ζά­το­ρες. Με με­γα­λύ­τε­ρη έντα­ση στην Αγία Πα­ρα­σκευή, όπου οι γνώ­στες κά­νουν λόγο για παλιά «βε­ντέ­τα» του δη­μάρ­χου (που έδει­ξε υπερ­βάλ­λο­ντα ζήλο στη… συμ­με­το­χή στην επι­δρο­μή των ΜΑΤ) με την εν λόγω πλα­τεία. Ως κοινό μυ­στι­κό στην Κυ­ψέ­λη, όπου το­πι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες ήδη είχαν ανοί­ξει το θέμα σχε­δί­ων «αστι­κού εξευ­γε­νι­σμού» της λαϊ­κής συ­νοι­κί­ας. Άλ­λω­στε η «επέ­κτα­ση του χώρου για τρα­πε­ζο­κα­θί­σμα­τα» απο­τε­λεί τη νέα «με­γά­λη ιδέα» της κυ­βέρ­νη­σης για τη δεύ­τε­ρη φάση και τη «νέα κα­νο­νι­κό­τη­τα». Χρειά­στη­καν άλ­λω­στε ελά­χι­στες μέρες στα τη­λε­ο­πτι­κά πάνελ για να βρει το αφη­ρη­μέ­νο «δεν εί­πα­με να μην βγαί­νουν στις πλα­τεί­ες, να μην συ­νω­στί­ζο­νται εί­πα­με» την ανα­με­νό­με­νη… συ­γκε­κρι­με­νο­ποί­η­ση: «Κα­λύ­τε­ρα να ανοί­ξουν τα μα­γα­ζιά να κά­θο­νται οι νέοι στα τρα­πέ­ζια όπου τη­ρού­νται οι απο­στά­σεις»…

Ωστό­σο, η κυ­βερ­νη­τι­κή και μι­ντια­κή προ­πα­γάν­δα που συ­νο­δεύ­ει τις αστυ­νο­μι­κές επι­χει­ρή­σεις, έχει ευ­ρύ­τε­ρες στο­χεύ­σεις από την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του στό­χου της ανά­πτυ­ξης τρα­πε­ζο­κα­θι­σμά­των, μιας και η «πο­λε­μι­κή» στρέ­φε­ται και ενά­ντια στην «ανευ­θυ­νό­τη­τα». Καθώς η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη ορ­γα­νώ­νει το «άνοιγ­μα της οι­κο­νο­μί­ας», χωρίς να έχει πάρει κα­νέ­να μέτρο στή­ρι­ξης του ΕΣΥ στον πο­λύ­τι­μο χρόνο που της έδωσε η κα­ρα­ντί­να, χωρίς μέτρα προ­στα­σί­ας κι ασφά­λειας, ψά­χνει για «ένοχο» στην πε­ρί­πτω­ση που η παν­δη­μία ανα­κάμ­ψει δρι­μύ­τε­ρη. Αυτός δεν θα ανα­ζη­τη­θεί ούτε στους χώ­ρους δου­λειάς, ούτε στα ανοι­χτά σχο­λεία, ούτε στα Μέσα Μα­ζι­κής Με­τα­φο­ράς, αλλά στους «ανεύ­θυ­νους» που «μόλις τους αφή­σα­με λάσκα τα κα­τέ­στρε­ψαν όλα». Μοιά­ζει με προ­α­ναγ­γε­λία της σχι­ζο­φρέ­νειας που πε­ριέ­γρα­φε συ­ντρό­φισ­σα από την Ιτα­λία: όπου «ως ερ­γά­της πη­γαί­νεις κα­νο­νι­κά για δου­λειά 6 μέρες, αλλά ως πο­λί­της απα­γο­ρεύ­ε­ται να βγεις στο πάρκο την 7η».

Το πράγ­μα γί­νε­ται ακόμα πιο σκο­τει­νό από την προ­σπά­θεια της κυ­βέρ­νη­σης (δια επί­ση­μης το­πο­θέ­τη­σης του κυβ. εκ­προ­σώ­που, πέρα από τα «πα­πα­γα­λά­κια» των ΜΜΕ) να συν­δέ­σει -με τρόπο που θα ήταν γε­λοί­ος αν δεν ήταν επι­κίν­δυ­νος- την αναρ­χία και την εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Αρι­στε­ρά με τις «πλα­τεί­ες». Ένα σκό­πι­μο «ανα­κά­τε­μα» των δια­δη­λώ­σε­ων ενά­ντια στην κα­τα­στο­λή με τις ίδιες τις «μπυ­ρο­πο­σί­ες» που κα­τε­στά­λη­σαν, η κα­τά­χρη­ση του (πα­ρα­δο­σια­κά κι­νη­μα­τι­κού) όρου «συ­γκε­ντρώ­σεις» για πα­ρέ­ες που αρά­ζουν σε πα­γκά­κια, χυ­δαία ψέ­μα­τα (από την ανα­κοί­νω­ση-μνη­μείο της ΕΛΑΣ για την… «πα­γί­δα» που της έστη­σαν και που οδή­γη­σε την εύ­πι­στη και αγα­θιά­ρα Υπη­ρε­σία να δέρ­νει και να συλ­λαμ­βά­νει κα­τοί­κους της Κυ­ψέ­λης άθελά της, ως το τσου­βά­λια­σμα της μπυ­ρο­πο­σί­ας στην πλ. Αγ. Γε­ωρ­γί­ου με φε­μι­νι­στι­κή πο­ρεία στο κέ­ντρο της Αθή­νας ώρες πριν ή την επί­θε­ση σε δη­μο­τι­κή συμ­βού­λο του «Φυσ­σά­ει Κό­ντρα στην Αγία Πα­ρα­σκευή» ότι… «φέρ­νει στην πλα­τεία τις πα­ρέ­ες της») με­τα­τρέ­πουν σε πο­λι­τι­κή εκ­στρα­τεία κατά των αγω­νι­ζό­με­νων δυ­νά­με­ων του κι­νή­μα­τος τον πό­λε­μο που εξα­πέ­λυ­σε ο Χρυ­σο­χο­ΐ­δης κατά των πι­τσι­ρι­κά­δων. «Επα­να­στα­τι­κή γυ­μνα­στι­κή» και «πράγ­μα­τα που δεν είναι αυ­θόρ­μη­τα» είδε ο Πέ­τσας, ενώ «ιστο­σε­λί­δες κι έντυ­πα του αναρ­χι­κού χώρου» ή «η ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ» πα­ρου­σιά­ζο­νται σαν να κα­λούν σε… μπύ­ρες σε πλα­τεί­ες!

Είναι κι αυτό κομ­μά­τι μιας προ­λη­πτι­κής ιδε­ο­λο­γι­κής επί­θε­σης στην Αρι­στε­ρά, «που δεν έδει­ξε ευ­θύ­νη», αν τα πράγ­μα­τα χει­ρο­τε­ρεύ­σουν. Αλλά είναι πολύ βα­θύ­τε­ρο από αυτό. Με την επί­θε­ση σε πο­λι­τι­κούς χώ­ρους, δεν ψά­χνουν απλά υγειο­νο­μι­κό άλ­λο­θι –θα ήταν λάθος να μεί­νου­με σε αυτό. Είναι συ­νο­λι­κό­τε­ρη προ­σπά­θεια να αξιο­ποι­η­θεί η παν­δη­μία για να δη­μιουρ­γη­θούν «εχθροί» που βρί­σκο­νται «εκτός» μιας κά­ποιας «κοι­νής εθνι­κής προ­σπά­θειας»: Είχε ξε­κι­νή­σει από το προ­σφυ­γι­κό και η επί­κλη­ση στην παν­δη­μία τους δίνει ακόμα μια ευ­και­ρία να στιγ­μα­τί­σουν τις ρι­ζο­σπα­στι­κές φωνές ως «επι­κίν­δυ­νο κι ανεύ­θυ­νο πε­ρι­θώ­ριο σε αυτές τις στιγ­μές που απαι­τούν ευ­θύ­νη κι ενό­τη­τα» -πά­ντα με το βλέμ­μα στις ανα­με­τρή­σεις που έρ­χο­νται καθώς εξε­λίσ­σε­ται η οι­κο­νο­μι­κή κρίση.

Στην Αγία Πα­ρα­σκευή, κι­νη­το­ποι­ή­σεις και πα­ρεμ­βά­σεις κα­ταγ­γέ­λουν την κα­τα­στο­λή και διεκ­δι­κούν το δι­καί­ω­μα στους ελεύ­θε­ρους χώ­ρους. Στους δρό­μους της Κυ­ψέλ­λης, με λίγες ώρες προ­ε­τοι­μα­σία, πε­ρί­που 2.000 άν­θρω­ποι δια­δή­λω­σαν ενά­ντια στο αί­σχος της κα­τα­δρο­μι­κής ει­σβο­λής στην πλα­τεία Αγίου Γε­ωρ­γί­ου, βρί­σκο­ντας στή­ρι­ξη από τα μπαλ­κό­νια της γει­το­νιάς. Μετά από αυτό άρ­χι­σε η άγαρ­μπη και γε­λοία προ­σπά­θεια της ΕΛΑΣ να συμ­μα­ζέ­ψει τα ασυ­μά­ζευ­τα (χωρίς να απο­ποιεί­ται τους συ­νω­μο­σιο­λο­γι­κούς υπαι­νιγ­μούς περί «πα­γί­δας» βέ­βαια). Αντλώ­ντας κου­ρά­γιο κι αι­σιο­δο­ξία από αυτά τα πο­λύ­τι­μα αντα­να­κλα­στι­κά, και με εμπι­στο­σύ­νη σε αυτή τη δυ­να­μι­κή, θα έχου­με να αντι­πα­ρα­τε­θού­με το επό­με­νο διά­στη­μα ενά­ντια σε κάθε προ­σπά­θεια «να κά­νουν την παν­δη­μία ευ­και­ρία». Χωρίς να κά­νου­με ούτε βήμα πίσω.

/rproject.gr